Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
27.03.2020 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení 63/2020 Z. z.
27.03.2020 185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade SR
v znení , 62/2020 Z. z.
27.03.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 63/2020 Z. z.
27.03.2020 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 63/2020 Z. z.
27.03.2020 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 62/2020 Z. z.
27.03.2020 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 63/2020 Z. z.
27.03.2020 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 62/2020 Z. z.
27.03.2020 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 62/2020 Z. z.
01.04.2020 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení , 393/2019 Z. z.
01.04.2020 564/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
v znení , 393/2019 Z. z.
01.04.2020 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 65/2001 Z. z. Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 46/2020 Z. z., 393/2019 Z. z., 385/2019 Z. z.
01.04.2020 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 46/2020 Z. z., 393/2019 Z. z.
01.04.2020 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 555/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 393/2019 Z. z.
01.04.2020 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 29/2020 Z. z.
01.04.2020 350/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o vinohradníctve a vinárstve
v znení , 51/2020 Z. z.
01.04.2020 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 20/2012 Z. z. Vyhláška o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
v znení , 52/2020 Z. z.
01.04.2020 338/2013 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 240/2014 Z. z. Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 140/2015 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 266/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 60/2018 Z. z. Zákon o technickej normalizácii
01.04.2020 289/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 222/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 393/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
04.04.2020 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 66/2020 Z. z.
04.04.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 66/2020 Z. z.
04.04.2020 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 66/2020 Z. z.
04.04.2020 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 66/2020 Z. z.
04.04.2020 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení , 66/2020 Z. z.
04.04.2020 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 66/2020 Z. z.
06.04.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 68/2020 Z. z.
06.04.2020 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 68/2020 Z. z.
06.04.2020 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 69/2020 Z. z.
06.04.2020 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 68/2020 Z. z.
06.04.2020 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 68/2020 Z. z.
06.04.2020 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 69/2020 Z. z.
06.04.2020 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 69/2020 Z. z.
06.04.2020 87/2018 Z. z. Zákon o radiačnej ochrane
v znení , 69/2020 Z. z.