Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.06.2021 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení 220/2021 Z. z.
15.06.2021 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 202/2021 Z. z.
15.06.2021 91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
v znení , 219/2021 Z. z.
23.06.2021 78/2020 Z. z. Vyhláška pre informačné technológie verejnej správy
26.06.2021 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 209/2021 Z. z.
26.06.2021 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 209/2021 Z. z.
26.06.2021 747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
v znení , 209/2021 Z. z.
26.06.2021 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 210/2021 Z. z.
26.06.2021 371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 209/2021 Z. z.
28.06.2021 435/2000 Z. z. Zákon o námornej plavbe
v znení , 366/2020 Z. z.
28.06.2021 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 340/2020 Z. z.
28.06.2021 340/2020 Z. z. Novela zákona o bankách
30.06.2021 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 387/2020 Z. z.
30.06.2021 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 209/2021 Z. z.
30.06.2021 387/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 387/2020 Z. z.
30.06.2021 209/2021 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
01.07.2021 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 221/2021 Z. z.
01.07.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 126/2021 Z. z.
01.07.2021 549/2003 Z. z. Zákon o súdnych úradníkoch
v znení , 211/2021 Z. z.
01.07.2021 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 416/2020 Z. z.
01.07.2021 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 387/2020 Z. z.
01.07.2021 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 186/2021 Z. z., 344/2020 Z. z.
01.07.2021 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 393/2020 Z. z.
01.07.2021 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 236/2021 Z. z.
01.07.2021 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 218/2021 Z. z.
01.07.2021 525/2011 Z. z. Výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
v znení , 203/2021 Z. z.
01.07.2021 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 186/2021 Z. z., 396/2020 Z. z.
01.07.2021 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 222/2021 Z. z.
01.07.2021 124/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
v znení , 243/2021 Z. z.
01.07.2021 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
v znení , 126/2021 Z. z.
01.07.2021 414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami
v znení , 296/2019 Z. z.
01.07.2021 150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení , 212/2021 Z. z.
01.07.2021 284/2013 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
v znení , 238/2021 Z. z.
01.07.2021 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 302/2019 Z. z.
01.07.2021 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
v znení , 211/2021 Z. z.
01.07.2021 161/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
v znení , 223/2021 Z. z., 444/2020 Z. z.
01.07.2021 307/2016 Z. z. Zákon o upomínacom konaní
v znení , 211/2021 Z. z.
01.07.2021 274/2017 Z. z. Zákon o obetiach trestných činov
v znení , 217/2021 Z. z.
01.07.2021 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 198/2020 Z. z.
01.07.2021 137/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
v znení , 403/2020 Z. z.
01.07.2021 138/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
v znení , 404/2020 Z. z.
01.07.2021 139/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
v znení , 169/2021 Z. z.
01.07.2021 296/2019 Z. z. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
01.07.2021 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.07.2021 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19
01.07.2021 344/2020 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.07.2021 387/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 387/2020 Z. z.
01.07.2021 393/2020 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
01.07.2021 403/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
01.07.2021 404/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
01.07.2021 416/2020 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.07.2021 444/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
01.07.2021 186/2021 Z. z. Novela Colného zákona
01.07.2021 223/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
03.07.2021 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 460/2019 Z. z.
03.07.2021 460/2019 Z. z. Novela zákona o odpadoch