Nariadenie vlády č. 131/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 22.05.2020
Účinnosť od 19.03.2021

OBSAH

131

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. mája 2020,

o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti určený podľa osobitného predpisu1) o 40 % a viac, za

a) marec 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2021,

b) máj 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2021,

c) jún 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2021,

d) júl 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2021,

e) december 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2021,

f) január 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2021,

g) február 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2021,

h) marec 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2021.

(2) Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie podľa odseku 1 trvá aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z.