Zákon č. 395/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

395

ZÁKON

z 25. novembra 2020,

ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 377/2018 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z. a zákona č. 277/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14f ods. 2 sa v písmene b) slová „pre roky 2020 až 2024“ nahrádzajú slovami „pre rok 2020“.

2. V § 14f ods. 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

c) 0,3 % pre roky 2021 a 2022,

d) 0,5 % pre roky 2023 a 2024,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.