Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
20.05.2020 89/2016 Z. z. Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
v znení 92/2019 Z. z.
20.05.2020 92/2019 Z. z. Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
20.05.2020 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 120/2020 Z. z.
21.05.2020 96/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach
v znení , 129/2020 Z. z.
21.05.2020 13/1993 Z. z. Zákon o umeleckých fondoch
v znení , 129/2020 Z. z.
21.05.2020 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 129/2020 Z. z.
21.05.2020 283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách
v znení , 127/2020 Z. z.
21.05.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 127/2020 Z. z., 125/2020 Z. z.
21.05.2020 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 127/2020 Z. z.
21.05.2020 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení , 129/2020 Z. z.
21.05.2020 528/2008 Z. z. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení , 128/2020 Z. z.
21.05.2020 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 129/2020 Z. z.
21.05.2020 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 128/2020 Z. z.
21.05.2020 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 126/2020 Z. z.
21.05.2020 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 126/2020 Z. z.
21.05.2020 138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
v znení , 129/2020 Z. z.
21.05.2020 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe
v znení , 126/2020 Z. z.
21.05.2020 69/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 125/2020 Z. z.
22.05.2020 76/2020 Z. z. Nariadenie vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
v znení , 132/2020 Z. z.
23.05.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 359/2000 Z. z. Zákon o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 93/2005 Z. z. Zákon o autoškolách
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 280/2006 Z. z. Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 44/2016 Z. z. Vyhláška o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
v znení , 130/2020 Z. z.
26.05.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 383/2019 Z. z.
26.05.2020 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 134/2020 Z. z.
26.05.2020 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 383/2019 Z. z.
26.05.2020 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 383/2019 Z. z.
26.05.2020 400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
v znení , 134/2020 Z. z.
26.05.2020 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 134/2020 Z. z.
26.05.2020 383/2019 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
29.05.2020 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
v znení , 136/2020 Z. z.
30.05.2020 101/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 137/2020 Z. z.
01.06.2020 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 111/2020 Z. z.
13.06.2020 173/2018 Z. z. Vyhláška o zákonných meracích jednotkách
v znení , 432/2019 Z. z.
16.06.2020 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 55/2019 Z. z.
16.06.2020 55/2019 Z. z. Novela zákona o dráhach