Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
19.11.2021 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení 415/2021 Z. z.
19.11.2021 292/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
v znení , 420/2021 Z. z.
20.11.2021 488/2004 Z. z. Nariadenie vlády o zdravotnej starostlivosť na námorných lodiach
v znení , 333/2021 Z. z.
20.11.2021 395/2006 Z. z. Nariadenie o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov
v znení , 400/2021 Z. z.
25.11.2021 213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
v znení , 429/2021 Z. z.
27.11.2021 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 438/2021 Z. z.
27.11.2021 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 435/2021 Z. z.
27.11.2021 24/2021 Z. z. Vyhláška o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
v znení , 437/2021 Z. z.
27.11.2021 183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
v znení , 436/2021 Z. z.
01.12.2021 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 403/2021 Z. z.
01.12.2021 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 404/2021 Z. z., 402/2021 Z. z.
01.12.2021 463/2003 Z. z. Zákon o vojnových veteránoch
v znení , 409/2021 Z. z.
01.12.2021 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 403/2021 Z. z.
01.12.2021 570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti
v znení , 409/2021 Z. z.
01.12.2021 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 406/2021 Z. z.
01.12.2021 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 402/2021 Z. z.
01.12.2021 24/2013 Z. z. Vyhláška o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
v znení , 424/2021 Z. z.
01.12.2021 474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
v znení , 404/2021 Z. z.
01.12.2021 355/2014 Z. z. Vyhláška o centrálnom registri exekúcií
v znení , 421/2021 Z. z.
15.12.2021 43/2005 Z. z. Nariadenie o strategických hlukových mapách a plánoch ochrany pred hlukom
v znení , 250/2021 Z. z.