Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
26.09.2019 133/2002 Z. z. Zákon o Slovenskej akadémii vied
v znení 270/2018 Z. z.
01.10.2019 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon
v znení , 212/2018 Z. z.
01.10.2019 215/1995 Z. z. Zákon o geodézii a kartografii
v znení , 212/2018 Z. z.
01.10.2019 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 369/2018 Z. z.
01.10.2019 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 209/2019 Z. z.
01.10.2019 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení , 368/2018 Z. z.
01.10.2019 300/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
v znení , 276/2019 Z. z.
01.10.2019 567/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach
v znení , 240/2019 Z. z.
01.10.2019 476/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta
v znení , 267/2019 Z. z.
01.10.2019 19/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke
v znení , 266/2019 Z. z.
01.10.2019 212/2018 Z. z. Novela zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
01.10.2019 251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
v znení , 245/2019 Z. z.
01.10.2019 368/2018 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
01.10.2019 369/2018 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.10.2019 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení , 209/2019 Z. z.
01.10.2019 209/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.10.2019 245/2019 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania