Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
20.11.2020 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení 322/2020 Z. z.
20.11.2020 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 323/2020 Z. z.
20.11.2020 310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu
v znení , 323/2020 Z. z.
21.11.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 330/2020 Z. z.
24.11.2020 83/2013 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia pred rizikami biologických faktorov pri práci
v znení , 333/2020 Z. z.
24.11.2020 209/2016 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom
v znení , 334/2020 Z. z.
28.11.2020 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 340/2020 Z. z.
28.11.2020 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 340/2020 Z. z.
28.11.2020 91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu
v znení , 342/2020 Z. z.
28.11.2020 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 340/2020 Z. z.
28.11.2020 213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
v znení , 341/2020 Z. z.
01.12.2020 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
v znení , 338/2020 Z. z.
01.12.2020 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení , 338/2020 Z. z.
01.12.2020 125/1996 Z. z. Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému
v znení , 338/2020 Z. z.
01.12.2020 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach
v znení , 314/2020 Z. z.
01.12.2020 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 311/2020 Z. z.
01.12.2020 377/2012 Z. z. Nariadenie o ochrane zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely
v znení , 289/2020 Z. z.
01.12.2020 487/2013 Z. z. Zákon o protifašistickom odboji
v znení , 338/2020 Z. z.
01.12.2020 162/2014 Z. z. Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 337/2020 Z. z.
01.12.2020 361/2014 Z. z. Zákon o dani z motorových vozidiel
v znení , 339/2020 Z. z.