Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
08.09.2020 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení 241/2020 Z. z.
08.09.2020 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 241/2020 Z. z.
08.09.2020 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
v znení , 241/2020 Z. z.
08.09.2020 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 241/2020 Z. z.
09.09.2020 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 243/2020 Z. z.
09.09.2020 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 242/2020 Z. z.
09.09.2020 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 242/2020 Z. z.
09.09.2020 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 243/2020 Z. z.
15.09.2020 350/2010 Z. z. Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh
v znení , 250/2020 Z. z.
01.10.2020 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 134/2020 Z. z.
01.10.2020 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 198/2020 Z. z., 390/2019 Z. z.
01.10.2020 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 25/2004 Z. z. Vyhláška o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín
v znení , 79/2020 Z. z.
01.10.2020 355/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci
v znení , 236/2020 Z. z.
01.10.2020 356/2006 Z. z. Nariadenie o rizikách pri práci s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
v znení , 235/2020 Z. z.
01.10.2020 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 134/2020 Z. z.
01.10.2020 371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 390/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
01.10.2020 134/2020 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy