Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
30.07.2020 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení 307/2019 Z. z.
30.07.2020 283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách
v znení , 307/2019 Z. z.
30.07.2020 351/2015 Z. z. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
v znení , 307/2019 Z. z.
01.08.2020 143/1998 Z. z. Letecký zákon
v znení , 213/2019 Z. z.
01.08.2020 49/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkách množiteľského viniča na trh
v znení , 211/2020 Z. z.
01.08.2020 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 194/2020 Z. z.
01.08.2020 51/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkach na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
v znení , 208/2020 Z. z.
01.08.2020 52/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
v znení , 209/2020 Z. z.
01.08.2020 54/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkách na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
v znení , 213/2020 Z. z.
01.08.2020 55/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
v znení , 214/2020 Z. z.
01.08.2020 56/2007 Z. z. Nariadenie o uvádzaní množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
v znení , 210/2020 Z. z.
01.08.2020 57/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
v znení , 215/2020 Z. z.
01.08.2020 58/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
v znení , 207/2020 Z. z.
01.08.2020 221/2016 Z. z. Nariadenie na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na výrobu ovocia na trh
v znení , 212/2020 Z. z.
01.08.2020 200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
v znení , 195/2020 Z. z.
01.08.2020 213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
01.08.2020 195/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
05.08.2020 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení , 218/2020 Z. z.
05.08.2020 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 218/2020 Z. z.
05.08.2020 468/2019 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020
v znení , 217/2020 Z. z.
15.08.2020 261/2017 Z. z. Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
v znení , 199/2020 Z. z.
01.09.2020 318/2008 Z. z. Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách
v znení , 142/2018 Z. z.
01.09.2020 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 29/2020 Z. z.
01.09.2020 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 198/2020 Z. z.
01.09.2020 24/2013 Z. z. Vyhláška o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
v znení , 181/2020 Z. z.
01.09.2020 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 364/2019 Z. z.
01.09.2020 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 364/2019 Z. z.
01.09.2020 131/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
v znení , 418/2019 Z. z.
01.09.2020 132/2018 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
v znení , 498/2019 Z. z.
01.09.2020 134/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 499/2019 Z. z.
01.09.2020 142/2018 Z. z. Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
01.09.2020 251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
v znení , 200/2020 Z. z.
01.09.2020 364/2019 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
01.09.2020 418/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
01.09.2020 498/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
01.09.2020 499/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
01.09.2020 29/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
01.09.2020 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19