Vyhláška č. 266/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.09.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020, okrem čl. I bodov 1 a 2, 4 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

OBSAH

266

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 14. septembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i), k), l), n) a u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z., vyhlášky č. 324/2017 Z. z., vyhlášky č. 186/2018 Z. z. a vyhlášky č. 380/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku sa zasiela ministerstvu elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov uvedených v prílohách č. 2 až 6.“.

2. V § 1 odsek 3 znie:

(3) Žiadosť o zápis výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov vyhradeného výrobku sa zasiela ministerstvu elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov podľa osobitného predpisu.1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Príloha č. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/290 z 19. februára 2019, ktorým sa stanovuje formát registrácie výrobcov elektrických a elektronických zariadení a podávania správ týmito výrobcami do registra v platnom znení (Ú. v. EÚ L 48, 20. 2. 2019).“.

3. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly obsahuje aj údaj o počte obyvateľov v zmluvných obciach; tieto údaje musia zodpovedať požiadavke podľa § 28 ods. 5 písm. f) zákona.“.

4. V § 2 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1a a 2.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

5. § 8 sa vypúšťa.

6. V § 12 ods. 9 sa slová „n) vonkajšie elektrické káble, o) súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna,“ nahrádzajú slovami „l) vonkajšie elektrické káble, m) súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna,“.

7. V § 16a ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „protokol o skúške funkčnosti sa prikladá v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie sa prikladá k batérii alebo akumulátoru a druhé sa prikladá k dokladu podľa odseku 4.“.

8. Príloha č. 1 sa vypúšťa.

9. Prílohy č. 2 až 6 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Príloha č. 3 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV

Príloha č. 4 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

Príloha č. 5 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV VOZIDIEL

Príloha č. 6 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV PNEUMATÍK

10. Príloha č. 10b vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 10b k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Protokol o skúške funkčnosti použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona (ďalej len „použité BaA“)

“.

11. Príloha č. 10c vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 10c k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Cezhraničná preprava použitých BaA na účel opravy v záruke (§ 88a ods. 3 zákona)

“.

12. Príloha č. 15 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 15 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 61 ods. 1 písm. b) zákona

“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.“.

13. Príloha č. 17 sa dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:

7. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/362 zo 17. decembra 2019, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o výnimku pre šesťmocný chróm ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách v motorových karavanoch v znení korigenda (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).

8. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/363 zo 17. decembra 2019, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o určité výnimky pre olovo a zlúčeniny olova v súčiastkach (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020, okrem čl. I bodov 1 a 2, 4 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.


Ján Budaj v. r.