Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
16.07.2019 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení 209/2019 Z. z.
16.07.2019 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach
v znení , 208/2019 Z. z.
16.07.2019 359/2007 Z. z. Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd
v znení , 210/2019 Z. z.
16.07.2019 181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani
v znení , 208/2019 Z. z.
21.07.2019 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 373/2018 Z. z.
21.07.2019 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 373/2018 Z. z.
21.07.2019 373/2018 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
22.07.2019 346/2013 Z. z. Zákon o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
v znení , 314/2016 Z. z.
22.07.2019 465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení , 203/2019 Z. z.
01.08.2019 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 211/2019 Z. z., 150/2019 Z. z.
01.08.2019 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 150/2019 Z. z.
01.08.2019 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 211/2019 Z. z.