Zákon č. 145/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

(v znení č. 123/1996 Z. z., 224/1996 Z. z., 70/1997 Z. z., 1/1998 Z. z., 232/1999 Z. z., 3/2000 Z. z., 142/2000 Z. z., 211/2000 Z. z., 468/2000 Z. z., 553/2001 Z. z., 96/2002 Z. z., 118/2002 Z. z., 215/2002 Z. z., 237/2002 Z. z., 418/2002 Z. z., 457/2002 Z. z., 465/2002 Z. z., 477/2002 Z. z., 480/2002 Z. z., 190/2003 Z. z., 217/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 450/2003 Z. z., 469/2003 Z. z., 583/2003 Z. z., 5/2004 Z. z., 199/2004 Z. z., 204/2004 Z. z., 347/2004 Z. z., 382/2004 Z. z., 434/2004 Z. z., 533/2004 Z. z., 541/2004 Z. z., 572/2004 Z. z., 578/2004 Z. z., 581/2004 Z. z., 633/2004 Z. z., 653/2004 Z. z., 656/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 5/2005 Z. z., 8/2005 Z. z., 15/2005 Z. z., 93/2005 Z. z., 171/2005 Z. z., 308/2005 Z. z., 331/2005 Z. z., 341/2005 Z. z., 342/2005 Z. z., 468/2005 Z. z., 473/2005 Z. z., 491/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 558/2005 Z. z., 572/2005 Z. z., 573/2005 Z. z., 610/2005 Z. z., 14/2006 Z. z., 15/2006 Z. z., 24/2006 Z. z., 117/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., 126/2006 Z. z., 224/2006 Z. z., 342/2006 Z. z., 672/2006 Z. z., 693/2006 Z. z., 21/2007 Z. z., 43/2007 Z. z., 95/2007 Z. z., 193/2007 Z. z., 220/2007 Z. z., 279/2007 Z. z., 295/2007 Z. z., 309/2007 Z. z., 342/2007 Z. z., 342/2007 Z. z., 343/2007 Z. z., 344/2007 Z. z., 355/2007 Z. z., 358/2007 Z. z., 359/2007 Z. z., 460/2007 Z. z., 517/2007 Z. z., 537/2007 Z. z., 548/2007 Z. z., 571/2007 Z. z., 577/2007 Z. z., 647/2007 Z. z., 661/2007 Z. z., 92/2008 Z. z., 112/2008 Z. z., 167/2008 Z. z., 214/2008 Z. z., 264/2008 Z. z., 405/2008 Z. z., 408/2008 Z. z., 451/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 495/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., 45/2009 Z. z., 188/2009 Z. z., 191/2009 Z. z., 274/2009 Z. z., 292/2009 Z. z., 304/2009 Z. z., 305/2009 Z. z., 307/2009 Z. z., 465/2009 Z. z., 478/2009 Z. z., 513/2009 Z. z., 568/2009 Z. z., 570/2009 Z. z., 594/2009 Z. z., 67/2010 Z. z., 92/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 144/2010 Z. z., 144/2010 Z. z., 514/2010 Z. z., 556/2010 Z. z., 39/2011 Z. z., 119/2011 Z. z., 200/2011 Z. z., 223/2011 Z. z., 254/2011 Z. z., 256/2011 Z. z., 258/2011 Z. z., 324/2011 Z. z., 342/2011 Z. z., 363/2011 Z. z., 381/2011 Z. z., 381/2011 Z. z., 381/2011 Z. z., 381/2011 Z. z., 392/2011 Z. z., 392/2011 Z. z., 392/2011 Z. z., 404/2011 Z. z., 405/2011 Z. z., 409/2011 Z. z., 519/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 49/2012 Z. z., 49/2012 Z. z., 96/2012 Z. z., 251/2012 Z. z., 286/2012 Z. z., 286/2012 Z. z., 286/2012 Z. z., 336/2012 Z. z., 339/2012 Z. z., 351/2012 Z. z., 439/2012 Z. z., 447/2012 Z. z., 459/2012 Z. z., 8/2013 Z. z., 39/2013 Z. z., 40/2013 Z. z., 72/2013 Z. z., 75/2013 Z. z., 94/2013 Z. z., 96/2013 Z. z., 122/2013 Z. z., 144/2013 Z. z., 154/2013 Z. z., 213/2013 Z. z., 311/2013 Z. z., 319/2013 Z. z., 347/2013 Z. z., 387/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 474/2013 Z. z., 506/2013 Z. z., 35/2014 Z. z., 58/2014 Z. z., 84/2014 Z. z., 152/2014 Z. z., 162/2014 Z. z., 182/2014 Z. z., 204/2014 Z. z., 204/2014 Z. z., 262/2014 Z. z., 293/2014 Z. z., 335/2014 Z. z., 399/2014 Z. z., 40/2015 Z. z., 79/2015 Z. z., 120/2015 Z. z., 128/2015 Z. z., 129/2015 Z. z., 247/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 259/2015 Z. z., 262/2015 Z. z., 273/2015 Z. z., 387/2015 Z. z., 403/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 272/2016 Z. z., 342/2016 Z. z., 386/2016 Z. z., 51/2017 Z. z., 238/2017 Z. z., 238/2017 Z. z., 242/2017 Z. z., 276/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 293/2017 Z. z., 336/2017 Z. z., 17/2018 Z. z., 18/2018 Z. z., 49/2018 Z. z., 52/2018 Z. z., 52/2018 Z. z., 56/2018 Z. z., 87/2018 Z. z., 106/2018 Z. z., 108/2018 Z. z., 110/2018 Z. z., 157/2018 Z. z., 212/2018 Z. z., 215/2018 Z. z., 284/2018 Z. z., 312/2018 Z. z., 346/2018 Z. z., 9/2019 Z. z., 30/2019 Z. z., 150/2019 Z. z., 156/2019 Z. z., 158/2019 Z. z., 211/2019 Z. z., 213/2019 Z. z., 216/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 234/2019 Z. z., 356/2019 Z. z., 364/2019 Z. z., 383/2019 Z. z., 386/2019 Z. z., 390/2019 Z. z., 395/2019 Z. z., 460/2019 Z. z., 165/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 310/2020 Z. z., 149/2021 Z. z., 259/2021 Z. z., 287/2021 Z. z., 310/2021 Z. z., 372/2021 Z. z., 378/2021 Z. z., 402/2021 Z. z., 404/2021 Z. z., 455/2021 Z. z., 540/2021 Z. z.)

Čiastka 49/1995
Platnosť od 17.07.1995
Účinnosť od 17.01.2022 do27.01.2022 (za 9 dní)

OBSAH

145

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. júna 1995

o správnych poplatkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov1), uznaných vzdelávacích inštitúcií,1aa) DataCentra a správcu informačného systému dátového centra obcí1ab) (ďalej len „správny orgán“).

§ 2

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.

§ 3

Poplatník

(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§ 4

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu1b), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b) o priestupkoch,3)

c) o slobodnom prístupe k informáciám.

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(6) Od poplatkov sú oslobodené konania a úkony, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva; to neplatí, ak sa vydáva doklad urýchlene na žiadosť poplatníka.

§ 5

Základ poplatku pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom

(1) Pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom je základom poplatku cena predmetu spoplatneného úkonu uvedená v príslušnej položke sadzobníka.

(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.

(3) Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.

§ 6

Sadzba poplatku

(1) Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku s výnimkou položky 240 sadzobníka.

(2) Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

(3) Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije.

(4) Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

§ 6a

Zaokrúhľovanie poplatku

Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli, ak § 7 ods. 9 neustanovuje inak, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je

a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,

b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,

c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

§ 7

Platenie poplatkov

(1) Poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, platobnou kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému; ak sa poplatok platí prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice,6) platí sa na príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici.

(2) Poplatky možno platiť aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6)

(3) Správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov je povinný na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom umožniť umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov; v tomto prípade sa všeobecný predpis o správe majetku štátu6ac) nepoužije. Podmienky umiestnenia a prevádzkovania technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov upraví zmluva medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom; prevádzkovateľ systému a správny orgán sú povinní uzavrieť takúto zmluvu podľa vzoru schváleného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vzor zmluvy podľa druhej vety sa zverejní na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.

(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6) Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému.

(5) Poplatky za úkony a konania vykonávané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6)

(6) Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak. Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu, variabilný symbol, ak mu správny orgán tieto údaje oznámi.

(7) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo poštovým poukazom. Poplatky sa vyberajú v eurách alebo v príslušnej mene štátu, v ktorom má zastupiteľský úrad svoje sídlo, prepočítané z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska6a) v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma. Zastupiteľský úrad môže prijať platbu aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo.

(8) Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.

(9) Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6a) ktorý je platný v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.

(10) Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) správne orgány, okrem správnych orgánov podľa odsekov 4, 5, 7 a 8, umožnia poplatníkovi zaplatiť poplatok prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účely identifikácie poplatku používajú číselník poplatkov orgánom verejnej moci. Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy, správny orgán môže postupovať podľa prvej vety.

(11) Platba vykonaná prostredníctvom integrovaného obslužného miesta podľa osobitného predpisu6ab) sa považuje za uhradenú dňom doručenia zaručenej informácie o úhrade podľa osobitného predpisu.7aa)

§ 8

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

§ 9

Následky nezaplatenia poplatku

Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

§ 10

Vrátenie poplatku

(1) Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo na základe žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak. Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán

a) odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,

b) odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu7ab) alebo

c) odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.

(2) Správny orgán na základe žiadosti poplatníka rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).

(3) Poplatok alebo preplatok vráti

a) správny orgán nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktorý poplatok vybral, najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku,

b) prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku alebo doručenia rovnopisu záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku podľa odseku 8; odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku alebo rovnopis záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku podľa odseku 8 je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov povinný odoslať prevádzkovateľovi systému bez zbytočného odkladu.

(4) Ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v odseku 3, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 5 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5 %. Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.

(5) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú primerane. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

(6) Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku musí obsahovať

a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku alebo preplatku rozhodol,

b) dátum vydania rozhodnutia,

c) presné označenie poplatníka,

d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,

e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok alebo preplatok vracia,

f) spôsob úhrady poplatku,

g) evidenčné číslo platby poplatku, ak je pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov,

h) poplatok alebo preplatok, ktorý sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť,

i) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,

j) odtlačok úradnej pečiatky.

(7) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

(8) Vo veciach Obchodného vestníka podľa osobitného zákona7af) doručí správny orgán rovnopis záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 5; záznam o vrátení poplatku alebo preplatku obsahuje označenie správneho orgánu, presné označenie poplatníka, trvalý pobyt (sídlo) poplatníka, evidenčné číslo platby poplatku pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov, výšku poplatku alebo preplatku, ktorý sa má vrátiť, dátum záznamu správneho orgánu a prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť. Záznam o vrátení poplatku alebo preplatku obsahuje podpis povereného zamestnanca s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky, ak sa rozhodnutie nevyhotovuje v elektronickej podobe.

(9) Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,70 eura. To neplatí, ak sa má vrátiť poplatok podľa odseku 1.

(10) Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane.

(11) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

(12) Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku zaniká po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo právoplatným rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku. Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe rovnopisu záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku zaniká po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol záznam vyhotovený.

(13) Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj elektronické rozhodnutie, vyhotovené v súlade s osobitným predpisom,7ag) s vyznačenou právoplatnosťou.

(14) Poplatok alebo preplatok, ktorý neprevyšuje 1,70 eura a ktorý nemožno podľa odseku 9 prvej vety vrátiť, je príjmom podľa § 17 ods. 1.

(15) Ak zanikol nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku podľa odseku 11, tento poplatok alebo preplatok je príjmom podľa § 17 ods. 1.

§ 12

Lehoty

(1) Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty

a) sa poplatok zaplatí na pošte,

b) sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne,

c) poplatník predloží platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,

d) sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

(2) Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obslužného miesta podľa osobitného predpisu,6ab) lehota je zachovaná, ak je zaručená informácia o úhrade podľa osobitného predpisu7aa) doručená najneskôr v posledný deň lehoty.

(3) Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.7a)

§ 13

Zánik práva správneho orgánu a povinnosti poplatníka

(1) Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka zaplatiť poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie a na zaplatenie poplatku.

(2) Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka uhradiť rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len „doplatok“) zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.

(3) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8).

(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom upovedomí poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.

(5) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.

§ 14

Vymáhanie poplatkov

Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu o správnom konaní7b) ten správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil konanie; ak správnym orgánom je okresný úrad, splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

§ 15

Kontrola poplatkov

(1) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva v daňových úradoch a colných úradoch kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v daňových úradoch a colných úradoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidencie poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

(2) Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti, okrem odseku 1, kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v správnych orgánoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidencie poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

(3) Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu7d) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú ich príjmom.

(4) Úrad vládneho auditu7e) vykonáva u prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov.

§ 15a

Evidencia poplatkov

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu a poplatkov za prenesený výkon štátnej správy vyžiadaný elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) ktoré sú príjmom rozpočtu obcí alebo vyšších územných celkov, prostredníctvom prevádzkovateľa systému.

(2) Správne orgány, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov nearchivujú potvrdenia o úhrade poplatku vydané technickým zariadením prevádzkovateľa systému, ak informačný systém, ktorý správny orgán používa, umožní kontrolu poplatkov podľa § 15.

(3) Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.

(4) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ako štruktúrovanú verziu sadzobníka. Položkami číselníka poplatkov orgánom verejnej moci sú položky sadzobníka alebo ich nižšia úroveň členenia v písmenách, bodoch alebo s prihliadnutím na iné podmienky ich uplatňovania ustanovené v oslobodení, splnomocnení alebo poznámke položky tak, aby vzniklo toľko položiek číselníka poplatkov orgánom verejnej moci, koľko variácií sadzieb poplatku je prípustných vo všetkých položkách sadzobníka. Položky číselníka poplatkov orgánom verejnej moci môžu mať prepojenie na úroveň životnej situácie alebo služby verejnej správy,7f) ak ich poskytovanie nemožno oddeliť alebo ak je ich poskytovanie na združenom základe vhodné vzhľadom na nastavenie životných situácií alebo služby verejnej správy na ústrednom portáli verejnej správy,7ac) špecializovanom portáli7ad) alebo integrovanom obslužnom mieste.5) Správne orgány sú povinné napĺňať do číselníka poplatkov orgánom verejnej moci údaje a udržiavať ho aktuálny, a to v rozsahu údajov, ktoré sa týkajú ich vlastnej pôsobnosti vo vzťahu ku konaniu alebo úkonu, za ktoré sa poplatky platia .

§ 16

Pokuty

(1) Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 166 eur podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.

(2) Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)

(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 17

Rozpočtové určenie výnosu poplatkov

(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.

(2) Správny orgán, ktorý nie je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet miestne príslušného daňového úradu. Správny orgán, ktorý je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet prevádzkovateľa systému. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 9 zúčtujú prostredníctvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu.

(3) Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy prijal ak odsek 4 neustanovuje inak.

(4) Ak sa poplatky platia podľa § 7 ods. 4 druhej vety, prevádzkovateľ systému ich odvedie do rozpočtu príslušnej obce alebo vyššieho územného celku vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy poplatkov prijal. Na účel podľa prvej vety obec alebo vyšší územný celok oznámi prevádzkovateľovi systému číslo účtu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára zverejneného na ústrednom portáli verejnej správy; prevádzkovateľ systému nemá povinnosť zaplatené poplatky obci alebo vyššiemu územnému celku odviesť v lehote podľa prvej vety, ak mu nebolo číslo účtu oznámené.

§ 18

Konanie

(1) V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní8) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak sú v sadzobníku ustanovené ďalšie oslobodenia, ako sú uvedené v § 4, správny orgán rozhodnutie o oslobodení nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu.

(3) Správny orgán rozhodnutie nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu, ak podľa sadzobníka je splnomocnený

a) upustiť od vybratia poplatku,

b) znížiť poplatok alebo

c) zvýšiť poplatok.

§ 18a

Prevádzkovateľ systému

(1) Prevádzkovateľ systému je povinný

a) zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,

b) zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov a na účel identifikácie úkonu alebo konania používať hodnoty z číselníka poplatkov orgánom verejnej moci,

c) zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu, do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov,

d) umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo konanie,

e) zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa osobitného predpisu,8ae)

f) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú podrobnosti o povinnostiach podľa odseku 1, ktorých plnenie je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.8ac) Zmluva podľa prvej vety musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom,8ac) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu podľa prvej vety zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Centrálnom registri zmlúv.8ad)


§ 19

Prechodné ustanovenie

Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

§ 19a

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 19b

Prechodné ustanovenie

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 19c

Prechodné ustanovenie

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.

§ 19d

Prechodné ustanovenie

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.

§ 19e

Prechodné ustanovenie

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov podľa doterajších predpisov.

§ 19f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.

(2) Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá nadol.

(3) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu8ab) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu.8ab)

(4) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009.

(5) Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 2009 vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná časť v sume, ktorá zodpovedá poplatku alebo jeho pomernej časti zaplatenej v slovenských korunách, prepočítanej konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty nahor.

§ 19g

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

Ak sa začali konania vo veciach poplatkov a neboli právoplatne ukončené do 31. decembra 2011 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, dokončia sa podľa toho predpisu.

§ 19ga

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.

§ 19gb

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013

(1) Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 30. novembra 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013.

(2) Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie kolkových známok podľa zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľom systému podľa tohto zákona od 1. decembra 2013.

(3) Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra 2013 uplatnia ustanovenia § 15 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. novembra 2013.

§ 19h

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Poplatník môže do 31. decembra 2014 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 30. júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014.

§ 19i

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. januára 2015

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 1. januára 2015, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 1. januára 2015.

§ 19j

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1) Ak podnet na úkon alebo na konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, poplatky sa platia a vyberajú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2) Na zaokrúhľovanie poplatku, označenie platby poplatku a vrátenie poplatku alebo preplatku sa vzťahujú § 6a, § 7 ods. 6 a § 10 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2016, i keď konania vo veciach poplatkov začali do 31. decembra 2015.

§ 19k

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017

(1) Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. januára 2017, poplatky sa platia a vyberajú podľa predpisov účinných do 31. januára 2017. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 31. januára 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2017.

(2) Pri rozhodnutiach o vrátení poplatku alebo preplatku, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 1. februárom 2017, lehota na uplatnenie nároku na vyplatenie poplatku alebo preplatku podľa § 10 ods. 12 v znení účinnom od 1. februára 2017 začína plynúť od 1. februára 2017.

§ 19l

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017

(1) Z úkonov a konaní začatých do 31. októbra 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017, i keď sa stanú splatnými po 31. októbri 2017.

(2) Poplatky zaplatené do 31. októbra 2017 sa prevádzajú do príslušných rozpočtov podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017.

(3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky sprístupní funkcionality číselníka poplatkov orgánom verejnej moci podľa § 15a ods. 4 na účely jeho používania podľa tohto zákona najneskôr od 1. apríla 2018.

§ 19m

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019

(1) Ustanovenie § 10 ods. 14 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použije aj na poplatok a preplatok, ktorý nemožno vrátiť podľa § 10 ods. 9 prvej vety v znení účinnom do 31. júla 2019.

(2) Ustanovenie § 10 ods. 15 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použije aj na poplatok a preplatok, pri ktorom zanikol nárok na vrátenie podľa § 10 ods. 11 v znení účinnom do 31. júla 2019.

§ 19n

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019

Z úkonov a konaní, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva, začatých do 31. augusta 2019 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, i keď sa stanú splatnými po 31. auguste 2019.

§ 19o

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020

Ak podnet na úkon vo veciach Obchodného vestníka bol podaný do 30. septembra 2020, postupuje sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020.

§ 19p

Prechodné ustanovenia v súvislosti s ochorením COVID-19

(1) Ustanovenia v Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 152 písmeno n) a al) až aq) sa do 25. mája 2021 neuplatňujú.

(2) Do 25. mája 2021 je poplatok za vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky 165,50 eur.

§ 20

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.

§ 21

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.

PREHĽAD

sadzobníka správnych poplatkov

ČasťPoložka
I.Všeobecná správa1 až 15
II.Vnútorná správa16 až 36
III.Pôdohospodárstvo37 až 52
IV.Veterinárna správa53 až 58
V.Stavebná správa59 až 62
VI.Doprava63 až 98
VII.Telekomunikácie99 až 123
VIII.Finančná správa a obchodná činnosť124 až 154
IX.Colníctvo155 až 159
X.Životné prostredie160 až 171
XI.Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia172 až 194
XII.Jadrová bezpečnosť195 až 201
XIII.Bezpečnosť práce a technické zariadenia202 až 209
XIV.Hospodárska súťaž210 až 212
XV.Puncovníctvo213
XVI.Priemyselné práva214 až 235
XVII.Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia236 až 239
XVIII.Konzulárne poplatky240 až 265
XIX.Štatistika266 až 267
XX.Dôveryhodné služby268
XXI.Poštová činnosť269 až 270
XXII.Ochrana utajovaných skutočností271 a 272
XXIII.Ochrana osobných údajov273
XXIV.Výkon verejnej moci elektronicky274
XXV.Kybernetická bezpečnosť276

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

I. ČASŤ

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba .....16,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .....165,50 eura
Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2

a)Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .....2 eurá
b)Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí .....5 eur
c)Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku .....2 eurá
v cudzom jazyku .....3 eurá
d)Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ..... 9,50 eura
e)Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý .....5 eur
f)Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý .....30 eur
g)Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike .....50 eur
h)Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike .....50 eur
i)Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán jedným rozhodnutím .....100 eur
j) Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike 10 eur
k)Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky .....250 eur
l)Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky .....250 eur
m)Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka
v slovenskom jazyku .....5 eur
v cudzom jazyku .....8 eur
n)vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom .....4 eurá
o)Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov8c) za každé aj začaté dve strany0,50 eura
p)Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu5 eur

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
3. Poplatok podľa písmena p) tejto položky sa vyberá podľa čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú.v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).

Položka 3

1.Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ..... 2 eurá
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis ..... 5 eur
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) .....10 eur
2.overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ..... 2 eurá
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

Položka 4

 Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o 
a)školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní ......3 eurá
b)matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ......3 eurá
c)protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ......3 eurá
d)výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve ......4,50 eura
e)osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu 
 v slovenskom jazyku ......1,50 eura
 v cudzom jazyku ......3 eurá
Poznámka
Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

Položka 5

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9) .....82,50 eura
b) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov9) .....6,50 eura
c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia .....1,50 eura
d) Konanie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa osobitných predpisov10) .....100 eur
e) Konanie o udelení oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti .....200 eur
f) Vydanie odpisu osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii .....10 eur
g) Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa osobitného predpisu10a) .....66 eur
h) Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov .....165,50 eura
i) Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, za každú stranu .....1,50 eura
j) zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu10b) .....200 eur
k) zápis právnickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka .....200 eur
l) ročný poplatok správcu-fyzickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu10b) .....165,50 eura
m) ročný poplatok správcu-právnickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka .....165,50 eura
n) výpis zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každú stranu .....1,50 eura
o) zápis spoločníka do zoznamu správcov, ktorý pristúpil do právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov .....200 eur
p) iná zmena údajov zapísaných v zozname správcov .....10 eur
q) Konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu .....3 000 eur
r) Konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory rozhodcovi .....500 eur
s) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu podľa osobitného predpisu .....300 eur
t) Výpis zo zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za každú stranu .....1,50 eura
u) Výpis zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za každú stranu .....1,50 eura
Poznámka
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Ročný poplatok správcu je splatný do 90 dní od uplynutia roka, za ktorý sa poplatok vyberá. Správca-fyzická osoba nemá povinnosť platiť ročný poplatok správcu, ak je spoločníkom správcu-právnickej osoby. Ročný poplatok správcu sa nevyberá za obdobie, počas ktorého má správca pozastavený výkon správcovskej činnosti.Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené gymnázia, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy, ktoré žiadajú o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zodpovedajúcu študijným odborom alebo učebným odborom, ktoré sú uvedené pre príslušnú školu v sieti,20) a vysoká škola, ktorá žiada o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania v rozsahu platnej akreditácie vysokoškolských študijných programov.21)

Položka 5a

a)Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu10c)..... 82,50 eura
b)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu10d)..... 6,50 eura
c)Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu10e)..... 100 eur
d)Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení podľa osobitného predpisu10f)..... 100 eur.

Položka 6

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 4,50 eura
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 16,50 eura
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 6,50 eura
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ..... 33 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky  je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

Položka 6a

a)Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a).....66 eur
b)Predĺženie zápisu v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a) .....66 eur
c)Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a).....16,50 eura.

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5 eur
OslobodenieOd poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania ..............................................................................................................
16,50 eura
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely
vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie,
ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie
účastníka konania.

Položka 10

a)Vydanie
1.výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
2.údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
3.písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
4.kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 .....8 eur
b)Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov .....8 eur
c)Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b) .....3 eurá
d)Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely .....15 eur
e)Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia .....3 eurá
f)Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia .....17 eur
g)Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia .....7 eur
h)Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií .....27 eur
i)Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánur .....7 eur
j)Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 .....8 eur

Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami – diaľnicami a cestami prvej triedy.
3. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány štátnej správy, ich rozpočtové a príspevkové organizácie, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely vyhotovenia dokumentácie ochrany prírody a krajiny a zápisu osobitne chránených častí prírody a krajiny do katastra nehnuteľností alebo výkonu štátneho dozoru na úseku ochrany prírody a krajiny a prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky podľa osobitného predpisu,10g)
Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa schváleného územného plánu.
2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)
4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).
5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
7. Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.
8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto položky.
9. Od poplatkov podľa písm. h) a i) tejto položky je oslobodený vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností, ak žiada o vykonanie týchto úkonov pre osoby a na účely, ktoré sú oslobodené od poplatkov v položke 10, po preukázaní zmluvného vzťahu medzi ním a oslobodenou osobou.

Položka 11

a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností .....66 eur
b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky .....33 eur
Oslobodenie
1 Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v
súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.
Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.
Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo
alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom
zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.
3. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.
Poznámka
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

Položka 13

a) Udelenie licencie na vysielanie14)
    1. celoplošné alebo multiregionálne 265,50 eura
    2. do zahraničia 199 eur
    3. regionálne 132,50 eura
    4. lokálne 66 eur
b) Udelenie krátkodobej licencie na vysielanie 33 eur
c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na vysielanie - správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za udelenie licencie podľa písmena a)
d) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na vysielanie okrem zmeny podľa písmena c)33 eur až 165,50 eura 
e) Registrácia retransmisie14)165,50 eura až 663,50 eura
f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie 33 eur až 165,50 eura 
OslobodenieOd poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva zmena v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.
SplnomocneniePoplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen d) až f) tejto položky určí príslušný správny orgán.
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej registrácii.

Položka 13a

a) Udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie14a)
    1. televíznej programovej služby ..... 663,50 eura
    2. rozhlasovej programovej služby ..... 331,50 eura
b) Udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie14a)  
    1. televíznej programovej služby .....331,50 eura
    2. rozhlasovej programovej služby .....165,50 eura
c) Udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie14a)
    1. televíznej programovej služby .....66 eur
    2. rozhlasovej programovej služby .....33 eur
d) Doplnenie licencie na digitálne vysielanie o14b)
    1. doložku doplnkových obsahových služieb .....165,50 eura
    2. zahraničnú doložku .....331,50 eura
    3. doložku iného verejného prenosu .....331,50 eura
e) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na digitálne vysielanie okrem zmeny podľa písmena d) .....33 eur až 165,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa písmena e) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva zmena v osobe vysielateľa alebo v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.
SplnomocneniePoplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena e) tejto položky určí príslušný správny orgán.
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za udelenie doložky k licencii sa vyberie po vydaní rozhodnutia, ktorým sa licencia dopĺňa.

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba ....................................................................................................................................... 9,50 eura
2. právnická osoba .................................................................................................................................165,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb,
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

II. ČASŤ

VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................................... 2 eurá

Položka 17 - Zrušená od 1. 2. 2006

Položka 17

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky .....10 eur

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky20 eur
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky20 eur
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby20 eur
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15)70 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami35 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami200 eur
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16)200 eur
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Položka 19

Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska .....3 eurá
b) priezviska maloletých detí .....33 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch .....100 eur
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
Poznámky1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 20

a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 700 eur
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
1. do 15 rokov 100 eur
2. od 15 rokov do 18 rokov 150 eur
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva 20 eur
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 20 eur
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým štátnym občanom 20

eur
f) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí400 eur
Oslobodenie
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl16a) a presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1.januári 1993.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo upustiť od jeho vybratia u osoby, ktorá
a) je osobou bez štátnej príslušnosti, alebo
b) má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, z osobitného dôvodu, ktorým je skutočnosť, že táto osoba sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo skutočnosť, že táto osoba sa preukázateľným spôsobom dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí; správny orgán posúdi túto skutočnosť po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Položka 21

a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov .....700 eur
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov .....200 eur
2. od 15 rokov do 18 rokov .....350 eur
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky .....20 eur
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.

Položka 22

a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 10 eur
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 10 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky na účely vydania prvého občianskeho preukazu.
Poznámka
Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky, poplatok sa vyrubuje za každý takýto vydaný originál.

Položka 22a

a) Vydanie občianskeho preukazu .............................................................................. 4,50 eura

b) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov .............................................................. 9 eur

c) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ...................................................................... 16,50 eura

d) Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel .............................................................................................. 3 eurá

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.

4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony.

5. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje.

6. Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

7. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu straty alebo odcudzenia po uplynutí platnosti občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.

8. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

Splnomocnenie

1. Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu s platnosťou na menej ako 10 rokov z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

2. Správny orgán vyberie okrem poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky poplatok vo výške 20 eur za urýchlené vydanie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní na žiadosť občana.

Položka 23

a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 16 rokov .....33 eur
b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 6 do 16 rokov ..... 13 eur
c) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 6 rokov .....8 eur
d) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov ..... 30 eur
e) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov .....8 eur
f) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca .....3 eurá
Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana z humanitných dôvodov.
3. Správny orgán vyberie za urýchlené vydanie cestovného dokladu na výslovnú žiadosť poplatníka poplatok podľa tejto položky vo výške trojnásobku príslušnej sadzby do dvoch pracovných dní a vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby do desiatich pracovných dní.
4. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
2. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Položka 24

a)Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel
1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“) 232 eur
2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.165,50 eura
3. sezónneho zamestnania33 eur
4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.99,50 eura
5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z.132,50 eura
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl66 eur
b)Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie165,50 eura
c)Žiadosť o udelenie trvalého pobytu165,50 eura
d)Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel
1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.132,50 eura
2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.99,50 eura
3. sezónneho zamestnania16,50 eura
4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.33 eur
5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z.66 eur
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl33 eur
e) Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie99,50 eura
f) Vydanie
1. dokladu o pobyte .....4,50 eura
2. dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní .....24,50 eura
g)Vydanie dokladu o pobyte
1. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad .....16,50 eura
2. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad do dvoch pracovných dní .....36,50 eura
3. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov .....33 eur
4. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov do dvoch pracovných dní .....53 eur
h)Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel .....3 eurá
i)Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu99,50 eura
j)Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu33 eur
k)Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky3 eurá
l)Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi33 eur
m)Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov13 eur
n)Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov8 eur

Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
2. Od poplatkov podľa písmen a), b), d), e) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sú pedagogickí zamestnanci alebo vysokoškolskí učitelia.
3. Od poplatkov podľa písmen a), c), d), i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
4. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
5. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.
6. Od poplatku podľa písmena f) prvého bodu tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré
a) žiadajú o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti z dôvodu, ktorý nie je závislý od žiadateľa, napríklad pri zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
b) prvýkrát žiadajú o vydanie dokladu o pobyte ako cudzinci, ktorým bol udelený azyl, alebo cudzinci, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana.
7. Od poplatkov podľa písmen i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.
8. Od poplatku podľa písmena l) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.
9. Od poplatkov podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodené
a) osoby, ktoré majú udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. a) alebo ktoré zotrvávajú na území Slovenskej republiky podľa § 61a ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.,
b) osoby, ktorým má byť cudzinecký pas vydaný podľa § 74 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 404/2011 Z. z.,
c) osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Splnomocnenie
Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.

Položka 25 - Zrušená od 15. 12. 2005.

Položka 26

a) Udelenie víza na hraničnom priechode60 EUR
b) predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky30 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci podľa osobitného predpisu.16b)
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Únie.16c)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Únie podľa druhého bodu.
4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
5. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie krátkodobého víza z dôvodu živelnej pohromy alebo z humanitárneho dôvodu.
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť.


Položka 27

Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého
cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania .........................................................................................
33 eur
PoznámkaSprávny orgán poplatok podľa tejto položky nevyberie za pozvanie osoby mladšej ako šestnásť rokov.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré pozývajú na územie Slovenskej republiky štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude vykonávať činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskej únie alebo na plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy.

Položka 28

Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o zrušení zariadenia civilnej ochrany .....66 eur

Položka 30

a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 16,50 eura 
b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
  1. prvá skúška 49,50 eura
  2. opakovaná skúška 26,50 eura
c) Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu 16,50 eura
d) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 16,50 eura
e) Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 16,50 eura
f) Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 3 eurá
g) Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 331,50 eura
h) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice663,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených
síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej
informačnej služby.2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový zbrojný preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v novom zbrojnom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom zbrojného preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového
športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len
na športové účely.4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 tohto oslobodenia,
ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
Poznámky1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu
člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži,
vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.2. Poplatok podľa písmena g) tejto položky, ak sa vydáva namiesto hromadného zbrojného preukazu, je 3 eurá.

Položka 31

a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť ........................................16,50 eura
b) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo ...........16,50 eura
c) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a streliva a úpravu zbrane podľa § 58 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ......... 6,50 eura
d) Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom ..................................................33 eur
e) Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A ..............................................................................................99,50 eura
f) Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou .....16,50 eura
Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 30.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej
súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj
osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa
medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana,
a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.4. Od poplatku podľa písmen b) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných
štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce
s Policajným zborom.5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej
republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú
kontrolu na hraničnom priechode.
Poznámky1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú
funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej
stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa
nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.3. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť
a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.4. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej
najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.5. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral
podľa písmena b) tejto položky.

Položka 32

a) Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej ............................................... 16,50 eura
b) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva ......................................................................... 165,50 eura
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého a štvrtého bodu platí takisto
pri písmene a) tejto položky.
2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená úschova po úmrtí držiteľa do siedmich dní od ukončenia dedičského konania a úschova odňatej, zaistenej, nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane, jej hlavnej časti alebo streliva.
PoznámkaOd poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní
ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky,
múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní
Slovenskej informačnej služby.

Položka 33

a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice na iné účely
ako živnostenské podnikanie ..................................................................................................
49,50 eura
b) Žiadosť o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice ..........................33 eur
Poznámky1. Za vyjadrenie k vydaniu povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice sa poplatok
nevyberá.2. Poplatok sa nevyberá za vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice
v pôsobnosti Armády Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej republiky
a Slovenskej informačnej služby.

Položka 34

a) Návrh na registráciu
1. politickej strany alebo politického hnutia663,50 eura
2. združenia občanov66 eur
3. nadácie66 eur
4. záujmového združenia právnických osôb66 eur
5. pozemkového spoločenstva65 eur
6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov33 eur
7. neinvestičného fondu66 eur
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby66 eur
b) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra politických strán a politických hnutí 33 eur
c) Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra záujmových združení právnických osôb 16,50 eura
d) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev 16,50 eura
e) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 13 eur
f) Zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií 16,50 eura
g) Zmena nadačnej listiny alebo údajov nadácie zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií 16,50 eura
h) Zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií 16,50 eura
i) Zmena stanov alebo údajov združenia občanov zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií 16,50 eura
j) Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra mimovládnych neziskových organizácií 16,50 eura
k) Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút
1. politickej strany alebo politického hnutia33 eur
2. združenia občanov13 eur
3. nadácie16,50 eura
4. záujmového združenia právnických osôb16,50 eura
5. pozemkového spoločenstva25 eur
6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov13 eur
7. neinvestičného fondu13 eur
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby16,50 eura
l) Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5 eur
m) Vyhotovenie výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácií5 eur
n) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra
1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu a záujmového združenia právnických osôb 16,50 eura
2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 25 eur
o) Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, mimovládnych neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5 eur
p) Výmaz
1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí 33 eur
2. združenia občanov z registra mimovládnych neziskových organizácií16,50 eura
3. nadácie z registra mimovládnych neziskových organizácií33 eur
4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb 33 eur
5. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 16,50 eura
6. neinvestičného fondu z registra mimovládnych neziskových organizácií16,50 eura
7. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra mimovládnych neziskových organizácií 33 eur
q) Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene do registra mimovládnych neziskových organizácií 66 eur
r) Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene v registri mimovládnych neziskových organizácií 16,50 eura
s) Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene z registra mimovládnych neziskových organizácií 16,50 eura

Oslobodenie

1. Od poplatkov podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

2.
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov.
Poznámka
1. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu informatívneho údaja o listoch vlastníctva podľa zoznamu nehnuteľností, ktorá nastala v dôsledku prechodu práv a povinností k nehnuteľnostiam alebo v dôsledku zápisu rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností.

2.
Poplatok podľa písmena j) sa nevyberie, ak občianske združenie zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

3. Poplatok podľa písmen q) a r) sa nevyberie, ak občianske združenie, ktoré zriadilo organizačné jednotky konajúce vo svojom mene do 31. decembra 2018, zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 31. decembra 2019 údaje o organizačných jednotkách podľa § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Položka 34a

a)Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb .....66 eur
b)Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb .....10 eur
c)Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb .....5 eur
d)Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb .....33 eur

Poznámka

Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej služby pri jeho registrácii alebo pri každej zmene zápisu v registri.

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Položka 35

a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky 66 eur
b) Zmena stanov, štatútu alebo štatutárneho orgánu organizácie s medzinárodným prvkom 16,50 eura
c) Vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom 16,50 eura
Poznámka
Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak organizácia s medzinárodným prvkom zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa § 7a zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.

Položka 36

Zápis

a)verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky .....20 eur
b)verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu .....5 eur
c)predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok .....10 eur

III. ČASŤ

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný .....1,50 eura
b) mesačný .....3 eurá
c) ročný .....7 eur
d) trojročný .....17 eur
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva,
ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva,
ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia
o výkone pracovnej náplne alebo povolania.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky
a vlády Slovenskej republiky.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Položka 39

a)Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru .....200 eur
b)Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru .....100 eur
c)Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu
1.fyzická osoba .....100 eur
2.právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .....250 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.

Položka 40

a)Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára .....50 eur
b)Registrácia poľovníckej organizácie .....66 eur
c)Zmena stanov poľovníckej organizácie .....16,50 eura
d)Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií .....3 eurá
e)Mimoriadne povolenie lovu zveri .....20 eur

Položka 41

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení
v prípade pochybností ......................................................................................................................................
30 eur

Položka 41a

Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti

1. obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodára za každých, aj začatých päť strán .............................................................................................................10 eur

2. vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán ............................................................................................................................10 eur

3. fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej v prvom bode a druhom bode za každých, aj začatých päť strán ........................................................................................................................20 eur.

Položka 42

Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt
zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov
do 10 ............................................................................................................................................30 eur
do 30 ............................................................................................................................................40 eur
nad 30 ..........................................................................................................................................50 eur

Položka 42a

a)Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov17aa) .....170 eur,
b)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov17ab) .....6,50 eura.

Položka 43

Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat............................................................ 16,50 eura

Položka 44

Vydanie stanoviska
a) k zmene druhu pozemku 3 eurá
b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy 3 eurá
c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu 3 eurá

Položka 45

Vydanie rozhodnutia
a) na zmenu druhu pozemku 33 eur
b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy 33 eur
c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy 33 eur

Položka 46

Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery 99,50 eura.

Položka 47

a)vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ......3 eurá,
b)autorizácia prípravku na ochranu rastlín ......33 eur,
c)zápis do registra výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ......16,50 eura,
d)zmenu v registri výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ......8 eur,
e)predĺženie doby platnosti autorizácie alebo obnovenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ......33 eur,
f)žiadosť na prebalenie prípravku na ochranu rastlín ......33 eur,
g)zmena a doplnenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ......33 eur,
h)rozšírenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín na menej významné použitie ......3 eurá,
i)povolenie na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja ......33 eur,
j)povolenie na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín  ......33 eur,
k)autorizácia prípravku na ochranu rastlín vzájomným uznávaním ......33 eur,
l)prevod autorizácie prípravku na ochranu rastlín na inú fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu ......16,50 eura,
m)prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky zaradenej do zoznamu povolených účinných látok ...... 33 eur,
n)vydanie duplikátu Osvedčenia o zápise do registra výrobcov dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov ......6,50 eura,
o)povolenie leteckej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu17b) ......33 eur,
p)autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín ......33 eur,
q)predĺženie doby platnosti autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín ......33 eur,
r)prebalenie pomocného prípravku v ochrane rastlín ......33 eur,
s)zmena a doplnenie autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín ......33 eur,
t)povolenie na používanie pomocného prípravku v ochrane rastlín na účely výskumu a vývoja ......33 eur,
u)povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku v ochrane rastlín ......33 eur,
v)autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín vzájomným uznávaním ......33 eur,
z)prevod autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín na inú fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu ......16,50 eur,
x)povolenie leteckej aplikácie pomocných prípravkov v ochrane rastlín podľa osobitného predpisu.17c)

Položka 48

a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá
1. za prvých 5 rokov ................................................................................................................................99,50 eura
2. za ďalšie 3 roky ..................................................................................................................................66 eur
3. za každý ďalší rok ............................................................................................................................... 26,50 eura
b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá ................................ 13 eur
c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá .......................... 9,50 eura
Poznámky1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského
osvedčenia.2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti
šľachtiteľského osvedčenia.

Položka 49a

a) Vydanie osvedčenia o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu podľa § 7 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.....6,50 eura
b) Schválenie obchodných podmienok podľa § 8 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste,  tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.................................................................6,50 eura
c) Registrácia tovarových záložných listov podľa § 25 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste,  tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov..........................................................6,50 eura.

Položka 52

a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu v liehovarníckom závode a na jeho uvádzanie na trh ..... 66 eur
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a) ..... 33 eur
c) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia ..... 49,50 eura
d) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu ..... 23 eur
e) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia ..... 9,50 eura
f) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového denaturačného prostriedku a určenie jeho najmenšieho prípustného množstva ..... 9,50 eura
g) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie denaturačného prostriedku na iný účel ..... 9,50 eura
h) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho prípustného množstva použitia denaturačného prostriedku ..... 9,50 eura

IV. ČASŤ

VETERINÁRNA SPRÁVA

Položka 56

Vydanie záväzného posudku17a) ...........................................................................................33 eur

V. ČASŤ

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

a)Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1.pre fyzickú osobu .....40 eur
2.pre právnickú osobu .....100 eur
b)Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .....20 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)na stavby na bývanie
1.na stavbu rodinného domu ..... 50 eur
2.na stavbu bytového domu .....200 eur
b)na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1.ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.....25 eur
2.ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....50 eur
c)na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1.rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 35 eur
2.bytových domov ..... 100 eur
d)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1.garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur
2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur
3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....30 eur
4.na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur
5.na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 30 eur
e)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1.garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 50 eur
2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 50 eur
3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 50 eur
4.na spevnené plochy a parkoviská ..... 50 eur
5.na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....50 eur
f)na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) .....20 eur
g)na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane .....100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....800 eur
nad 10 000 000 eur .....1 000 eur
h)na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .....50 eur
i)na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .....60 eur
j)na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....150 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a)Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1.právnickú osobu .....100 eur
2.fyzickú osobu .....30 eur
b)Žiadosť o zmenu doby trvania
1.reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .....60 eur
2.reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....150 eur
c)Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....
1.právnickú osobu .....50 eur
2.fyzickú osobu .....20 eur
d)Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 .....30 eur
e)Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1.právnickú osobu .....30 eur
2.fyzickú osobu .....10 eur
f)Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia .....80 eur
g)Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .....10 eur
h)Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....30 eur
i)Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..... 10 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby .....trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62

a)Žiadosť o povolenie
1.na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 .....30 eur
2.na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu .....50 eur
fyzickú osobu .....20 eur
3.terénnych úprav pre
právnickú osobu .....100 eur
fyzickú osobu .....20 eur
b)Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .....100 eur
c)Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....20 eur

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1.rodinný dom .....35 eur
2.bytový dom .....120 eur
b)na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1.ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .....25 eur
2.ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....50 eur
c)na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1.rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....25 eur
2.bytových domov .....50 eur
d)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1.garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 20 eur
2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 20 eur
3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 20 eur
4.na spevnené plochy a parkoviská .....20 eur
5.na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....20 eur
e)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1.garáže s jedným alebo dvoma miestami .....30 eur
2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....30 eur
3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....30 eur
4.na spevnené plochy a parkoviská .....30 eur
5.na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....30 eur
f)na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .....20 eur
g)na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane .....60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....530 eur
nad 10 000 000 eur .....660 eur
h)na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ..... 50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 62b

a)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) .....6,50 eura
b)Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) .....9,50 eura
c)Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a) .....9,50 eura
d)Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a) .....6,50 eura
e)Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) .....16,50 eura

Poznámka
Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

VI. ČASŤ

DOPRAVA

Položka 63

Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu .....6,50 eura

Splnomocnenie
Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.

Položka 63a

a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a)3 eurá
b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a) 0,50 eura

Položka 64

Povolenie výnimky19b) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
a) ktorá nepresahuje územie okresu
1. na dobu do jedného roka 15 eur
2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 30 eur
b) ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja
1. na dobu do jedného roka20 eur
2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 60 eur
c) ktorá presahuje územie kraja
1. na dobu do jedného roka 30 eur
2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 100 eur.

Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.

Položka 65

a) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov............. suma vypočítaná podľa vzorca, najmenej 33 eur

RP = Pkw x RV1-n
kde:
RP – výška poplatku,
Pkw – sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1,
RV1-n – koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla, ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 1

Výkon motora v kWSadzba poplatku
v eurách
naddo
80 vrátane33
8086 vrátane90
8692 vrátane110
9298 vrátane150
98104 vrátane210
104110 vrátane260
110121 vrátane360
121132 vrátane530
132143 vrátane700
143154 vrátane870
154165 vrátane1 100
165176 vrátane1 250
176202 vrátane1 900
202228 vrátane2 300
228254 vrátane2 700
254a viac3 900

Tabuľka č. 2

Vek vozidlaKoeficient
zostatkovej
hodnoty
vozidla
prvá evidencia1,00
do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,10
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,07
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie0,06

b) Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.......................................................... 33 eur

c) Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.........................................................33 eur

d) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla,20aa) zástupca výrobcu vozidla,20ab)právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla........................................................... 33 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 43 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla.

3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.

4. Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu,20ad) na ktorého základe sa vypočíta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako je uvedený v tabuľke č. 2 zodpovedajúci veku vozidla odo dňa prvej evidencie vozidla. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto položky.

5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorového vozidla na vodíkový pohon.

6. Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.

Položka 66

Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody20 eur

Položka 67

Podanie návrhu o

a) udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla

1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 300 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 200 eur

b) udelenie viacstupňového typového schválenia EÚ celého vozidla

1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 200 eur

. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................... 150 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 100 eur

c) udelenie predbežného typového schválenia EÚ celého vozidla

1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 600 eur

2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 500 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 400 eur

d) udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla vyrábaného
v malej sérií

1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ......................................................... 300 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................... 200 eur

e) rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti
v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa
písmen a), c) a d)

1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............. 200 eur

2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ....................................................... 150 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................. 100 eur

f) rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti
v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa
písmena b)

1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............ 100 eur

2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................ 75 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................. 50 eur

g) udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 150 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 200 eur

h) udelenie viacstupňového vnútroštátneho typového schválenia
celého vozidla

1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 100 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 150 eur

i) udelenie predbežného vnútroštátneho typového schválenia
celého vozidla

1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 300 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 400 eur

j) udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla
vyrábaného v malej sérií

1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS ..................................................... 150 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................. 200 eur

k) rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti
v udelenom vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla
podľa písmen g) až j) ............................................................................... 50 eur

l) udelenie typového schválenia EÚ vozidla podľa regulačného aktu ......... 200 eur

m) udelenie typového schválenia EÚ systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného aktu .............. 150 eur

n) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom
typovom schválení EÚ podľa regulačného aktu

1. podľa písmena l) ............................................................................... 100 eur

2. podľa písmena m) ............................................................................... 75 eur

o) vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky ................................................... 100 eur

p) rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti
v udelenom vnútroštátnom typovom schválení systému,
komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
podľa písmena o) ...................................................................................... 50 eur

q) udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora
necestných pojazdných strojov ................................................................ 300 eur

r) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom
typovom schválení EÚ spaľovacieho motora necestných
pojazdných strojov podľa písmena q) ...................................................... 200 eur

s) uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla ...................... .......... 100 eur

t) uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla ............... 50 eur

u) zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť
typové schválenie EÚ pri použití nových technológií
alebo koncepcií nezlučiteľných s jedným alebo
viacerými regulačnými aktmi .................................................................... 200 eur

v) povolenie hromadnej prestavby typu vozidla ......................................... 50 eur

w) schválenie hromadnej prestavby typu vozidla

1. montážou plynového zariadenia ....................................................... 20 eur

2. pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ........... 10 eur

3. inou prestavbou ako v prvom a druhom bode ................................. 200 eur

x) rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby
typu vozidla

1. montážou plynového zariadenia ........................................................ 20 eur

2. pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ............ 10 eur

3. inou prestavbou ako v prvom a druhom bode .................................... 50 eur

y) povolenie skúšobnej prevádzky vozidla ................................................. 100 eur

Splnomocnenie

Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena v) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 68

Podanie návrhu o

a) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla

1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 100 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 200 eur

b) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla

1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 200 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 400 eur

c) vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla
s obmedzenou prevádzkou ................................................................. 20 eur

d) vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 20 eur

2. pre kategórie vozidiel M2, M3 ...................................................... 100 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ............... 50 eur

e) vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky ..................................................... 50 eur

f) uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla
alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla .................... 100 eur

g) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla

1. pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 500 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 300 eur

h) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

1. pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 300 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 150 eur

i) opätovné schválenie jednotlivého vozidla ............................................. 20 eur

j) dodatočné schválenie jednotlivého vozidla .......................................... 100 eur

k) povolenie prestavby jednotlivého vozidla .............................................. 20 eur

l) schválenie prestavby jednotlivého vozidla

1. montážou plynového zariadenia alebo
demontážou plynového zariadenia .................................................... 20 eur

2. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 100 eur

3. pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode ............................. 300 eur

m) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom
osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu ..................... 20 eur

n) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom
osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora ........................................... 10 eur

o) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom
osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle ................. 10 eur

p) vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo
nového technického osvedčenia vozidla z dôvodu zápisu
vykonanej hromadnej prestavby na vozidle ............................................................ 10 eur

q) vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo
technického osvedčenia vozidla na schvaľovací orgán ............................ 10 eur

r) vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického
osvedčenia vozidla alebo vydanie technického osvedčenia
vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla ................................ 10 eur

s) dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého
vozidla .................................................................................................... 10 eur

t) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l)
pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa
poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
podľa osobitného zákona20a) ..................................................................... 2 eurá

u) povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre vozidlo
na prepravu osôb na invalidnom vozíku ................................................... 10 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo dovezené vozidlo v zahraničí evidované na svoje meno v rámci zastupiteľských úradov, diplomati, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia.

2. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná iná technická zmena na vozidle, ak ide o opravu nesprávnych technických údajov a táto chyba bola zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

3. Od poplatku podľa písmena r) tejto položky je oslobodená výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II pre vozidlo kategórie L1e.

Splnomocnenie

1. Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2, aj ak osobitný predpis ustanovuje niektoré prílohy návrhu výlučne v listinnej podobe, napríklad predloženia osvedčenia o zhode COC alebo dokladov vozidla.

2. Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena k) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

3. Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen f) až h), ak poplatník (účastník konania) pri doručení návrhu žiada rozhodnúť urýchlene do piatich pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Trojnásobok poplatku podľa písmen f) až h) za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň podania návrhu. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o návrhu nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov a v prípade písmena s) aj vydanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.

2. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.

Položka 68a

a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru
vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia
osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu ........................................ 6 eur

b) Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru
vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch ............................................ 6 eur

c) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru
urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka
vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu .......... 30 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časti II vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

Položka 69a

Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie už stratilo platnosť (vozidlá ukončenej série), a to za každé povolené vozidlo

a) kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa ............................................. 25 eur

b) ostatných kategórií iných, ako sú uvedené v písmene a) ...................... 50 eur

Položka 69b

Podanie žiadosti o

a)poskytnutie údajov z jednotného informačného systému v cestnej doprave,21b) ktoré sa týkajú osoby žiadateľa..... 5 eur
b)vydanie štatistických údajov z jednotného informačného systému v cestnej doprave,21b) ktoré neobsahujú osobné údaje..... 20 eur

Poznámka

Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Položka 70

a)Povolenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h .....1 200 eur
b)Povolenie modernizácie alebo obnovy dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h .....300 eur
c)Povolenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu .....400 eur
d)Povolenie modernizácie alebo obnovy ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu .....120 eur
e)Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla .....90 eur
f)Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy .....400 eur
g)Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy .....120 eur
h)Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy .....90 eur
i)Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné dráhy počas chodu (jazdy) .....30 eur
j)Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu alebo o povolení typu podľa písmen a) až h) .....20 eur
k)Vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh .....200 eur
l)Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov .....50 eur
m)Vydanie poverenia na posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov .....50 eur
n)Vydanie poverenia na overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku .....200 eur
o)Vydanie poverenia na vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky .....200 eur
p)Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových vozidiel .....200 eur
q)Vydanie poverenia na posudzovanie zhody subsystémov s vnútroštátnymi predpismi ......200 eur

Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok od schváleného typu alebo povoleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.
2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.

Položka 71

a)Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
1. nového alebo rekonštruovaného ..... 40 eur
2. prevádzkovaného ku dňu 1. 10. 1997 ..... 20 eur
b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre lanovú dráhu .....20 eur
c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu ..... 50 eur
d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla .....20 eur
e) Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla115 eur;
f) Zmena registračných údajov vlastníka železničného vozidla 40 eur;
g) Zrušenie skratky vlastníka železničného vozidla 20 eur;
h) Povolenie na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky 40 eur;
i) Zmena povolenia na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky 15 eur;
j) Pridelenie evidenčného čísla železničnému vozidlu 40 eur;
k) Zmena alebo zrušenie evidenčného čísla železničného vozidla 15 eur;
l) Zaevidovanie železničného vozidla do národného registra železničných vozidiel40 eur;
m) Dodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky, ktoré má povolenie na uvedenie do prevádzky v železničnom systéme vydané v inom členskom štáte65 eur;
n) Zmena alebo zrušenie dodatočného povolenia podľa písmena m) 20 eur;
o) Vydanie duplikátu dokladu podľa písmen e) až k) a písmen m) a n) 7 eur.
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové vozidlo schváleného typu bez zreteľa na celkový počet dráhových vozidiel.
2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší územný celok.

Položka 72

Podanie návrhu o

a) udelenie osvedčenia výrobcu .............................................................. 20 eur

b) udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu ............................................... 30 eur

c) zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie
ich platnosti ............................................................................................... 20 eur

d) zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie
ich platnosti ................................................................................................ 30 eur

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 72a

Podanie návrhu o

a) udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania ................... 200 eur

b) zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania ..................... 100 eur

c) oznámenie technickej služby overovania
v orgánoch Európskej únie .............................................................................. 300 eur

d) doplnenie oznámenia technickej služby overovania
v orgánoch Európskej únie .............................................................................. 150 eur

e) oznámenie technickej služby overovania vozidiel
v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. 200 eur

f) doplnenie oznámenia technickej služby overovania
v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. 100 eur

g) udelenie poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR ..... 200 eur

h) zmenu v poverení na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR ....... 100 eur

Poznámky

1. Poplatok podľa písmen a), b), g) a h) tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 73

Podanie návrhu o

a) dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu
do evidencie vozidiel, z cestnej premávky

1. v lehote do päť rokov ........................................................................ 5 eur

2. v lehote nad päť rokov ..................................................................... 50 eur

b) opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím
skončenia dočasného vyradenia vozidla ................................................ 5 eur

c) pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN ..................... 20 eur

d) povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá ................... 20 eur

e) vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých
nebezpečných vecí .............................................................................. 10 eur

f) vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II
alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát
osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla,
o ktorý sa žiada ................................................................................... 10 eur

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla sa poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum začiatku predchádzajúceho dočasného vyradenia vozidla.

Položka 73a

Podanie žiadosti o

a)dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel v lehote
1.do jedného roka .....5 eur,
2.od jedného roka do dvoch rokov .....20 eur,
3.od dvoch rokov do štyroch rokov .....35 eur,
4.od štyroch rokov do šiestich rokov .....70 eur,
5.od šiestich rokov do 10 rokov .....170 eur,
6.nad 10 rokov .....350 eur,
b)opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel .....5 eur.
c) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu38) ..... 5 eur

Oslobodenie

Poplatok za vyradenie vozidla z evidencie vozidiel sa nevyberie pri trvalom vyradení vozidla z evidencie vozidiel, ak bolo vozidlo odcudzené.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.

2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel.

Položka 74

a) Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia
1. skupiny AM, A1, A2, A16,5 eura
2. skupiny B1, B, BE, T33 eur
3. kupiny C1, C1E, D1, D1E 49,5 eura
4. skupiny C, CE, D, DE 66 eur
b) Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie
1. vodičského oprávnenia skupiny A2 a A .....16,5 eura
2. vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B .....33 eur
c) Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku .....10 eur
d) Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia16,50 eura
e) Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu
1. skupiny A20 eur
2. skupiny B40 eur
3. skupiny C60 eur
4. skupiny D60 eur
5. skupiny BE40 eur
6. skupiny CE80 eur
7. skupiny C1E80 eur
8. skupiny DE80 eur
9. skupiny D1E80 eur
10 skupiny AM20 eur
11. skupiny T20 eur
f)vykonanie skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára20 eur
g) Vydanie inštruktorského preukazu alebo predĺženie jeho platnosti10 eur
h)vydanie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie jeho platnosti20 eur
Poznámky
1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.
3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie za každú skupinu inštruktorského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín inštruktorského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.

Položka 75

a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh6,50 eura
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla3 eurá
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik99,50 eura
d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry200 eur;
e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa písmena c), alebo bezpečnostného povolenia podľa písmena d)15 eur;
f) Vydanie preukazu rušňovodiča30 eur;
g) Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena f)15 eur;
i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g)7 eur.

Položka 76

a) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku 16,5 eur
b) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku 16,50 eura
c) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku 33 eur
d)Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku 165,5 eur
e) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla 182 eur
f) vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov 66 eur
g) vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla 16,50 eura
h) vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku ......... 165,50 eura
Poznámky
1. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.
2. Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie príslušných dokladov.

Položka 77

Podanie žiadosti o

a)registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov
1.skupiny AM, A1, A2, A..... 100 eur
2.skupiny B1, B, BE..... 100 eur
3.skupiny C1, C1E, C, CE..... 100 eur
4.skupiny D1, D1E, D, DE..... 100 eur
5.skupiny T..... 100 eur
b)rozšírenie rozsahu skupín v rámci registrácie autoškoly sa vyberie poplatok podľa písmena a),
c)vykonanie zmeny druhu vykonávaných kurzov v rámci registrácie autoškoly..... 100 eur
d)vykonanie akejkoľvek inej zmeny ako podľa písmen b) a c)..... 20 eur.

Poznámky

1. Poplatok podľa písmena a) a b) sa vyberie za každú skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.

2. Poplatok podľa písmena d) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.

Položka 77a

a) Registrácia na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku 100 eur

b) Zmena v registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku 30 eur

c) Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča 5 eur

d) Vydanie kvalifikačnej karty vodiča 50 eur

e) Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie 50 eur

Splnomocnenie

Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena e) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.

Poznámky

1. Ak sa jedným podaním žiada o registráciu na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o registráciu na vykonávanie kurzu pravidelného výcviku, vyberie sa iba jeden správny poplatok podľa písmena a).

2. Ak sa jedným podaním žiada o zmenu v registrácii na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o zmenu v registrácii na vykonávanie kurzu pravidelného výcviku, vyberie sa iba jeden správny poplatok podľa písmena b).

3. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.

Položka 77b

Podanie žiadosti o

a)schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách .....100 eur
b)zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách .....50 eur
c)schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo schválenie programového vybavenia autoškoly100 eur
d)zmenu v osvedčení o spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo v osvedčení o schválení programového vybavenia autoškoly50 eur

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice.

Položka 78

Podanie návrhu o

a) povolenie na zriadenie

1. stanice technickej kontroly

1a. na základe povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly
nad rámec existujúcej siete ................................................................... 600 eur

1b. v iných prípadoch ako v bode 1a. ....................................................... 9 600 eur

2. pracoviska emisnej kontroly ......................................................... 600 eur

3. pracoviska kontroly originality ..................................................... 600 eur

b) udelenie oprávnenia

1. na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 600 eur

2. na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 600 eur

3. na vykonávanie kontroly originality ............................................. 600 eur

4. na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

c) zmenu rozsahu udeleného oprávnenia

1. na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 300 eur

2. na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 300 eur

3. na vykonávanie kontroly originality ............................................. 300 eur

4. na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

d) zmenu udeleného oprávnenia inú ako podľa písmena c) ................. 20 eur

e) povolenie na zriadenie

1. stanice technickej kontroly nad rámec
existujúcej siete ...................................................................... 9 000 eur

2. pracoviska emisnej kontroly nad rámec
existujúcej siete ....................................................................... 1 000 eur

3. pracoviska kontroly originality nad rámec
existujúcej siete ...................................................................... 1 000 eur“.

Poznámky

1. Ak sa jedným návrhom podľa tejto položky požaduje viac povolení, oprávnení alebo zmien, poplatky sa sčítavajú.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

3. Ak sa povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa písmena e) prvého bodu tejto položky vydáva na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného povolenia pre existujúcu stanicu technickej kontroly, poplatok podľa tejto položky sa nevyberie.

Položka 78a

Podanie

a) prihlášky o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia

1. technika technickej kontroly ......................................................... 100 eur

2. technika emisnej kontroly ............................................................. 100 eur

3. technika kontroly originality ......................................................... 100 eur

4. technika montáže plynových zariadení ........................................... 50 eur

b) návrhu o vydanie osvedčenia

1. technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

2. technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

3. technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

4. technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

c) návrhu na zmenu rozsahu osvedčenia

1. technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

2. technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

3. technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

4. technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

d) návrhu na inú zmenu ako podľa písmena c) vydaného osvedčenia

1. technika technickej kontroly ......................................................... 25 eur

2. technika emisnej kontroly ............................................................. 25 eur

3. technika kontroly originality ......................................................... 25 eur

4. technika montáže plynových zariadení ..........................................10 eur

Splnomocnenie

Pri podaní návrhu na opakovanú skúšku podľa písmen a) sa vyberie poplatok

a) v sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v plnom rozsahu alebo

b) v 50 % sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v čiastočnom rozsahu.

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 78b

Podanie návrhu o

a) schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri technickej
kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality .......................... 100 eur

b) zmenu alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení
zariadenia používaného pri technickej kontrole,
emisnej kontrole alebo kontrole originality ......................................... 100 eur

c) udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu
zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ........................... 100 eur

d) zmenu osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu
zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ........................... 100 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v prípade ukončenia výroby zariadenia upustiť od vybratia poplatku podľa písmena a) alebo b).

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 79

a)Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi
1.na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .....110 eur
2.na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .....85 eur
3.na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci .....25 eur
4.na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci .....180 eur
b)Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) .....50 %
podľa príslušnej sadzby
c)Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
1.na jednu prepravu jedným vozidlom .....200 eur
2.na dve až päť prepráv jedným vozidlom .....350 eur
3.na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom .....1 100 eur
d)Schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny .....15 eur
e)Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT)23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
1.do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska, do dátumu uvedenom na povolení .....660 eur
2.do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska, do dátumu uvedenom na povolení .....500 eur
3.do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska a Talianska do dátumu uvedenom na povolení .....330 eur
f)Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej alebo nepravidelnej autobusovej dopravy
1.jednorazové (do cudzieho štátu a späť) .....10 eur
2.jednorazové do tretieho štátu a späť .....20 eur
3.na opakovanú (kyvadlovú) dopravu .....20 eur
g)Podanie žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy22b) alebo o vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy22b) alebo o udelenie koncesie na výkon taxislužby22ba) .....30 eur
h)Podanie žiadosti o vydanie licencie Spoločenstva22c) .....20 eur
i)Podanie žiadosti o vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé vozidlo .....3 eurá
j)Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu22d) .....10 eur
k)Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí22a) .....30 eur
l)Podanie návrhu o vydanie osvedčenia vodiča22e) .....10 eur
m)Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov alebo vydanie duplikátu ADR osvedčenia o školení vodiča22a) .....20 eur
n)Podanie žiadosti o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu22bb) .....50 eur
o)Podanie žiadosti o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby22bc) alebo jeho duplikátu
.....
50 eur
p)Podanie žiadosti o odňatie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej dopravy, povolenia na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesie na taxislužbu .....10 eur
q)Podanie žiadosti o zmenu povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa písmena g) položky22bd) .....10 eur
r)Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej cestnej dopravy .....100 eur
s)Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej osobnej doprave, alebo jeho duplikátu .....10 eur
t)Podanie žiadosti o vydanie poverenia na vykonávanie odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci alebo žiadosť o predĺženie jeho platnosti100 eur
u)Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v poverení na vykonávanie odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci50 eur

Splnomocnenie
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych ciest pri nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave

a) za každú jednotlivú dopravu

1. nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky,
najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky
vrátane nákladu .............................................................................. 60 eur

2. nadmerná doprava

2a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti,
ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je
do 40 vrátane............................................................................. 150 eur
nad 40 do 60 vrátane................................................................. 250 eur
nad 60 do 120 vrátane................................................................ 350 eur
nad 120 ..................................................................................... 700 eur

2b. pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti
pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu,
o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je
do 10 vrátane ............................................................................ 100 eur
nad 10 do 11,50 vrátane ........................................................... 150 eur
nad 11,50 do 12,50 vrátane....................................................... 200 eur
nad 12,50 .................................................................................. 500 eur

b) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

c) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

d) za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1. za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť
stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1a. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
a nie sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti
pripadajúce na nápravu ........................................................... 100 eur

1b. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
alebo sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti
pripadajúce na nápravu ........................................................... 200 eur

2. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých
trasách na dobu najviac troch mesiacov

2a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 500 eur

2b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................ 1 000 eur

3. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých
trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

3a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 1 000 eur

3b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................... 2 000 eur

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadrozmernú dopravu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

3. Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú dopravu, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa čiastkové sadzby podľa písmena a) bodov 2a. a 2b. posudzujú jednotlivo podľa toho, o aké percentuálne preťaženie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu alebo nápravového zaťaženia ide

3a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
do 10 % vrátane ........... päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a,
nad 10 % ................ desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a,

3b. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
do 10 % vrátane ........... päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b,
nad 10 % ..................... desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b.
Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti Poznámky sa určí ako súčet čiastkových sadzieb bodov 3a. a 3b.

4. Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti.

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov trasy.

5. Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v písmene a) bode 1.

6. Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

7. Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8. Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

10. Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.

11. Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

12. Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

13. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, taká doprava sa posudzuje ako doprava bez povolenia na zvláštne užívanie.

14. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena d) bez povolenia na zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene a).

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80
1.do 24 hodín od doručenia žiadosti .....75 eur
2.do 48 hodín od doručenia žiadosti .....55 eur

Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

Položka 81

Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií .....50 eur

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie25af)
a)diaľnic.....200 eur
b)ciest .....120 eur
c)miestnych ciest a verejných účelových ciest .....80 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok podľa tejto položky o 50 % alebo o 100 %. V závislosti od rozsahu a doby užívania pozemnej komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky o 50 %, o 100 % alebo o 200 %.

Položka 83

a)Povolenie úplnej uzávierky diaľnice .....470 eur
b)Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice .....340 eur
c)Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy .....170 eur
d)Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice .....100 eur
e)Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych ciest .....70 eur
f)Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych ciest .....40 eur

Položka 84

a)Povolenie na pripojenie miestnej cesty alebo účelovej cesty na cestu I., II. a III. triedy .....75 eur
b)Povolenie na pripojenie účelovej cesty na miestnu cestu .....40 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85

a)Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie .....115 eur
b)Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 .....30 eur
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ..... 60 eur
3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ..... 150 eur
c)Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti .....30 eur
d)Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s
1.cestou .....115 eur
2.miestnou cestou .....75 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Poznámka
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.

Položka 85a

Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta25aaa) ........... 10 000 eur.

Položka 86

Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom 
a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy
1. fyzickej osobe .....16,50 eura
2. právnickej osobe .....33 eur
b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy 33 eur
c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou .....66 eur
Splnomocnenie
Dráhový správny úrad môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.

Položka 87

Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,
1. fyzickej osobe .....9,50 eura
2. právnickej osobe .....16,50 eura

Položka 88

Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania
a) o zriadení železničného priecestia ............................................................................................ 33 eur
b) o zrušení železničného priecestia ............................................................................................. 3 eurá

Položka 89

a)Vydanie povolenia na prevádzkovanie
1. železničnej trate .....500 eur;
2. špeciálnej dráhy, lanovej dráhy .....500 eur;
3. električkovej dráhy, trolejbusovej dráhy a siete týchto dráh .....500 eur;
4. vlečky .....200 eur;
b)Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy
1. na železničných tratiach .....500 eur;
2. na špeciálnej dráhe, lanovej dráhe .....300 eur;
3. na sieti električkových dráh trolejbusových dráh .....300 eur;
4. na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy .....100 eur.
c)Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie .....995,50 eura
d)Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe .....66 eur
e)Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie .....6,50 eura
f)Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa .....33 eur
Poznámka
Povolenie na prevádzkovanie električkových dráh alebo trolejbusových dráh a licencie na prevádzkovanie dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné vyššie územné celky.

Položka 90

a)Vydanie súhlasu na zriadenie letiska
1.verejné letisko s medzinárodnou prevádzkou .....10 000 eur
2.verejné letisko s vnútroštátnou prevádzkou .....5 000 eur
3.verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou .....2 500 eur
4.verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou .....2 000 eur
5.neverejné letisko pre všeobecné letectvo .....1 000 eur
b)Vydanie súhlasu na vykonanie podstatnej zmeny letiska .....1 000 eur
c)Vydanie súhlasu na zrušenie letiska ...700 eur
d)Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska .....1 000 eur
e)Vydanie licencie na vykonávanie leteckej dopravy
1.prvé vydanie .....3 500 eur
2.predĺženie platnosti .....700 eur
3.podstatná zmena .....60 eur
f) Akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy alebo opakovanej odbornej prípravy v oblasti ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania
1.vydanie1 000 eur
2.zmena500 eur
g)Povolenie alebo poverenie na poskytovanie jednotlivých druhov leteckých navigačných služieb; každý druh leteckej navigačnej služby spoplatnený samostatne
1.vydanie 5 000 eur
2. zmena 2 500 eur

Položka 91

a)Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska
1.verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
1.1.neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia .....80 eur
1.2.neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením .....140 eur
1.3.prístrojovou .....280 eur
1.4.na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....360 eur
1.5.na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....500 eur
1.6.na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....660 eur
2.neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
2.1.neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ...80 eur
2.2.neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením .....100 eur
2.3.prístrojovou .....200 eur
2.4.na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....340 eur
2.5.na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....500 eur
2.6.na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....660 eur
b)Zmena alebo doplnenie povolenia alebo predĺženie platnosti povolenia podľa písmena a) .....25 % príslušnej sadzby
c)Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého pozemného zariadenia alebo na vykonanie jeho podstatnej zmeny .....80 eur
d)Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia .....80 eur
e)Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem
1.letiska .....500 eur
2.vrtuľníkového letiska (heliportu) .....200 eur
3.leteckého pozemného zariadenia .....500 eur
4.ornitologických ochranných pásiem ...80 eur
f)Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení .....20 eur
g)Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním
1.vrtuľníkového letiska (heliportu) leteckej záchrannej služby .....180 eur
2.vrtuľníkového letiska (heliportu) .....280 eur
3.letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve .....280 eur
4.letiska pre všeobecné letectvo s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m .....340 eur
5.iného letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m .....660 eur
6.letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy nad 1 200 m .....1 660 eur
7.leteckého pozemného zariadenia .....60 eur
h)Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ju nahrádza, pre letisko so vzletovou a pristávacou dráhou a plochou konečného priblíženia a vzletu
1.neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia .....160 eur
2.neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením .....200 eur
3.prístrojovou na nepresné priblíženie a na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....300 eur
4.na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....400 eur
5.na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....500 eur
i)Vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa
1.prvé vydanie .....3 500 eur
2.predĺženie platnosti .....360 eur
3.zmena alebo doplnenie .....180 eur
j)Vydanie osvedčenia leteckej školy – jednopilotné lietadlo
1.prvé vydanie .....360 eur
2.predĺženie platnosti .....160 eur
3.zmena alebo doplnenie .....100 eur
k)Vydanie osvedčenia leteckej školy – viacpilotné lietadlo alebo vydanie osvedčenia leteckej školy pre výcvik technika údržby lietadiel podľa časti 147
1.prvé vydanie .....2 000 eur
2.predĺženie platnosti .....500 eur
3.zmena alebo doplnenie .....300 eur
l)Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu
1.prvé vydanie .....1 000 eur
2.predĺženie platnosti .....160 eur
3.zmena alebo doplnenie .....100 eur
m)Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve podľa osobitného predpisu25aa)
1.prvé vydanie .....600 eur
2.predĺženie platnosti .....360 eur
3.zmena alebo doplnenie .....60 eur
n)Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia .....60 eur
o)Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ...200 eur
p)Vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní a na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemským prevádzkovateľom, pre každé lietadlo ...200 eur
r)Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej frekvencie .....200 eur
s)Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy pre .....
1.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg60 eur
2.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg vrátane160 eur
t)Pridelenie kódu módu S pre .....
1.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg60 eur
2.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg vrátane160 eur
u)Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia leteckej telekomunikačnej služby .....40 eur
v)Vydanie duplikátu o pridelení frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o zmene frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o pridelení jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy alebo o pridelení kódu módu S .....40 eur
w) Osvedčenie poskytovateľa leteckých navigačných služieb; každý druh leteckej navigačnej služby spoplatnený jednotlivo
1. vydanie4 000 eu
2. zmena500 eur
x) Rozhodnutie o určení podmienok na prevádzkovanie osobitného letiska
1. vydanie250 eur
2. zmena100 eur
y) Prevádzková príručka osobitného letiska
1. schválenie prevádzkovej príručky160 eur
2.zmena prevádzkovej príručky40 eu
z) Schválenie zmeny letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ju nahrádza 25 % príslušnej
sadzby podľa
písmena h)

Položka 91a

a)Vydanie povolenia na projektovanie, výrobu, opravy a údržbu leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia podľa osobitného predpisu25ab) pre
1.spoločnosť do 10 zamestnancov .....500 eur
2.spoločnosť od 11 do 50 zamestnancov ...1 000 eur
3.spoločnosť od 51 do 100 zamestnancov ...2 000 eur
4.spoločnosť nad 100 zamestnancov ...4 000 eur
b)Schválenie ďalšieho miesta údržby schválenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na údržbu v zahraničí .....900 eur
c)Uznanie spôsobilosti skúšobne a skúšobného zariadenia leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia .....500 eur
d)Schválenie zmluvy na údržbu lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky medzi leteckým prevádzkovateľom a údržbovou organizáciou .....60 eur
e)Vydanie povolenia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla ...2 000 eur
f)Vydanie povolenia na overovanie letovej spôsobilosti lietadla (vydanie odporúčacej správy a vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti)
1.pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ...200 eur
2.pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 2 750 kg .....1 000 eur
g)Zmena, predĺženie alebo rozšírenie povolenia alebo schválenia .....25 % príslušnej sadzby podľa písmen a) až f)
h)Osvedčovanie technickej spôsobilosti typu pohonnej jednotky, vrátane typového osvedčenia pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) .....1 000 eur
i)Osvedčovanie modifikácie alebo zmeny pohonnej jednotky vrátane vydania dodatku k typovému osvedčeniu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) .....800 eur
j)Uznanie platného dokladu o typovej spôsobilosti pohonnej jednotky vydaného leteckým úradom cudzieho štátu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) .....500 eur
k)Osvedčovanie technickej spôsobilosti vrátane vydania typového osvedčenia pre
1.pevné drevené alebo kompozitové vrtule ...600 eur
2.pevné kovové vrtule .....900 eur
3.prestaviteľné vrtule .....1 500 eur
4.staviteľné vrtule .....2 500 eur
5.zmena, doplnenie alebo predĺženie osvedčenia .....25 % príslušnej sadzby
l)Výstroj lietadla
1.schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve pre súčasti výstroja lietadla .....60 eur
2.schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve na základe dokladu o spôsobilosti vydaného iným leteckým úradom .....60 eur
m)Vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia určeného na výcvik leteckého personálu v civilnom letectve ...660 eur
1.zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti súhlasu .....25 % príslušnej sadzby podľa písmena m)

Položka 91b

a)Vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti25ac) pre
1.balóny, vzducholode .....60 eur
2.vetrone .....100 eur
3.motorizované klzáky .....200 eur
4.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) .....320 eur
5.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) .....500 eur
6.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) .....1500 eur
7.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) ...3 500 eur
8.lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg .....7 000 eur
b)Zmena alebo predĺženie osvedčenia letovej spôsobilosti .....25 % príslušnej sadzby podľa písmena a)
c)Vydanie typového certifikátu pre lietadlo ...3 500 eur
1.schválenie modifikácie alebo dodatku k typovému osvedčeniu lietadla .....25 % príslušnej sadzby
d)Uznanie osvedčenia o typovej spôsobilosti vydaného príslušnými orgánmi cudzieho štátu
1.balóny, vzducholode .....60 eur
2.vetrone .....100 eur
3.motorizované klzáky a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) .....160 eur
e)Osvedčovanie letovej spôsobilosti jednotlivo amatérsky stavaného lietadla25ad) .....2 000 eur
f)Vydanie letového povolenia
1.vetroňa, motorizovaného vetroňa, lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) .....100 eur
2.lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) .....200 eur
3.lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ...1 500 eur
g)Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti bez odporúčacej správy motorovým lietadlám
1.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) .....700 eur
2.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) .....2 000 eur
3.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) .....4 000 eur
4.s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg .....9 000 eur
h)Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti na základe odporúčacej správy motorovým lietadlám
1.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) .....160 eur
2.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) .....240 eur
3.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) .....1 000 eur
4.s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg .....3 320 eur
i)Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom na základe odporúčacej správy .....200 eur
j)Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom bez odporúčacej správy .....600 eur

Položka 91c

a)Schválenie programu bezpečnostnej ochrany25ae)
1.medzinárodného verejného letiska ...340 eur
2.verejného letiska .....160 eur
3.leteckého prevádzkovateľa .....340 eur
b)Schválenie výcvikového strediska na prepravu nebezpečného tovaru .....660 eur
c)Zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti povolenia .....50 % príslušnej sadzby podľa písmen a) a b)
d)Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti podľa § 34a leteckého zákona .....10 eur

Položka 91d

a)Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie
1.pilot voľného balóna, pilot lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane), pilot vetroňa, operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice .....20 eur
2.súkromný pilot, obchodný pilot, dopravný pilot, letecký navigátor, palubný inžinier, palubný rádiotelefonista, palubný sprievodca, technik údržby lietadla, dispečer leteckej dopravy, riadiaci letovej prevádzky .....10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti
3.získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti .....10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti
4.jazyková skúška .....60 eur
b)Vydanie preukazu spôsobilosti
1.prvé vydanie .....8 eur
2.vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie .....20 eur
3.zmena alebo predĺženie .....8 eur
4.vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu spôsobilosti vydaného iným štátom .....50 eur
5.uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti .....50 eur
c)Mimoriadne teoretické preskúšanie, ktorým je podmienené vrátenie odobratého preukazu spôsobilosti, kvalifikácie alebo oprávnenia .....60 eur
d)Praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu
1.na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti .....60 eur
2.na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov .....80 eur
3.na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti .....80 eur
4.na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov .....160 eur
e)Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu
1.na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti .....120 eur
2.na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov .....160 eur
3.na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti .....240 eur
4.na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov .....320 eur“.

Položka 92

a)Zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky
1.s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ...100 eur
2.s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 751 kg do 5 700 kg (vrátane) .....500 eur
3.s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 701 kg .....1 000 eur
b)Výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky .....20 eur
c)Zápis lietadla do evidencie lietajúcich športových zariadení .....60 eur
d)Výmaz lietadla z evidencie lietajúcich športových zariadení .....10 eur
e)Pridelenie poznávacej značky alebo špeciálnej poznávacej značky (za každú značku osobitne) .....40 eur
f)Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy .....40 eur
g)Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla .....25 % príslušnej sadzby podľa písmen a), c), e) a f)
h)Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti .....20 eur
i)Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ....35 eur
OslobodenieOd poplatku podľa položky 90 až 92 je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej fyzickou osobou alebo právnickou osobou, alebo ak bola v dokumente, rozhodnutí, osvedčení alebo preukaze zistená chyba zapríčinená štátnym orgánom, ktorý dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz vydal.Od poplatku podľa položky 92 písm. b) je oslobodený výmaz lietadla, o ktorého vyradení z prevádzky rozhodol Letecký úrad Slovenskej republiky.“

Položka 93

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ...........150 eur

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu .............................................. 20 eur

c) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu .............................. 10 eur

d) Zmena údajov v osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu .................................... 10 eur

e) Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka ................................. 166 eur

f) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného
poradcu alebo odborníka ......................................................................................... 16 eur

g) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena f) ................... 10 eur

h) Vykonanie teoretickej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti ............................. 166 eur

i) Vykonanie teoretickej skúšky na získanie osobitného povolenia
na plavbu pomocou radaru alebo na získanie osobitného povolenia
na vodných cestách námorného charakteru .............................................................. 60 eur

j) Vykonanie praktickej skúšky alebo opravnej praktickej skúšky na získanie

1. odbornej spôsobilosti lodný kapitán EÚ alebo odborník
na skvapalnený zemný plyn ................................................................................ 500 eur

2. odbornej spôsobilosti odborník na prepravu cestujúcich ..................................... 500 eur

3. osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru ................................................ 500 eur

k) Vykonanie opravnej teoretickej skúšky podľa

1. písmena h) ........................................................................................................... 83 eur

2. písmena i) ............................................................................................................ 30 eur

l) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ................................ 32 eur

m) Vykonanie opravnej skúšky podľa písmena l) .......................................................... 16 eur

n) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla .............................. 10 eur

o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie,
preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený
zemný plyn, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník
na prepravu cestujúcich, preukazu odbornej spôsobilosti – lodný strojník,
preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán, preukazu
odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodník, preukazu odbornej
spôsobilosti – vnútroštátny pomocný lodník, preukazu vedúceho plavby
na plavebných komorách Slovenskej republiky, preukazu odbornej
spôsobilosti – vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu alebo
preukazu odbornej spôsobilosti – vodca plávajúceho stroja ...................................... 10 eur

p) Vydanie služobnej lodníckej knižky Európskej únie
alebo služobnej lodníckej knižky ako jediného dokladu ............................................ 30 eur

q) Vydanie vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky .................................................... 30 eur

r) Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti ..................................... 10 eur

s) Vydanie lodného denníka ........................................................................................ 50 eur

t) Schválenie simulátora ............................................................................................100 eur

u) Vydanie poverenia na vykonávanie výcvikového kurzu alebo vydanie
poverenia na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku ..............................150 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodení plavební inšpektori. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodené vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich v elektronickej podobe.

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

Položka 94

a) Vykonanie technickej prehliadky malého plavidla
1. s dĺžkou do 7 metrov
1.1. bez vlastného strojného pohonu8 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom10 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 7 metrov
2.1. bez vlastného strojného pohonu34 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom50 eur
b) Vydanie lodného osvedčenia malého plavidla
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu34 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom70 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu66 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom116 eur
c) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia malého plavidla alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení malého plavidla alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia malého plavidla
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu16 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom44 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu34 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom66 eur
d) Vydanie lodného osvedčenia Európskej únie (ďalej len „lodné osvedčenie“) pre plavidlá
1. bez vlastného strojného pohonu250 eur
2. s vlastným strojným pohonom500 eur
e) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia pre plavidlá
1. bez vlastného strojného pohonu166 eur
2. s vlastným strojným pohonom330 eur
f) Vydanie dočasného lodného osvedčenia66 eur
g) Predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu34 eur
h) Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla50 eur
i) Vydanie osobitného povolenia na prepravu plavidla50 eur
j) Vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku plavidla alebo duplikátu osobitného povolenia na prepravu plavidla20 eur
k) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov166 eur
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov100 eur
l) Konanie o predĺžení platnosti ciachového preukazu alebo o vykonaní zmien v ciachovom preukaze alebo o vydaní jeho duplikátu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov56 eur
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov34 eur
m) Zápis do registra plavidiel Slovenskej republiky
1. malých plavidiel20 eur
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami40 eur
n) Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky10 eur
o) Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky10 eur
p) Konanie o zápise zmeny údajov do registra plavidiel30 eur
q) Konanie o pridelení jedinečného kódu výrobcu20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.
Poznámky
1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmen c) a e) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena l) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.
2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

Položka 95

a) Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácii alebo vydanie jeho duplikátu
1. s dĺžkou rovnou alebo menšou ako 20 m 33 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 20 m 66 eur
b) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie súhlasu na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu tohto plavidla 165 eur
c) Schválenie typovej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie typového osvedčenia takéhoto plavidla 99,50 eura
d) Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii podľa schválenej typovej dokumentácie 16,50 eura
e) Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel130 eur
f) Vydanie súhlasu na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby 116 eur
g) Vydanie duplikátu typového osvedčenia malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii50 eur
h) Vydanie súhlasu na usporiadanie verejného podujatia, za každý úkon20 eur
i) Vydanie poverenia na vykonávanie školení žiadateľov o osvedčenie
1. o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu200 eur
2. o osobitných znalostiach200 eur
j) Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu
1. vodcu malého plavidla kategórie A80 eur
2. vodcu malého plavidla kategórie B80 eur
3. vodcu malého plavidla kategórie C80 eur
4. vodcu malého plavidla kategórie D80 eur
k) Podanie žiadosti o vykonanie zmien učebných osnov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla40 eur
l) Podanie žiadosti o vykonanie zmien školiteľov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla40 eur
m) Udelenie dopravnej licencie
1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, na jeden kalendárny rok 165,50 eura
2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu, na jeden kalendárny rok 99,50 eura
n) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú 995,50 eura
o) Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen m) a n) tejto položky 33 eur
p) Vydanie poverenia na vykonávanie technickej prehliadky plavidla 200 eur
q) Vydanie duplikátu dopravnej licencie66 eur
r) Vydanie povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách65 eur
s) Predĺženie platnosti povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách alebo vydanie jeho duplikátu33 eur
t) Vydanie osvedčenia o schválení plavidla alebo dočasného osvedčenia o schválení plavidla65 eur
u) Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení plavidla alebo vydanie jeho duplikátu33 eur
v) Vydanie schvaľovacieho osvedčenia33 eur
w) Vydanie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ceste 66 eur
x) Konanie o vydaní osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne 30 eur
y) Konanie o vydaní povolenia na účasť zahraničného dopravcu vo vnútroštátnej vodnej doprave (kabotáž) na jednu plavbu 50 eur

Položka 96

a) Vydanie námorníckej knižky .....30 eur
b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka .....140 eur
c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka .....70 eur
d) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti .....70 eur
e) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu .....70 eur
f) Vydanie dočasného potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu .....30 eur
f) Vydanie preukazu spôsobilosti člena lodného mužstva .....30 eur
g) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní kurzu bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku .....30 eur
h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g) .....30 eur
Poznámky
1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a), d), e) tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.

Položka 97

a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu
1. nesamohybného plavidla .....1 600 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT .....2 000 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT .....3 000 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT .....4 000 eur
b) Ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis námornej lode do námorného registra (predĺženie registrácie námornej lode)
1. nesamohybného plavidla .....1 500 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT .....1 700 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT .....2 700 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT .....3 700 eur
c) Ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO)
1. nesamohybného plavidla .....300 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT .....350 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT .....400 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT .....500 eur
d) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra .....500 eur
e) Výmaz námornej lode z námorného registra .....500 eur
f) Zmena mena námornej lode .....500 eur
g) Zmena vlastníka námornej lode .....500 eur
h) Zápis záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri .....350 eur
i) Výmaz záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri ......350 eur
j) Iný zápis v námornom registri .....250 eur
k) Kontrolná prehliadka námornej lode .....1 500 eur
l) Dočasný zápis rozostavanej námornej lode do námorného registra (dočasná registrácia) vrátane vydania registračného listu .....130 eur
m) Zápis a výmaz záložného práva rozostavanej námornej lode .....130 eur
n) Zápis námornej lode podľa písmena a), ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis podľa písmena b) a ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) podľa písmena c) pre tankové a špeciálne námorné lode .....150 % z príslušnej sadzby
o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla .....40 eur
p) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo .....40 eur
r) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou do 12 metrov do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu .....140 eur
s) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou 12 metrov a viac do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu .....350 eur
t) vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty .....50 eur
u) vykonanie zmien v registri námorných jácht vrátane vydania registračného listu .....200 eur
v) Zápis námornej jachty do námorného registra vrátane vydania registračného listu .....1 000 eur
w) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel alebo v preukaze odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla .....30 eur
x) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel .....40 eur
y) Výmaz námornej jachty z námorného registra .....500 eur
z) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách o) až t) .....30 eur
Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.

Položka 98

a) Vydanie dočasného registračného listu ..........................................................................140 eur

b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list ................................................................250 eur

c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď .........140 eur

d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny ....................................................................140 eur

Poznámky

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.

VII. ČASŤ

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE

Položka 99

Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26)
a) o prístupe alebo prepojení, o prístupe k existujúcej fyzickej infrašštruktúre a o koordinácii výstavby..... 1 659,50 eura,
b) o spoločnom umiestnení a použžívaní zariadení, o poskytovaní informácií o dostupnosti fyzickej infrašštruktúry, o poskytovaní informácií o plánovaných stavbách a o prístupe k fyzickej infrašštruktúre v budove ..... 829,50 eura.“
c) okrem sporov podľa písm. a) a b) 331,50 eura

Položka 100

a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27).....49,50 eura
b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a)..... 16,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel

Položka 101

a) podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo podanie žiadosti o pridelenie frekvencií27b)6,50 eura
b) predĺženie doby platnosti individuálneho, prevádzkového, typového, osobitného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27c)6,50 eura
c) vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27d) alebo predĺženie doby jeho platnosti 3 eurá
d) podanie žiadosti o zmenu povolenia vydanom podľa tejto položky 3 eurá

Položka 102

a)vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúšškou..... 6,50 eura,
b)vykonanie skúššky osobitnej odbornej spôsobilosti v mimoriadnom termíne pre jedného žžiadateľa..... 100 eur.

Položka 103

a)vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služžby alebo plavebnej pohyblivej služžby27e)..... 20 eur,
b)vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e)..... 30 eur,
c)opravná skúšška pri overení podľa písmena a)..... 3 eurá,
d)opravná skúšška pri overení podľa písmena b)..... 6,50 eura.“

Položka 104

Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti27f)16,50 eura

VIII. ČASŤ

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 133

Žiadosť 
a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne32) .....165,50 eura
b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne .....33 eur
c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne .....33 eur
d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne .....16,50 eura
e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní .....66 eur

Položka 134

Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí
a) fyzická osoba ..... 16,50 eura
b) právnická osoba ..... 33 eur

Položka 138

Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru
a) do 3 319 391,50 eura ..... 3 319 eur
b) do 33 193 918,50 eura ..... 33 193,50 eura
c) nad 33 193 918,50 eura ..... 165 969,50 eura

Položka 140

a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

1. štátnej lotérie ............................................................................................... 1 000 eur,

2. okamžitých lotérií ............................................................................................. 500 eur,

3. charitatívnych lotérií .................................................................................... 1 000 eur,

4. žrebových peňažných lotérií alebo žrebových peňažno-vecných lotérií .......... 700 eur,

5. stávkových hier okrem kurzových stávok ....................................................... 1 000 eur,

6. binga vrátane špeciálneho binga .................................................................... 4 000 eur,

7. hazardných hier na výherných prístrojoch v herni ........................................ 50 000 eur,

8. hazardných hier na termináloch videohier v herni ........................................ 50 000 eur,

9. hazardných hier na technických zariadeniach
obsluhovaných priamo hráčmi v herni ........................................................ 50 000 eur,

10. hazardných hier na iných technických zariadeniach
v herni ....................................................................................................... 50 000 eur,

11. kurzových stávok v herni a prevádzkach .................................................... 100 000 eur,

12. hazardných hier v kasíne ................................................................. ......... 250 000 eur,

13. hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier,
na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
iných technických zariadeniach v herni a internetových hier
v internetovom kasíne ............................................................................. 2 000 000 eur,

14. hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne ...... 3 000 000 eur,

15. internetových hier v internetovom kasíne ................................................ 3 000 000 eur,

16. kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni ............... 3 000 000 eur,

17. kurzových stávok v internetovej herni ...................................................... 3 000 000 eur,

18. hazardných hier neuvedených v prvom bode až sedemnástom bode ............. 50 000 eur,

19. hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom
kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v
prevádzkach a v internetovej herni .......................................................... 5 000 000 eur;
správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

20. internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok
v internetovej herni ................................................................................. 5 000 000 eur;
správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

21. hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom
kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok
v internetovej herni ................................................................................ 5 000 000 eur;
správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená

22. internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie
kurzových stávok v herni, v prevádzkach
a v internetovej herni ............................................................................... 5 000 000 eur;
správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere
prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru
mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní ........................................ 500 eur,

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania
prevádzkovateľa hazardnej hry pri

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až štvrtom bode ................... 500 eur,

2. hazardných hrách uvedených v písmene a) piatom až dvadsiatom druhom bode ......... 1 000 eur,

d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly
alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch,
na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov
hazardných hier na základe všeobecnej licencie ........................................................ 50 eur,

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie ......... 100 eur.

Položka 141

Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 30/2019 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov .............................. 2 000 eur.

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ..................................... 6,50 eura
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 eura

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu32a) .......................................................................9,50 eura
b) Vydanie potvrdenia obcou32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu32aa) ..................3 eurá
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ......................................................... 1,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.
PoznámkaPoplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Položka 144

a) Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice
v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia ..................................................................
9,50 eura
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra...........................9,50 eura
c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu32a).......................................... 16,50 eura
d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené osvedčenie ..................................................................................................................
6,50 eura
e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva32a) ..........................9,50 eura
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania32a) .......................................................................................9,50 eura

Položka 146

Vydanie povolenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky na predaj tovaru spotrebného
charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk
a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností
a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností ...............................
16,50 eura

Položka 147a

Udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy ................................... 663,50 eura.

Položka 148

a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
1. na každú voľnú živnosť .....5 eur
2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť .....15 eur
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa .....3 eurá
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri .....3 eurá
d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení .....6 eur
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni .....6 eur
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení .....3 eurá
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti .....4 eurá
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu33) .....6 eur
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe33a) .....6 eur
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe .....20 eur
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom
priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike .....
100 eur
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis .....3 eurá
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán .....5 eur
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané33b) ...3 eurá

Poznámky

1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.4)

Položka 149

a)Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku
1strážnej služby .....82,50 eura
2detektívnej služby .....99,50 eura
3odbornej prípravy a poradenstva .....116 eur
4vlastnej ochrany .....66 eur
5technickej služby .....66 eur
6profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou .....150 eur
b)Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky .....66 eur
c)Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu
1skúška typu S .....16,50 eura
2skúška typu P .....49,50 eura
3skúška typu CIT .....50 eur
d)Podanie žiadosti o udelenie akreditácie .... 165,50 eura
e)Podanie žiadosti o vydanie novej licencie na prevádzku bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby ....20 eur
f)Uznanie odbornej spôsobilosti ....100 eur
g)Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu .....3 eurá
h)Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky a odbornej prípravy podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti .....50 eur
i)Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby .....33 eur
j)Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky ..... .....33 eur
k)Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti .....16, 50 eura
l)Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie .....33 eur
m)Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie .....16,50 eura
n)Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie .....66 eur
o)Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej bezpečnosti .....16,50 eura

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen b) a j) tejto položky sú oslobodení príslušníci Vojenskej polície, príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov Slovenskej republiky a príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Poznámky
1. Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena k) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydaný pri druhej strate alebo krádeži.
Pri každej ďalšej strate alebo krádeži preukazu odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.
2. Správny orgán správny poplatok podľa písmena m) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je vykonaná na podnet správneho orgánu.
3. Správny orgán správny poplatok podľa písmena n) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je vykonaná na podnet správneho orgánu.

Položka 149a

Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o

a)údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov .....20 eur,
b)účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení 
 1.súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .....99,50 eura,
 2.výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 567/2008 Z. z. .....16,50 eura,
 3.účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a výsledok hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov .....10 eur,
 4.účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. a účtovnú závierku neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby .....10 eur,
 5.webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .....10 eur,
c)špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov .....3,50 eura,
d)údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 1.údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra a ich pobočiek .....20 eur,
 2.prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra alebo ich pobočiek .....166 eur,
 3.zmeny v údajoch podľa prvého bodu .....10 eur,
 4.zmeny v údajoch podľa druhého bodu .....16,50 eura,
e)výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov .....3,50 eura,
f)rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala a ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti .....66,50 eura,
g)iné údaje .....20 eur,
h)oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov .....3,50 eura.

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené údaje zverejňované v Obchodnom vestníku registrovými úradmi,36) konkurznými správcami, súdnymi exekútormi, dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska a údaje zverejňované podľa § 218a ods. 6 , § 218o ods. 1 písm. a) a § 220gb Obchodného zákonníka.

Poznámka

Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.

Položka 149b
a)Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok,36aa) za každú,  
 aj začatú stranu...... 0,33 eura,
 najmenej...... 1,50 eura
b)Zaslanie elektronickej formy dokumentu uloženého v registri účtovných závierok elektronickými ­pro­striedkami...... 0,33 eura
c)Vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok...... 3 eurá
d)Zaslanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri  účtovných závierok elektronickými prostriedkami...... 0,33 eura.

Položka 150

a)Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
1.samosprávnym krajom pre
1.1. fyzickú osobu .....80 eur
1.2. právnickú osobu .....500 eur
2.Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky .....497,50 eura
b)Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného
1.samosprávnym krajom .....50 eur
2.Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky .....165,50 eura
c)Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) .....10 eur
d)Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu pre
1.fyzickú osobu .....100 eur
2.právnickú osobu .....250 eur
e)Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami pre
1.fyzickú osobu .....20 eur
2.právnickú osobu .....30 eur
f)Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva36a) okrem rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa písmena ae) .....50 eur
g)Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f) .....10 eur
h)vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky36b) .....30 eur
i)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti36b).....20 eur
j)Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i) .....10 eur
k)Vydanie dokladu osobných dávok z centrálneho registra osobných dávok za pracovníka .....10 eur
l)Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb36ba).....500 eur
m)Zmena oprávnenia podľa písmena l) .....100 eur
n)Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen l) a m) .....20 eur
o)Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby36bb).....500 eur
p)Zmena oprávnenia podľa písmena o) .....100 eur
q)Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen o) a p) .....20 eur
r)Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi36bc).....500 eur
s)Vydanie povolenia na
1.prevádzku jadrového zariadenia a etapy vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky z hľadiska radiačnej ochrany .....1 000 eur
2.odber, skladovanie a manipuláciu s čerstvým jadrovým palivom z hľadiska radiačnej ochrany .....1 000 eur
3.nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a nakladanie s rádioaktívnym odpadom vrátane zberu, triedenia, skladovania, spracovania, úpravy na uloženie a ukladania rádioaktívneho odpadu z hľadiska radiačnej ochrany .....1 000 eur
4.prepravu rádioaktívnej látky alebo štiepnej látky, rádioaktívneho žiariča, rádioaktívneho odpadu, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu nemožno uvoľniť spod administratívnej kontroly, v areáli jadrového zariadenia, z hľadiska radiačnej ochrany .....1 000 eur
5.uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu vykonávanej na základe povolenia v jadrovom zariadení, spod administratívnej kontroly .....1 000 eur
6.prepravu zásielok rádioaktívneho materiálu, ktoré obsahujú jadrový materiál .....1 000 eur
7.prepravu zásielok rádioaktívneho materiálu, za jedno UN číslo .....50 eur
8.výrobu zdroja ionizujúceho žiarenia alebo výrobu ionizačných hlásičov požiaru .....50 eur
9.nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu a zachyteným rádioaktívnym materiálom .....50 eur
10.nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami .....50 eur
11.pridávanie rádionuklidov alebo rádioaktívnych látok do spotrebných výrobkov a predmetov, do liekov a zdravotníckych pomôcok, dovoz a vývoz takých výrobkov .....50 eur
12.vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa § 28 ods. 2 písm. f), vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia .....50 eur
13.zber, zhromažďovanie, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru na likvidáciu, prevádzkovanie pracoviska určeného na zhromažďovanie alebo skladovanie rádioaktívnych žiaričov vrátane prepravy v rámci pracoviska .....50 eur
14.používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na nelekárske ožiarenie mimo zdravotníckeho zariadenia .....50 eur
15.monitorovanie ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na hodnotenie ožiarenia osôb ... 50 eur
16. prevádzku urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel alebo na výrobu rádionuklidov ... 50 eur
17.prevádzku generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia ... 50 eur
18. odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič ... 50 eur
19. odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje vysokoaktívny žiarič alebo odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča na nedeštruktívne testovanie materiálu ... 50 eur
20. odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča ... 50 eur
21. odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča určeného na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov a surovín alebo na prevádzku iného stacionárneho ožarovača určeného na použitie v priemysle alebo na vedeckovýskumný účel ... 50 eur
22. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na dočasnom pracovisku ... 50 eur
23.odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča na účely diagnostiky, liečby alebo výskumu na zvieratách vo veterinárnej medicíne ... 50 eur
24.používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na vykonávanie lekárskeho ožiarenia ... 50 eur
25. uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu spod administratívnej kontroly ... 50 eur
26.zmiešavanie rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného z pracoviska, kde sa nakladá s materiálom so zvýšeným obsahom prírodných rádionuklidov s nerádioaktívnym materiálom na opätovné použitie alebo recykláciu ... 50 eur
27. nakladanie s produktmi banskej činnosti, ktoré vznikli v súvislosti so získavaním rádioaktívneho nerastu a sú uložené na odvaloch a odkaliskách ... 50 eur
28. distribúciu, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia, na používanie ktorého je potrebné oznámenie, registrácia alebo povolenie ... 50 eur
29.dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia z tretích krajín ...50 eur
30. poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany ... 50 eur
t)Zmena povolenia
1.podľa písmena s) prvého bodu až šiesteho bodu .....1 000 eur
2.podľa písmena s) siedmeho bodu až tridsiateho bodu .....50 eur
u)Vydanie rozhodnutia o registrácii
1. činnosti vedúcej k ožiareniu alebo jeho zmena ...30 eur
2. služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany alebo jeho zmena ... 30 eur
v) Vydanie rozhodnutia.....50 eur
w)Vydanie záväzného stanoviska
1. pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany ...1 000 eur
2. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu jadrových materiálov z jadrového zariadenia ...1 000 eur
3. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov spod administratívnej kontroly ...50 eur
4. k projektu dobývania ložiska rádioaktívneho nerastu, ťažby a spracovania materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy ...50 eur
5. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov z pracoviska ...50 eur
6. k projektu skúšky technologického zariadenia ...50 eur
x)Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti radiačnej ochrany a vykonanie opakovanej skúšky .....30 eur
y)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti radiačnej ochrany, uznanie odbornej spôsobilosti .....20 eur
z)Vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu .....50 eur
aa)Vydanie duplikátu
1.povolenia podľa písmena s) .....10 eur
2.rozhodnutia podľa písmena u) a písmena v) .....10 eur
3. záväzného stanoviska podľa písmena w) ..... 10 eur
4. osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena y) ..... 10 eur
5. certifikátu experta podľa písmena z) ..... 10 eur
ab)oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín, ktoré sa umiestňujú na trh ........ 30 eur
ac)Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania36bd).....70 eur
ad)Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci36bd) .....100 eur
ae)Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd) .....100 eur
af)Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci36bd).....50 eur
ag)Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd).....50 eur
ah)Oznámenie sprostredkovania nákupu alebo predaja humánnych liekov .....100 eur
ai)Oznámenie výroby, dovozu alebo distribúcie účinnej látky .....100 eur

Položka 150a

a)Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pre
1.fyzickú osobu .....50 eur
2.právnickú osobu .....100 eur
b)Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pre
1.fyzickú osobu .....25 eur
2.právnickú osobu .....50 eur
c)Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania5 eur

Poznámka
Správny orgán odpustí poplatok podľa písmen a) až c) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná a nebude zamestnancom.

Položka 150b

a)Vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre
 1.fyzickú osobu .....500 eur
 2.právnickú osobu .....1000 eur
b)Zmena povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre
 1.fyzickú osobu .....250 eur
 2.právnickú osobu .....500 eur
c)Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania5 eur

Položka 151

a)Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami a určenými látkami kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s určenými látkami kategórie 2 a 3 .....33 eur
b)Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a) .....16,50 eura
c)Uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36be) alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie36bf) Štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) .....500 eur
d)Zrušenie uznania prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36bg) alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou, ak držiteľ požiada o jeho zrušenie36bh).....250 eur
e)Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj36bi).....500 eur
f)Vydanie nového povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj pred uplynutím 15. roku odo dňa platnosti povolenia36bj).....250 eur
g)Vydanie povolenia podľa písmena e) obsahujúceho i povolenie podľa písmena k)36bk).....650 eur
h)Zmena povolenia podľa písmena e),36bl) ak držiteľ požiada o jeho zmenu .....200 eur
i)Vyznačenie zmeny údajov v povolení podľa písmena e)36bm).....50 eur
j)Zrušenie povolenia podľa písmena e), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie36bn).....250 eur
k)Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36bo).....300 eur
l)Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne36bp).....1 000 eur
m)Zrušenie povolenia podľa písmena l),36bq) ak držiteľ požiada o jeho zrušenie .....500 eur
n)Vydanie poverenia Štátnej kúpeľnej komisie na výkon činnosti balneotechnika36br).....100 eur

Položka 152

a)Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
1.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku36c)
1.1.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca).....9 600 eur
1.2.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca).....8 000 eur
1.3.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s odkazom na vedecké práce36cb).....6 400 eur
1.4.Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku36cc).....8 000 eur
1.5.Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku36cd).....8 500 eur
1.6.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s novou kombináciou liečiv36ce).....8 000 eur
1.7.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku so súhlasom iného držiteľa36cf).....3 000 eur
1.8.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg).....8 000 eur
1.9.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku zjednodušeným postupom36ch).....6 400 eur
1.10.Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku36ci).....6 400 eur
1.11.Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku 36cj).....2 000 eur
2.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát
2.1.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca).....6 000 eur
2.2.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca).....5 000 eur
2.3.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb).....4 000 eur
2.4.Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cc).....5 000 eur
2.5.Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cd).....5 500 eur
2.6.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájom- ného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce).....5 000 eur
2.7.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf).....2 000 eur
2.8.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg).....5 000 eur
2.9.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch) .....4 000 eur
2.10.Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36ci) .....4 000 eur
2.11.Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cj) .....2 000 eur
3.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika je referenčný členský štát
3.1.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca) .....11 000 eur
3.2.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca) .....9 000 eur
3.3.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb) .....7 200 eur
3.4.Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cc) .....9 000 eur
3.5.Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cd) .....9 600 eur
3.6.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce) .....9 000 eur
3.7.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf)3 500 eur
3.8.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg) .....9 000 eur
3.9.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch) .....7 500 eur
3.10.Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36ci) .....7 500 eur
3.11.Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cj) .....2 000 eur
b)Žiadosť o registráciu veterinárneho lieku
1.Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre viac ako dva druhy cieľových zvierat .....2 489,50 eura
2.Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre menej ako dva druhy cieľových zvierat .....1 991,50 eura
3.Žiadosť o registráciu generickú a registráciu so súhlasom iného držiteľa .....1 327,50 eura
4.Žiadosť o hybridnú registráciu, to znamená registráciu generickú s údajmi nad rámec zásadnej podobnosti .....1 659,50 eura
5.Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie re- gistrácie – veterinárne lieky určené pre viac ako dva cieľové druhy zvierat .....995,50 eura
6.Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie – veterinárne lieky určené pre menej ako dva cieľové druhy zvierat .....663,50 eura
7.Žiadosť o registráciu veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom .....497,50 eura
8.Žiadosť o registráciu ďalšej sily/síl alebo liekovej formy veterinárneho homeopatického lieku – rozšírenie registrácie .....165,50 eura
c)Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného rastlinného lieku36cl) .....
1.Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku .....5 000 eur
2.Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....4 000 eur
3.Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát .....5 000 eur
d)Žiadosť o predĺženie platnosti registrácie veterinárnych liekov okrem veterinárnych homeopatických liekov .....995,50 eura
e)Zmena registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného rastlinného lieku36cm) .....
1.Typ I
1.1.Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku .....200 eur
1.2.Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....200 eur
1.3.Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát .....200 eur
2.Typ II
2.1.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku .....4 000 eur
2.2.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku pre každú ďalšiu silu .....200 eur
2.3.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....3 200 eur
2.4.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu silu .....200 eur
2.5.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát .....5 000 eur
2.6.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu silu .....200 eur
f)Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku
1.Typ I
1.1.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu IA a IB .....99,50 eura
1.2.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania registrácie lieku v referenčnom členskom štáte (typ IA a IB) .....99,50 eura
1.3.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania vydaného príslušným orgánom iného členského štátu (typ IA a IB) .....99,50 eura
1.4.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom (typ IA a IB) .....99,50 eura
2.Typ II
2.1.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II .....663,50 eura
2.2.Skrátenie ochrannej lehoty po zmene maximálneho limitu rezíduí zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej komisie .....663,50 eura
2.3.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II postupom vzájomného uznania vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....497,50 eura
2.4.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II decentralizovaným postupom .....995,50 eura
g)Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku
1.Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....1 659,50 eura
2.Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....1 327,50 eura
3.Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii homeopatického veterinárneho lieku zjednodušeným postupom vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....663,50 eura
4.Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku, žiadosť o registráciu veterinárneho lieku (rozšírenie radu) .....995,50 eura
5.Žiadosť o uznanie registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....4 979 eur
6.Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....2 655,50 eura
7.Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....1 991,50 eura
8.Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....995,50 eura
9.Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa (rozšírenie radu), ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....1 327,50 eura
10.Vydanie povolenia na súbežný dovoz veterinárneho lieku .....16,50 eur
h)Vydanie rozhodnutia o prevode registrácie humánneho lieku36cn) .....500 eur
i)Žiadosť o prevod registrácie veterinárneho lieku .....165,50 eura
j)Žiadosť o schválenie veterinárneho prípravku36k) a oznámenie uvádzania veterinárnej technickej pomôcky na trh36l) .....200 eur
k)Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku36m) .....150 eur
l)Žiadosť o schválenie zmeny údajov a skutočností uvedených v žiadosti o schválenie veterinárneho prípravku36ma) .....100 eur,
m)Vydanie povolenia na dovoz a uvádzanie do obehu neregistrovaného veterinárneho lieku36m) .....16,50 eura
n)Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania humánneho lieku .....331,50 eura
o)Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky .....165,50 eura
p)Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku s ďalšími požiadavkami .....66 eur
q)Rozhodovanie o žiadosti o úradné určenie ceny lieku .....200 eur
r)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku .....200 eur
s)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) .....5 100 eur
t)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do niektorej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) .....600 eur
u)Rozhodovanie o žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku .....6 100 eur
v)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky .....1 300 eur
w)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky .....1 300 eur
x)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny .....1 300 eur
y)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov .....600 eur
z)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok .....300 eur
aa)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov .....300 eur
ab)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšení úradne určenej ceny dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín .....300 eur
ac)Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny .....1 600 eur
ad)Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok .....600 eur
ae)Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov .....600 eur
af)Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny dietetických potravín .....600 eur
ag)Rozhodovanie o žiadosti o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov ..... 600 eur
ah)Rozhodovanie o žiadosti o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok ..... 600 eur
ai) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov ..... 600 eur
aj) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín ..... 600 eur

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen ac) až af) je účastník konania oslobodený, ak predmetom žiadosti je
1. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva,
2. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine zdravotníckych pomôcok,
3. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine špeciálnych zdravotníckych materiálov,
4. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,
5. zúženie preskripčného obmedzenia,
6. zúženie indikačného obmedzenia,
7. zníženie množstvového limitu alebo
8. zníženie finančného limitu.

Poznámky
1. Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku bez ďalších požiadaviek sa nespoplatňuje.
2. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie sa nespoplatňuje.
3. Úhrada poplatku pre žiadosti podľa písmen q) až aj) musí byť pripísaná na účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky najneskôr siedmy deň odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.
4. Ak konanie podľa písmen q) až aj) bolo zastavené, uhradené poplatky sa nevracajú.
5. Poplatok podľa písmena s) sa zníži o
a) 40 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky do 400 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov,
b) 25 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 400 000 eur, ale menej ako 1 000 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.
6. Poplatok podľa písmena u) sa zníži o
a) 40 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky najviac 400 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o podmieneného zaradenia lieku do zoznamu kategorizovaných liekov,
b) 25 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 400 000 eur, ale menej ako 1 000 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.
7. Poplatok podľa písmen v) až x) sa zníži o
a) 75 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 2 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,
b) 50 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 2 000 eur, ale menej ako 100 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín.
8. Poplatok podľa písmena ag) sa zníži o
a) 100 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky najviac 10 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti,
b) 50 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 10 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.
9. Poplatok podľa písmen ah) až aj) sa zníži o
a) 100 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 1 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti,
b) 50 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 1 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.
10. Ak suma úhrad zdravotných poisťovní za liek, dietetickú potravinu, zdravotnícku pomôcku za 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku alebo podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov, zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov alebo zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín bola vyššia ako celková suma úhrad za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu navrhnutá v žiadosti, osoba, ktorá podávala žiadosť, je povinná na základe výzvy (§ 8) Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uhradiť rozdiel medzi poplatkom uvedeným v položkách s), u) až x) a uhradeným poplatkom.
a)Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
1.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku36c)
1.1.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca).....9 600 eur
1.2.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca).....8 000 eur
1.3.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s odkazom na vedecké práce36cb).....6 400 eur
1.4.Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku36cc).....8 000 eur
1.5.Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku36cd).....8 500 eur
1.6.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s novou kombináciou liečiv36ce).....8 000 eur
1.7.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku so súhlasom iného držiteľa36cf).....3 000 eur
1.8.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg).....8 000 eur
1.9.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku zjednodušeným postupom36ch).....6 400 eur
1.10.Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku36ci).....6 400 eur
1.11.Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku 36cj).....2 000 eur
2.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát
2.1.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca).....6 000 eur
2.2.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca).....5 000 eur
2.3.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb).....4 000 eur
2.4.Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cc).....5 000 eur
2.5.Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cd).....5 500 eur
2.6.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájom- ného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce).....5 000 eur
2.7.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf).....2 000 eur
2.8.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg).....5 000 eur
2.9.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch) .....4 000 eur
2.10.Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36ci) .....4 000 eur
2.11.Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cj) .....2 000 eur
3.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika je referenčný členský štát
3.1.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca) .....11 000 eur
3.2.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca) .....9 000 eur
3.3.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb) .....7 200 eur
3.4.Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cc) .....9 000 eur
3.5.Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cd) .....9 600 eur
3.6.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce) .....9 000 eur
3.7.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf)3 500 eur
3.8.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg) .....9 000 eur
3.9.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch) .....7 500 eur
3.10.Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36ci) .....7 500 eur
3.11.Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cj) .....2 000 eur
b)Žiadosť o registráciu veterinárneho lieku
1.Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre viac ako dva druhy cieľových zvierat .....2 489,50 eura
2.Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre menej ako dva druhy cieľových zvierat .....1 991,50 eura
3.Žiadosť o registráciu generickú a registráciu so súhlasom iného držiteľa .....1 327,50 eura
4.Žiadosť o hybridnú registráciu, to znamená registráciu generickú s údajmi nad rámec zásadnej podobnosti .....1 659,50 eura
5.Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie re- gistrácie – veterinárne lieky určené pre viac ako dva cieľové druhy zvierat .....995,50 eura
6.Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie – veterinárne lieky určené pre menej ako dva cieľové druhy zvierat .....663,50 eura
7.Žiadosť o registráciu veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom .....497,50 eura
8.Žiadosť o registráciu ďalšej sily/síl alebo liekovej formy veterinárneho homeopatického lieku – rozšírenie registrácie .....165,50 eura
c)Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného rastlinného lieku36cl) .....
1.Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku .....5 000 eur
2.Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....4 000 eur
3.Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát .....5 000 eur
d)Žiadosť o predĺženie platnosti registrácie veterinárnych liekov okrem veterinárnych homeopatických liekov .....995,50 eura
e)Zmena registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného rastlinného lieku36cm) .....
1.Typ I
1.1.Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku .....200 eur
1.2.Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....200 eur
1.3.Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát .....200 eur
2.Typ II
2.1.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku .....4 000 eur
2.2.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku pre každú ďalšiu silu .....200 eur
2.3.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....3 200 eur
2.4.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu silu .....200 eur
2.5.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát .....5 000 eur
2.6.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu silu .....200 eur
f)Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku
1.Typ I
1.1.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu IA a IB .....99,50 eura
1.2.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania registrácie lieku v referenčnom členskom štáte (typ IA a IB) .....99,50 eura
1.3.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania vydaného príslušným orgánom iného členského štátu (typ IA a IB) .....99,50 eura
1.4.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom (typ IA a IB) .....99,50 eura
2.Typ II
2.1.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II .....663,50 eura
2.2.Skrátenie ochrannej lehoty po zmene maximálneho limitu rezíduí zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej komisie .....663,50 eura
2.3.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II postupom vzájomného uznania vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....497,50 eura
2.4.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II decentralizovaným postupom .....995,50 eura
g)Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku
1.Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....1 659,50 eura
2.Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....1 327,50 eura
3.Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii homeopatického veterinárneho lieku zjednodušeným postupom vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....663,50 eura
4.Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku, žiadosť o registráciu veterinárneho lieku (rozšírenie radu) .....995,50 eura
5.Žiadosť o uznanie registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....4 979 eur
6.Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....2 655,50 eura
7.Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....1 991,50 eura
8.Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....995,50 eura
9.Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa (rozšírenie radu), ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....1 327,50 eura
10.Vydanie povolenia na súbežný dovoz veterinárneho lieku .....16,50 eur
h)Vydanie rozhodnutia o prevode registrácie humánneho lieku36cn) .....500 eur
i)Žiadosť o prevod registrácie veterinárneho lieku .....165,50 eura
j)Žiadosť o schválenie veterinárneho prípravku36k) a oznámenie uvádzania veterinárnej technickej pomôcky na trh36l) .....200 eur
k)Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku36m) .....150 eur
l)Žiadosť o schválenie zmeny údajov a skutočností uvedených v žiadosti o schválenie veterinárneho prípravku36ma) .....100 eur,
m)Vydanie povolenia na dovoz a uvádzanie do obehu neregistrovaného veterinárneho lieku36m) .....16,50 eura
n)Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky36maa)300 eur
o)Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku s ďalšími požiadavkami .....66 eur
p)Rozhodovanie o žiadosti o úradné určenie ceny lieku .....200 eur
q)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku .....200 eur
r)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) .....5 100 eur
s)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do niektorej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) .....600 eur
t)Rozhodovanie o žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku .....6 100 eur
u)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky .....1 300 eur
v)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky .....1 300 eur
w)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny .....1 300 eur
x)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov .....600 eur
y)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok .....300 eur
z)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov .....300 eur
aa)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšení úradne určenej ceny dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín .....300 eur
ab)Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny .....1 600 eur
ac)Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok .....600 eur
ad)Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov .....600 eur
ae)Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny dietetických potravín .....600 eur
af)Rozhodovanie o žiadosti o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov ..... 600 eur
ag)Rozhodovanie o žiadosti o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok ..... 600 eur
ah) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov ..... 600 eur
ai) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín ..... 600 eur
aj) Klinické skúšanie humánneho lieku
1. Konanie o povolení klinického skúšania lieku36ma) okrem nízkointervenčného klinického skúšania36mb), ak je Slovenská republika spravodajským členským štátom36mc) a klinické skúšanie
1.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)6 100 eur
1.2. zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)9 100 eur
2. Konanie o povolení klinického skúšania lieku36ma) okrem nízkointervenčného klinického skúšania,36mb) ak Slovenská republika nie je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie
2.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)3 500 eur
2.2. zahŕňa skúšané lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36mb)5 250 eur
3. Konanie o povolení podstatnej zmeny klinického skúšania36me) okrem nízkointervenčného klinického skúšania,36mb) ak Slovenská republika je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie
3.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)3 050 eur
3.2. zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)4 600 eur
4. Konanie o povolení podstatnej zmeny klinického skúšania36me) okrem nízkointervenčného klinického skúšania,36mb) ak Slovenská republika nie je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie
4.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)1 750 eur
4.2. zahŕňa skúšané lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)2 650 eur
5. Konanie o povolení pridania Slovenskej republiky do klinického skúšania povoleného v iných členských štátoch,36mf) ak
5.1. ide o nízkointervenčné klinické skúšanie,36mb) ktoré nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)2 800 eur
5.2. ide o nízkointervenčné klinické skúšanie,36mb) ktoré zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)4 200 eur
5.3. nejde o nízkointervenčné klinické skúšanie,36mb) ktoré nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)3 500 eur
5.4. nejde o nízkointervenčné klinické skúšanie,36mb) ktoré zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)5 250 eur
6. Konanie o povolení nízkointervenčného klinického skúšania,36mb) ak
6.1. Slovenská republika je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)4 900 eur
6.2. Slovenská republika je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)7 300 eur
6.3. Slovenská republika nie je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)4 900 eur
6.4. Slovenská republika nie je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie zahŕňa skúšané lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)4 200 eur
7. Konanie o povolení klinického skúšania bez zdravotnej indikácie, resp. prvé podanie človeku, ak je Slovenská republika spravodajským členským štátom a klinické skúšanie
7.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)7 300 eur
7.2. zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)11 000 eur
8. Konanie o povolení klinického skúšania bez zdravotnej indikácie, resp. prvé podanie človeku, ak nie je Slovenská republika spravodajským členským štátom a klinické skúšanie
8.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)4 200 eur
8.2. zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)6 300 eur
9. Konanie o povolení podstatnej zmeny nízkointervenčného klinického skúšania, ak Slovenská republika je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie
9.1. nezahŕňa skúšané lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)2 450 eur
9.2. zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)3 650 eur
10. Konanie o povolení podstatnej zmeny nízkointervenčného klinického skúšania,36mb) ak Slovenská republika nie je spravodajským členským štátom a klinické skúšanie
10.1. nezahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)1 400 eur
10.2. zahŕňa lieky na inovatívnu liečbu alebo lieky uvedené v osobitnom predpise36md)2 100 eur
11. Výkon inšpekcie správnej klinickej praxe36mg) a vyhotovenie správy z inšpekcie1 200 eur
al)Vydanie rozhodnutia o registrácii distribútora zdravotníckej pomôcky podľa osobitného predpisu36mh) ......500 eur
am)Konanie o povolenie klinického skúšania zdravotníckej pomôcky36mi) ....500 eur
an)Posúdenie oznámenia
1. podstatnej zmeny klinického skúšania zdravotníckej pomôcky36mj) .....500 eur
2. o klinickom skúšaní zdravotníckej pomôcky s označením CE36mk) ......500 eur
ao)Vydanie certifikátu o voľnom predaji zdravotníckej pomôcky ........300 eur
ap)Vydanie rozhodnutia o pridelení kódu zdravotníckej pomôcke štátnym ústavom .....7 eur
aq)Vydanie rozhodnutia o zmene kódu prideleného štátnym ústavom zdravotníckej pomôcke ......4 eurá

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen ab) až ae) je účastník konania oslobodený, ak predmetom žiadosti je
1. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva,
2. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine zdravotníckych pomôcok,
3. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine špeciálnych zdravotníckych materiálov,
4. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,
5. zúženie preskripčného obmedzenia,
6. zúženie indikačného obmedzenia,
7. zníženie množstvového limitu alebo
8. zníženie finančného limitu.

Poznámky
1. Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku bez ďalších požiadaviek sa nespoplatňuje.
2. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie sa nespoplatňuje.
3. Úhrada poplatku pre žiadosti podľa písmen p) až ai) musí byť pripísaná na účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky najneskôr siedmy deň odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.
4. Ak konanie podľa písmen p) až ai) bolo zastavené, uhradené poplatky sa nevracajú.
5. Poplatok podľa písmena r) sa zníži o
a) 40 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky do 400 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov,
b) 25 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 400 000 eur, ale menej ako 1 000 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.
6. Poplatok podľa písmena t) sa zníži o
a) 40 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky najviac 400 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o podmieneného zaradenia lieku do zoznamu kategorizovaných liekov,
b) 25 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 400 000 eur, ale menej ako 1 000 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.
7. Poplatok podľa písmen u) až w) sa zníži o
a) 75 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 2 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,
b) 50 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 2 000 eur, ale menej ako 100 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín.
8. Poplatok podľa písmena af) sa zníži o
a) 100 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky najviac 10 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti,
b) 50 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 10 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.
9. Poplatok podľa písmen ag) až ai) sa zníži o
a) 100 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 1 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti,
b) 50 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 1 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.
10. Ak suma úhrad zdravotných poisťovní za liek, dietetickú potravinu, zdravotnícku pomôcku za 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku alebo podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov, zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov alebo zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín bola vyššia ako celková suma úhrad za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu navrhnutá v žiadosti, osoba, ktorá podávala žiadosť, je povinná na základe výzvy (§ 8) Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uhradiť rozdiel medzi poplatkom uvedeným v položkách r), t) až w) a uhradeným poplatkom.

Položka 152b

a) Rozhodovanie o žiadosti o podmienenom zaradení nemocnice do siete kategorizovaných nemocníc, o žiadosti o podmienenom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete kategorizovaných nemocníc a o žiadosti o podmienenom poskytovaní doplnkového medicínskeho programu36maw) ...................................................................................... 400 eur

b) Rozhodovanie o žiadosti o zmene údajov o mieste prevádzkovania nemocnice, o žiadosti o počte lôžok a o žiadosti o rozdelení povinných medicínskych programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou36max) ............................................................. 100 eur

c) Rozhodovanie o žiadosti o znížení úrovne nemocnice zaradenej do siete kategorizovaných nemocníc, o žiadosti o zrušení doplnkového medicínskeho programu v nemocnici zaradenej do siete kategorizovaných nemocníc a o žiadosti o vyradení nemocnice zo siete kategorizovaných nemocníc.36may) ................................................................................ 200 eur

Poznámka

Poplatok podľa písmen a) až c) musí byť uhradený do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.

Položka 153

a) Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov36r)165,50 eura
b) Žiadosť o podanie výnimky z uvádzania detergentov alebo povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh36t)165,50 eura

Položka 153a

1.Schválenie účinnej látky2 000 eur
2.Obnovenie schválenia účinnej látky1 000 eur
3.Vnútroštátna autorizácia biocídneho výrobku750 eur
4.Autorizácia Únie1 000 eur
5.Vnútroštátna autorizácia skupiny biocídnych výrobkov1 250 eur
6.Autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov1 500 eur
7.Postupné vzájomné uznanie biocídneho výrobku alebo paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku500 eur
8.Postupné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov alebo paralelné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov750 eur
9.Obnovenie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov podľa osobitného predpisu alebo obnovenie autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov500 eur
10.Zmena a doplnenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie1 000 eur
11.Zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike300 eur
12.Zmena rozhodnutia Centra pre chemické látky a prípravky o zapísaní biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike150 eur
13.Výmaz biocídneho výrobku z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike na vlastnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa100 eur

Položka 154

a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, z hodnoty určených výrobkov .....0,1 %,
najmenej 33 eur
b) Vydanie potvrdenia na vyhlásení o konečnom použití určených výrobkov, dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím .....18 eur
c) Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu .....1 659,50 eura
d) vydanie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu z hodnoty tovaru povolenej v licencii .....0,1 % najmenej 33 eur
e) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, zbraní, streliva a výbušnín zrýchleným obežníkovým spôsobom, z hodnoty tovaru udelenej v licencii .....0,5 % najmenej 99,50 eura
f) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné látky, psychotropné látky a prípravky s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok .....33 eur
g) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok alebo jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu36u).....33 eur
h) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok a prípravkov podľa osobitného predpisu36n) .....33 eur
i) Vydanie povolenia na transfer určených výrobkov .....40 eur
j) Vydanie duplikátu podľa písmen a), b) a d) až i) .....18 eur
k) vydanie globálnej transferovej licencie .....33 eur
l) vydanie individuálnej transferovej licencie .....0,1 %, najmenej 33 eur
m) vydanie všeobecnej transferovej licencie .....33 eur
n) vydanie certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu .....333 eur
o) vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ..... 33 eur
p) vydanie duplikátu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, vydanie duplikátu licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, vydanie duplikátu globálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu individuálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu všeobecnej transferovej licencie, vydanie duplikátu certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu, vydanie duplikátu osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa písmen c), d), k) až o) .....66 eur
q) vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti globálnej transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti individuálnej transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti všeobecnej transferovej licencie podľa písmen d) a k) až m) .....33 eur
r) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) na povolení, licencii, dovoznom certifikáte, vyhlásení konečného užívateľa podľa písmen a) až i) ..... 18 eur
s) Zmena údaja týkajúceho sa hodnoty .....rozdiel medzi 0,1 %
z novej hodnoty
a pôvodným
poplatkom,
najmenej 18 eur
t) Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným partnerom .....18 eur
Splnomocnenie
V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť určenú sadzbu poplatku. Poplatky možno zaplatiť aj bez písomnej výzvy správneho orgánu.
Poznámka
Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak ide o dovoz vzoriek výbušnín a výbušných predmetov určených na vykonanie ich certifikácie a klasifikácie notifikovanou osobou.

X. ČASŤ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)
1. fyzická osoba .....10 eur
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou .....100 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia obsahujúceho ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p)
1. fyzická osoba .....10 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou .....100 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia, ktoré obsahuje ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskumno-vývojovú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

Položka 161a

Podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov37a) .....15 eur.

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Položka 161b

Podanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa osobitných predpisov alebo vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa osobitných predpisov37a)
1.pre 1 až 20 exemplárov .....6 eur
za každý exemplár
2.pre 21 až 100 exemplárov .....130 eur
3.pre viac ako 100 exemplárov .....300 eur
4.pre exemplár s uvedením jednotiek používaných podľa osobitného predpisu37aa) .....6 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Položka 161c

a) Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia na genetické technológie37b) .....796 eur
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických technológií v uzavretých priestoroch37b) .....79 eur
c) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia činností do nižšej rizikovej triedy37b) .....79 eur
d) Žiadosť o vydanie súhlasu na pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené pri vykonávaní inšpekcie zariadenia37b) .....398 eur
e) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov, okrem vyšších rastlín, do životného prostredia37c) .....1 194 eur
f) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných vyšších rastlín do životného prostredia 37c) .....1 194 eur
g) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu, viacerých geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných organizmov37c) .....199 eur
h) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených na zavedenie do životného prostredia37c) .....1 194 eur
i) Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na trh37d) ......1 194 eur
j) Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak sa má používať na iný účel37d) .....398 eur
k) Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh37d) .....398 eur
l) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má byť prvý uvedený na trh37d) .....1 194 eur
m) Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase37e) .....119 eur
n) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh37f) .....199 eur
Splnomocnenie
Správny orgán zníži poplatok o 50 %, ak ide o opakované žiadosti podľa písmena e) alebo f) tejto položky.

Položka 161d

Udelenie licencie na spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru určeného na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci Európskej únie37g) .....150 eur

Položka 161e

Udelenie licencie na výrobu alebo distribúciu krúžkov37h) na účely nezameniteľného označenia vtákov .....100 eur

Položka 161f

Vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitného predpisu37i) z dôvodov podľa osobitného predpisu37j) 100 eur

Položka 161g

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie dokumentácie podľa osobitného predpisu37k) 100 eur

Položka 162

a) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov11 eur
b) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov,38) na ktoré nebol daný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov, v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a vo vodných stavbách, v ktorých sa zneškodňujú alebo zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov11 eur
c) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a zariadení na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton11 eur
d) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,38) ak ide o zariadenia, na prevádzkovanie ktorého nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) alebo zberného dvora38)11 eur
e) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov38)11 eur
f) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí50 eur
g) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na schválenie plánu na recykláciu lode20 eur
h) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením;38) v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú11 eur
i) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia,38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné11 eur
j) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie38)11 eur
k) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie11 eur
l) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na dekontamináciu38)11 eur
m) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou žiadosti podľa písmen a), b) alebo f)38)11 eur
n) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého38)11 eur
o) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti38)11 eur
p) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad38)11 eur
r) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie38)11 eur
s) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti, na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej kovovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie,38) na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, na uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie11 eur
u) Vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38)20 eur
v) Vydanie rozhodnutia o udelení povolenia na cezhraničný pohyb odpadov38)50 eur
x) Vydanie rozhodnutia o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov38)11 eur
y) Vydanie rozhodnutia o zmene udelených súhlasov podľa písmen a) až t) a aj) až am)4 eurá
aa) Vydanie rozhodnutia či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením38)30 eur
ab) Vydanie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách38a)10 eur
ac) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách38b)5 eur
ad) Vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a na jeho zmeny38c)10 eur
ae) Vydanie súhlasu na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov38d)10 eur
af) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu38e)10 eur
ag) Vydanie súhlasu na technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia a na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní38f)10 eur
ah) Vydanie rozhodnutia na povolenie ďalšej prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov38g)30 eur
ai) Vydanie rozhodnutia o zmene podmienok a požiadaviek určených na prevádzku a monitorovanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia38h)10 eur
aj) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu 11 eur
ak) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadov 11 eur

Položka 163

a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia39) ........................................................35 eur
b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia ............................................................ 30 eur
c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto položky týkajúcej sa zmeny
obchodného mena, sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny
identifikačného čísla organizácie ...................................................................................................
5 eur
d) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia ........................................................... 10 eur
e) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia ....................................... 35 eur
f) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu ....................... 5 eur
g) Žiadosť o vydanie súhlasu so zmluvným prevodom prieskumného územia a vykonanie
potrebnej zmeny v evidencii prieskumných území ........................................................................
20 eur
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie
prieskumných území

Položka 164

a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................
33 eur
b) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................
10 eur
PoznámkaPoplatok podľa písmena a) zahŕňa aj vydanie preukazu na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác.

Položka 165

a) Vydanie geologického oprávnenia ...............................................................................................................50 eur
b) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena a) týkajúcej sa zmeny obchodného mena, sídla
(trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie .......................
5 eur
c) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú stranu 5 eur
d) Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác .................................... 20 eur
e) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác ...................................... 26 eur
f) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o rozsahu, spôsobe a čase trvania geologických prác39a) .............. 24 eur
g) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na vykonávanie geologických prác39b) ..... 24 eur
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných
povolení na vykonávanie geologických prác.

Položka 167

Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným
alebo nevyhradeným nerastom ................................................................................................................
20 eur

Položka 168

a) Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska ......35 eur
b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk ......35 eur
c) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody......35 eur
d) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev geotermálnej energie......35 eur
e) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia......35 eur
f) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého39ba) ......
35 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % príslušnej
sadzby, ak ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) je oslobodené vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob
výhradného ložiska, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.

Položka 169

Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku .................................................................................... 20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku,
ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.

Položka 170

a) Žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na vykonávanie posudkovej činnosti v oblasti ochrany ovzdušia, osvedčenia
o odbornej spôsobilosti osoby oprávnenej vydávať odborné posudky vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme a osvedčenia zodpovednej
osoby za vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody ......
100 eur
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) tejto položky ......35 eur
c) Zmena priezviska, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia ......5 eur
d) Žiadosť o povolenie na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody ......20 eur
e) Žiadosť o povolenie vydania odborného posudku vo veciach ochrany ovzdušia alebo vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme vo výnimočnom prípade ...... 10 eur
Poznámky
Odňatie, pozastavenie platnosti a zánik osvedčenia sa nespoplatňujú.
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.
2. Správny orgán môže odpustiť poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky, ak ide o osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ktorý je odborným konzultantom podľa osobitného predpisu.39bb)

Položka 170a

Žiadosť o povolenie

a) dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

1. fyzickej osobe ...........................................................................................................10 eur

2. právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ............................................. 50 eur

b) trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

1. fyzickej osobe .......................................................................................................... 20 eur

2. právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ........................................... 100 eur

Oslobodenie
Správny orgán môže od poplatku podľa tejto položky oslobodiť fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberateľa starobného dôchodku, poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Položka 171

a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38) .....119 eur
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedenej v písmene a) .....59 eur
c) Zmena údajov v osvedčení uvedených v písmene a) a e) .....4 eurá
d) Vydanie jednorázového povolenia na vydanie odborného posudku pre osobu, ktorá nie je oprávnenou osobou38) .....20 eur
e) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu38) .....119 eur
f) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na autorizáciu39c) a žiadosť o opakovanie skúšky .....20 eur
g) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38) a žiadosť o opakovanie skúšky20 eur
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) alebo e) tejto položky o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.
2. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písm. a) alebo e) tejto položky až na 9,50 eura, ak sa na vydanie osvedčenia nevyžaduje vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia.

Položka 171a

a) Vydanie integrovaného povolenia pre novú prevádzku39cb) .......... 1 400 eur
b) Vydanie integrovaného povolenia pre podstatnú zmenu v prevádzke 39cc) .......... 500 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena b) tejto položky až o 50 % v závislosti od rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.

Položka 171b

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia39cd) .......... 100 eur

Položka 171c

a)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti „špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií“99 eur
b)Predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a)40 eur

Položka 171d

a)Vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu39d)99 eur
b)Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a)40 eur

Položka 171e

a)Vydanie rozhodnutia o autorizácii na výkon činností podľa osobitného predpisu39e)398 eur
b)Predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii podľa písmena a)79 eur

Položka 171f

a)Vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe39f)398 eur
b)Vydanie súhlasu k aktualizácii bezpečnostnej správy119 eur

Položka 171l

a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie39l)109 eur
b) Zapísanie do zoznamu pre každý z odborov činností39l) alebo oblastí činností39l)36 eur

Položka 171 m

Podanie žiadosti o konzultáciu39m)35 eur

Položka 171n

Podanie žiadosti o schválenie návrhu nápravných opatrení39n)35 eur

Položka 171o

Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o znášaní nákladov39o)35 eur

Položka 171p

a)Podanie žiadosti o schválenie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, schválenie zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, alebo schválenie aktualizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže39oa) .....33 eur
b)Podanie žiadosti o ukončenie realizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže39ob) .....33 eur

XI. ČASŤ

BANSKÁ ČINNOSŤ, VÝBUŠNINY, VÝBUŠNÉ PREDMETY A MUNÍCIA

Položka 172

Vydanie rozhodnutia o
a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia .....16,50 eura
b) zrušení chráneného ložiskového územia .....16,50 eura
c) vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním na uskladňovanie plynov a kvapalín .....1 000 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak výhradné ložisko
je výsledkom geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a vzťahuje sa na neho
§ 10 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 172a

Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) ..........................15 eur

Položka 172b

Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) ..........................35 eur

Položka 172c

Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n) ..........................15 eur

Položka 172d

Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ..........................35 eur

Položka 172e

Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov a kvapalín .....2 000 eur

Položka 173

a) Vydanie rozhodnutia o 
  1.  určení dobývacieho priestoru ..............................................................................................................     33 eur
  2. zmene dobývacieho priestoru .............................................................................................................     33 eur
  3. zrušení dobývacieho priestoru ............................................................................................................    33 eur
b) Podanie návrhu na odpis zásob výhradných ložísk  .........................................................................    16,50 eura
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa zmena dobývacieho priestoru
určuje z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena a) bodu 2.
až na štvrtinu  sadzby.

Položka 174

Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu
a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov ...........................................................................
33 eur

Položka 175

a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti v podzemí a na povrchu ..... 33 eur
b) Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti rozhodnutia podľa písmena a) ..... 33 eur
c) Vydanie banského oprávnenia .....66 eur
d) Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené banské oprávnenie .....6,50 eura
e) Vydanie výpisu z banského registra .....3 eurá
f) Vykonanie zmeny údajov v banskom registri  .....3 eurá
SplnomocnenieSprávny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania a prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane
zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel znížiť poplatok podľa písmena a) prvého bodu tejto položky až o 50 % príslušnej sadzby.

Položka 176

a)Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku podzemným alebo povrchovým spôsobom .....33 eur
b)Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti doby povolenia podľa písmena a) .....33 eur

Položka 177

a) Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov alebo munície,
alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov alebo munície.....
165,50 eura,
b) zmena v súhlase podľa písmena a) .....33 eur,
c) vydanie povolenia na používanie výbušniny v podzemí .....165,50 eura
d) vydanie povolenia na vyhľadávanie munície .....33 eur
e) predĺženie platnosti povolenia podľa písmena d) .....16 eur

Položka 178

Vydanie povolenia na odber výbušnín .................................................................................................3 eurá
SplnomocnenieSprávny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto položky až na päťnásobok určenej sadzby,
ak ide o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.

Položka 180

Vydanie povolenia na
a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce ................................................................ 10 eur
b) trhacie práce veľkého rozsahu ............................................................................................................. 16,50 eura
c) dva a viac odstrelov podľa písmena b) ...............................................................................................33 eur
Splnomocnenie Pri predĺžení časovej platnosti rozhodnutia podľa písmen a) až c) správny orgán zníži správny
poplatok o 50 %.

Položka 181

a) Vydanie poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov alebo odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov
a predavačov pyrotechnických výrobkov, odbornú spôsobilosť zamestnancov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi
a muníciou, na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, na priame organizovanie a riadenie prác
s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou vrátane miestneho zisťovania a schvaľovanie učebných osnov a testov ............................
33 eur
b) Zmena povolenia podľa písmena a) ...................... 6,50 eura

Položka 182

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín .................................................................... 19,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným
konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 183

Vydanie povolenia na
a) stavbu skladu výbušnín ..................................................................................99,50 eura
b) zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín ............................................49,50 eura

Položka 184

Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín ................................................................. 49,50 eura

Položka 185

Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby ................................................................... 49,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli
povolené v rámci povoľovania banskej činnosti podľa položky 175.

Položka 186

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských predpisov .....16,50 eura
b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a) .....16,50 eura
c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania .....13 eur

Položka 187

a) Vydanie oprávnenia na vypracovanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok
a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených
technických zariadení ..............................................................................................................................
49,50 eura
b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky
a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov .........................................
33 eur

Položka 188

Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení
odberateľovi podľa osobitných predpisov ....................................................................................
16,50 eura

Položka 189

Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania
a) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja ...........................................................................9,50 eura
b) k projektovej dokumentácii stavieb ...................................................................................................................9,50 eura
c) k stavbe, k zariadeniu ...........................................................................................................................................9,50 eura

Položka 190

a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej prevádzky 13 eur
b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho zisťovania 16,50 eura
c) Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení 9,50 eura
d) určenie podmienok na používanie vybraného banského stroja, zariadenia, prístroja alebo pomôcky 16,50 eura
e) Schválenie typu dopravníkových pásov a plastických hmôt na ich použitie v podzemí 99,50 eura
f) povolenie používať vybrané zariadenia, prístroje a pomôcky pri manipulácii s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, ktoré nie sú určenými výrobkami v rámci jedného technologického procesu 33 eur
g) nariadenie overovacej prevádzky vybraného zariadenia podľa písmena f) 16 eur
h) povolenie zmeny na vybranom zariadení podľa písmena f) 10 eur

Položka 191

Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie
alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti
vykonávanej banským spôsobom okrem miestneho zisťovania ..................................................................
9,50 eura

Položka 192

Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo na podstatné zmeny
na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania ...................................................
16,50 eura

Položka 193

a) Povolenie výnimky z banských predpisov okrem miestneho zisťovania ........................... 16,50 eura
b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch 33 eur
c) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem okrem miestneho zisťovania ....... 16,50 eura

Položka 194

Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia
alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch ......................................................................................
9,50 eura

Položka 194a

Vydanie povolenia výnimky niektorých ustanovení zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu39n) ..........................35 eur

Položka 194b

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nakladania s ťažobným odpadom39n) ..........................15 eur

Položka 194c

Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odvalu39n) ..........................35 eur

Položka 194d

Vydanie súhlasu s uzavretím odvalu39n) ..........................15 eur

Položka 194e

Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ..........................35 eur

Položka 194f

Vydanie rozhodnutia o zaradení odvalu do zodpovedajúcej kategórie39n) ..........................15 eur

Položka 194g

Vydanie rozhodnutia o povolení na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia39p) .................................................... 35 eur

Položka 194h

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39q) .................................... 15 eur

Položka 194i

Vydanie rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39r) ........... 15 eur

Položka 194j

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení39s) ..... 15 eur

Položka 194k

Vydanie rozhodnutia o zrušení povolenia na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia39t) ..... 15 eur

Položka 194l

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska39u) ..... 15 eur

Položka 194m

Vydanie súhlasu k prístupu k prepravnej sieti a úložisku39v) ..... 35 eur

XIII. ČASŤ

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA

Položka 202

a) Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení42) 995,50 eura
b) Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby42)  82,50 eura
c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce42)   82,50 eura
d) Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika42)  33 eur
e) Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu42a)  5 eur
f) Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu42a)      20 eur
g) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie42b) .....  16,50 eur
h) Rozšírenie oprávnenia podľa písmena c) .....      33 eur
i) Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu podľa písmen a) až e) .....  5 eur
j) Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c) s aktualizovanými údajmi 42c) .....      10 eur

Poznámka
Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc sa poplatok podľa písmena j) nevyberie.

Položka 203

a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur,
najviac 995,50 eura
b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur,
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 995,50 eura
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 265,50 eura
3. osobné lanové dráhy najviac 16 596,50 eura
4. tlakové zariadenia najviac 265,50 eura
5. plynové zariadenia najviac 265,50 eura
c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur,
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 663,50 eura
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 82,50 eura
3. osobné lanové dráhy najviac 331,50 eura
4. tlakové zariadenia najviac 215,50 eura
5. plynové zariadenia najviac 165,50 eura
d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus 39,50 eura
e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia 33 eur
2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením 16,50 eura
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad.2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

Položka 204

Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov na dovoz určených technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času 9,50 eura
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.

Položka 205

Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie určených technických zariadení, za každú
aj začatú hodinu pracovného času ...............................................................................................................
9,50 eura
najviac 829,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické
osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo
alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú
sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, fyzické osoby a právnické osoby založené
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.12)
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

Položka 206

a) Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti zabezpečiť prístup do siete46a) ................ 3 319 eur
b) Udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka
a výnimku z regulácie pre nové významné plynárenské zariadenia
alebo pre zrekonštruované zariadenia46b) ...................................................................................................
3 319 eur

Položka 207

I.Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike
1.na výrobu tepla
a)do 5 MW ..... 450 eur
b)nad 5 MW .....2 000 eur
2.na rozvod tepla
a)do 50 odberných miest .....2 000 eur
b)nad 50 do 100 odberných miest .....4 500 eur
c)nad 100 odberných miest .....8 000 eur
II.Vykonanie zmeny povolenia a zrušenie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike
1.Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 200 eur
2.Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 50 eur
3.Zmena štatutárneho orgánu držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 50 eur
4.Zmena mena a priezviska a miesta trvalého pobytu alebo obchodného mena a sídla držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 50 eur
5.Zmena povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 200 eur

Položka 208

I.Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike
1.na výrobu elektriny
a)nad 1 do 5 MW .....200 eur
b)nad 5 do 50 MW .....2 000 eur
c)nad 50 MW .....3 500 eur
2.na výrobu plynu
a)do 34 TJ/r .....450 eur
b)nad 34 TJ/r .....2 000 eur
3.na distribúciu elektriny, distribúciu plynu alebo prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
a)do 50 odberných zariadení a miest .....2 000 eur
b)nad 50 do 100 odberných zariadení a miest .....4 500 eur
c)nad 100 odberných zariadení a miest .....8 000 eur
4.na prenos elektriny alebo prepravu plynu .....20 000 eur
5.na uskladňovanie plynu .....4 500 eur
6.na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok a na prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy .....8 000 eur
7.na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob .....450 eur
8.na dodávku elektriny alebo dodávku plynu .....2 000 eur
II.Vykonanie zmeny povolenia a odňatie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike
1.Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v energetike .....200 eur
2.Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v energetike .....50 eur
3.Zmena mena a priezviska, adresy, obchodného mena a sídla držiteľa povolenia na podnikanie v energetike .....50 eur
4.Zmena povolenia na podnikanie v energetike .....200 eur
III.Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe
1.na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane .....100 eur
2.na výrobu a dodávku plynu z biomasy .....100 eur
3.na výrobu a dodávku plynu z bioplynu .....100 eur
4.na predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel .....100 eur
5.na prepravu vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania .....100 eur
6.na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách .....100 eur
7.na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel okrem plnenia tlakových nádob .....100 eur
8.na prepravu skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách .....100 eur
IV.Vydanie rozhodnutia o udelení certifikácie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete .....30 000 eur
V.Vydanie rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu
1.vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s ustanovením a odvolaním osoby zodpovednej za zabezpečenie programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľa distribučnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy .....200 eur
2.vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete .....100 eur

Položka 209

a)Vydanie rozhodnutia o osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky46f) s inštalovaným výkonom
 1.do 20 MW vrátane .....1 000 eur
 2.nad 20 MW za každých aj začatých 10 MW .....1 000 eur
b)Vydanie rozhodnutia o osvedčení na výstavbu energetického zariadenia46g)
 1.bez inštalovaného výkonu .....1 000 eur
 2.s inštalovaným výkonom za každých aj začatých 10 MW .....1 000 eur.

Poznámka: Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla je výška správneho poplatku určená na základe hodnoty inštalovaného elektrického výkonu zariadenia.

XIV. ČASŤ

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

Položka 212

Oznámenie koncentrácie ..........................................................................................................5 000 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50 % poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu, že dôvod na konanie nebol daný.

XV. ČASŤ

PUNCOVNÍCTVO

Položka 213

a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov.....12 eur
b) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky a zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov .........2 eurá
c) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin .......................................................30 eur
PoznámkaPodľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.

XVI. ČASŤ

PRIEMYSELNÉ PRÁVA

Položka 214

a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov zo spisov alebo úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu4 eurá
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu50 eur

Položka 215

Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní 66 eur
b) uvedenie do predošlého stavu 166 eur
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 eur
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 eur

PATENTY

Položka 216

a) Podanie patentovej prihlášky
1. Pôvodcom alebo spolupôvodcami30 eur
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami60 eur
b) Podanie žiadosti o
1. dodatočné priznanie práva prednosti66 eur
2. dodatočné uznanie prioritného dokladu66 eur
3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom20 eur
4. zápis prevodu alebo prechodu práv z patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra 30 eur
5. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo vymazanie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra20 eur
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent20 eur
7. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra20 eur
8. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent20 eur
9. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 eur
10. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent20 eur
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky
1. do 10 uplatnených patentových nárokov116 eur
2. za každý ďalší uplatnený nárok20 eur
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov66 eur
2. za každú ďalšiu stranu napísanú strojom alebo výkres10 eur
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia166 eur
f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu47)100 eur
g) Podanie návrhu na zmenu doby platnosti dodatkovéhoochranného osvedčenia50 eur
h) Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote116 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Poznámky
1. Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak v konaní o patentovej prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu podľa medzinárodnej zmluvy,48) alebo bola vykonaná rešerš v prioritnej lehote.
2. Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.

Položka 216a

a) Zmena európskej patentovej prihlášky na národnú patentovú prihlášku, národnú prihlášku úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskeho patentového dohovoru, za každý štát 20 eur
b) Zverejnenie alebo sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky10 eur
c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia európskeho patentu 116 eur
d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote 232 eur

Položka 217

a) Podanie žiadosti o určenie166 eur
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu200 eur
c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu200 eur
d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia200 eur

Položka 220

a)Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci .....66 eur
b)Za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením prekladu .....130 eur
c)Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš .....50 % poplatku
za medzinárodné
podanie
d)Za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie do Medzinárodného úradu, ak úrad nie je príslušným prijímacím úradom .....30 eur
e)Za obnovenie práva na prioritu .....166 eur

ÚŽITKOVÉ VZORY

Položka 221

a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami34 eur
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami68 eur
b) Podanie žiadosti o
1. odklad zverejnenia prihlášky 20 eur
2. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo
prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa
30 eur
3. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo odstránenie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra20 eur
4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor20 eur
5. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor20 eur
6. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor 20 eur
7. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor 20 eur
8. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor20 eur
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa
zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 222

a) Podanie žiadosti o určenie 166 eur
b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra40 eur
c) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov80 eur

Položka 223

Predĺženie platnosti úžitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky150 eur
2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru300 eur
3. po druhý raz o tri roky300 eur
4. po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru600 eur.
Poznámka
Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

DIZAJNY

Položka 224

a) Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami .....20 eur
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami ..... 40 eur
b) Podanie hromadnej prihlášky dizajnu
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami20 eur
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami40 eur
3. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcami10 eur
4. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami20 eur
c) Podanie žiadosti o
1. odklad zverejnenia dizajnu20 eur
2. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky dizajnu na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu na iného majiteľa30 eur
3. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo odstránenie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra20 eur
4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra dizajnov, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn20 eur
5. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn20 eur
6. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn20 eur
7. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 225

Podanie návrhu na výmaz
1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov100 eur
2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne20 eur

Položka 226

Predĺženie platnosti zápisu dizajnu
1. po prvý raz o päť rokov 100 eur
2. po druhý raz o päť rokov 200 eur
3. po tretí raz o päť rokov 300 eur
4. po štvrtý raz o päť rokov 400 eur
Poznámka
Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

Položka 227

a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov100 eur
b) Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa30 eur
2. zápis ďalšieho pôvodcu do registra alebo odstránenie pôvodcu z registra20 eur
3. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra topografií polovodičových výrobkov, za každú topografiu polovodičových výrobkov20 eur
4. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra20 eur
5. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra20 eur
6. zápis súdneho sporu alebo jeho ukončenia do registra20 eur
7. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku topografie polovodičových výrobkov alebo topografiu polovodičových výrobkov20 eur
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 228

Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov .....133 eur

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Položka 229

a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky
1. individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 166 eur
2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb332 eur
3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov nad tri triedy 20 eur
b) Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu ochrannej známky na iného majiteľa 30 eur
2. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok, za každú prihlášku ochrannej známky alebo ochrannú známku 20 eur
3. zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky, úpravu v ochrannej známke 20 eur
4. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú prihlášku ochrannej známky alebo ochrannú známku 20 eur
5. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku ochrannej známky alebo ochrannú známku 20 eur
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 230

a) Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 100 eur
b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok50 eur

Položka 231

Obnova zápisu
a) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb .....133 eur
b) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb .....266 eur
c) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu .....266 eur
d) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu .....531 eur
e) individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy20 eur
Poznámka
Ak dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu zápisu je splatný bez žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

Položka 232

Podanie žiadosti o
a) medzinárodný zápis ochrannej známky .....100 eur
b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky ..... 66 eur
c) vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise ochrannej známky40 eur
d) zápis zmeny v medzinárodnom registri, ktorou je zmena majiteľa medzinárodnej ochrannej známky a zúženie zoznamu tovarov a služieb20 eur
e) zápis licencie pre medzinárodnú ochrannú známku20 eur

OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV

Položka 233

Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku50 eur

Položka 234

Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku100 eur

Položka 235

a) Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku30 eur
b) Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu20 eur
c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie50 eur
d) Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie100 eur

XVII. ČASŤ

METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY

Položka 236

Prihláška na registráciu opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ podľa osobitného predpisu47aa) ....... 33 eur

Položka 237

a) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa osobitného predpisu47ac) ........................................................... 1 000 eur

b) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody, pre určený výrobok47ad) alebo pre postup posudzovania zhody47ae) výlučne dokumenty podľa osobitného predpisu47af) ......................................................................................................... 5 000 eur,

c) Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa predlžuje autorizácia podľa osobitného predpisu47ag) .............................................................................................................. 330 eur,

d) Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ah) ............................................................................................................................... 33 eur,

e) Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ai) ............................................................................................................................. 330 eur,

f) Potvrdenie o autorizácii podľa osobitného predpisu47aj) .......................................... 5 eur.

Poznámka

Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.

Položka 238

a) Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa).......................................................................330 eur

b) Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa).........................................................33 eur

c) Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa)....................................................165 eur.

Položka 239

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o
a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla podľa osobitného predpisu47aa) ............................................. 33 eur,
b) schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla podľa osobitného predpisu47aa) ......................................... 16,50 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá Slovenský metrologický ústav.

XVIII. ČASŤ

KONZULÁRNE POPLATKY

SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI

1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.

2. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia Ministerstva Slovenskej republiky.

3. Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Položka 240

a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) – sadzbu poplatku ustanovuje osobitný predpis,16b)
b) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv35 eur,
c) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to v záujme Slovenskej republiky 35 eur,
d) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena e)60 eur,
e) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike10 eur.
f) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané80 eur.
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa písmena a) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b)
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu.
4. Od poplatku podľa písmena f) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru Policajného zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b)
2. Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.
3. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b)
4. Správny orgán vráti poplatok podľa písmena f), ak sa odvolaniu vyhovie.
5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky je možno platiť aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného podľa osobitného predpisu.16b)

Položka 241

Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej ...............10 eur

Položka 242

a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel
1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.240 eur
2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.170 eur
3. sezónneho zamestnania 35 eur
4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.100 eur
5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z.135 eur
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 70 eur
b)Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 170 eur
c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov 170 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
4. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.

Položka 243

a) Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov .....40 eur
b) Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov .....15 eur
c) Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov .....10 eur
d) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov .....30 eur
e) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov .....10 eur
f) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu .....10 eur
g) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov .....20 eur
h) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca .....5 eur
Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
2. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Položka 244

Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého ....10 eur

Položka 245

a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 10 eur
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 10 eur
Poznámka
Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky, poplatok sa vyrubuje za každý takýto vydaný originál.

Položka 246

a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ........................700 eur
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov .................................................................................................................................... 200 eur
2. od 15 rokov do 18 rokov ..............................................................................................................350 eur
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho
občianstva Českej republiky .............................................................................................................
20 eur
OslobodenieOd poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku
a invalidní dôchodcovia.
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej
republiky nevyhovelo.

Položka 247

a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 700 eur
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
1. do 15 rokov 100 eur
2. od 15 rokov do 18 rokov 150 eur
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva 20 eur
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 20 eur
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým štátnym občanom 20 eur
f) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí400 eur
Oslobodenie
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl, presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 1993.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Splnomocnenie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo upustiť od jeho vybratia u osoby, ktorá
a) je osobou bez štátnej príslušnosti, alebo
b) má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, z osobitného dôvodu, ktorým je skutočnosť, že táto osoba sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo skutočnosť, že táto osoba sa preukázateľným spôsobom dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky posúdi túto skutočnosť po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Položka 248

Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 10 eur
b) priezviska maloletých detí 35 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 200 eur
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
Poznámky1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 249

a)Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky .....250 eur
b)Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území štátu v pôsobnosti zastupiteľského úradu Slovenskej republiky povolený pobyt .....350 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa v zahraničí na základe vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami.

Položka 250

a) Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu ................................................................................15 eur
b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie ................................................30 eur
c) Zabezpečenie matričného dokladu alebo iného obdobného dokladu zo zahraničia .................10 eur
Poznámka
1. Poplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.
2. Poplatok podľa písmena c) je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.

Položka 251

Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky ..................................................... 25 eur

Položka 254

a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis .....10 eur
b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike .....20 eur
c) Osvedčenie listín vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine .....20 eur
d) Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) .....20 eur

Položka 255

a)Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia, za každú aj začatú stranu .....10 eur
b)Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie), za každú aj začatú stranu .....10 eur
c)Osvedčenie správnosti predloženého prekladu,za každú aj začatú stranu .....20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené osvedčenie správnosti prekladu záznamu pohovoru so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.

Položka 256

Vyhotovenie prekladu spisového materiálu
a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ...........................................................................................20 eur
b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ............................................................................................30 eur
c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu ................................................................35 eur
d) z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý slovný znak .....1 euro
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vyhotovenie prekladu záznamu pohovoru so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.

Položka 259

a) Vydanie občianskeho preukazu .................................................................................. 15 eur

b) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov ............................................ 30 eur

c) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ............................................................. 50 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.

4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony.

5. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje.

6. Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

7. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu straty alebo odcudzenia po uplynutí platnosti občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.

8. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

Splnomocnenie

Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu s platnosťou na menej ako 10 rokov z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

Položka 259a

Žiadosť o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu .....15 eur

Položka 260

Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo ..... 20 eur

Položka 261

a)Kontrola a potvrdenie lodných dokladov .....30 eur
b)Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v lodnom denníku .....30 eur
c)Potvrdenie námorného protestu .....66 eur

Poznámka
Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.

Položka 262

Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde o úkon spoplatnený
podľa inej položky tejto časti sadzobníka .............................................................................................
20 eur
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.

Položka 263

Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom ............................................................................. 10 eur

Položka 264

a) Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov,
evidencií, listín alebo spisov za každú aj začatú stranu ........................................................ 5 eur

b) Vydanie viacjazyčného štandardného formulára ........................................................ 5 eur

Položka 264a

Podanie žiadosti o výpis z registra trestov 10 eur

Položka 265

a) Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí47a) ....................................................................................................10 eur
b) Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie........... 20 eur
c) vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov ................................................10 eur

XIX. ČASŤ

ŠTATISTIKA

XX. ČASŤ

DÔVERYHODNÉ SLUŽBY

Položka 268

a)Udelenie kvalifikovaného štatútu665 eur
b)Certifikácia332 eur

XXI. ČASŤ

POŠTOVÁ ČINNOSŤ

Položka 269

a) Registrácia poštového podniku 100,– eur

b) Zmena registrovaných údajov poštového podniku 33,– eur

Položka 270

a) Udelenie poštovej licencie 33 193,50 eura

b) Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby 165,50 eura

XXII. ČASŤ

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

Položka 271

Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia
a)Vyhradené .....200 eur
b)Dôverné .....500 eur
c)Tajné .....1 000 eur
d)Prísne tajné .....1 500 eur

Položka 272

Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku .....50 eur

XXIII. ČASŤ

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Položka 273

a) Konanie o schválení kódexu správania ..............................................................1 000 eur

b) Konanie o zmene kódexu správania ..................................................................1 000 eur

c) Konanie o rozšírení kódexu správania ...............................................................1 000 eur

d) Konanie o vydaní certifikátu .............................................................................5 000 eur

e) Konanie o obnove certifikátu ........................................................................... 5 000 eur

Konanie o udelení akreditácie ............................................................................ 7 000 eur

g) Konanie o povolení pre certifikačný subjekt ......................................................... 250 eur.

XXIV. ČASŤ

VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY

Položka 274

a) Zrušenie deaktivácie elektronickej schránky ............................ 10 eur

b) Druhé a ďalšie vydanie alternatívneho autentifikátora .................. 20 eur

Položka 275

a)Poskytnutie asistovanej služby za vyhotovenie výpisu z registra trestov, odpisu registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov..... 2 eurá
b)Poskytnutie asistovanej služby pri vyhotovení a vydaní výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku v listinnej podobe podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov..... 4,50 eur
c)Poskytnutie asistovanej služby pri vydaní výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov..... 4 eurá
d)Poskytnutie asistovanej služby pri iných úkonoch, ako sú uvedené v písmenách a) až c), integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov..... 50 % zo sadzby poplatku príslušnej položky sadzobníka správnych poplatkov alebo sadzobníka súdnych poplatkov, najviac 70 eur.
e)Poskytnutie zaručenej konverzie podľa § 39 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky:
1. za vytvorenie osvedčovacej doložky .... 1 euro
2. za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A4 .... 0,5 eura
3. za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A3 .... 1 euro
4. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 ...... 1 euro
5. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 ......2 eurá
6. za zaručenú konverziu jedného elektronického dokumentu podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona .... 0,5 eura
7. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 .... 5 eur
8. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 ... 10 eur
9. za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého dokumentu obsahujúcu konverziu informačného obsahu podľa § 2 písm. g) zákona .... 0,5 eura

Poznámka

1. Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.

2. Súčasťou poplatku podľa písmena e) sú aj hotové výdavky na spotrebný materiál.

XXV. ČASŤ

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Položka 276

Podanie žiadosti o akreditáciu jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (jednotky CSIRT) ...............................1 000 eur

Podanie žiadosti o certifikáciu produktu .....................................................1 000 eur

Podanie žiadosti o certifikáciu služby ...........................................................1 000 eur

Podanie žiadosti o certifikáciu procesu .........................................................1 000 eur.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

1a) § 16 Civilného mimosporového poriadku.

1aa) § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1ab) § 9a ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

1b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

1c) § 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.

3) § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.

4) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

6) § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z. z.

6a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).

6ab) § 41 zákona č. 305/2013 Z. z.

6ac) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7a) § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

7aa) § 43 a 44 zákona č. 305/2013 Z. z.

7ab) Napríklad § 2 a 8 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7ac) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7ad) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

7ae) § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7af) Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 264/2017 Z. z.

7ag) § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7b) § 78 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

7c) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.

7d) § 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
§ 19c zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

7e) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7f) § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

8aa) § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8ab) § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270/2008 Z. z.

8ac) Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).

8ad) § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

8ae) § 5 ods. 6 písm. b) a ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.

8b) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8c) Napríklad zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.

10) Napríklad zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10a) § 129 a 132 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z. z.

10b) Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10c) § 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
§ 11a ods. 3 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

10d) § 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
§ 11a ods. 9 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
§ 40 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
§ 77b ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

10e) § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

10f) § 11c ods. 12 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

10g) § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

12) § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

12a) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

14a) § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).

14b) § 34, 36 a 38 zákona č. 220/2007 Z. z.

15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

16a) § 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009) v platnom znení.

16c) § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.

17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

17a) § 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

17aa) § 42 ods. 3 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.

17ab) § 42 ods. 3 a 4 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 1 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.

17b) § 31 zákona č. 405/2011 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

17c) § 23 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17d) § 32 zákona č. 193/2005 Z. z.

18) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.

18a) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

19a) § 44 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z.

19b) § 140 zákona č. 8/2009 Z. z.

20) § 15 ods. 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20a) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20aa) § 2 ods. 21 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20ab) § 2 ods. 21 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.

20ac) § 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

20ad) Napríklad § 16 až 18 a § 33 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2015 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

21) § 83 zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov.

21b) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22a) § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

22b) § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.

22ba) § 42 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.

22bb) § 42 písm. e) zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 9/2019 Z. z.

22bc) § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z.

22bd) § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.

22c) § 42 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.

22d) § 42 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.

22e) § 41 písm. m) zákona č. 56/2012 Z. z.

23) § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.

25aa) § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25ab) § 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 243, 27. 9. 2003) v platnom znení.

25ac) § 22 zákona č. 143/1998 Z. z.
Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.

25ad) Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 3. 2008) v platnom znení.

25ae) § 34 až 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

25aaa) § 14 a 15 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

26) § 67 až 67d, § 67f a 77 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.

27) § 31 zákona č. 610/2003 Z. z.

27a) § 31 ods. 6 písm. f) zákona č. 610/2003 Z. z.

27b) § 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27c) § 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27d) § 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.

27e) § 37 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.

27f) § 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27g) § 37 ods. 14 zákona č. 195/2000 Z. z.

27h) § 38 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z.

27i) § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z.

27j) § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z.

27k) § 11 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.

28) Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.

28a) § 6 ods. 1, § 8 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.

28b) § 8 ods. 4, § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28c) § 14 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28d) § 9 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28e) § 52 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28f) § 36 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.

28g) § 25 ods. 2 a 4, § 41 ods. 2, § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28h) § 14 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28i) § 27 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.

28j) § 38 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28k) § 39 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28l) § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28m) § 47 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28n) § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.

28o) § 16 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28p) § 17 ods. 1, § 18 zákona č. 385/1999 Z. z.

28r) § 66 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.

28s) § 65 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28t) § 65 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.

29) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

30) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

31) § 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

31a) § 20f ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.

31b) § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.

31c) § 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 177/1999 Z. z.

32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

32aa) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

33a) § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

33b) § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.

34) § 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).

34a) § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.

35) § 78 ods. 1 zákona č. 379/1997 Z. z.

36) Napríklad § 10 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 11 ods. 6 zákona č. 213/1997 Z. z.

36a) § 3 ods. 1, § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

36aa) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

36b) § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 132/2010 Z. z.

36ba) § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 172/2011 Z. z.

36bb) § 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36bc) § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

36bd) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36be)  § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 362/2011 Z. z.

36bf) § 30 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bg) § 9 ods. 3 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.

36bh) § 30 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bi) § 11 až 13 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bj) § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bk) § 11 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bl) § 17 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bm) § 17 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bn) § 17 ods. 7 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.

36bo) § 23 a 24 zákona č. 538/2005 Z. z. v znení zákona č. 362/2011 Z. z.

36bp) § 33 a 34 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bq) § 34 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.

36br) § 22 zákona č. 538/2005 Z. z.

36c) § 53 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

36ca) § 48 zákona č. 362/2011 Z. z.

36cb) § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z.

36cc) § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z.

36cd) § 49 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.

36ce) § 49 ods. 14 zákona č. 362/2011 Z. z.

36cf) § 49 ods. 9 zákona č. 362/2011 Z. z.

36cg) § 50 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.

36ch) § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 362/2011 Z. z.

36ci) § 64 zákona č. 362/2011 Z. z.

36cj) § 55 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.

36ck) § 57 zákona č. 362/2011 Z. z.

36cl) § 53 ods. 8 a 9 zákona č. 362/2011 Z. z.

36cm) Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Ú. v. EÚ L 334, 12. 12. 2008).

36cn) § 59 zákona č. 362/2011 Z. z.

36k) § 6 ods. 2 zákona č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach.

36l) § 16 ods. 2 zákona č. 17/2018 Z. z.

36m) § 8 ods. 1 zákona č. 17/2018 Z. z.

36ma) § 8 ods. 2 zákona č. 17/2018 Z. z.

36maa) § 111 zákona č. 362/2011 Z. z.

36maw) § 12 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

36max) § 13 zákona č. 540/2021 Z. z.

36may) § 14 zákona č. 540/2021 Z. z.

36mh) § 110b ods. 8 zákona č. 362/2011 Z. z.

36mi) Čl. 70, čl. 78, čl. 82, príloha XV kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice č. 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady č. 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5. 5. 2017) v platnom znení.

36mj) Čl. 75, príloha XV kapitola II nariadenia (EÚ) 2017/745.

36mk) Čl. 74, príloha XV kapitola II nariadenia (EÚ) 2017/745.

36n) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

36o) Zákon č. 271/2001 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.

36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

36r) § 26 ods. 10 zákona č. 163/2001 Z. z.

36s) § 7 a 8 zákona č. 163/2001 Z. z.

36t) § 29 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 308/2005 Z. z.

36u) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

37a) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

37aa) Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 v platnom znení.

37b) § 13 zákona č. 151/2002 Z. z.

37c) § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.

37d) § 21 zákona č. 151/2002 Z. z.

37e) § 36 zákona č. 151/2002 Z. z.

37f) § 37 zákona č. 151/2002 Z. z.

37g) § 8a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z. z.

37h) § 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.

37i) § 2 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

37j) Čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014).

37k) § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

38a) § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

38b) § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

38c) § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

38d) § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z.

38e) § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.

38f) § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

38g) § 18 ods. 9 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

38h) § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

39) Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).

39a) § 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).

39b) § 26 ods. 5 zákona č. 313/1999 Z. z.

39ba) § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39bb) § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

39c) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2002 Z. z.

39cb) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.

39cc) § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.

39cd) § 5 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z.

39d) § 20 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39e) § 21 zákona č. 128/2015 Z. z.

39f) § 27 zákona č. 128/2015 Z. z.

39h) § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39i) Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1. 2001).
Odporúčanie Európskej komisie o definícii mikro a malých a stredných podnikov č. 361/2003/EC (Ú. v. ES L 124, 20. 5. 2003).

39j) § 3 ods. 2 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39k) § 3 ods. 4 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39l) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39m) § 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39n) § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39o) § 29 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z. z.

39oa) § 8 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39ob) § 9 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z.

39p) § 7 zákona č. 258/2011 Z. z.

39q) § 10 ods. 2 zákona č. 258/2011 Z. z.

39r) § 10 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.

39s) § 13 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.

39t) § 8 ods. 8 zákona č. 258/2011 Z. z.

39u) § 14 ods. 5 zákona č. 258/2011 Z. z.

39v) § 18 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z.

40) § 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

41) § 20 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z. z.

42) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

42a) § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

42b) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z.

42c) § 14 ods. 9, § 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

46) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.

46a) § 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

46b) § 53 zákona č. 656/2004 Z. z.

46c) § 5 zákona č. 656/2004 Z. z.

46d) § 9 zákona č. 656/2004 Z. z.

46e) § 8 zákona č. 656/2004 Z. z.

46f) § 12 zákona č. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

46g) § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

47) Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/ zv. 11; Ú. v. ES L 182, 2. 7. 1992 ).

47a) § 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

47aa) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

47aa) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

47ab) § 14 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

47ac) § 11 ods. 3 písm. e) prvý a druhý bod zákona č. 56/2018 Z. z.

47ad) § 11 ods. 2 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z.

47ae) § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 56/2018 Z. z.

47af) § 11 ods. 3 písm. e) tretí bod zákona č. 56/2018 Z. z.

47ag) § 16 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

47ah) § 15 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

47ai) § 15 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

47aj) § 14 ods. 6 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

47b) § 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.

48) Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 369/2015 Z. z.).