Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.01.2022 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení 6/2022 Z. z.
15.01.2022 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 2/2022 Z. z.
15.01.2022 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 2/2022 Z. z.
15.01.2022 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 2/2022 Z. z.
15.01.2022 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 2/2022 Z. z.
15.01.2022 552/2021 Z. z. Nariadenie vlády o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov
v znení , 8/2022 Z. z.
17.01.2022 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 378/2021 Z. z.
17.01.2022 338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe
v znení , 378/2021 Z. z.
17.01.2022 462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave
v znení , 378/2021 Z. z.
21.01.2022 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 16/2022 Z. z.
28.01.2022 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 532/2021 Z. z.
28.01.2022 139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení , 532/2021 Z. z.
28.01.2022 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 532/2021 Z. z.
28.01.2022 147/2001 Z. z. Zákon o reklame
v znení , 532/2021 Z. z.
28.01.2022 442/2004 Z. z. Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov SR
v znení , 532/2021 Z. z.
28.01.2022 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 532/2021 Z. z.
28.01.2022 532/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
31.01.2022 262/2016 Z. z. Nariadenie vlády o vybavení námorných lodí
v znení , 483/2021 Z. z.
01.02.2022 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 500/2021 Z. z.
01.02.2022 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 500/2021 Z. z.
01.02.2022 190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive
v znení , 500/2021 Z. z.
01.02.2022 15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
v znení , 7/2022 Z. z.
01.02.2022 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 349/2021 Z. z.
01.02.2022 52/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
v znení , 350/2021 Z. z.
01.02.2022 640/2008 Z. z. Nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
v znení , 12/2022 Z. z.
01.02.2022 547/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 241/2012 Z. z. Novela zákonov o elektr. komunikáciách a o opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 352/2013 Z. z. Novela zákona o účtovníctve a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 247/2015 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 269/2015 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 444/2015 Z. z. Novela Trestného zákona
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 386/2016 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 238/2017 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 243/2017 Z. z. Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 319/2017 Z. z. Novela zákona, o elektronických komunikáciách a zákona o integrovanom záchrannom systéme
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 119/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 242/2020 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 287/2021 Z. z. Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 500/2021 Z. z. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
01.02.2022 533/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
02.02.2022 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 407/2021 Z. z.
02.02.2022 462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave
v znení , 407/2021 Z. z.
02.02.2022 351/2015 Z. z. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
v znení , 407/2021 Z. z.