Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2021 74/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
v znení 63/2021 Z. z.
01.03.2021 2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní
v znení , 76/2021 Z. z.
01.03.2021 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 76/2021 Z. z.
01.03.2021 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 76/2021 Z. z.
01.03.2021 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení , 76/2021 Z. z.
01.03.2021 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 72/2021 Z. z.
01.03.2021 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 76/2021 Z. z.
01.03.2021 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 76/2021 Z. z.
01.03.2021 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 72/2021 Z. z.
01.03.2021 82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
v znení , 76/2021 Z. z.
01.03.2021 103/2007 Z. z. Zákon o tripartite
v znení , 76/2021 Z. z.
01.03.2021 45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre
v znení , 72/2021 Z. z.
01.03.2021 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 76/2021 Z. z.
01.03.2021 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 76/2021 Z. z.
01.03.2021 115/2018 Z. z. Nariadenie úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej a ambulantnej pohotovostnej služby
v znení , 84/2021 Z. z.
01.03.2021 140/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
v znení , 85/2021 Z. z.
01.03.2021 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe
v znení , 76/2021 Z. z.
15.03.2021 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 66/2021 Z. z.
15.03.2021 442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení , 66/2021 Z. z.
15.03.2021 587/2004 Z. z. Zákon o Environmentálnom fonde
v znení , 67/2021 Z. z.
15.03.2021 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 65/2021 Z. z.
15.03.2021 410/2012 Z. z. Vyhláška o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o ovzduší
v znení , 98/2021 Z. z.
15.03.2021 16/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie
v znení , 97/2021 Z. z.
15.03.2021 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
v znení , 67/2021 Z. z.
19.03.2021 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 101/2021 Z. z.
25.03.2021 24/2021 Z. z. Vyhláška o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
v znení , 108/2021 Z. z.
31.03.2021 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 115/2021 Z. z.
31.03.2021 76/2020 Z. z. Nariadenie vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
v znení , 102/2021 Z. z.