Zákon č. 233/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 353/2020 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 60/2012
Platnosť od 15.08.2012
Účinnosť od 01.01.2021

233

ZÁKON

z 26. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z. a zákona č. 505/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 písm. c) treťom bode podbode 3a sa slová „osobitného zákona5m)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov5m)“ a na konci poznámky pod čiarkou k odkazu 5m sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto citácie: „čl. 61 a 62 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4, Ú. v. ES L 294, 10. 11. 2001), čl. 68 až 71 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (SCE) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. EÚ L 207, 18. 8. 2003).“.

2. V § 6 ods. 2 prvej vete sa za slová „príslušný rok“ vkladajú slová „ustanovuje tento zákon alebo“.

3. V § 13 ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) zabezpečenie účelu podľa osobitného zákona,15j)“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 15j znie:

15j) § 4 ods. 3 prvá veta zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z.“.

4. Za § 28bc sa vkladá § 28bd, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28bd

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012

(1) Výška štvrťročných splátok ročného príspevku na tretí štvrťrok a štvrtý štvrťrok roku 2012 je 0 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom; tým nie sú dotknuté splátky ročného príspevku na prvý štvrťrok a druhý štvrťrok roku 2012.

(2) Fond je povinný do 20. septembra 2012 vrátiť banke uhradenú sumu štvrťročnej splátky ročného príspevku na tretí štvrťrok roku 2012 prevyšujúcu výšku štvrťročnej splátky ročného príspevku na tretí štvrťrok roku 2012 podľa odseku 1.

(3) Výška ročného príspevku na rok 2013 je 0 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.