Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
23.06.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení 165/2020 Z. z.
23.06.2020 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 165/2020 Z. z.
23.06.2020 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 165/2020 Z. z.
23.06.2020 45/2016 Z. z. Vyhláška o autoškolách
v znení , 154/2020 Z. z.
24.06.2020 115/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 171/2020 Z. z.
24.06.2020 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 172/2020 Z. z.
27.06.2020 331/2018 Z. z. Vyhláška pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii
v znení , 177/2020 Z. z.
27.06.2020 401/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
v znení , 178/2020 Z. z.
01.07.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 460/2019 Z. z.
01.07.2020 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 305/2019 Z. z.
01.07.2020 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 381/2019 Z. z., 225/2019 Z. z.
01.07.2020 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 174/2020 Z. z.
01.07.2020 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 225/2019 Z. z.
01.07.2020 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení , 460/2019 Z. z.
01.07.2020 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 495/2019 Z. z.
01.07.2020 54/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkách na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
v znení , 494/2019 Z. z.
01.07.2020 58/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
v znení , 496/2019 Z. z.
01.07.2020 90/2008 Z. z. Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 381/2019 Z. z.
01.07.2020 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 391/2019 Z. z.
01.07.2020 528/2008 Z. z. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 205/2010 Z. z. Vyhláška o určených technických zariadeniach
v znení , 180/2020 Z. z.
01.07.2020 45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
v znení , 343/2019 Z. z.
01.07.2020 442/2012 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
v znení , 305/2019 Z. z.
01.07.2020 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 211/2019 Z. z.
01.07.2020 475/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
v znení , 175/2020 Z. z.
01.07.2020 497/2013 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
v znení , 22/2020 Z. z.
01.07.2020 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 460/2019 Z. z.
01.07.2020 323/2015 Z. z. Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 336/2015 Z. z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 89/2018 Z. z. Vyhláška o zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka
v znení , 176/2020 Z. z.
01.07.2020 111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 142/2019 Z. z. Vyhláška na technické zariadenia a systémy pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier
01.07.2020 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
01.07.2020 225/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
01.07.2020 305/2019 Z. z. Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
01.07.2020 343/2019 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
01.07.2020 381/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.07.2020 437/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier
01.07.2020 460/2019 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.07.2020 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 184/2020 Z. z.
01.07.2020 134/2020 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy