Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
27.10.2020 269/2020 Z. z. Nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
v znení 291/2020 Z. z.
28.10.2020 321/2005 Z. z. Vyhláška o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
v znení , 295/2020 Z. z.
31.10.2020 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 65/2001 Z. z. Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde
v znení , 294/2020 Z. z.
31.10.2020 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 296/2020 Z. z.
01.11.2020 377/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení , 287/2020 Z. z.
01.11.2020 401/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
v znení , 287/2020 Z. z.
01.11.2020 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 279/2020 Z. z.
01.11.2020 323/1992 Zb. Notársky poriadok
v znení , 279/2020 Z. z.
01.11.2020 211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií
v znení , 276/2020 Z. z.
01.11.2020 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 288/2020 Z. z.
01.11.2020 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
v znení , 279/2020 Z. z.
01.11.2020 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 223/2020 Z. z.
01.11.2020 309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
v znení , 277/2020 Z. z.
01.11.2020 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 276/2020 Z. z.
01.11.2020 272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
v znení , 279/2020 Z. z.
01.11.2020 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
v znení , 288/2020 Z. z.
01.11.2020 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 287/2020 Z. z.
01.11.2020 223/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke