Vyhláška č. 181/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

(v znení č. 373/2020 Z. z., 513/2021 Z. z.)

Platnosť od 20.06.2019
Účinnosť od 01.01.2022

181

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 5. júna 2019

o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje výšku

a) dotácie na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 zákona a odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 zákona poskytovanej podľa § 8 zákona a

b) obstarávacích nákladov na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) zákona.

Výška dotácie

§ 2

Na stavebnú úpravu podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 64 960 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 80 % obstarávacích nákladov.

§ 3

(1) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) zákona možno poskytnúť dotáciu na

a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 125 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky alebo 650 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

b) verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnú prípojku vo výške

1. 160 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 860 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

2. 14 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd, najviac však do výšky 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie čistiarne odpadových vôd, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

c) miestnu komunikáciu vo výške 80 eur na 1 m2 miestnej komunikácie alebo 870 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie miestnej komunikácie, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

d) odstavnú plochu vo výške

1. 80 eur na 1 m2 odstavnej plochy vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie alebo 390 eur na nájomný byt, najviac však vo výške 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie odstavnej plochy, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky, ak žiadateľ neobstaráva aj infraštruktúru vedenia na podporu elektromobility,1)

2. 85 eur na 1 m2 odstavnej plochy vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie alebo 420 eur na nájomný byt, najviac však vo výške 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie odstavnej plochy, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky, ak žiadateľ obstaráva aj infraštruktúru vedenia na podporu elektromobility,1)

e) garážové stojisko vybudované k obstarávanému nájomnému bytu vo výške

1. 600 eur na jeden nájomný byt, najviac do výšky 10 % obstarávacích nákladov na obstaranie garážového stojiska, ak žiadateľ neobstaráva aj infraštruktúru vedenia na podporu elektromobility,1)

2. 620 eur na jeden nájomný byt, najviac do výšky 10 % obstarávacích nákladov na obstaranie garážového stojiska, ak žiadateľ obstaráva aj infraštruktúru vedenia na podporu elektromobility.1)

(2) Ak nad nebytovým priestorom, v ktorom je umiestnené garážové stojisko, je umiestnený iný stavebný objekt, najmä sadové úpravy, ihrisko, komunikácia pre peších alebo iná terénna úprava, a tento objekt neslúži výlučne na užívanie s nájomnými bytmi, náklady na obstaranie takéhoto stavebného objektu sa nezapočítavajú do nákladu na obstaranie nebytového priestoru.

(3) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. b) zákona možno poskytnúť dotáciu na

a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 95 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, najviac však do výšky 80 % obstarávacích nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky,

b) verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky vo výške 190 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky, najviac však do výšky 80 % obstarávacích nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky,

c) miestnu komunikáciu vo výške 89 eur na 1 m miestnej komunikácie, najviac však do výšky 80 % obstarávacích nákladov na obstaranie miestnej komunikácie.

§ 4

Na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa

a) § 6 ods. 1 písm. a) až e) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 22 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % obstarávacích nákladov,

b) § 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 15 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50 % obstarávacích nákladov.

§ 5

Výška obstarávacích nákladov

(1) Výška obstarávacích nákladov na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu je uvedená v prílohách č. 1 až 3, a to v závislosti od

a) spôsobu obstarania nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) zákona,

b) štandardu obstarávaného nájomného bytu podľa § 2 ods. 1 písm. e) a f) zákona,

c) úrovne výstavby budovy, v ktorej sa nájomný byt obstaráva,

d) sadzby dane z pridanej hodnoty1a) uplatnenej pri obstaraní nájomného bytu a

e) lokality, v ktorej sa obstarávaný nájomný byt nachádza.

(2) Úroveň výstavby budovy podľa odseku 1 písm. c) sa posudzuje v závislosti od splnenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy1b) a od umiestnenia centrálneho zdroja tepla a teplej vody. Budova, ktorá spĺňa kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií, energetické kritérium a hodnotu globálneho ukazovateľa primárnej energie budovy

a) pre budovy s takmer nulovou potrebou energie a je zásobovaná teplom a teplou vodou z centrálneho zdroja, ktorý je spoločným zariadením budovy2) a tento centrálny zdroj aspoň čiastočne využíva energiu z obnoviteľných zdrojov,3) patrí do úrovne výstavby budovy 1,

b) pre ultranízkoenergetickú úroveň výstavby patrí do úrovne výstavby budovy 2,

c) pre nízkoenergetickú úroveň výstavby patrí do úrovne výstavby budovy 3.

(3) Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu je uvedená v prílohe č. 1, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.

(4) Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu v krajskom meste alebo v obci susediacej s krajským mestom je uvedená v prílohe č. 2.

(5) Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave alebo jeho mestskej časti je uvedená v prílohe č. 3.

(6) Ak sa v bytovom dome s troma a menej ako troma nadzemnými podlažiami a najmenej 12 bytmi obstaráva výťah vrátane príslušenstva, výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu uvedená v prílohách č. 1 až 3 sa zvýši o 40 eur na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu.

(7) Ak sa v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome s najmenej štyrmi nadzemnými podlažiami obstaráva extenzívna vegetačná strecha a bytový dom alebo polyfunkčný dom sa nachádza v meste, výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu uvedená v prílohách č. 1 až 3 sa zvýši o 10 eur na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu.

(8) Extenzívna vegetačná strecha na účely odseku 7 je strecha, ktorá je pokrytá vegetáciou bez závlahového systému a nie je určená na pohyb osôb.


§ 6

Prechodné ustanovenie

Ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 31. decembra 2019, na určenie výšky dotácie na účel podľa § 4 ods. 1 písm. e), § 5 a 6 zákona a výšky obstarávacích nákladov na účel podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) zákona sa použijú ustanovenia predpisov účinných do 31. decembra 2019.

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 284/2016 Z. z. a vyhlášky č. 284/2017 Z. z.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Arpád Érsek v.r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8a zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2019 Z. z.

1a) § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

1b) Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z. z.

3) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 181/2019 Z. z.

VÝŠKA OBSTARÁVACIEHO NÁKLADU NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU

A) s uplatnením základnej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania
nájomného bytu podľa
Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby
budovy 1
Úroveň výstavby
budovy 2
Úroveň výstavby
budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 200≤ 1 090≤ 980
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 090≤ 980≤ 880
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 830≤ 760≤ 680
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 720≤ 650≤ 570

B) s uplatnením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania
nájomného bytu podľa
Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby
budovy 1
Úroveň výstavby
budovy 2
Úroveň výstavby
budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 100≤ 1 000≤ 900
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 000≤ 900≤ 810
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 760≤ 700≤ 620
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 660≤ 600≤ 520

Príloha č. 2 k vyhláške č. 181/2019 Z. z.

VÝŠKA OBSTARÁVACIEHO NÁKLADU NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU V KRAJSKOM MESTE ALEBO OBCI PRIAMO SUSEDIACEJ S KRAJSKÝM MESTOM

A) s uplatnením základnej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania
nájomného bytu podľa
Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby
budovy 1
Úroveň výstavby
budovy 2
Úroveň výstavby
budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 310≤ 1 200≤ 980
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 200≤ 1 090≤ 880
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 940≤ 870≤ 680
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 830≤ 760≤ 570

B) s uplatnením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania
nájomného bytu podľa
Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby
budovy 1
Úroveň výstavby
budovy 2
Úroveň výstavby
budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 200≤ 1 100≤ 900
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 100≤ 1 000≤ 810
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 860≤ 800≤ 620
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 760≤ 700≤ 520

Príloha č. 3 k vyhláške č. 181/2019 Z. z.

VÝŠKA OBSTARÁVACIEHO NÁKLADU NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE ALEBO JEHO MESTSKEJ ČASTI

A) s uplatnením základnej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard
nájomného bytu
Spôsob obstarania
nájomného bytu podľa
Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby
budovy 1
Úroveň výstavby
budovy 2
Úroveň výstavby
budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 520≤ 1 410≤ 980
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 410≤ 1 300≤ 880
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 150≤ 1 080≤ 680
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 050≤ 970≤ 570

B) s uplatnením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard
nájomného bytu
Spôsob obstarania
nájomného bytu podľa
Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby
budovy 1
Úroveň výstavby
budovy 2
Úroveň výstavby
budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 390≤ 1 290≤ 900
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 290≤ 1 190≤ 810
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 050≤ 980≤ 620
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 960≤ 880≤ 520