Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.11.2020 377/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení 287/2020 Z. z.
01.11.2020 401/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
v znení , 287/2020 Z. z.
01.11.2020 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 279/2020 Z. z.
01.11.2020 323/1992 Zb. Notársky poriadok
v znení , 279/2020 Z. z.
01.11.2020 211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií
v znení , 276/2020 Z. z.
01.11.2020 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 288/2020 Z. z.
01.11.2020 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
v znení , 279/2020 Z. z.
01.11.2020 516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení , 300/2020 Z. z.
01.11.2020 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 223/2020 Z. z.
01.11.2020 309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
v znení , 277/2020 Z. z.
01.11.2020 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 276/2020 Z. z.
01.11.2020 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 300/2020 Z. z., 299/2020 Z. z.
01.11.2020 272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
v znení , 279/2020 Z. z.
01.11.2020 354/2015 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
v znení , 299/2020 Z. z.
01.11.2020 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
v znení , 299/2020 Z. z., 288/2020 Z. z.
01.11.2020 138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
v znení , 300/2020 Z. z.
01.11.2020 243/2017 Z. z. Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii
v znení , 299/2020 Z. z.
01.11.2020 177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 299/2020 Z. z.
01.11.2020 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 287/2020 Z. z.
01.11.2020 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 302/2020 Z. z.
01.11.2020 223/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
13.11.2020 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 318/2020 Z. z.
14.11.2020 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 319/2020 Z. z.
14.11.2020 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 319/2020 Z. z.
14.11.2020 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 319/2020 Z. z.
14.11.2020 460/2007 Z. z. Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža
v znení , 319/2020 Z. z.
15.11.2020 271/2011 Z. z. Vyhláška ustanovujúca kritériá a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov
v znení , 316/2020 Z. z.
15.11.2020 366/2015 Z. z. Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v znení , 317/2020 Z. z.
15.11.2020 146/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
v znení , 313/2020 Z. z.
16.11.2020 183/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
v znení , 320/2020 Z. z.
20.11.2020 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 322/2020 Z. z.
20.11.2020 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 323/2020 Z. z.
20.11.2020 310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu
v znení , 323/2020 Z. z.
21.11.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 330/2020 Z. z.
24.11.2020 83/2013 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia pred rizikami biologických faktorov pri práci
v znení , 333/2020 Z. z.
24.11.2020 209/2016 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom
v znení , 334/2020 Z. z.
28.11.2020 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 340/2020 Z. z.
28.11.2020 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 340/2020 Z. z.
28.11.2020 91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu
v znení , 342/2020 Z. z.
28.11.2020 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 340/2020 Z. z.
28.11.2020 213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
v znení , 341/2020 Z. z.