Vyhláška č. 447/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2022

447

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 21. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak centrum ponúka výkon opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou aj pre dieťa umiestnené v inom centre alebo pre rodiča tohto dieťaťa alebo pre osobu, ktorá sa osobne stará o toto dieťa, opis cieľovej skupiny centra obsahuje aj túto informáciu,“.

2. V § 1 písm. l) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou, program centra obsahuje aj počet hodín vykonávania jednotlivých opatrení a odborných metód práce priamo s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre,“.

3. V § 1 písmeno o) znie:

o) opis obsahu prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa § 16 vrátane počtu hodín určených na nácvik praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi, predpokladaný termín zaradenia fyzickej osoby do prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti od prejavenia záujmu fyzickej osoby o túto prípravu a personálne zabezpečenie tejto prípravy, ak centrum vykonáva aj prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,“.

4. V § 5 ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

5. V § 5 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak má podľa odseku 4 písm. b) tvoriť súčasť odborného tímu centra viac ako jeden špeciálny pedagóg alebo liečebný pedagóg, môže odborný tím centra tvoriť aj najmenej jeden špeciálny pedagóg alebo najmenej jeden liečebný pedagóg a ďalší odborný zamestnanec vykonávajúci odborné činnosti zodpovedajúce potrebám detí.“.

6. V § 6 ods. 4 sa slová „špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika alebo pedagogika“ nahrádzajú slovami „učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku alebo pedagogiku alebo v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika v študijnom programe zameranom na liečebnú pedagogiku“.

7. V § 6 ods. 5 sa slová „výchova a vzdelávanie“ nahrádzajú slovami „učiteľstvo a pedagogické vedy“ a slová „lekárskych vied alebo nelekárskych zdravotníckych vied“ nahrádzajú slovami „všeobecné lekárstvo alebo verejné zdravotníctvo“.

8. V § 6 ods. 6 sa slová „pedagogika, andragogika“ nahrádzajú slovami „učiteľstvo a pedagogické vedy“ a slová „lekárskych vied alebo nelekárskych zdravotníckych vied“ nahrádzajú slovami „všeobecné lekárstvo alebo verejné zdravotníctvo“.

9. V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „maloletého bez sprievodu,“ a na konci sa pripája táto veta: „Stravnú jednotku určenú podľa odseku 1 je možné zvýšiť o 25 %, ak je dieťaťom maloletý bez sprievodu a je to potrebné vzhľadom na jeho odlišné stravovacie návyky.“.

10. V § 8 odsek 5 znie:

(5) Stravovanie mladého dospelého, ktorý je nezaopatreným dieťaťom5) a

a) ktorému nie je poskytované stravovanie centrom v samostatne usporiadanej skupine podľa dohody uzatvorenej podľa § 55 zákona, sa zabezpečuje vyplatením sumy vo výške 1,6-násobku určenej stravnej jednotky podľa odseku 1písm. f) a odsekov 2 a 3 mladému dospelému,

b) ktorému je poskytovaná starostlivosť v samostatne usporiadanej skupine alebo v profesionálnej náhradnej rodine, sa počas obdobia, keď sa mladý dospelý z dôvodu prípravy na povolanie zdržiava mimo centra, zabezpečuje vyplatením sumy vo výške

1. časti dvojnásobku určenej stravnej jednotky podľa odseku 1 písm. f) a odsekov 2 a 3 mladému dospelému zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa zdržiaval mimo centra,

2. preukázaných výdavkov na celodennú stravu zabezpečenú v zariadeniach školského stravovania, školských jedálňach alebo zabezpečenú vysokou školou, ak ide o študenta vysokej školy, alebo

3. preukázaných výdavkov na stravu zabezpečenú v zariadeniach školského stravovania, školských jedálňach alebo zabezpečenú vysokou školou, ak ide o študenta vysokej školy, a časti dvojnásobku stravnej jednotky zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa zdržiaval mimo centra, na zabezpečenie stravy, ktorá nie je zabezpečená v zariadeniach školského stravovania, školských jedálňach alebo vysokou školou, ak ide o študenta vysokej školy.“.

11. V § 12 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane zhodnotenia situácie dieťaťa a rodiny, posúdenia možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny,“.

12. V § 12 ods. 1 písmeno b) znie:

b) miera ohrozenia dieťaťa a odôvodnenie miery ohrozenia dieťaťa, ak bola miera ohrozenia dieťaťa určená,“.

13. V § 12 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

b) pri opatreniach vykonávaných pre dieťa a jeho rodinu miera ohrozenia dieťaťa a odôvodnenie miery ohrozenia dieťaťa, ak bola miera ohrozenia dieťaťa určená,

c) informácia o vykonaných opatreniach a odborných činnostiach vykonávaných orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, centrom alebo iným zariadením na základe rozhodnutia súdu,“.

14. V § 12 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

15. V § 15 ods. 2 úvodnej vete a § 16 ods. 1 úvodnej vete, ods. 1 písm. b) úvodnej vete a ods. 3 sa slová „vykonávanie profesionálnej náhradnej“ nahrádzajú slovami „profesionálne vykonávanie náhradnej“.

16. V § 16 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „s vykonávaním profesionálnej náhradnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „so starostlivosťou v profesionálnej náhradnej rodine“.

17. V § 18 ods. 3 sa slovo „2,5-násobku“ nahrádza slovom „3-násobku“ a na konci sa pripája táto veta: „Sumu zvýšenia úhrady výdavkov podľa prvej vety možno v kalendárnom roku po dohode centra a profesionálneho náhradného rodiča poskytnúť vo viacerých splátkach.“.

18. V § 18 sa odsek 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) zabezpečením stravy podľa § 8 ods. 5 písm. b).“

19. § 18 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Na určenie výšky úhrady výdavkov v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši

a) 10 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. b),

b) 15 rokov veku alebo mladý dospelý dovŕši 18 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. c).“.

20. V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Na určenie výšky vreckového v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši

a) 10 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. b),

b) 15 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. c).“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

21. V § 23 sa vypúšťa odsek 4.

22. V § 24 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „žiadosť“)“ a druhá veta znie: „Vzory žiadostí o

a) udelenie akreditácie a vzory žiadostí o predĺženie platnosti akreditácie sú uvedené v prílohách č. 3 a 4,

b) zmenu akreditácie sú uvedené v prílohách č. 4a a 4b.“.

23. V § 24 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o udelenie akreditácie“.

24. V § 24 ods. 2 písmeno b) znie:

b) popis spôsobu financovania opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada akreditácia, alebo uvedenie predpokladaného spôsobu financovania; to neplatí, ak sa žiada o akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v centre,“.

25. V § 24 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „ak ide o žiadosť o udelenie akreditácie alebo žiadosť o zmenu akreditácie, ak je dôvodom žiadosti zvýšenie kapacity zariadenia alebo rozšírenie vykonávania opatrení, na ktoré bola akreditovanému subjektu udelená akreditácia,“.

26. § 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Prílohu k žiadosti o

a) predĺženie platnosti akreditácie tvorí opis zmien rozhodujúcich skutočností podľa § 79 zákona, ktoré nastali počas obdobia platnosti akreditácie, o ktorej predĺženie akreditovaný subjekt žiada,

b) zmenu akreditácie tvoria doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 79 zákona súvisiace so zmenou akreditácie, o ktorú žiadateľ žiada, a ak je dôvodom žiadosti o zmenu akreditácie zvýšenie kapacity zariadenia alebo rozšírenie vykonávania opatrení, na ktoré bola akreditovanému subjektu udelená akreditácia, aj náležitosť podľa odseku 2 písm. g).“.

27. § 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28

Spôsob určenia sumy podľa § 89d ods. 3 zákona

(1) Suma podľa § 89d ods. 3 zákona sa určí ako súčin jednej stošesťdesiatiny 2,5-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý štvrťrok až tretí štvrťrok kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému rozpočtovému roku a počtu hodín vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou určených podľa odsekov 2 až 4.

(2) Počet hodín vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou je

a) 1,5-násobok súčtu hodín, počas ktorých je vykonávaná odborná práca ambulantnou formou alebo terénnou formou priamo s dieťaťom, jeho rodičom, inou plnoletou fyzickou osobou (ďalej len „priama odborná práca“), ak v písmenách b) až d) nie je ustanovené inak,

b) 2,3-násobok súčtu hodín priamej odbornej práce vykonávanej podľa § 11 ods. 3 písm. b) druhého bodu, štvrtého bodu a piateho bodu zákona, § 44a ods. 1 zákona alebo § 45 ods. 1 písm. b) zákona, ak v písmenách c) a d) nie je ustanovené inak,

c) 2,7-násoboku súčtu hodín priamej odbornej práce vykonávanej podľa § 11 ods. 2 a 3 zákona, ak je cieľom priamej odbornej práce uľahčenie alebo podpora riešenia rodičovského konfliktu alebo predchádzanie prehlbovaniu alebo opakovaniu krízovej situácie dieťaťa podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona, alebo podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona, ak je účelom výchovného opatrenia uľahčenie alebo podpora riešenia rodičovského konfliktu alebo predchádzanie prehlbovania alebo opakovania krízovej situácie dieťaťa,

d) 3,5-násobok súčtu hodín priamej odbornej práce, ak je jej účelom predchádzanie vzniku, prehlbovaniu a opakovaniu krízových situácií dieťaťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, dieťaťa týraného alebo sexuálne zneužívaného alebo vykonávanie opatrení na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním, sexuálnym zneužívaním alebo inými činmi ohrozujúcimi jeho život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin.

(3) Počet hodín vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou sa pri skupinových metódach práce určí ako súčet počtu hodín podľa odseku 2 a 0,1-násobku počtu hodín skupinovej metódy práce za každé odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na základe ktorého sa dieťa, jeho rodič alebo iná plnoletá fyzická osoba zúčastňuje tejto skupinovej metódy práce.

(4) Ak priamu odbornú prácu podľa odseku 2 a odseku 3 vykonávajú súčasne dvaja odborní zamestnanci, počet hodín vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou dvomi odbornými zamestnancami je 1,2-násobok počtu hodín podľa odseku 2 alebo odseku 3.

(5) Suma podľa § 89d ods. 3 zákona zohľadňuje výdavky na mzdu, plat alebo odmenu zamestnancov, preddavky na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie9) a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,10) prípravu na vykonávanie opatrenia, materiálno-technické vybavenie vrátane výdavkov na vytváranie bezbariérového prostredia, na rekonštrukciu a stavebné úpravy, na kúpu osobného motorového vozidla, na zabezpečenie právneho poradenstva a iné výdavky spojené s vykonávaním opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou podľa § 59 a 60 zákona.

(6) Na účely určenia počtu hodín vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou sa hodina delí na začaté štvrťhodiny.

(7) Suma určená podľa odsekov 1 až 6 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.

28. V § 29 ods. 1 písmeno a) znie:

a) situácia bez ohrozenia dieťaťa, ak nie sú život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa ohrozené; plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa (ďalej len „plán sociálnej práce s dieťaťom“), sa nevyhotovuje,“.

29. V § 29 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a jej odôvodnenie“.

30. V § 30 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slovom „dieťaťom“ vkladá čiarka a slová „a jeho rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa (ďalej len „plán sociálnej práce s dieťaťom“)“ sa nahrádzajú slovami „ktorého súčasťou je plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa podľa § 32 ods. 3 zákona, ak je dieťa umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu“.

31. V § 30 ods. 2 písm. a) sa slová „opis určenia miery ohrozenia dieťaťa“ nahrádzajú slovami „jej odôvodnenie“.

32. V § 30 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ciele navrhnutých opatrení“.

33. V § 30 ods. 2 písmená e) a f) znejú:

e) opis, kritériá hodnotenia a termín hodnotenia konkrétnych úloh

1. orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane metód práce s dieťaťom, jeho rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,

2. obce, akreditovaného subjektu alebo ďalších osôb, ktoré plnia úlohy, ak boli v pláne sociálnej práce s dieťaťom určené,

f) termín prehodnotenia plánu,“.

34. V § 30 ods. 2 písm. i) sa za slovo „plán“ vkladá slovo „výkonu“.

35. V § 30 ods. 3 sa slová „z posúdenia situácie dieťaťa a jeho rodiny“ nahrádzajú slovami „zo zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny, z odôvodnenia miery ohrozenia dieťaťa“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak bola určená miera ohrozenia viacerým súrodencom a boli určené rovnaké ciele práce s dieťaťom, možno pre súrodencov vypracovať spoločný plán sociálnej práce s dieťaťom; konkrétne úlohy podľa odseku 2 písm. e) sú spracované osobitne pre každého súrodenca.“.

36. V § 30 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ciele navrhnutých opatrení“.

37. V § 30 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane kritéria alebo kritérií hodnotenia úlohy a termínu hodnotenia úlohy,“.

38. V § 30 ods. 4 písmeno f) znie:

f) termín prehodnotenia plánu,“.

39. V § 30 ods. 7 sa vypúšťajú slová „nie kratších ako dva mesiace“.

40. V § 30 ods. 8 písm. a) sa za slová „mieru ohrozenia dieťaťa“ vkladajú slová „a jej odôvodnenie“.

41. V § 30 ods. 8 písm. e) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod a piaty bod sa označujú ako tretí bod a štvrtý bod.

42. V § 30 ods. 8 písm. f) sa vypúšťajú slová „splnenia alebo“.

43. V § 30 ods. 12 sa slová „podľa odseku 11“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. b) štvrtého bodu“ a za slovom „plánom“ sa vkladá slovo „výkonu“.

44. V § 30 odsek 15 znie:

(15) Plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou obsahuje konkrétne opatrenia alebo odborné metódy, podrobnosti ich vykonávania, rozsah vykonávaných opatrení alebo odborných metód vyjadrený počtom hodín priamej odbornej práce, označenie a pracovné zaradenie zamestnanca centra, ktorý bude za vykonávanie opatrení alebo odborných metód zodpovedať, počet zamestnancov, ktorí sa budú na vykonávaní opatrení alebo odborných metód podieľať, dôvody ukončenia vykonávania opatrení alebo odborných metód, spôsob a časový harmonogram priebežného hodnotenia a záverečného hodnotenia vykonávania opatrení alebo odborných metód v centre. Cieľ plánu vykonávania opatrení alebo odborných metód ambulantnou formou alebo terénnou formou je totožný s cieľom podľa odseku 2 písm. b).“.

45. V § 31 ods. 1 písm. i) sa za slovom „alebo“ vypúšťa slovo „individuálny“.

46. V § 31 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

l) odôvodnenie tvorby úspor dieťaťa z vreckového,“.

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

47. V § 31 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa na vykonávaní opatrení podieľali,“.

48. V § 31 ods. 5 písmeno d) znie:

d) plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou,“.

49. V § 31 ods. 5 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) informáciu, záznam alebo inú formu oznámenia osobe podľa písmena a) po ukončení vykonávania opatrení v centre o počte hodín vykonanej odbornej práce ambulantnou formou alebo terénnou formou priamo s dieťaťom, jeho rodičom alebo inou plnoletou fyzickou osobou,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

50. § 31 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak centrum pokračuje v poskytovaní starostlivosti podľa § 55 zákona, spisová dokumentácia podľa odseku 1 po dovŕšení plnoletosti dieťa sa doplní

a) písomnou dohodou podľa § 55 ods. 2 zákona,

b) plánom sociálnej práce, ktorého súčasťou je plán osamostatňovania sa mladého dospelého podľa § 30 ods. 10,

c) ďalšími náležitosťami potrebnými na vykonávanie opatrení a na sledovanie plnenia ich účelu.“.

51. Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠33a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Na žiadosti o udelenie akreditácie, predĺženie platnosti akreditácie a zmenu akreditácie doručené ministerstvu do 31. decembra 2020 sa vzťahuje § 24 v znení účinnom do 31. decembra 2020.

(2) Náležitosti programu centra a špecializovaného programu centra podľa § 1 písm. l) a o) v znení účinnom od 1. januára 2021 sa upravia do 31. marca 2021; náležitosť programu centra a špecializovaného programu centra podľa § 1 písm. l) v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa realizuje do 31. decembra 2021. Zmena programu centra a špecializovaného programu centra podľa prvej vety sa považuje za zmenu rozhodujúcich skutočností podľa § 83 ods. 5 písm. h) zákona.

(3) Na odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vydané do 31. decembra 2020 sa vzťahuje § 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020. Odôvodnenie miery ohrozenia dieťaťa podľa § 12 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa doplní dodatkom k odporúčaniu, ktoré vydal orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do 31. decembra 2020, ak

a) súčasťou odporúčania je miera ohrozenia dieťaťa,

b) odporúčanie sa realizuje aj po 31. decembri 2020 a

c) je to podľa oznámenia centra doručeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do 15. januára 2021 pre výkon opatrení centrom potrebné.

(4) Ak je miera ohrozenia dieťaťa určená do 31. decembra 2020, odôvodnenie určenej miery ohrozenia dieťaťa podľa § 29 ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2021 sa doplní pri prehodnotení miery ohrozenia dieťaťa najneskôr do 31. decembra 2021, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.

(5) Plán vypracovaný podľa § 30 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa upraví podľa § 30 v znení účinnom od 1. januára 2021 pri prvej zmene tohto plánu najneskôr do 31. decembra 2021, ak nie je v § 33b uvedené inak.

§ 33b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou spracovaný do 31. decembra 2021 sa od 1. januára 2022 plní podľa § 30 ods. 15 v znení účinnom do 31. decembra 2021; pri zmene tohto plánu sa po 31. decembri 2021 postupuje podľa § 30 ods. 15 v znení účinnom od 1. januára 2022.

“.

52. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

KONTRAINDIKÁCIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O MIESTO ZAMESTNANCA CENTRA A ZAMESTNANCA CENTRA

a)Intelektové schopnosti v pásme subnormy a nižšie.

b)Zníženie, narušenie kvantity alebo kvality kognitívnych a exekutívnych funkcií pod úroveň populačného priemeru.

c)Emocionálna nestabilita spojená so zníženou schopnosťou regulácie prežívania.

d)Obmedzený rozsah emočného prežívania, sťažená sociálna adaptácia a izolácia v spoločnosti prítomné v celkovom vývine osobnosti, črty schizoidnej poruchy osobnosti.

e)Kapacita zvládania záťaže a tolerancia stresu pod priemerom populácie spojená s využívaním dysfunkčných stratégií pri zvládaní záťažových situácií alebo anamnesticky zistené využívanie prevažne dysfunkčných stratégií pri zvládaní záťažových situácií i pri vyšetrením zistenej priemernej kapacite zvládania záťaže a tolerancie stresu.

f)Akcentovaná črta agresivity, hostility, konfliktnosti v osobnosti spojená so zníženou schopnosťou regulácie agresívnych impulzov.

g)Impulzívne reagovanie, neschopnosť odhadnúť a posúdiť mieru rizika, nedostatočná úroveň racionálnej regulácie a sebaovládania.

h)Egocentrizmus ako výrazná črta osobnosti, výrazná tendencia k využívaniu druhých.

i)Ľahká ovplyvniteľnosť, nerozhodnosť, výrazná potreba podpory a prenechávanie rozhodovania na druhých v zmysle nezrelosti a prítomnosti čŕt závislej poruchy osobnosti.

j)Osobnosť s protispoločenskými motiváciami konania, chýbajúca alebo nízka schopnosť empatie v celkovom vývine osobnosti.

k)Poruchy psychosexuálneho vývinu, psychosexuálna nezrelosť, podozrenie na sexuálnu deviáciu.

l)Prejavy látkových a nelátkových závislostí a tendencie k nim v zmysle opakovaných excesov aj bez prejavov závislosti.

m)Nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city).

n)Tendencie k správaniu ohrozujúcemu seba a iné osoby.

o)Psychopatologické symptómy zistené v anamnéze alebo priamo prítomné počas vyšetrenia.

p)Anamnestická prítomnosť znakov
1. opakovaná alebo závažná alebo úmyselná trestná činnosť, psychické poruchy a choroby,
2. v prípade pozície profesionálny náhradný rodič aj partnerské problémy alebo problémy s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti, nadmerne časté konflikty, výskyt verbálnej alebo brachiálnej agresivity v rodine profesionálneho náhradného rodiča.
“.

53. V prílohe č. 3 názov žiadosti znie: „Žiadosť žiadateľa o udelenie/predĺženie akreditácie* – fyzická osoba“.

54. V prílohe č. 4 názov žiadosti znie: „Žiadosť žiadateľa o udelenie/predĺženie akreditácie* – právnická osoba“.

55. Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 4a k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

Žiadosť žiadateľa o zmenu akreditácie – fyzická osoba

Príloha č. 4b k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

Žiadosť žiadateľa o zmenu akreditácie – právnická osoba

“.

56. Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

Oznámenie rozhodujúcej skutočnosti v akreditovanom subjekte – zmena profesijného zabezpečenia vykonávania opatrení, na ktoré bola udelená akreditácia

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 27, 44 a § 33b v bode 51, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.


Milan Krajniak v. r.