137

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 27. apríla 2018,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) podľa § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby technickej kontroly [k § 71 ods. 2 zákona]

(1) Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby technickej kontroly (ďalej len „technická služba“) obsahuje

a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,

c) doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,

d) doklad preukazujúci nezávislosť podľa § 165 ods. 6 zákona,

e) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa

1. § 71 ods. 1 písm. d) zákona,

2. § 71 ods. 1 písm. e) zákona,

f) platné osvedčenie o akreditácii preukazujúce akreditáciu podľa § 166 ods. 3 zákona,

g) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podľa § 164 ods. 4 zákona,

h) zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činnosti technickej služby,

i) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 1 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,

j) čestné vyhlásenie navrhovateľa o dôveryhodnosti preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167
ods. 2 zákona a

k) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii,2) ak je podnikateľom.

(2) Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu, môže doklady uvedené v odseku 1 písm. c), písm. e) druhom bode, písm. f) až h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.

Podrobnosti o činnostiach technickej služby

§ 2

Počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly
[k § 74 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona]

(1) Počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly (ďalej len „počiatočné overenie“) sa vykonáva na základe kompletnej žiadosti o počiatočné overenie

a) držiteľa povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly alebo

b) oprávnenej osoby technickej kontroly, ak ide o zmenu stanice technickej kontroly.

(2) Žiadosť o počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. a) obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) adresu

1. stacionárnej stanice technickej kontroly alebo

2. miest prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly,

c) GPS súradnice

1. stacionárnej stanice technickej kontroly alebo

2. miest prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly,

d) kópiu povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,

e) kópiu situačného výkresu stanice technickej kontroly vrátane prístupových komunikácií, odstavných plôch a parkovacích plôch,

f) kópiu výkresu budovy stanice technickej kontroly so zakreslením jej jednotlivých priestorov,

g) zoznam použitých zariadení technologického vybavenia vrátane označenia typu a výrobného čísla použitého zariadenia,

h) kópiu odborného posúdenia vetrania stanice technickej kontroly,

i) kópiu situačného výkresu stanice technickej kontroly s vyznačením umiestnenia jednotlivých základných komponentov zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia a zakreslením pôdorysu snímanej oblasti jednotlivými kamerami,

j) vyhlásenie dodávateľa o zhode nainštalovaného monitorovacieho záznamového zariadenia so schváleným typom,

k) vyhlásenie dodávateľa o zhode vybavenia priestoru kontrolnej linky alebo kontrolných liniek stanice technickej kontroly detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu s ustanovenými požiadavkami pre výbušné atmosféry podľa technickej normy3) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,

l) odborný posudok o dostatočnej únosnosti plochy v mieste kontrolnej jamy; to neplatí pre stacionárnu stanicu technickej kontroly,

m) dokumenty preukazujúce plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 21.

(3) Žiadosť o počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. b) obsahuje

a) kópiu oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly,

b) údaje a doklady podľa odseku 2 písm. a) až c), e) až m),

c) údaje o požadovanej zmene stanice technickej kontroly.

(4) Počiatočným overením podľa odseku 1 písm. a) je kontrola

a) platnosti povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,

b) priestorového vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 19,

c) rozmerov kontrolných liniek stanice technickej kontroly a ich brán,

d) prítomnosti zariadení technologického vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 20,

e) schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podľa § 10 podliehajú,

f) plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia, ktoré schváleniu nepodliehajú,

g) mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,

h) funkčnosti zariadení technologického vybavenia,

i) overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú,

j) prenosu nameraných hodnôt do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém“),

k) rozmiestnenia a požadovaného nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia zhotovujúcich snímky,

l) prenosu snímok z monitorovacieho záznamového zariadenia do celoštátneho informačného systému,

m) lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia,

n) platnosti kontroly detektorov úniku plynu,

o) príslušnosti vyhlásení o zhode podľa odseku 2 písm. j) a k) k stanici technickej kontroly,

p) príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. h) a l) k stanici technickej kontroly,

q) plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 21.

(5) Ak sa vykonáva počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. b), kontrola podľa odseku 4 písm. b) až q) sa týka aj existujúcej stanice technickej kontroly, pričom kontrolou podľa odseku 4 písm. a) je aj kontrola oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly. Počiatočným overením je aj kontrola podľa § 3 ods. 2 písm. m) až p).

(6) Počiatočné overenie podľa odseku 5 sa vykonáva ako kontrola novo zriadenej stanice technickej kontroly okrem kontroly rozmerov podľa § 56 ods. 2.

(7) Výsledok počiatočného overenia sa uvedie v správe z počiatočného overenia.

(8) Správa z počiatočného overenia vydaná na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. a) obsahuje

a) poradové číslo správy z počiatočného overenia,

b) dátum vydania správy z počiatočného overenia,

c) identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

d) adresu pracoviska stacionárnej stanice technickej kontroly alebo údaje o miestach vykonávania technickej kontroly, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,

e) názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly,

f) číslo a dátum vydania povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly a lehotu jeho platnosti,

g) rozsah povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly podľa druhu technickej kontroly, kategórií vozidiel a typu stanice technickej kontroly,

h) splnenie podmienok podľa odseku 4 alebo odseku 5 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,

i) poznámku,

j) záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,

k) dátum vykonania počiatočného overenia,

l) meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov technickej služby, ktorí počiatočné overenie vykonali,

m) odtlačok pečiatky technickej služby a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.

(9) Správa z počiatočného overenia vydaná na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. b) obsahuje

a) údaje podľa odseku 8 písm. a) až d), h) až m),

b) identifikačné číslo stanice technickej kontroly,

c) názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly,

d) číslo a dátum vydania oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti,

e) rozsah oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly podľa druhu technickej kontroly, kategórií vozidiel a typu stanice technickej kontroly.

(10) Ak z celkového záveru správy z počiatočného overenia podľa odseku 8 vyplýva, že ustanovené podmienky na vykonávanie technickej kontroly sú splnené, technická služba pridelí identifikačné číslo, pod ktorým je stanica technickej kontroly evidovaná, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z počiatočného overenia.

(11) V správe z počiatočného overenia podľa odseku 9 je identifikačným číslom číslo, pod ktorým je existujúca stanica technickej kontroly vedená.

§ 3

Priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly
[k § 74 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona]

(1) Priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly (ďalej len „priebežné overenie“) sa vykonáva na základe plánu priebežných overení vypracovaného technickou službou a schváleného typovým schvaľovacím orgánom.

(2) Priebežným overením je kontrola

a) priestorového vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 19,

b) rozmerov kontrolných liniek stanice technickej kontroly a ich brán platných v čase udelenia oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly,

c) prítomnosti zariadení technologického vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 20,

d) schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podľa § 10 podliehajú,

e) plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia, ktoré schváleniu nepodliehajú,

f) mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,

g) funkčnosti zariadení technologického vybavenia,

h) overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú,

i) dodržania nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia zhotovujúcich snímky,

j) správneho lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia,

k) platnosti kontroly detektorov úniku plynu,

l) plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 21,

m) súladu stavu zásob tlačív dokladov a pečiatok so stavom vedeným v evidencii,

n) označenia stanice technickej kontroly podľa § 24 a označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením podľa § 27,

o) vkladania údajov o zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly a o ich overení alebo kalibrácií do celoštátneho informačného systému,

p) platnosti certifikovaného systému protikorupčného manažérstva.

(3) Výsledok priebežného overenia sa uvedie v správe z priebežného overenia.

(4) Správa z priebežného overenia obsahuje

a) poradové číslo správy z priebežného overenia,

b) dátum vydania správy z priebežného overenia,

c) identifikačné údaje oprávnenej osoby technickej kontroly podľa § 157 ods. 3 zákona vrátane identifikačného čísla stanice technickej kontroly,

d) adresu pracoviska stacionárnej stanice technickej kontroly alebo údaje o miestach vykonávania technickej kontroly, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,

e) názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly,

f) číslo a dátum vydania oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly,

g) rozsah oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly podľa druhu technickej kontroly, kategórií vozidiel a typu stanice technickej kontroly,

h) splnenie podmienok podľa odseku 2 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,

i) poznámku,

j) záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,

k) dátum vykonania priebežného overenia,

l) meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov technickej služby, ktorí priebežné overenie vykonali,

m) odtlačok pečiatky technickej služby a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.

(5) Správu z priebežného overenia zasiela technická služba oprávnenej osobe technickej kontroly a príslušnému schvaľovaciemu orgánu.

(6) Za priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly sa považuje aj vykonanie overenia podľa § 2 ods. 1 písm. b).

§ 4

Overenie vhodnosti zariadení používaných pri technickej kontrole
[k § 74 ods. 1 písm. d) prvému bodu a ods. 2 zákona]

(1) Overením vhodnosti zariadenia na použitie pri technickej kontrole (ďalej len „overenie vhodnosti zariadenia“) je kontrola plnenia predpísaných požiadaviek ustanovených na dané zariadenie.

(2) Overenie vhodnosti zariadenia sa vykonáva na základe žiadosti výrobcu zariadenia alebo jeho zástupcu.

(3) Žiadosť o overenie vhodnosti zariadenia obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) názov zariadenia podľa § 20 a označenie jeho typu,

c) typ linky alebo liniek, pre ktorú je zariadenie určené,

d) technickú dokumentáciu zariadenia.

(4) O výsledku overenia vhodnosti zariadenia sa vypracuje správa o overení vhodnosti zariadenia, ktorá obsahuje

a) názov a identifikačné údaje technickej služby podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

c) poradové číslo správy o overení vhodnosti zariadenia,

d) dátum vydania správy o overení vhodnosti zariadenia,

e) názov výrobcu zariadenia,

f) názov a typ zariadenia,

g) typ linky alebo liniek, pre ktorú je zariadenie určené,

h) označenie softvérovej verzie, ak je ním zariadenie vybavené,

i) stručný opis postupu overovania vhodnosti zariadenia,

j) údaje o overení alebo kalibrácii zariadenia, ak zariadenie má meraciu funkciu,

k) záver o vhodnosti alebo nevhodnosti zariadenia na použitie pri technickej kontrole,

l) meno, priezvisko a podpis oprávneného zamestnanca technickej služby, ktorý overenie vhodnosti zariadenia vykonal a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu technickej služby a odtlačok pečiatky technickej služby.

(5) Prílohou k správe o overení vhodnosti zariadenia je aj dokumentácia, ktorou sa preukázalo plnenie alebo neplnenie požiadaviek.

§ 5

Overenie spôsobilosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole
[k § 74 ods. 1 písm. d) druhému bodu a ods. 2 zákona]

(1) Overenie spôsobilosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení (ďalej len „overenie spôsobilosti“) sa vykonáva na základe žiadosti osoby, ktorá má záujem stať sa spôsobilým subjektom podľa § 79 ods. 8 zákona.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) druhy kalibrovaných zariadení podľa § 20,

c) výrobcu a typ kalibrovaného zariadenia,

d) postupy na kalibráciu zariadení,

e) parametre kalibračných zariadení a návody na ich použitie.

(3) Postupy na kalibráciu zariadení a parametre kalibračných zariadení musia byť v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v súlade s postupom výrobcu, ak je výrobcom dodaný.

(4) O výsledku overenia spôsobilosti sa vypracuje správa o overení spôsobilosti, ktorá obsahuje

a) názov a identifikačné údaje technickej služby podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

c) poradové číslo správy o overení spôsobilosti,

d) dátum vydania správy o overení spôsobilosti,

e) druhy kalibrovaných zariadení podľa § 20,

f) výrobcu a typ kalibrovaného zariadenia,

g) zoznam postupov na kalibráciu zariadení,

h) zoznam kalibračných zariadení vrátane označenia ich typu a výrobného čísla,

i) dokumentáciu o nadväznosti kalibračných zariadení, ak sa to v prílohe č. 1 požaduje,

j) poznámku,

k) záver o plnení alebo neplnení požiadaviek podľa odseku 3,

l) meno, priezvisko a podpis oprávneného zamestnanca technickej služby, ktorý overenie spôsobilosti vykonal a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a odtlačok pečiatky.

§ 6

Údaje o výsledkoch technickej kontroly
[k § 74 ods. 1 písm. h) a ods. 2 zákona]

(1) Údaje o výsledkoch technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke, zariadeniach používaných pri technickej kontrole a ich overení alebo kalibrácii a evidencia príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok používaných v rámci všetkých staníc technickej kontroly sa vedú v celoštátnom informačnom systéme spĺňajúcom požiadavky podľa § 9.

(2) Údaje podľa odseku 1 sa poskytujú

a) typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,

b) schvaľovaciemu orgánu v sídle kraja v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

c) schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

d) oprávnenej osobe technickej kontroly v rozsahu vykonaných technických kontrol oprávnenou osobou technickej kontroly; údaje podľa odseku 1 sa poskytujú len počas platnosti technickej kontroly,

e) technickej službe kontroly originality spravujúcej register prevádzkových záznamov podľa § 48 ods. 3 zákona.

§ 7

Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách dokladov a pečiatkach používaných pri technickej kontrole
[k § 74 ods. 1 písm. j) druhému bodu a ods. 2 zákona]

(1) Centrálnu evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách dokladov a pečiatkach vedie technická služba v celoštátnom informačnom systéme.

(2) V celoštátnom informačnom systéme sa o vyrobených a predaných tlačivách dokladov a pečiatkach zaznamenávajú údaje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2.

(3) Pri tlačivách dokladov je identifikačným označením séria a evidenčné číslo a pri pečiatkach je identifikačným označením identifikačné číslo stanice technickej kontroly a kód technika technickej kontroly.

§ 8

Spôsob a lehoty inventarizácie a likvidácie tlačív dokladov a pečiatok používaných pri technickej kontrole a postup pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení
[k § 74 ods. 1 písm. j) tretiemu bodu až piatemu bodu a ods. 2 zákona]

(1) Inventarizácia skladových zásob tlačív dokladov a pečiatok sa v technickej službe vykonáva porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii.

(2) Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva vždy k 31. decembru.

(3) Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov alebo pečiatky, zaevidujú sa ich formou zápisu, ktorý obsahuje

a) druh evidovanej položky,

b) identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,

c) či došlo k znehodnoteniu alebo zničeniu,

d) počet kusov,

e) dátum inventarizácie,

f) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.

(4) Tlačivo dokladu alebo pečiatka, ktoré sa nedajú z akéhokoľvek dôvodu použiť na svoj účel, sa považujú za

a) znehodnotené, ak majú zachované identifikačné označenie,

b) zničené, ak sa nezachovalo identifikačné označenie.

(5) Likvidácia znehodnotených a zničených tlačív dokladov a pečiatok technickej služby sa zabezpečí do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o vykonanom zlikvidovaní sa pripojí do zápisu podľa odseku 3 záznam v rozsahu

a) dátum likvidácie,

b) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala likvidáciu.

(6) Ak dôjde k zisteniu, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív dokladov alebo pečiatok evidovaných technickou službou, spracuje sa zápis podľa odseku 3, pričom v písmene c) sa uvedie ako dôvod strata alebo odcudzenie. Spracovaný zápis sa schvaľuje podpisom štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu technickej služby s uvedením jeho mena, priezviska a dátumu schválenia. Zabezpečí sa bezodkladné písomné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív dokladov alebo pečiatok príslušnému orgánu Policajného zboru.

(7) Zoznamy znehodnotených a zničených tlačív dokladov a pečiatok, prijatých od oprávnenej osoby technickej kontroly, sa evidujú formou zápisu, ktorý obsahuje

a) dátum prijatia,

b) číslo, pod ktorým je zoznam prijatý technickou službou, zaevidovaný,

c) názov oprávnenej osoby technickej kontroly,

d) adresu stanice technickej kontroly a jej identifikačné číslo,

e) druh evidovanej položky,

f) počet kusov,

g) identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,

h) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá prijala zoznam.

(8) Likvidácia znehodnotených a zničených tlačív dokladov a pečiatok zaevidovaných podľa odseku 7 sa zabezpečí do dvoch mesiacov od ich prijatia od oprávnenej osoby technickej kontroly. O vykonanom zlikvidovaní sa pripojí do zápisu podľa odseku 7 záznam v rozsahu

a) dátum likvidácie,

b) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala likvidáciu.

(9) Pri strate alebo odcudzení tlačív dokladov alebo pečiatok podľa odseku 6, nahlásenom oprávnenou osobou technickej kontroly, sa v celoštátnom informačnom systéme zverejňuje upozornenie s uvedením týchto údajov:

a) druh evidovanej položky,

b) identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3,

c) počet kusov,

d) dátum straty alebo odcudzenia.

(10) Technická služba uchováva päť rokov od vykonania zápisu alebo nahlásenia

a) zápis podľa odseku 3 so záznamom podľa odseku 5,

b) zápis a oznámenie o strate alebo odcudzení podľa odseku 6,

c) zápis podľa odseku 7 so záznamom podľa odseku 8,

d) nahlásenie oprávnenou osobou technickej kontroly podľa odseku 9.

(11) Kópia zápisu alebo nahlásenia sa eviduje v celoštátnom informačnom systéme vo formáte PDF – Portable Document Format.

§ 9

Požiadavky na celoštátny informačný systém
[k § 74 ods. 4 zákona]

(1) Celoštátny informačný systém je elektronický informačný systém, ktorý pracuje na princípe klient-server v sieti internet.

(2) Minimálny rozsah evidovaných údajov v celoštátnom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Celoštátny informačný systém musí spĺňať tieto požiadavky na informačnú bezpečnosť celoštátneho informačného systému:

a) technická služba má vypracovaný postup na zabezpečenie informačnej bezpečnosti celoštátneho informačného systému,

b) oprávnená osoba technickej kontroly má vypracovaný postup na zabezpečenie bezpečnosti používania celoštátneho informačného systému prostredníctvom minimálnych požiadaviek na riadenie kvality stanice technickej kontroly,

c) aplikačný aj dátový server celoštátneho informačného systému musí byť prevádzkovaný v zabezpečenom priestore,

d) databázový server musí byť umiestnený vo virtuálnej privátnej sieti bez prístupu z verejného internetu,

e) prenos údajov musí byť zabezpečený prostredníctvom https protokolu,

f) poskytovateľom dôveryhodných služieb vydaný certifikát na zabezpečenie prenosu údajov s časovo obmedzenou platnosťou,

g) prístup do celoštátneho informačného systému musí byť chránený autentifikáciou, ktorá zabraňuje prístupu neautorizovanej osoby.

(4) Celoštátny informačný systém musí spĺňať tieto požiadavky na aplikáciu z pohľadu funkčnosti celoštátneho informačného systému:

a) zabezpečiť činnosti vykonávania technických kontrol podľa zákona, vykonávacích právnych predpisov a metodických pokynov,

b) zabezpečiť monitorovanie procesu vykonávania technickej kontroly podľa vykonávacích právnych predpisov a metodických pokynov,

c) umožniť priamy zápis nameraných hodnôt zo všetkých zariadení, pre ktoré sa taký zápis požaduje, a to bez dodatočnej možnosti zmeny nameraných hodnôt,

d) neumožniť vykonanie technickej kontroly technikovi technickej kontroly bez platného osvedčenia technika technickej kontroly a stanici technickej kontroly bez platného oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly,

e) zabrániť použitiu odcudzených alebo falošných tlačív dokladov,

f) neumožniť vykonanie technickej kontroly technikovi technickej kontroly a vystavenie dokladov, ak je prostredníctvom celoštátneho informačného systému zrejmé, že technikom technickej kontroly

1. nie sú vykonané všetky predpísané kontrolné položky,

2. je použité také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt, alebo je vykonaný taký úkon, ktorý umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt alebo prenášaných hodnôt do celoštátneho informačného systému, alebo

3. je použité zariadenie používané pri technickej kontrole, ktoré nie je zaznamenané v celoštátnom informačnom systéme alebo zariadenie nemá platné overenie alebo kalibráciu,

g) zabezpečiť import procesov meraných fyzikálnych veličín z výstupov z valcovej skúšobne bŕzd do celoštátneho informačného systému a export údajov potrebných na umožnenie merania konkrétneho vozidla zaevidovaného v celoštátnom informačnom systéme do valcovej skúšobne bŕzd,

h) zabezpečiť snímanie a zber série statických obrazových záznamov grafického obsahu zobrazovacej jednotky valcovej skúšobne bŕzd počas uskutočnenia merania,

i) zabezpečiť zber údajov o priebehu jazdnej skúšky, GPS súradnice jednotlivých nameraných hodnôt a výsledkov merania zbrzdenia z mobilného zariadenia na meranie zbrzdenia,

j) zabezpečiť zber snímok stavu odometra, identifikačného čísla vozidla VIN vrátane atribútov GPS súradnice, dátum a čas vytvorenia snímky z mobilného zariadenia,

k) zabezpečiť načítanie údajov z elektronických systémov vozidla získaných v predpísanom rozsahu cez OBD rozhranie vozidla z mobilného zariadenia,

l) zabezpečiť zber snímok z kamier monitorovacieho záznamového zariadenia stanice technickej kontroly,

m) zabezpečiť vyhľadanie údajov o vozidle z jednotného informačného systému v cestnej doprave,

n) zabezpečiť zápis údajov o technickej kontrole do jednotného informačného systému v cestnej doprave,

o) zabezpečiť zápis údajov z celoštátneho informačného systému do registra prevádzkových záznamov vozidiel.

Podrobnosti o schvaľovaní vhodnosti zariadení, vzorových výtlačkov tlačív dokladov a celoštátneho informačného systému

§ 10

Zoznam zariadení používaných pri technickej kontrole podliehajúcich schvaľovaniu
[k § 78 ods. 2 zákona]

Schvaľovaniu vhodnosti zariadení používaných pri technickej kontrole podliehajú zariadenia podľa § 20 ods. 1 písm. k) až p), r) až v), aa), ab) a ad).

§ 11

Návrh na schválenie vhodnosti zariadení používaných pri technickej kontrole
[k § 78 ods. 3 zákona]

(1) Návrh na schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri technickej kontrole obsahuje

a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) názov zariadenia,

c) vyhlásenie navrhovateľa o tom, že je výrobcom alebo zástupcom výrobcu zariadenia a je oprávnený na konanie o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri technickej kontrole,

d) písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu zariadenia na konanie o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri technickej kontrole, ak navrhovateľ nie je výrobcom zariadenia,

e) správu z overenia vhodnosti zariadenia vypracovanú technickou službou.

(2) Pri monitorovacom záznamovom zariadení návrh namiesto dokladov podľa odseku 1 písm. c) a d) obsahuje vyhlásenie o tom, že žiadateľ je zhotoviteľom monitorovacieho záznamového zariadenia a je oprávnený na konanie o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri technickej kontrole.

(3) Ak v špecifických prípadoch podá návrh podľa odseku 1 technická služba, návrh obsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a), b) a e).

§ 12

Zariadenia používané pri technickej kontrole podliehajúce overeniu, zariadenia podliehajúce kalibrácii a interval medzi dvoma kalibráciami
[k § 79 ods. 2 zákona]

(1) Overeniu podľa osobitného predpisu4) podliehajú zariadenia podľa § 20 ods. 1 písm. w) až z).

(2) Kalibrácii v jednoročnom intervale podliehajú zariadenia podľa § 20 ods. 1 písm. n) až p), r), u), v), ad) a ae).

(3) Kalibrácii v dvojročnom intervale podliehajú zariadenia podľa § 20 ods. 1 písm. aa) a ab).

(4) Kalibrácii v desaťročnom intervale podlieha zariadenie podľa § 20 ods. 1 písm. q).

§ 13

Certifikát o kalibrácii zariadenia používaného pri technickej kontrole
[k § 79 ods. 7 zákona]

(1) Certifikát o kalibrácii zariadenia používaného pri technickej kontrole (ďalej len „certifikát o kalibrácii“) vydáva odborne spôsobilá osoba po vykonaní kalibrácie zariadenia.

(2) Prvá strana certifikátu o kalibrácii obsahuje

a) názov a adresu odborne spôsobilej osoby, ktorá kalibráciu vykonala,

b) poradové číslo certifikátu o kalibrácii,

c) názov oprávnenej osoby technickej kontroly,

d) identifikačné číslo oprávnenej osoby technickej kontroly,

e) druh zariadenia podľa § 20 ods. 1,

f) názov výrobcu zariadenia,

g) typ a výrobné číslo zariadenia, ak sú tieto údaje na zariadení vyznačené,

h) označenie použitého kalibračného postupu,

i) identifikáciu použitého kalibračného zaradenia a identifikáciu potvrdenia o jeho nadväznosti,

j) výsledok kalibrácie s výsledkom „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ požiadavky ustanovené na kalibráciu zariadenia,

k) dátum kalibrácie,

l) dátum platnosti kalibrácie,

m) miesto vykonania kalibrácie,

n) odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení,

o) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala a jej podpis.

(3) Vzor prvej strany certifikátu o kalibrácii je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Ďalšie strany certifikátu o kalibrácii obsahujú

a) meracie rozsahy kalibrovaných veličín kalibrovaného zariadenia,

b) výsledky merania pri kalibrácii vrátane neistôt merania,

c) lehotu platnosti nadväznosti použitého kalibračného zariadenia.

§ 14

Návrh na schválenie odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole
[k § 79 ods. 9 zákona]

Návrh na schválenie odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole obsahuje

a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) druhy kalibrovaných zariadení podľa § 20,

c) správu o overení spôsobilosti osoby na kalibráciu zariadení vypracovanú technickou službou,

d) preukázanie dostupnosti služieb navrhovateľa,

e) zoznam fyzických osôb vykonávajúcich kalibráciu a preukázanie ich vyškolenia v oblasti kalibrácie zariadení.

§ 15

Tlačivá dokladov používané pri technickej kontrole podliehajúce schvaľovaniu
[k § 80 ods. 1 písm. a) zákona]

Schvaľovaniu podliehajú

a) tlačivo protokol o technickej kontrole,

b) tlačivo osvedčenie o technickej kontrole.

§ 16

Návrh na schválenie tlačív dokladov používaných pri technickej kontrole
[k § 80 ods. 3 zákona]

Návrh na schválenie tlačív dokladov používaných pri technickej kontrole obsahuje

a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) názov schvaľovaného tlačiva dokladu,

c) identifikačné údaje výrobcu tlačiva dokladu a

d) vzorový výtlačok tlačiva dokladu.

§ 17

Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému
[k § 81 ods. 3 zákona]

Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému obsahuje

a) identifikačné údaje technickej služby podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) názov celoštátneho informačného systému,

c) identifikačné údaje dodávateľa celoštátneho informačného systému,

d) prístup do celoštátneho informačného systému na účel overenia plnenia požiadaviek.

Podrobnosti o oprávnení na vykonávanie technickej kontroly

§ 18

Návrh na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly
[k § 83 ods. 2 zákona]

(1) Návrh na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly obsahuje

a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,

c) doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,

d) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 83 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu zákona,

e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,

f) čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 168 ods. 5 zákona,

g) doklady preukazujúce dôveryhodnosť navrhovateľa podľa § 167 ods. 6 zákona a

h) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom.

(2) Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklad uvedený v odseku 1 písm. c) nahradiť rovnocenným dokladom vydaným v tomto štáte.

§ 19

Priestorové vybavenie stanice technickej kontroly
[k § 84 ods. 1 písm. a) tretiemu bodu zákona]

(1) Stanica technickej kontroly pozostáva z priestorov, a to pre

a) stacionárnu stanicu technickej kontroly z

1. prijímacej kancelárie,

2. čakárne pre návštevníkov,

3. hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,

4. kontrolnej linky,

5. prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch,

b) mobilnú stanicu technickej kontroly z

1. prijímacej kancelárie,

2. vytýčenej plochy určenej na rozostavenie kontrolnej linky typu M,

3. prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.

(2) Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu A musí mať vnútorné rozmery najmenej s rozmermi

a) dĺžka 25 m,

b) šírka 5 m,

c) výška 3,4 m,

d) šírka brán 2,8 m,

e) výška brán 3,2 m.

(3) Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu B alebo kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu C musí mať vnútorné rozmery najmenej s rozmermi

a) dĺžka 41 m,

b) šírka 5,6 m,

c) výška 4,5 m,

d) šírka brán 4 m,

e) výška brán 4,3 m.

(4) Namerané hodnoty dĺžky, šírky a výšky kontrolnej linky podľa odsekov 2 a 3 môžu byť menšie o 50 mm a namerané hodnoty výšky a šírky brán podľa odsekov 2 a 3 môžu byť menšie o 20 mm. Do celkovej šírky kontrolnej linky sa nezapočítava technologické vybavenie kontrolnej linky, vnútorné brány oddeľujúce jednotlivé stojiská na kontrolnej linke a konštrukčné zúženia kontrolnej linky najviac do 500 mm s dĺžkou najviac 250 mm, pričom takýchto zúžení nesmie byť viac ako päť, pričom šírka v týchto zúženiach nesmie byť menšia ako najmenšia šírka vstupnej a výstupnej brány podľa odsekov 2 a 3.

(5) Ak stanica technickej kontroly pozostáva z viacerých kontrolných liniek vedľa seba a tieto linky sú vzájomne stavebne oddelené priečkou proti hlučnosti a prašnosti s hrúbkou najviac 100 mm, je postačujúce, že vyhovuje celková šírka viacerých liniek vedľa seba.

(6) Na kontrolu vozidiel kategórie L môže mať stanica technickej kontroly samostatný priestor a samostatné brány; na tento priestor a brány sa nevzťahujú rozmerové požiadavky podľa odsekov 2 a 3.

(7) Priestor kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržiavateľným povrchom na kontrolnej linke.

(8) Priestor kontrolnej linky mobilnej stanice technickej kontroly typu M musí

a) byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo neovplyvňoval životné prostredie nadmerným hlukom a exhalátmi, a

b) mať vyhradenú asfaltovú alebo betónovú plochu.

(9) Prístupové komunikácie a vnútorné komunikácie stanice technickej kontroly vrátane odstavných plôch musia primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.5) Na prevádzkové priestory stanice technickej kontroly vrátane prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch sa vzťahujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.6) Mobilná stanica technickej kontroly musí mať vyznačené prístupové komunikácie a vnútorné komunikácie vrátane odstavných plôch; vyznačenie je prípustné aj prenosným dopravným značením.

§ 20

Technologické vybavenie stanice technickej kontroly
[k § 84 ods. 1 písm. a) štvrtému bodu zákona]

(1) Technologické vybavenie stanice technickej kontroly tvoria tieto zariadenia:

a) pripojenie na internet so statickou verejnou IP adresou,

b) počítač na používanie celoštátneho informačného systému,

c) mobilné zariadenie na používanie celoštátneho informačného systému,

d) počítačová tlačiareň,

e) kopírovací stroj,

f) trezor alebo uzamykateľná oceľová skriňa na uloženie tlačív a pečiatok,

g) kontrolná jama,

h) zariadenia na odsávanie spalín,

i) zdroj stlačeného vzduchu,

j) zariadenie na nadvihnutie nápravy vozidla,

k) monitorovacie záznamové zariadenie,

l) otočné plošiny,

m) skúšačka zavesenia a uloženia kolies,

n) meradlo spomalenia,

o) skúšobňa bŕzd,

p) meradlo svetlometov,

q) rovinná plocha k zariadeniu podľa písmena p),

r) otáčkomer,

s) čítačka palubnej diagnostiky OBD,

t) skúšačka elektrickej zásuvky,

u) skúšačka brzdovej kvapaliny,

v) hĺbkomer drážok pneumatiky,

w) tlakomer s hustičom vzduchu,

x) meračské pásmo,

y) zvukomer,

z) akustický kalibrátor,

aa) tlakomer vzduchovej brzdovej sústavy,

ab) kalibre na spájacie zariadenie,

ac) šablóna na spätné zrkadlá,

ad) motocyklová skúšobňa bŕzd,

ae) teplomer,

af) zdroj elektrickej energie,

ag) prenosný detektor úniku plynu,

ah) stacionárne detektory úniku plynu.

(2) Ak má stacionárna stanica technickej kontroly jednu kontrolnú linku typu A, musí byť vybavená zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) až i), k) až z), ab), ag) a ah). K zariadeniu podľa odseku 1 písm. o) musí byť prípravok na meranie vozidiel kategórií L1e, L2e, L3e a L4e, ak nie je kontrolná linka vybavená zariadením podľa odseku 1 písm. ad).

(3) Ak má stacionárna stanica technickej kontroly jednu kontrolnú linku typu B, musí byť vybavená zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) až ac), ag) a ah).

(4) Ak má stacionárna stanica technickej kontroly jednu kontrolnú linku typu C, musí byť vybavená zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) až ad), ag) a ah).

(5) Ak má stacionárna stanica technickej kontroly viac ako jednu kontrolnú linku, musí byť každá z týchto liniek vybavená zariadeniami podľa odsekov 2 až 4 okrem zariadení podľa odseku 1 písm. a) až f), i) až k), n), p), r) až ad) a ag); z týchto zariadení môže mať stanica technickej kontroly po jednom kuse, ak príslušné zariadenie je schválené pre všetky typy jej kontrolných liniek.

(6) Ak má stacionárna stanica technickej kontroly popri kontrolnej linke alebo linkách typu C aj kontrolnú linku typu A, nemusí byť vybavená zariadením podľa odseku 1 písm. ad).

(7) Mobilná stanica technickej kontroly môže mať len jednu kontrolnú linku typu M a musí byť vybavená zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) až af); ak je kontrolná linka umiestnená v uzavretom priestore alebo v stavbe, musí mať vo výbave aj zariadenia podľa odseku 1 písm. ag) a ah).

(8) K ploche na rozostavenie kontrolnej linky typu M musí byť odborný posudok o jej dostatočnej únosnosti v mieste kontrolnej jamy na bezpečný prejazd kontrolovaného vozidla alebo jazdnej súpravy vypracovaný statikom v odbore dopravné stavby, ktorý je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov.

(9) Zostava zariadení podľa odseku 1 kontrolnej linky typu M mobilnej stanice technickej kontroly sa musí dať kedykoľvek demontovať, premiestniť, zmontovať a spustiť do prevádzky na inom schválenom mieste prevádzkovania; nemôže byť vyhotovená ako kontrolná linka stacionárnej stanice technickej kontroly typu A, typu B alebo typu C. Demontáž, premiestňovanie a zmontovanie sa netýka kontrolnej jamy. Každé toto schválené miesto musí byť vybavené kontrolnou jamou.

(10) K stacionárnym detektorom úniku plynu podľa odseku 1 písm. ah) musí byť vyhlásenie o zhode vybavenia priestoru kontrolnej linky alebo kontrolných liniek stanice technickej kontroly detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu podľa technickej normy3) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Ak ide o stanicu technickej kontroly s viacerými kontrolnými linkami, ktoré nesusedia, alebo sú navzájom oddelené, musí vyhlásenie o zhode tento stav zohľadňovať, alebo na každú takú linku musí byť vypracované samostatné vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode vystavuje subjekt inštalujúci systém stacionárnych detektorov úniku plynu.

(11) Požiadavky na zariadenia podľa odseku 1 podľa jednotlivých typov liniek sú uvedené v prílohe č. 1.

(12) Požiadavky na inštaláciu zariadenia podľa odseku 1 písm. k) sú uvedené v prílohe č. 4.

(13) Zariadenia podľa odseku 1 písm. n) a s) môžu byť nahradené príslušnou funkciou celoštátneho informačného systému používaného prostredníctvom zariadenia podľa odseku 1 písm. c).

§ 21

Minimálne požiadavky na riadenie kvality stanice technickej kontroly
[k § 84 ods. 1 písm. a) deviatemu bodu zákona]

(1) Minimálnymi požiadavkami na riadenie kvality stanice technickej kontroly je súhrn organizačných opatrení, činností a nástrojov, ktoré písomnou formou zaisťujú spätnú overiteľnosť plnenia riadnych postupov pri technickej kontrole.

(2) Plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality stanice technickej kontroly sa preukazuje

a) zdokumentovaným postupom, ktorý

1. zahŕňa kontrolu správnosti vystavovania dokladov o technickej kontrole, pečiatkovania, podpisovania a potvrdenia o oboznámení prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla s výsledkom technickej kontroly,

2. určuje zodpovednosť jednotlivých zamestnancov,

3. určuje dobrovoľné školenia jednotlivých zamestnancov s cieľom zvýšenia kvality,

4. určuje postup vybavovania sťažností,

5. určuje periodicitu vnútornej kontroly, určuje formu výstupu z vykonanej vnútornej kontroly,

6. určuje postup na zabezpečenie bezpečnosti používania celoštátneho informačného systému, alebo

b) platným osvedčením o akreditácii7) vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou preukazujúcim splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „A“.8)

(3) Plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality stanice technickej kontroly môže byť preukázané aj platným certifikátom preukazujúcim oprávnenou osobou zavedený systém riadenia a kvality výroby,9) ak tento systém zahŕňa požiadavky podľa odseku 2 písm. a).

§ 22

Návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly
[k § 84 ods. 2 zákona]

(1) Návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly obsahuje

a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,

c) kolaudačné rozhodnutie na stavbu, v ktorej sa nachádza stanica technickej kontroly,

d) údaje k pozemku so stavbou alebo k stavbe stanice technickej kontroly potrebné na vyhľadanie v katastri nehnuteľností,

e) nájomnú zmluvu s úradne osvedčenými podpismi na pozemok so stavbou alebo na stavbu stanice technickej kontroly, ak navrhovateľ nie je vlastníkom tohto pozemku alebo stavby,

f) čestné vyhlásenie navrhovateľa o splnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 84 ods. 1 písm. a) desiateho bodu zákona,

g) zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním technickej kontroly,

h) doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,

i) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,

j) doklady preukazujúce dôveryhodnosť navrhovateľa podľa § 167 ods. 6 zákona,

k) pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti preukazujúce splnenie podmienok podľa § 84 ods. 1 písm. a) jedenásteho bodu zákona,

l) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom,

m) doklady preukazujúce plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 21,

n) doklady o vlastníctve alebo finančnom lízingu technologického vybavenia stanice technickej kontroly,

o) správu z overenia plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly vydanú technickou službou,

p) certifikát preukazujúci zavedený systém manažérstva proti korupcii podľa § 84 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu zákona.

(2) Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklady uvedené v odseku 1 písm. g) a h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.

§ 23

Poskytovanie údajov určeným osobám
[k § 86 ods. 1 písm. f) a ods. 3 zákona]

Údaje podľa § 6 ods. 1 sa poskytujú

a) typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,

b) schvaľovaciemu orgánu v sídle kraja v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

c) schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

d) oprávnenej osobe technickej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.

§ 24

Označenie stanice technickej kontroly
[k § 86 ods. 1 písm. h) a ods. 3 zákona]

(1) Stanica technickej kontroly musí byť na vjazde na stanicu technickej kontroly jasne a viditeľne označená podľa odseku 2.

(2) Vzor označenia stanice technickej kontroly a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 25

Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a o prijatých a pridelených pečiatkach používaných pri technickej kontrole
[k § 86 ods. 1 písm. j) a ods. 3 zákona]

(1) Evidencia príjmu a výdaja tlačív dokladov sa vedie v celoštátnom informačnom systéme.

(2) O príjme a výdaji tlačív dokladov sa zaznamenávajú údaje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2.

(3) Evidencia príjmu a výdaja pečiatok sa vedie počas celej doby činnosti oprávnenej osoby technickej kontroly v knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje

a) identifikačné číslo a sídlo stanice technickej kontroly,

b) dátum príjmu pečiatky,

c) identifikačné označenie pečiatky podľa § 7 ods. 3,

d) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním určenej osoby na príjem pečiatok,

e) odtlačok pečiatky,

f) dátum výdaja pečiatky pridelenej technikovi technickej kontroly,

g) meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly na výdaj pečiatok pridelených technikom technickej kontroly,

h) meno, priezvisko a podpis preberajúceho technika technickej kontroly.

§ 26

Spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov a pečiatok používaných pri technickej kontrole pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby technickej kontroly a lehoty ich odovzdania
[k § 86 ods. 1 písm. j) a q) a ods. 3 zákona]

(1) Ak sa tlačivo dokladu znehodnotí alebo zničí, vyhotoví sa záznam do celoštátneho informačného systému, ktorý obsahuje

a) druh položky,

b) identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,

c) dátum znehodnotenia alebo zničenia,

d) či došlo k znehodnoteniu alebo zničeniu,

e) počet kusov,

f) meno a priezvisko osoby, ktorá vyhotovila záznam.

(2) Ak dôjde k znehodnoteniu alebo zničeniu pečiatky, prevezme sa pečiatka od technika technickej kontroly, ktorému je pridelená, a prevzatie sa zaeviduje podľa § 25 ods. 2.

(3) Ak dôjde k zisteniu, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív dokladov alebo pečiatok evidovaných oprávnenou osobou technickej kontroly, vyhotoví sa záznam podľa odseku 1, pričom v písmene d) sa uvedie ako dôvod strata alebo odcudzenie. Zabezpečí sa bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív dokladov alebo pečiatok technickej službe.

(4) Vyhotoví sa zoznam znehodnotených, zničených, stratených alebo odcudzených tlačív dokladov a pečiatok zaznamenaných podľa odsekov 1 až 3 vždy k 31. decembru.

(5) Znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov a pečiatky spolu so zoznamom podľa odseku 4 sa odovzdajú alebo zašlú do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka technickej službe na likvidáciu, ktorá vydá potvrdenie o prijatí znehodnotených alebo zničených tlačív dokladov a pečiatok.

(6) Najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo zániku oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly sa odovzdá technickej službe

a) nespotrebované tlačivá dokladov a pečiatky,

b) znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov a pečiatky spolu so zoznamom podľa odseku 4.

(7) Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa uchováva päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo zániku oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly.

§ 27

Označenie stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením
[k § 86 ods. 1 písm. m) a ods. 3 zákona]

(1) Stanica technickej kontroly musí byť na vjazde na kontrolnú linku stanice technickej kontroly z oboch strán, na výjazde z kontrolnej linky stanice technickej kontroly z oboch strán a na bočných stenách kontrolnej linky jasne a viditeľne označená o monitorovaní záznamovým zariadením podľa odseku 2. Ak je stanica technickej kontroly vybavená vonkajšou kamerou, musí byť tento priestor viditeľne označený o monitorovaní záznamovým zariadením podľa odseku 2.

(2) Vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 6.

Podrobnosti o technikovi technickej kontroly

§ 28

Znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť
[k § 90 ods. 3 písm. a) tretiemu bodu zákona]

(1) Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať technickú kontrolu, musí

a) disponovať osvedčenými znalosťami o vozidlách v týchto oblastiach:

1. základy konštrukcie vozidla,

2. mechanika,

3. dynamika,

4. dynamika vozidla,

5. spaľovacie motory a nekonvenčné pohony,

6. materiály a ich spracovanie,

7. elektronika,

8. elektrické systémy,

9. elektronické systémy vozidla,

10. počítačové aplikácie,

b) preukázať aspoň trojročnú prax alebo rovnocennú skúsenosť v oblasti vozidiel.

(2) Znalosti o vozidlách podľa odseku 1 písm. a) sa preukazujú

a) zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo

b) dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky podľa § 94 ods. 7 zákona.

(3) Ak ide o fyzickú osobu, ktorá získala vzdelanie v inom štáte ako Slovenská republika, doklad o vzdelaní podľa odseku 2 písm. b) sa preukazuje rovnocennými dokladmi vydanými v inom štáte a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní vydaným podľa osobitného predpisu.10)

(4) Trojročná prax alebo rovnocenná skúsenosť v oblasti vozidiel podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje dokladmi alebo čestnými vyhláseniami, alebo potvrdeniami iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach fyzickej osoby a o jej postavení, druhu a dĺžke činnosti v nich, a to samostatne alebo v spojení s inými dokladmi.

(5) Do dĺžky praxe alebo rovnocennej skúsenosti v oblasti vozidiel podľa odseku 1 písm. b) sa započítava aj vzdelanie v absolvovanom učebnom odbore alebo študijnom odbore, ktorý je oslobodený od skúšky podľa § 94 ods. 7 zákona. Prax sa preukazuje dokladom o vzdelaní v absolvovanom učebnom odbore alebo študijnom odbore.

§ 29

Návrh na udelenie osvedčenia technika technickej kontroly
[k § 90 ods. 4 písm. c) zákona]

(1) Návrh na udelenie osvedčenia technika technickej kontroly obsahuje

a) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,

b) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o udelenie osvedčenia,

c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby podľa písmena b) na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,

d) doklady preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 6 zákona osoby podľa písmena b),

e) zápisnicu zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo doklad o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorého absolvent je oslobodený od skúšky,

f) doklad preukazujúci odbornú prax alebo rovnocennú skúsenosť,

g) kópiu vodičského preukazu,

h) pracovnú zmluvu,

i) potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo rozširovacieho školenia a

j) zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly nie staršiu ako šesť mesiacov.

(2) Ak ide o osobu, ktorá je občanom iného štátu ako Slovenská republika, navrhovateľ môže predložiť rovnocenné doklady uvedené v odseku 1 písm. f) a g) vydané v štáte, v ktorom má fyzická osoba bydlisko.

§ 30

Záväzná prihláška na základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz
[k § 92 ods. 5 písm. c) zákona]

(1) Záväzná prihláška na základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz obsahuje

a) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,

b) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz,

c) druh školenia alebo kurzu,

d) druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, na ktorých sa bude technická kontrola vykonávať,

e) kópiu vodičského preukazu s udelením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny všetkých kategórií vozidiel, na ktorých sa bude technická kontrola vykonávať.

(2) Pri základnom školení záväzná prihláška podľa odseku 1 obsahuje aj kópiu zápisnice zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo doklad o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorého absolvent je oslobodený od skúšky.

§ 31

Spôsob a rozsah základného školenia, rozširovacieho školenia a doškoľovacieho kurzu
[k § 92 ods. 15 zákona]

(1) Základné školenie je zamerané na tieto základné témy:

a) technológia vozidla v rozsahu

1. brzdové systémy,

2. systémy riadenia,

3. zorné pole,

4. montáž osvetlenia, svetelné zariadenia a elektronické komponenty,

5. nápravy, kolesá a pneumatiky,

6. podvozok a karoséria,

7. zaťaženie životného prostredia a emisie,

8. ďalšie požiadavky na zvláštne vozidlá,

b) skúšobné metódy,

c) hodnotenie chýb,

d) požiadavky týkajúce sa stavu vozidla pri schvaľovaní,

e) predpisy upravujúce vykonávanie technickej kontroly,

f) administratívne ustanovenia týkajúce sa schvaľovania a evidencie vozidiel a kontroly technického stavu,

g) počítačové aplikácie potrebné na kontrolu a administratívne postupy.

(2) Základné školenie na získanie osvedčenia technika technickej kontroly zahŕňa 70 vyučovacích hodín teoretickej výučby, 160 vyučovacích hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly a desať vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním okrem základných tém podľa odseku 1 aj na

a) právne predpisy upravujúce vykonávanie technickej kontroly,

b) metodiky a metódy používané pri technickej kontrole,

c) vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,

d) technologické vybavenie stanice technickej kontroly, funkciu zariadení používaných pri technickej kontrole,

e) praktické ukážky z vykonávania technickej kontroly, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia technických kontrol do príslušných dokladov,

f) celoštátny informačný systém,

g) overenie a kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole.

(3) Rozširovacie školenie zahŕňa 32 vyučovacích hodín teoretickej výučby a 40 vyučovacích hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly so zameraním podľa odseku 1 a so zameraním na

a) právne predpisy upravujúce vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia,

b) metodiky a metódy používané pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí alebo technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia,

c) praktické ukážky z vykonávania technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí, alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia do príslušných dokladov.

(4) Doškoľovací kurz technika technickej kontroly musí byť v rozsahu 18 vyučovacích hodín teoretickej výučby a dvoch vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním, ako je uvedené v

a) odseku 2, ak ide o technika technickej kontroly oprávneného vykonávať technické kontroly pravidelné,

b) odsekoch 2 a 3, ak ide o technika technickej kontroly oprávneného vykonávať technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí alebo technické kontroly na vydanie prepravného povolenia.

(5) Doškoľovací kurz technika technickej kontroly, ak to nariadil príslušný schvaľovací orgán, sa vykonáva so zameraním a v rozsahu určenom typovým schvaľovacím orgánom.

(6) Základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz musí byť ukončené do šiestich mesiacov od začatia školenia alebo kurzu.

§ 32

Vydávanie a náležitosti potvrdení o absolvovaní školení a kurzu
[k § 92 ods. 15 zákona]

Potvrdenie o absolvovaní základného školenia, potvrdenie o absolvovaní rozširovacieho školenia a potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu vydané technickou službou má písomnú formu a obsahuje

a) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,

b) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu,

c) druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, ktorých sa týkalo základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz,

d) dátum začatia a dátum ukončenia základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu,

e) dátum vydania, meno, priezvisko, podpis zodpovednej osoby a odtlačok pečiatky technickej služby.

§ 33

Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 6 písm. c) zákona]

Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje

a) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,

b) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti,

c) druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, na ktorých sa bude technická kontrola vykonávať,

d) kópiu potvrdenia o absolvovaní základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu,

e) kópiu vodičského preukazu s udelením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny všetkých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať.

§ 34

Skúška z odbornej spôsobilosti, jej obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania
[k § 93 ods. 11 zákona]

(1) Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti, ktoré sa môžu vykonať v akomkoľvek poradí. Každá časť skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(2) Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti pozostáva z písomného testu a kontrolných príkladov. Písomný test obsahuje otázky z

a) predpisov upravujúcich vykonávanie technickej kontroly,

b) metodík a metód používaných pri technickej kontrole,

c) vplyvu zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,

d) technologického vybavenia stanice technickej kontroly, funkcie zariadení používaných pri technickej kontrole,

e) vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia technickej kontroly do príslušných dokladov,

f) celoštátneho informačného systému,

g) overenia a kalibrácie zariadení používaných pri technickej kontrole.

(3) Písomné testy pozostávajú

a) zo základného súboru testov, ktorý tvoria

1. testy typu U obsahujúce 30 všeobecne zameraných otázok,

2. testy typu O obsahujúce 20 otázok zameraných na technickú kontrolu vozidiel kategórie L, M1, N1, O1 a O2,

3. testy typu N obsahujúce 20 otázok zameraných na technickú kontrolu vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS,

4. kontrolné príklady typu O zamerané na posúdenie splnenia ustanovených podmienok na brzdenie vozidla na základe nameraných hodnôt brzdných síl na vozidlách kategórie L, M1, N1, O1 a O2,

5. kontrolné príklady typu N zamerané na posúdenie splnenia ustanovených podmienok na brzdenie vozidla na základe nameraných hodnôt brzdných síl na vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R,

b) z nadstavbového súboru testov, ktorý tvoria

1. testy typu ADR obsahujúce 20 otázok zameraných na technickú kontrolu na prepravu nebezpečných vecí,

2. testy typu CEMT obsahujúce 20 otázok zameraných na technickú kontrolu na vydanie prepravného povolenia.

(4) Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti vykonávaná testom typu U trvá 30 minút, testom typu O, N, ADR, CEMT trvá 30 minút a príkladom typu O alebo N trvá 40 minút.

(5) Praktická časť skúšky z odbornej spôsobilosti je zameraná na overenie teoretických vedomostí a praktických zručností pri technickej kontrole zameraných na správnosť vykonávania, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov hodnotenia technickej kontroly a pozostáva z vykonania technickej kontroly pravidelnej v

a) celom rozsahu kontrolných položiek alebo

b) čiastkovom rozsahu jednej skupiny kontrolných položiek, alebo

c) čiastkovom rozsahu a špecifikácie technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí, alebo technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia.

(6) Výsledok hodnotenia písomnej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom

a) „vyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť aspoň 90 % správnych odpovedí,

b) „nevyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť menej ako 90 % správnych odpovedí.

(7) Výsledok hodnotenia praktickej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(8) Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti vychádza z klasifikácie jej písomnej časti a praktickej časti. Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 6 a 7 sú hodnotené klasifikačným stupňom „vyhovel“; inak sa hodnotí klasifikačným stupňom „nevyhovel“.

(9) Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ skúšobná komisia hodnotí výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti, ak je skúšaná osoba z ďalšej časti skúšky vylúčená, pretože počas niektorej časti skúšky využívala pomoc iných osôb, používala pomôcky bez prechádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie alebo počas skúšky opustila miestnosť.

(10) Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí.

(11) Skúšobná komisia prijíma rozhodnutie hlasovaním; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.

§ 35

Vedenie evidencie skúšok z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 11 zákona]

(1) O výsledku skúšky z odbornej spôsobilosti spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje

a) číslo zápisnice,

b) meno a priezvisko skúšanej osoby,

c) dátum a miesto narodenia skúšanej osoby,

d) dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,

e) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,

f) rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly určených kategórií vozidiel,

g) druhy technickej kontroly,

h) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,

i) miesto a dátum spracovania zápisnice,

j) odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie,

k) poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 9 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.

(2) Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela technická služba osobe, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly alebo oprávnenej osobe technickej kontroly.

(3) Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie technická služba v protokole o skúškach, ktorý obsahuje

a) poradové číslo,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia skúšanej osoby,

c) dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,

d) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,

e) podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie,

f) podpisy členov skúšobnej komisie.

§ 36

Skúšobná komisia pre skúšky z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 11 zákona]

Skúšobnú komisiu pre skúšky z odbornej spôsobilosti vymenovanú ministerstvom dopravy tvoria

a) predseda skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva dopravy,

b) najmenej traja ďalší členovia skúšobnej komisie, ktorými môžu byť

1. zamestnanci ministerstva dopravy,

2. zamestnanci technickej služby alebo

3. nezávislí odborníci z praxe.

§ 37

Zoznam učebných odborov a študijných odborov oslobodených od skúšky z overenia znalostí o vozidlách
[k § 94 ods. 7 zákona]

Od skúšky z overenia znalostí o vozidlách je oslobodená fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala vzdelanie v učebných odboroch alebo študijných odboroch uvedených v prílohe č. 7; ak ide o študijný odbor na vysokej škole, vyžaduje sa absolvovanie predmetov v oblastiach uvedených v § 28 ods. 1 písm. a).

§ 38

Skúška z overenia znalostí o vozidlách, jej obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania
[k § 94 ods. 9 zákona]

(1) Skúška z overenia znalostí o vozidlách pozostáva z písomného testu, ktorý obsahuje otázky z oblastí podľa § 28 ods. 1 písm. a).

(2) Písomný test pozostáva zo 100 otázok, a to

a) 17 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) prvého bodu,

b) 5 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) druhého bodu,

c) 5 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) tretieho bodu,

d) 15 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu,

e) 15 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) piateho bodu,

f) 8 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) šiesteho bodu,

g) 8 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) siedmeho bodu,

h) 10 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) ôsmeho bodu,

i) 12 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) deviateho bodu a

j) 5 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) desiateho bodu.

(3) Čas na vypracovanie písomného testu je 120 minút.

(4) Výsledok hodnotenia skúšky z overenia znalostí o vozidlách hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom

a) „vyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť najmenej 80 % správnych odpovedí,

b) „nevyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť menej ako 80 % správnych odpovedí.

(5) Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ skúšobná komisia hodnotí výsledok skúšky z overenia znalostí o vozidlách, ak je skúšaná osoba zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách vylúčená, pretože počas skúšky využívala pomoc iných osôb, používala pomôcky bez prechádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie alebo počas skúšky opustila miestnosť.

(6) Skúšobná komisia prijíma rozhodnutie hlasovaním; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.

§ 39

Vedenie evidencie skúšok z overenia znalostí o vozidlách
[k § 94 ods. 9 zákona]

(1) O výsledku skúšky z overenia znalostí o vozidlách spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z overenia znalostí o vozidlách, ktorá obsahuje

a) číslo zápisnice,

b) meno a priezvisko skúšanej osoby,

c) dátum a miesto narodenia skúšanej osoby,

d) dátum vykonania skúšky z overenia znalostí o vozidlách,

e) výsledok hodnotenia skúšky z overenia znalostí o vozidlách,

f) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,

g) miesto a dátum spracovania zápisnice a odtlačok pečiatky technickej služby,

h) poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 38 ods. 6 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.

(2) Zápisnicu o skúške z overenia znalostí o vozidlách zasiela technická služba fyzickej osobe, ktorá skúšku absolvovala.

(3) Evidenciu skúšok z overenia znalostí o vozidlách vedie technická služba v protokole o skúškach, ktorý obsahuje

a) poradové číslo,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia skúšanej osoby,

c) dátum vykonania skúšky z overenia znalostí o vozidlách,

d) výsledok hodnotenia skúšky z overenia znalostí o vozidlách,

e) podpis predsedu skúšobnej komisie, podpisy členov skúšobnej komisie a odtlačok pečiatky technickej služby.

§ 40

Skúšobná komisia pre skúšky z overenia znalostí o vozidlách
[k § 94 ods. 9 zákona]

Skúšobnú komisiu pre skúšky z overenia znalostí o vozidlách vymenovanú ministerstvom dopravy tvoria

a) predseda skúšobnej komisie; je ním zamestnanec technickej služby,

b) najmenej dvaja ďalší členovia skúšobnej komisie, ktorými môžu byť

1. zamestnanci technickej služby,

2. vyučujúci vykonávajúci odbornú prípravu na skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo

3. nezávislí odborníci z praxe.

§ 41

Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri technických kontrolách
[k § 95 ods. 1 písm. c) zákona]

(1) Pečiatka používaná pri technickej kontrole má okrúhly tvar a obsahuje nápis „STANICA TECHNICKEJ KONTROLY“, štvormiestne identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky pridelenej konkrétnemu technikovi technickej kontroly.

(2) Vzor pečiatky používanej pri technickej kontrole a jej náležitosti sú uvedené v prílohe č. 8.

Podrobnosti o technickej kontrole

§ 42

Členenie staníc technickej kontroly
[k § 104 ods. 5 zákona]

(1) Technická kontrola sa v stanici technickej kontroly vykonáva na kontrolnej linke okrem kontrolných položiek alebo ich časti, pre ktoré to ich predpísaný spôsob kontroly vyžaduje, ktoré sa môžu vykonať aj mimo nej. Kontrolnou linkou stanice technickej kontroly sa rozumie skupina bezprostredne na seba nadväzujúcich kontrolných pracovísk, cez ktoré vozidlo pri technickej kontrole prechádza a na ktorých sa vykonávajú jednotlivé kontrolné položky. Technickú kontrolu mimo priestorov stanice technickej kontroly je možné vykonať, len ak ide o technickú kontrolu jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3 zákona.

(2) Podľa kategórií kontrolovaných vozidiel sa kontrolné linky stanice technickej kontroly členia na kontrolnú linku

a) typu A určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1 s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t, N1, O1 a O2,

b) typu B určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií M1 s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS,

c) typu C určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, T, C, R, PS a LS,

d) typu M určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, T, C, R, PS a LS.

(3) Ak rozmery vozidla kategórie M1 s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t, N1, O1 alebo O2 neumožňujú jeho kontrolu na kontrolnej linke typu A, vozidlo možno skontrolovať na kontrolnej linke typu B, ak je súčasťou stanice technickej kontroly.

(4) Kontrolné linky typu A, B a C sú len v stacionárnej stanici technickej kontroly.

(5) Kontrolná linka typu M je len v mobilnej stanici technickej kontroly.

(6) Typ stanice technickej kontroly je určený počtom a typom jej kontrolných liniek a označuje sa kódom, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých znakov. Každej kontrolnej linke stacionárnej stanice technickej kontroly alebo kontrolnej linke mobilnej stanice technickej kontroly zodpovedá v kóde typu stanice technickej kontroly jeden znak prislúchajúci typu kontrolnej linky podľa odseku 2.

§ 43

Rozsah technických kontrol
[k § 107 ods. 3 zákona]

(1) Technická kontrola pravidelná sa vykonáva v rozsahu kontrolných položiek určených metodickými pokynmi ministerstva dopravy [§ 136 ods. 2 písm. a) tridsiaty ôsmy bod zákona] (ďalej len „metodika“) na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej. Rozsah kontrolných položiek vychádza z harmonizovaných minimálnych požiadaviek na obsah a odporúčané metódy technickej kontroly pravidelnej uvedených v prílohe č. 9.

(2) Technická kontrola zvláštna sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a podľa kontrolných položiek určených metodikou na vykonávanie technickej kontroly zvláštnej.

(3) Technická kontrola administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a podľa kontrolných položiek určených metodikou na vykonávanie technickej kontroly administratívnej.

(4) Technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí sa vykonáva v úplnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a posúdením vozidla na prepravu nebezpečných vecí, posúdením dokladov o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach11) a podľa kontrolných položiek určených metodikou na vykonávanie technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí.

(5) Technická kontrola na vydanie prepravného povolenia sa vykonáva v úplnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a posúdením dokladu o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií znečisťujúcich látok a zvuku, ktorý vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla, a podľa kontrolných položiek určených metodikou na vykonávanie technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia.

(6) Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách podľa odsekov 1 až 5, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly.

(7) Technickú kontrolu podľa odsekov 1 až 3 a s nimi súvisiacu technickú kontrolu podľa odseku 6 možno vykonať v mobilnej stanici technickej kontroly za splnenia ďalších požiadaviek podľa § 19 ods. 7 a § 20 ods. 7 až 10 na vozidlách akejkoľvek kategórie podliehajúcej technickej kontrole.

(8) Technická kontrola vykonávaná v rámci cestnej technickej kontroly sa vykonáva v rozsahu kontrolných položiek určených metodikou na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej. Technická kontrola vykonávaná v rámci cestnej technickej kontroly sa vykonáva, ak príslušník Policajného zboru podľa § 60 ods. 5 zákona rozhodol o podrobení vozidla takej kontrole.

(9) Identifikáciu vozidla v rozsahu technickej kontroly nie je potrebné vykonať, ak je vykonaná tým istým technikom v plnom rozsahu v rámci emisnej kontroly, ktorá bezprostredne predchádzala technickej kontrole.

§ 44

Zaťaženie určitých kategórií vozidiel
[k § 107 ods. 8 zákona]

Miery zaťaženia vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách sú uvedené v prílohe č. 10.

§ 45

Prípady nevykonania technickej kontroly
[k § 107 ods. 10 zákona]

Technická kontrola sa nevykoná, ak

a) nemožno naštartovať motor vozidla,

b) vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,

c) je zistený zjavný únik prevádzkových médií,

d) vozidlo má poruchu na plynovom zariadení,

e) niektorá súčasť technologického vybavenia stanice technickej kontroly chýba, nefunguje alebo neplní predpísané podmienky,

f) nie sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých zariadení tvoriacich technologické vybavenie stanice technickej kontroly určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť,

g) v prípade prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly pri náhlej zmene počasia, najmä v dôsledku dažďa, sneženia alebo mrazu, by mohlo dôjsť k ovplyvneniu bezpečnosti vykonávania technickej kontroly alebo výsledkov merania, alebo

h) prevádzkovateľ vozidla pred technickou kontrolou nepredloží ustanovené doklady podľa § 46.

§ 46

Doklady predkladané na technickú kontrolu
[k § 107 ods. 11 zákona]

(1) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie

a) technickej kontroly pravidelnej, technickej kontroly zvláštnej a technickej kontroly administratívnej

1. doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,

2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla,

3. doklad podľa § 29 ods. 8 písm. b) zákona, ak ide o technickú kontrolu administratívnu na základe § 45 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona a prevádzkovateľ pri schvaľovaní podľa § 29 zákona predložil doklad o vykonaní technickej kontroly pravidelnej v členskom štáte alebo zmluvnom štáte,

4. písomný doklad o vykonaní opravy vozidla vydaný autorizovanou opravovňou alebo nezávislou opravovňou, ak ide o vozidlo podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona,

b) technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí

1. doklady podľa písmena a); v doklade vozidla musí byť záznam o tom, že vozidlo je schválené na prepravu nebezpečných vecí, a

2. doklady o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach11) a doklad o zhode s požiadavkami na konštrukciu vozidiel na prepravu nebezpečných vecí,

c) technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia

1. doklady podľa písmena a) a

2. doklad o zhodnosti s technickými požiadavkami,

d) technickej kontroly opakovanej doklady pre príslušný druh technickej kontroly.

(2) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) na vykonanie technickej kontroly pravidelnej

a) v súvislosti s vydaním nového dokladu vozidla po hromadnej prestavbe podľa § 34 ods. 13 zákona predkladá

1. doklad o vykonaní hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 11 písm. b) zákona,

2. kópiu schválenia hromadnej prestavby vrátane kópie základného technického opisu vozidla,

b) z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu podľa § 36 ods. 4 zákona predkladá

1. súhlasné písomné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie alebo rámu v rámci jedného typového radu,

2. rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak prišlo k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, alebo ak je toto číslo nečitateľné, alebo ak ho nemožno určiť,

c) z dôvodu montáže spájacieho zariadenia na vozidlo podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá

1. potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia na vozidlo ustanoveným spôsobom,

2. doklad o schválení spájacieho zariadenia alebo kópiu predchádzajúceho osvedčenia o evidencii, v ktorom je zapísané spájacie zariadenie, a ktoré je demontované, ak ide o zhodný typ vozidla alebo doklad o schválení spájacieho zariadenia, z ktorého vyplýva, že daný typ spájacieho zariadenia je určený pre daný typ vozidla,

d) z dôvodu montáže dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá

1. potvrdenie o montáži systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl vydané držiteľom typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl,

2. kópiu platného typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl vydaného typovým schvaľovacím orgánom,

3. doklady vyplývajúce z udeleného platného typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl,

e) z dôvodu zápisu alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá protokol o skúškach diskového kolesa vypracovaný notifikovanou technickou službou overovania alebo typové schválenie diskového kolesa udelené typovým schvaľovacím orgánom členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom sú uvedené okrem iného značka, typ/variant/verzia vozidiel, pre ktoré je schválená montáž daných diskových kolies, ako aj podmienky montáže na vozidlo vrátane úradne osvedčeného prekladu do štátneho jazyka, ak sú doklady v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku,

f) z dôvodu zápisu zvláštnej výbavy vozidla podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá doklad o schválení zvláštnej výbavy namontovanej na vozidle,

g) z dôvodu konverzie motocyklov subkategórie L3e/L4e-A2 a L3e/L4e-A3 podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá

1. kópiu typového schválenia konverzie,

2. vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vykonaní konverzie,

h) z dôvodu povolenia výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 ods. 4 zákona predkladá opis žiadanej výnimky.

(3) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla namiesto dokladov uvedených v odseku 1 písm. a)

a) na vykonanie technickej kontroly zvláštnej v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3 zákona predkladá identifikačné a technické údaje vozidla v rozsahu uvádzanom v dokladoch vozidla,

b) na vykonanie technickej kontroly pravidelnej v súvislosti s uznaním typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, uznaním schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu alebo vnútroštátnym jednotlivým schválením jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu podľa § 29 ods. 3 zákona predkladá

1. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom je vozidlo evidované, pri dvoch častiach osvedčenia o evidencii sa predkladajú obidve časti; ak sú osvedčenia v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladajú sa s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka, pričom pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte alebo zmluvnom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii,

2. odborný posudok o kontrole originality vozidla základnej,

c) na vykonanie technickej kontroly pravidelnej v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 ods. 5 zákona predkladá

1. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel alebo doklad o schválení vozidla na prevádzku v cestnej premávke, ak vozidlo nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel; doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel nie je potrebné predložiť, ak sú predložené pôvodné doklady vozidla alebo pôvodná tabuľka s evidenčným číslom, ktoré preukazujú prihlásenie vozidla v evidencii vozidiel v Slovenskej republike,

2. v prípade vozidla po odcudzení

2a. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,

2b. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,

2c. doklady preukazujúce identifikáciu vozidla, najmä posudok kriminalisticko-expertízneho skúmania vozidla, oznámení odcudzenia vozidla,

d) na vykonanie technickej kontroly v súvislosti s dodatočným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 31 ods. 5 zákona predkladá

1. doklad vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa § 1 ods. 5 zákona,

2. doklad o vyradení vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa § 1 ods. 5 zákona,

3. protokol o skúškach jednotlivého vozidla vydaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky platné v čase výroby vozidla,

4. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný technickou službou overovania.

(4) Pri technickej kontrole vozidla vybaveného tachografom, ktorý nemá typové schválenie EÚ, sa okrem dokladov podľa odseku 1 predkladá aj čestné vyhlásenie o tom, že na vozidlo sa vzťahujú výnimky.12)

(5) Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľa odseku 1 predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním technickej kontroly.

(6) Ak vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti podlieha odstráneniu chýb v autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona, na vykonanie technickej kontroly prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá písomný doklad o vykonaní opravy vozidla vydaný autorizovanou opravovňou alebo nezávislou opravovňou, ktorá opravuje vozidlo spôsobom podľa § 47 ods. 7 zákona; doklad sa nepredkladá, ak je zaznamenaný v automatizovanom informačnom systéme.

§ 47

Lehoty technických kontrol pravidelných
[k § 108 ods. 2 zákona]

(1) Technickej kontrole pravidelnej

a) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách podlieha vozidlo

1. kategórie L3eA1,

2. kategórie L4eA1,

3. kategórie L6e iné ako v písmene b) šiestom bode,

4. kategórie O2,

5. kategórie Ta,

6. kategórie R2,

7. kategórie R3a,

8. kategórie R4a,

b) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo

1. kategórie L3eA2,

2. kategórie L3eA3,

3. kategórie L4eA2,

4. kategórie L4eA3,

5. kategórie L5e,

6. kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,

7. kategórie L7e,

8. kategórie M1,

9. kategórie N1,

10. kategórie Tb,

11. kategórie R3b,

12. kategórie R4b,

c) v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo

1. kategórie M2,

2. kategórie M3, ktoré po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie podlieha technickej kontrole pravidelnej periodicky v polročných lehotách,

3. kategórie N2,

4. kategórie N3,

5. kategórie O3,

6. kategórie O4,

7. používané na taxislužbu,

8. kategórie L3e, M1, N1 a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,

9. kategórie M a N používané

9a. na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,

9b. na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,

9c. ako sanitné vozidlá,

9d. na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.

(2) Ak sa dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

(3) Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie uvedený v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

(4) Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla.

(5) Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej končí

a) uplynutím lehoty platnosti,

b) vykonaním novej technickej kontroly pravidelnej alebo

c) vykonaním novej technickej kontroly administratívnej.

§ 48

Prípady nariadenia technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt
[k § 109 ods. 1 zákona]

(1) Vozidlo sa podrobí technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak nastane niektorý z týchto prípadov:

a) vozidlo je pri technickej kontrole zjavne nesprávne vyhodnotené,

b) vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a táto nespôsobilosť trvá,

c) vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,

d) prevádzkovateľ vozidla nepodrobil vozidlo technickej kontrole pravidelnej v ustanovenej lehote,

e) pri cestnej technickej kontrole je vozidlo hodnotené s vážnou alebo nebezpečnou chybou,

f) vozidlo je prevádzkované v cestnej premávke s vážnou alebo nebezpečnou chybou,

g) vozidlo nie je poskytnuté na opakované vykonanie technickej kontroly podľa § 107 ods. 13 zákona.

(2) Vozidlo sa podrobí technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, aj keď prevádzkovateľ vozidla si nesplnil povinnosť podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona.

§ 49

Hodnotenie technického stavu vozidla
[k § 110 ods. 7 zákona]

(1) Každá kontrolovaná oblasť v rámci technickej kontroly obsahuje jednu alebo viacero kontrolných položiek. Každá kontrolná oblasť obsahuje zoznam možných chýb a úroveň ich závažnosti.

(2) Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla a funkcia jednotlivých systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek hodnotia chybami, ktoré patria do týchto skupín chýb:

a) ľahké chyby, ktoré nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani na životné prostredie, ako aj iné menej významné prípady nezhody; vozidlo je „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,

b) vážne chyby, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie, alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nezhody; vozidlo je „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,

c) nebezpečné chyby, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke; vozidlo je „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“.

(3) Vozidlo, na ktorom sa zistia chyby patriace do viac než jednej skupiny chýb podľa odseku 2, sa vyhodnotí podľa chyby, ktorá zodpovedá najzávažnejšej chybe. Vozidlo vykazujúce viacero chýb v rámci rovnakej oblasti kontroly podľa vymedzenia rozsahu kontroly možno zaradiť do najbližšej skupiny závažnejších chýb, ak možno preukázať, že kombinovaný účinok týchto chýb vyúsťuje do vyššieho stupňa ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky.

(4) Technický stav vozidla sa pri technickej kontrole nevyhodnotí, ak nemožno vykonať všetky predpísané kontrolné položky z dôvodu poruchy niektorého predpísaného zariadenia z technologického vybavenia stanice technickej kontroly a táto situácia nebola spôsobená chybou vozidla alebo konaním vodiča vozidla.

§ 50

Závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla
[k § 110 ods. 7 zákona]

(1) Vozidlo sa považuje za „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak technická kontrola je vykonaná v ustanovenom rozsahu a na vozidle nie sú chyby alebo ak na vozidle sú ľahké chyby.

(2) Vozidlo sa považuje za „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak technická kontrola je vykonaná v ustanovenom rozsahu a pri technickej kontrole je zistená aspoň jedna vážna chyba a nie je zistená žiadna nebezpečná chyba.

(3) Vozidlo sa považuje za „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak

a) technická kontrola nie je vykonaná v ustanovenom rozsahu; to sa nevzťahuje na ukončenie technickej kontroly podľa § 49 ods. 4,

b) je na vozidle zistená aspoň jedna nebezpečná chyba, alebo

c) pri technickej kontrole opakovanej sa opakovane zistí tá istá vážna chyba.

§ 51

Spôsob evidovania údajov o technických kontrolách
[k § 110 ods. 7 zákona]

(1) Údaje o chybách zistených pri technických kontrolách podľa jednotlivých kontrolných položiek a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke vedie a eviduje technik technickej kontroly v celoštátnom informačnom systéme.

(2) Údaje o technických kontrolách a chybách podľa odseku 1 v rámci všetkých staníc technickej kontroly vedie a eviduje technická služba v celoštátnom informačnom systéme.

§ 52

Vzory a náležitosti dokladov vydávaných pri technických kontrolách
[k § 111 ods. 8 zákona]

(1) Protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o druhu technickej kontroly, identifikačné údaje vozidla, diagnostické údaje, zistené chyby, závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke, údaje o sérii a evidenčnom čísle prideleného osvedčenia o technickej kontrole, identifikačné údaje stanice technickej kontroly, identifikačné údaje technikov technickej kontroly, dátum vykonania technickej kontroly a čas vykonania posledného zápisu do protokolu o technickej kontrole vozidla, údaje o lehote platnosti a zoznam kontrolných položiek a miesto na podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri technickej kontrole.

(2) Tlačivo dokladu podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri najmenej 80 g · m-2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami červenej farby s odtieňom Pantone 1795 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „TK“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.

(3) Vzor tlačiva protokolu o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola je uvedený v prílohe č. 11.

(4) Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje dopravcu, identifikačné údaje o vozidle, údaje o nebezpečných veciach schválených na prepravu, číslo protokolu o technickej kontrole vozidla, identifikačné údaje o pridelenom čísle stanice technickej kontroly a o pridelenom čísle technika technickej kontroly, dátum vykonania technickej kontroly, čas vykonania posledného zápisu do osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí a údaje o lehote platnosti.

(5) Tlačivo dokladu podľa odseku 4 je vyhotovené na papieri najmenej 80 g · m-2 formátu A4. Lícna strana obsahuje ochranné prvky a pás s odtieňom ružovej farby Pantone 1777 U.

(6) Vzor tlačiva osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí je uvedený v osobitnom predpise,11) pričom text je v slovenskom jazyku a predpísanom jazyku.

(7) Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje o vozidle, číslo protokolu o technickej kontrole vozidla, identifikačné údaje o pridelenom čísle stanice technickej kontroly a o pridelenom čísle technika technickej kontroly, dátum a čas vykonania technickej kontroly, údaje o lehote platnosti.

(8) Tlačivo dokladu podľa odseku 7 je vyhotovené na papieri najmenej 95 g · m-2 formátu A4 s predtlačou v anglickom jazyku. Lícna strana obsahuje ochranné prvky.

(9) Vzor tlačiva potvrdenia o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia je uvedený v prílohe č. 12.

(10) Osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje o vozidle, údaje o evidenčnom čísle vozidla, údaj počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti v čase kontroly, zistené chyby a úroveň ich závažnosti, výsledok technickej kontroly, názov stanice technickej kontroly, miesto a dátum kontroly, dátum vydania, údaje o lehote platnosti technickej kontroly, harmonizované kódy Európskej únie a ďalšie informácie.

(11) Tlačivo dokladu podľa odseku 10 je vyhotovené na papieri najmenej 160 g · m-2 s rozmermi 85 mm × 54 mm (±1 mm). Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami s odtieňom červenej farby Pantone 1795 U. Lícna strana obsahuje ochrannú podtlač a hologram s rozoznávacou značkou štátu.

(12) Vzor tlačiva Osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola je uvedený v prílohe č. 13.

(13) Ochranné prvky tlačív dokladov podľa odsekov 1, 4, 7 a 10, ktorých špecifikácia a charakteristické vlastnosti nemôžu byť zverejnené, sa oznámia technickej službe v štádiu schvaľovania pred začatím ich výroby.

§ 53

Vyznačovanie výsledku technickej kontroly
[k § 111 ods. 9 zákona]

(1) Výsledok technickej kontroly sa zapisuje do protokolu o technickej kontrole vozidla prostredníctvom celoštátneho informačného systému.

(2) Počas technickej kontroly pravidelnej, technickej kontroly administratívnej a technickej kontroly opakovanej, technik technickej kontroly odstráni z vozidla kontrolnú nálepku pridelenú pri predchádzajúcej technickej kontrole, ak je nalepená na vozidlo.

(3) Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše lehota platnosti technickej kontroly podľa § 47, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole; to platí aj pre vozidlá podľa § 108 ods. 3 zákona.

(4) Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa obmedzí odo dňa vykonania na 60 dní, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole.

(5) Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa lehota platnosti technickej kontroly nezapisuje. Osvedčenie o technickej kontrole sa nevydáva.

(6) Pri technickej kontrole zvláštnej sa postupuje podľa odsekov 1, 3 až 5; lehota platnosti sa nezapisuje, osvedčenie o technickej kontrole sa nevydáva.

(7) Pri technickej kontrole administratívnej sa postupuje podľa odsekov 1, 3 až 5. Lehota platnosti sa vyznačí podľa pôvodnej platnosti, ak sa postupuje podľa odseku 3.

(8) Pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí sa postupuje podľa odsekov 1, 4 a 5. Ak je vozidlo vyhodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, postupuje sa podľa odseku 3; okrem osvedčenia o technickej kontrole sa vydáva aj osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí.

(9) Pri technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia sa postupuje podľa odsekov 1, 4 a 5. Ak je vozidlo vyhodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, postupuje sa podľa odseku 3; okrem osvedčenia o technickej kontrole sa vydáva aj potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia.

(10) Ak sa technická kontrola podľa odsekov 8 a 9 vykonáva súčasne a vozidlo je vyhodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ alebo vyhodnotené ako „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, vydáva sa iba jedno osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola.

(11) Bezprostredne pred začatím vykonávania kontrolných položiek na vozidle technik technickej kontroly zaeviduje začiatok technickej kontroly v celoštátnom informačnom systéme. Bezprostredne po vykonaní ustanovených kontrolných položiek technik technickej kontroly zaeviduje ich ukončenie v celoštátnom informačnom systéme.

(12) Protokol o vykonanej technickej kontrole sa na stanici technickej kontroly uchováva štyri roky od vydania protokolu.

Záverečné ustanovenia

§ 55

Spoločné ustanovenie

Ak osvedčenie o evidencii časti II nie je vydané, na kontrolné položky spojené s osvedčením o evidencii časti II podľa tejto vyhlášky sa použije osvedčenie o evidencii.

§ 56

Prechodné ustanovenia

(1) Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorá prevádzkuje stanicu technickej kontroly zriadenú podľa doterajších právnych predpisov, ktorá nespĺňa najmenšie rozmery podľa § 19 ods. 2 alebo ods. 3, alebo ktorá je vybavená celovozidlovým zdvihákom alebo celovozidlovými zdvihákmi, môže prevádzkovať takú stanicu technickej kontroly do ukončenia činnosti.

(2) Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorá vykoná zmeny v priestoroch stanice technickej kontroly zriadenej podľa doterajších právnych predpisov, môže prevádzkovať takú stanicu technickej kontroly do ukončenia činnosti, aj ak jej priestory nespĺňajú najmenšie rozmery podľa
§ 19 ods. 2 alebo ods. 3 alebo ak je v týchto priestoroch vybavená celovozidlovým zdvihákom alebo celovozidlovými zdvihákmi.

(3) Požiadavky podľa tejto vyhlášky musí spĺňať

a) monitorovacie záznamové zariadenie podľa § 20 ods. 1 písm. k) od 20. mája 2019,

b) skúšačka zavesenia a uloženia kolies podľa § 20 ods. 1 písm. m) na kontrolnej linke typu B, C alebo M od 1. januára 2020,

c) skúšobňa bŕzd podľa § 20 ods. 1 písm. o) a motocyklová skúšobňa bŕzd podľa § 20 ods. 1 písm. ad) od 1. januára 2019,

d) meradlo svetlometov podľa § 20 ods. 1 písm. p) od 20. mája 2019,

e) rovinná plocha podľa § 20 ods. 1 písm. q) od 1. januára 2020.

(4) Stanica technickej kontroly musí byť vybavená

a) mobilným zariadením podľa § 20 ods. 1 písm. c) do 31. decembra 2019,

b) otočnými plošinami podľa § 20 ods. 1 písm. l) do 31. decembra 2019,

c) skúšačkou zavesenia a uloženia kolies podľa § 20 ods. 1 písm. m) do 31. decembra 2019, ak ide o kontrolnú linku typu A,

d) čítačkou palubnej diagnostiky OBD podľa § 20 ods. 1 písm. s) do 31. decembra 2019,

e) kalibrami na spájacie zariadenie podľa § 20 ods. 1 písm. ab) do 20. mája 2019, ak ide o kontrolnú linku typu B a C, a do 20. mája 2020, ak ide o kontrolnú linku typu A.

(5) Pečiatky stanice technickej kontroly podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za rovnocenné s pečiatkami podľa tejto vyhlášky; tieto pečiatky možno používať až do ich výmeny technickou službou, najdlhšie do 31. decembra 2020.

(6) Tlačivá „Protokol o technickej kontrole“ podľa doterajších právnych predpisov možno vydávať do 31. decembra 2018.

(7) Tlačivá „Osvedčenie o technickej kontrole“ podľa doterajších právnych predpisov možno vydávať do 31. decembra 2018.

(8) Technická kontrola vykonaná do 19. mája 2018 zostáva zachovaná do uplynutia lehoty určenej pri technickej kontrole.

§ 56a

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020

(1) Stanica technickej kontroly musí byť vybavená pripojením na internet so statickou verejnou IP adresou do 31. marca 2020.

(2) Požiadavky podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. januára 2020 musí spĺňať meradlo spomalenia podľa § 20 ods. 1 písm. n) od 1. januára 2021.

§ 56b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Požiadavky podľa tejto vyhlášky musí spĺňať skúšobňa bŕzd najneskôr od 1. júla 2022 a mobilné zariadenie na používanie celoštátneho informačného systému využívané na zaznamenávanie identifikácie kalibrovaných zariadení používaných pri technickej kontrole najneskôr od 1. apríla 2021.

(2) Technická kontrola vykonaná do 31. decembra 2020 zostáva v platnosti do uplynutia lehoty pri nej určenej.

§ 56c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2021

Požiadavky podľa tejto vyhlášky musí spĺňať skúšobňa bŕzd do 31. júna 2022.

§ 57

Transpozičné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.


§ 58

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.


Arpád Érsek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

Požiadavky na zariadenia používané pri technických kontrolách a na ich kalibráciu

ČASŤ A – VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA

1. Zariadenie podľa § 20 ods. 1 písm. k) až p), r) až v), aa), ab) a ad) musí byť identifikované týmito údajmi: výrobca a typové označenie.

2. Zariadenie podľa § 20 ods. 1 písm. n) až r), u), v), aa), ab) a ad) musí byť identifikované výrobným číslom alebo iným obdobným jednoznačným údajom.

3. Ak je zariadenie vybavené automatizovaným riadiacim systémom so zmeniteľným programovým riadením, musí byť označenie softvérovej verzie programu identifikovateľné.

4. Ak automatizovaný riadiaci systém zariadenia nastavuje, kontroluje a vyhodnocuje výrobcom zadefinovanú správnosť funkcie zariadenia, musí byť spôsob oznamovania nesprávnej funkcie zariadenia súčasťou návodu na obsluhu.

5. Ak zariadenie poskytuje funkčné alebo informatívne údaje prostredníctvom svietiacich kontroliek, musí byť ich význam vysvetlený textom uvedeným na zariadení alebo v návode na obsluhu.

6. Ak zariadením zobrazované namerané hodnoty sú hodnotami vypočítavanými jeho riadiacim programom, musia byť spôsob výpočtu, zadefinovanie jednotlivých veličín vstupujúcich do výpočtu a informácie o časovom intervale zberu ich hodnôt na výpočet uvedené v dokumentácii výrobcu.

7. Meracia jednotka musí byť na zariadení vyznačená v mieste zobrazovania meraných hodnôt.

8. Ak sú meraným hodnotám priraďované znamienka + alebo –, musí byť ich význam, ak to nie je jednoznačne zrejmé, vyznačený na zariadení.

9. Ak sú na zariadení s meracou funkciou obsluhe prístupné manuálne nastavovacie prvky, môžu sa tieto týkať len nastavovania nulovej hodnoty. Postup nastavovania musí byť súčasťou návodu na obsluhu.

10. Ak je zariadenie s meracou funkciou vybavené ručným nastavovaním zosilnenia, t. j. vykonávaním činnosti, ktorou sa dá meniť veľkosť zobrazovanej hodnoty pri konštantnej veľkosti meranej veličiny, musí byť toto nastavovanie prístupné len subjektom, ktoré vykonávajú odborný servis alebo kalibráciu. Postup nastavovania musí byť súčasťou návodu na kalibráciu.

11. Ak možno meniť v automatizovanom riadiacom systéme zariadenia nastaviteľné parametre programu merania, tak táto činnosť musí byť umožnená len cez servisný prístup.

12. Ak obsluha zadáva do zariadenia s meracou funkciou údaje alebo ich do neho vkladá z externej informačnej databázy, musí mať možnosť kontrolovať ich.

13. Kalibrácia zariadenia sa musí dať uskutočniť vo vzťahu k tým údajom na zobrazovacom alebo dokumentačnom výstupe, ktorý sa používa na vyhodnotenie technickej kontroly.

14. Ak to povaha zariadenia vyžaduje, musí byť k zariadeniu návod na jeho zabudovanie, na napojenie na zdroje energií a na prepojenie s inými zariadeniami, a to v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

15. Ak to povaha zariadenia vyžaduje, musí byť k zariadeniu návod na jeho obsluhu a údržbu v rozsahu potrebnom na vykonávanie technických kontrol vozidiel, a to v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

16. Ak má zariadenie manuálne nastavovacie prvky, potrebné na jeho správny chod, musí byť k zariadeniu návod na jeho nastavenie v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

17. K zariadeniam podľa § 20 ods. 1 písm. m), o), p), r), u), v) a ad), ak sú určené pre kontrolnú linku typu M, musí výrobca deklarovať určenie použitia zariadenia pri teplote prostredia ( – 10 až 40) °C a v prostredí nechránenom pred poveternostnými vplyvmi.

ČASŤ B – OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA

1. Mobilné zariadenie na používanie celoštátneho informačného systému [§ 20 ods. 1 písm. c)]

1.1 Požiadavky na zariadenie

1.1.1 Zariadenie je tvorené najmenej jedným mobilným zariadením na vyhotovenie snímok so softvérovým vybavením komunikujúcim s celoštátnym informačným systémom.

1.1.2 Zariadenie musí vyhotovovať snímky

1.1.2.1 identifikačného čísla vozidla VIN,

1.1.2.2 zobrazovanej hodnoty počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti,

1.1.2.3 ďalších požadovaných údajov z vozidla.

1.1.3 Snímky vytvárané zariadením sa musia priraďovať k príslušnému elektronickému protokolu technickej kontroly v celoštátnom informačnom systéme.

1.1.4 Zariadenie snímky podľa bodu 1.1.2 nesmie ukladať do trvalej pamäte zariadenia, ale musí ich bezodkladne, najneskôr do 15 sekúnd automaticky preniesť do celoštátneho informačného systému.

1.1.5 Každú snímku podľa bodu 1.1.2 musí zariadenie označiť časom vytvorenia, identifikačným kódom a GPS polohou zariadenia. Čas vytvorenia musí byť zhodný s aktuálnym univerzálnym koordinovaným časom UTC +1 zisteným prostredníctvom protokolu NTP (network time protocol).

1.1.6 Identifikačný kód snímky

1.1.6.1 podľa bodu 1.1.2.1 tvorí znak „VIN“,

1.1.6.2 podľa bodu 1.1.2.2 tvorí znak „KM“,

1.1.6.3 podľa bodu 1.1.2.3 tvorí znak „D“.

1.1.7 K snímkam podľa bodu 1.1.2.3 musí monitorovacie zariadenie umožniť zadať popis snímky.

1.1.8 Snímky podľa bodu 1.1.2 musia byť vo formáte JPEG a veľkosť súboru nesmie presiahnuť 100 kB.

1.1.9 Na účely vyhotovovania snímok podľa bodu 1.1.2 pri výkone technickej kontroly je možné použiť snímky vyhotovené mobilným zariadením aj pre výkon emisnej kontroly.

1.1.10 Zariadenie využívané na zaznamenanie identifikácie kalibrovaných zariadení používaných pri technickej kontrole musí primerane plniť požiadavky podľa bodov 1.1.1 až 1.1.8.

2. Zariadenie na odsávanie spalín [§ 20 ods. 1 písm. h)]

2.1 Požiadavky na zariadenie

2.1.1 Zariadenie musí odsávať spaliny z výfukov motorových vozidiel a odvádzať ich mimo priestor haly s kontrolnou linkou alebo kontrolnými linkami.

2.1.2 Zariadenie musí spaliny odsávať po celej dĺžke linky využívanej na kontrolu vozidiel.

2.1.3 Zariadenie musí odsávať spaliny priamo z výfukovej koncovky vozidla alebo odsávať vzduch z oblasti, v ktorej sa vo zvýšenej miere vyskytujú vyprodukované spaliny.

2.1.4 Odsávanie musí byť na princípe nútene vytvoreného podtlaku.

2.1.5 Zariadenie nemusí zabezpečovať odsávanie spalín z výfukových vývodov umiestnených mimo úrovne podvozkového priestoru vozidla.

3. Zdroj stlačeného vzduchu [§ 20 ods. 1 písm. i)]

3.1 Požiadavky na zariadenie

3.1.1 Zdroj stlačeného vzduchu musí v prípade stanice technickej kontroly s kontrolnou linkou

3.1.1.1 typu A poskytovať tlak 0,6 MPa,

3.1.1.2 typu B, C alebo M poskytovať tlak 1 MPa.

4. Zariadenie na nadvihnutie nápravy vozidla [§ 20 ods. 1 písm. j)]

4.1 Požiadavky na zariadenie

4.1.1 Zariadenie na nadvihnutie nápravy vozidla musí mať na kontrolnej linke typu B, C alebo M nosnosť najmenej 12 000 kg.

4.1.2 Zariadenie musí mať pracovnú výšku v nezdvihnutom stave najviac 250 mm.

5. Monitorovacie záznamové zariadenie [§ 20 ods. 1 písm. k)]

5.1 Požiadavky na zariadenie

5.1.1 Monitorovacie záznamové zariadenie musí pokrývať priestor kontrolnej linky týmito snímacími zariadeniami (ďalej len „kamera“):

5.1.1.1 vstupná kamera,

5.1.1.2 výstupná kamera,

5.1.1.3 prehľadová kamera č. 1,

5.1.1.4 prehľadová kamera č. 2.

5.1.2 Monitorovacie záznamové zariadenie musí obsahovať aj vonkajšiu kameru, ale len pri technickej kontrole vozidiel, na ktorých nie je možné vykonávať kontrolu v priestore kontrolnej linky.

5.1.3 Vstupná kamera musí umožniť zhotoviť

5.1.3.1 digitálnu statickú snímku (ďalej len „snímka“) vytvorenú v ustanovenom okamihu,

5.1.3.2 digitálny videozáznam (ďalej len „videozáznam“) s frekvenciou najmenej dva obrázky za sekundu.

5.1.4 Výstupná kamera musí umožniť zhotoviť

5.1.4.1 snímku vytvorenú v ustanovenom okamihu,

5.1.4.2 videozáznam s frekvenciou najmenej dva obrázky za sekundu.

5.1.5 Prehľadová kamera č. 1 musí umožniť zhotoviť

5.1.5.1 snímky vytvárané v najviac päťminútových intervaloch,

5.1.5.2 videozáznam s frekvenciou najmenej päť obrázkov za sekundu.

5.1.6 Prehľadová kamera č. 2 musí umožniť zhotoviť

5.1.6.1 snímky vytvárané v najviac päťminútových intervaloch,

5.1.6.2 videozáznam s frekvenciou najmenej päť obrázkov za sekundu.

5.1.7 Vonkajšia kamera musí umožniť zhotoviť snímku vytvorenú v ustanovenom okamihu.

5.1.8 Vytvorenie snímok podľa bodov 5.1.3.1, 5.1.4.1 a 5.1.7 sa iniciuje zosnímaním čiarového kódu čítačkou čiarového kódu. Ku každej kamere podľa bodov 5.1.1.1, 5.1.1.2 a 5.1.2 prislúcha jedna čítačka. Opakované snímanie toho istého čiarového kódu musí viesť k opakovanému vytvoreniu snímky aktuálnej situácie pred kamerou. Počet týchto možných opakovaní musí byť neobmedzený.

5.1.9 Začiatok vytvárania snímok podľa bodov 5.1.5.1, 5.1.6.1 na príslušnej kontrolnej linke sa iniciuje najneskôr vytvorením snímky podľa bodu 5.1.3.1 a najskôr sa ukončuje vytvorením snímky podľa bodu 5.1.4.1 na tej istej kontrolnej linke.

5.1.10 Každú snímku podľa bodov 5.1.3.1, 5.1.4.1, 5.1.5.1, 5.1.6.1 a 5.1.7 musí monitorovacie záznamové zariadenie označiť časom vytvorenia a identifikačným kódom. Čas vytvorenia musí byť zhodný s aktuálnym univerzálnym koordinovaným časom UTC +1 zisteným prostredníctvom protokolu NTP (Network Time Protocol).

5.1.11 Identifikačný kód snímky

5.1.11.1 podľa bodu 5.1.3.1 tvorí znak „P“ a poradové číslo kontrolnej linky, napríklad „P01“,

5.1.11.2 podľa bodu 5.1.4.1 tvorí znak „Z“ a poradové číslo kontrolnej linky, napríklad „Z01“,

5.1.11.3 podľa bodov 5.1.5.1 a 5.1.6.1 tvorí znak „R“, poradové číslo kontrolnej linky a poradové číslo prehľadovej kamery, napríklad „R011“,

5.1.11.4 podľa bodu 5.1.7 tvorí znak „V“.

5.1.12 Monitorovacie záznamové zariadenie musí byť v prípade snímok podľa bodov 5.1.3.1, 5.1.4.1 a 5.1.7 vybavené funkciou prevádzania evidenčného čísla vozidla na digitálny textový reťazec.

5.1.13 Snímky podľa bodu 5.1.10 spolu s digitálnym textovým reťazcom podľa bodu 5.1.12 musí monitorovacie záznamové zariadenie zaslať do celoštátneho informačného systému.

5.1.14 Snímky podľa bodu 5.1.10 musia byť vo formáte JPEG, pričom nesmú byť pozmenené voči originálu a veľkosť súboru nesmie presiahnuť 100 kB.

5.1.15 Začiatok vytvárania videozáznamu podľa bodov 5.1.3.2, 5.1.4.2, 5.1.5.2 a 5.1.6.2 na príslušnej kontrolnej linke sa iniciuje najneskôr vytvorením snímky podľa bodu 5.1.3.1 prvého vozidla vstupujúceho na linku a najskôr sa ukončuje vytvorením snímky podľa bodu 5.1.4.1 na tej istej linke posledného vozidla opúšťajúceho linku.

5.1.16 Videozáznam podľa bodov 5.1.3.2, 5.1.4.2, 5.1.5.2 a 5.1.6.2 musí monitorovacie záznamové zariadenie ukladať po dobu dvoch rokov na príslušnom pracovisku stanice technickej kontroly odo dňa jeho vytvorenia. Každý videozáznam musí monitorovacie záznamové zariadenie označiť časom vytvorenia. Čas vytvorenia musí byť zhodný s aktuálnym univerzálnym koordinovaným časom UTC +1 zisteným prostredníctvom protokolu NTP (network time protocol).

5.1.17 Snímky vytvárané podľa bodov 5.1.3.1, 5.1.4.1, 5.1.5.1, 5.1.6.1 a 5.1.7 zaslané do celoštátneho informačného systému musia umožniť vizuálne rozpoznanie

5.1.17.1 druhu vozidla,

5.1.17.2 farby vozidla.

5.1.18 Videozáznam vytvorený podľa bodu 5.1.15 musí

5.1.18.1 mať v obrazovej časti videa zobrazený dátum a čas vytvorenia videa,

5.1.18.2 byť v rozlíšení najmenej 720 × 576 bodov,

5.1.18.3 umožniť rozpoznanie druhu vozidla,

5.1.18.4 umožniť rozpoznanie farby vozidla.

5.1.19 Monitorovacie záznamové zariadenie musí umožniť na pracovisku príslušnej stanice technickej kontroly len subjektom podľa § 105 ods. 5 zákona

5.1.19.1 prezeranie videozáznamu podľa bodu 5.1.15,

5.1.19.2 prenos videozáznamu podľa bodu 5.1.15 vo zvolenom rozsahu na externý dátový nosič prostredníctvom lokálnej siete,

5.1.19.3 trvalý vzdialený elektronický prístup k videozáznamu vo zvolenom rozsahu prostredníctvom siete internet.

5.1.20 Údaje uložené v monitorovacom záznamovom zariadení musia byť zabezpečené proti vymazaniu, pozmeňovaniu a znehodnoteniu.

5.1.21 Časti monitorovacieho záznamového zariadenia môžu slúžiť súčasne aj na monitorovanie vykonávania emisných kontrol a ukladanie údajov z tohto monitorovania.

5.1.22 Požiadavky na umiestnenie jednotlivých druhov kamier a ich nasmerovanie sú uvedené v prílohe č. 4.

5.1.23 Monitorovacie záznamové zariadenie využívané na monitorovanie výkonu kalibrácie zariadení používaných pri technickej kontrole v priestoroch odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení pri technickej kontrole musí primerane plniť požiadavky podľa bodov 5.1.1 až 5.1.22, ktoré zabezpečia preukázanie vykonania kalibrácie jednotlivých zariadení podľa schválených kalibračných postupov.

6. Otočné plošiny [§ 20 ods. 1 písm. l)]

6.1 Požiadavky na zariadenie

6.1.1 Otočné plošiny tvorí jeden pár samostatných plošín, ktoré musia mať takú stavebnú výšku a tvar, aby kládli prejazdu vozidla len zanedbateľný odpor.

6.1.2 Otočné plošiny musia pri ich zaťažení okamžitou hmotnosťou pripadajúcou na riadenú nápravu vozidla umožniť plynulé vytáčanie kolies okolo osí ich riadenia.

6.1.3 Otočné plošiny musia mať na kontrolnej linke

6.1.3.1 typu A nosnosť na jeden pár najmenej 2 000 kg,

6.1.3.2 typu B, C alebo M nosnosť na jeden pár najmenej 11 500 kg.

6.1.4 Otočné plošiny musia umožniť vytočenie kolies riadenej nápravy vozidla z priameho smeru najmenej o uhol 45° na každú stranu.

7. Skúšačka zavesenia a uloženia kolies [§ 20 ods. 1 písm. m)]

7.1 Požiadavky na zariadenie

7.1.1 Skúšačka zavesenia a uloženia kolies sa skladá z jedného páru vodorovných platní umiestnených tesne nad rovinou státia vozidla, ktoré musia mať taký motorický pohon, aby vykonávali vo vodorovnej rovine také pohyby, pri ktorých sa navzájom približujú a vzďaľujú. Ak ide o linku typu B, C alebo M, musia sa tieto pohyby platní uskutočňovať po dráhach, ktoré sú

7.1.1.1 rovnobežné s pozdĺžnou osou kontrolnej linky,

7.1.1.2 kolmé na pozdĺžnu os kontrolnej linky.

7.1.2 Dráhy pohybov uvedených smerov môžu byť namiesto priamočiarych aj zakrivené.

7.1.3 Nosnosť jedného páru platní musí byť na kontrolnej linke

7.1.3.1 typu A najmenej 2 000 kg,

7.1.3.2 typu B, C a M najmenej 12 000 kg.

7.1.4 Dráha vzájomného vzďaľovania a približovania sa platní musí byť pri zaťažení podľa bodu 7.1.4 na kontrolnej linke

7.1.4.1 typu A najmenej 45 mm,

7.1.4.2 typu B, C alebo M najmenej 95 mm.

7.1.5 Rýchlosť vzájomného pohybu platní musí byť pri zaťažení podľa bodu 7.1.3 v rozmedzí 50 mm · s-1 až 150 mm · s-1, ak ide o kontrolnú linku typu B, C alebo M.

7.1.6 Spustenie a zastavenie pohybu platní a voľba druhu a smeru orientácie ich pohybu sa musí dať uskutočniť z miesta vizuálneho posudzovania obsluhou.

8. Meradlo spomalenia [§ 20 ods. 1 písm. n)]

8.1 Požiadavky na zariadenie

8.1.1 Meradlo spomalenia vozidla (ďalej len „decelerograf“) musí pri jazdnej skúške bŕzd zmerať a zobraziť hodnotu stredného plného brzdného spomalenia vozidla. Túto hodnotu stredného plného brzdného spomalenia vozidla môže decelerograf stanoviť z hodnôt spomalenia nameraných v priebehu spomaľovania vozidla, buď výpočtom

8.1.1.1 podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov13) č. 13 alebo

8.1.1.2 z aritmetického priemeru nameraných hodnôt z intervalu hodnôt, ktorých ohraničenie určí manuálnym zadaním technik technickej kontroly.

8.1.2 Decelerograf musí podľa údajov v dokumentácii jeho výrobcu hodnoty spomalenia určené pre výpočet vzorkovať s frekvenciou najmenej 50 Hz.

8.1.3 Z uskutočnenej kontroly brzdovej sústavy jazdnou skúškou vozidla musí decelerograf v elektronickej forme zaznamenať a preniesť do celoštátneho informačného systému súbor týchto údajov:

8.1.3.1 identifikáciu decelerografu,

8.1.3.2 hodnotu stredného plného brzdného spomalenia vypočítanú podľa bodu 8.1.1,

8.1.3.3 vypočítanú hodnotu zbrzdenia vozidla,

8.1.3.4 priebeh pozdĺžneho spomalenia vozidla,

8.1.3.5 priebeh rýchlosti vozidla,

8.1.3.6 priebeh dráhy vozidla,

8.1.3.7 priebeh zmeny súradníc GPS.

8.1.4 Decelerograf musí mať merací rozsah (0 až 10) m · s-2 a zobrazovať hodnotu stredného plného brzdného spomalenia s delením stupnice najviac po 0,1 m · s-2.

8.1.5 Decelerograf musí byť prenosný, obsluhovateľný z miesta vodiča a konštrukčne uspôsobený na použitie v naplno brzdiacom vozidle.

8.1.6 Decelerograf musí pri kalibrácii podľa bodu 8.2 udávať hodnotu spomalenia s chybou menšou alebo rovnou ±0,3 m · s-2.

8.2 Požiadavky na kalibráciu

8.2.1 Kalibrácia decelerografu sa vykonáva zisťovaním plnenia požiadavky 8.1.6 v šiestich rovnomerne rozložených hodnotách z rozsahu (0 až 10) m · s-2, pričom jednou z týchto hodnôt musí byť hodnota 0 m · s-2.

8.2.2 Chybou decelerografu sa rozumie rozdiel medzi údajom decelerografu a údajom kalibračného zariadenia podľa bodu 8.2.3.

8.2.3 Kalibračným zariadením je

8.2.3.1 rovinná plocha, ktorej sklon je meniteľný, na ktorú je možné upevniť decelerograf v smere najväčšieho sklonu rovinnej plochy a sklonomer podľa bodu 8.2.3.2,

8.2.3.2 sklonomer upevnený na ploche podľa bodu 8.2.3.1 merajúci uhol jej sklonu od vodorovnej roviny v rozsahu 0° až 90°; sklonomer musí mať delenie stupnice s hodnotou dielika najviac 0,1°.

8.2.4 Údajom kalibračného zariadenia je hodnota 9,806 · sin β, kde β je uhol udávaný sklonomerom.

8.2.5 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

8.2.6 Sklonomer musí mať certifikát o kalibrácii, nie starší ako dva roky, preukazujúci, že jeho chyba pre merací rozsah podľa bodu 8.2.3.2 je menšia alebo rovná ±0,25°.

9. Skúšobňa bŕzd [§ 20 ods. 1 písm. o) a ad)]

9.1 Požiadavky na zariadenie

9.1.1 Valcová skúšobňa bŕzd (VSB) musí merať

9.1.1.1 brzdné sily a ovládaciu silu na brzdový pedál v prípade VSB na kontrolnej linke typu A (ďalej len „VSB typu A“),

9.1.1.2 brzdné sily, ovládaciu silu na brzdový pedál a ovládací tlak vzduchu brzdovej sústavy v prípade VSB na kontrolnej linke typu B, C a M (ďalej len „VSB typu BCM“),

9.1.1.3 brzdnú silu, v prípade VSB podľa § 20 ods. 1 písm. ad) (ďalej len „VSB typu L“).

9.1.2 VSB musí merať brzdné sily na jednotlivých brzdených kolesách nápravy vozidla.

9.1.3 Kolesá vozidla sa pri meraní musia nútene otáčať na motoricky poháňaných valcoch a vozidlo musí stáť na mieste.

9.1.4 Meranie brzdnej sily musí byť založené na princípe merania reakčnej mechanickej sily vyvolanej v uložení motorického pohonu valcov pri premáhaní odporu brzdených kolies pri valení po povrchu valcov.

9.1.5 VSB typu A a typu BCM musí mať na meranie ovládacej sily na pedáli snímač ovládacej sily (ďalej len „pedometer“).

9.1.6 Pedometer sa musí dať upevniť na pedál brzdy alebo na nášľapnú časť obuvi kontrolného technika.

9.1.7 VSB typu BCM musí mať na meranie ovládacieho tlaku snímač ovládacieho tlaku, ktorý sa dá pripojiť na kontrolnú prípojku meranej vetvy vzduchotlakovej brzdovej sústavy vozidla vyhotovenú so závitom M16 × 1,5 – 6 h.

9.1.8 VSB musí umožňovať meranie brzdných síl vozidiel, ktorých najvyššia okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu vozidla je až do

9.1.8.1 2 000 kg pri VSB typu A,

9.1.8.2 11 500 kg pri VSB typu BCM,

9.1.8.3 250 kg pri VSB typu L.

9.1.9 Motorický výkon VSB musí zabezpečiť otáčanie sa kolies vozidiel s hmotnosťami na nápravu podľa bodu 9.1.8 pri ich brzdení až po stav blokovania.

9.1.10 Koeficient trenia medzi valcami VSB a pneumatikou kolesa musí byť zasucha väčší ako 0,7 a zamokra väčší ako 0,5.

9.1.11 Odvaľovanie sa kolies pri meraní musí zodpovedať rýchlosti pohybu vozidla najmenej 2 km · h-1.

9.1.12 Konštrukčný priemer valcov musí byť najmenej 180 mm a musí byť uvedený v sprievodnej dokumentácii k VSB alebo na výrobnom štítku VSB.

9.1.13 Všetky pohyblivé časti valcovej jednotky VSB, s výnimkou funkčnej časti povrchu valcov, musia byť zakryté krytom tak, že je možný bezpečný pohyb okolo meraného vozidla.

9.1.14 Zakrytovanie VSB typu L musí pre stabilizáciu meraného vozidla poskytovať dostatočnú a bezpečnú oporu pre nohy technika technickej kontroly.

9.1.15 VSB typu A je možné použiť na kontrolu vozidiel kategórie L, ak

9.1.15.1 jedna valcová jednotka je zakrytovaná tak, že je na meranie prístupná len pracovná plocha valcov v šírke do 300 mm,

9.1.15.2 okraje otvoru krytu sú vybavené vodiacim opatrením, najmä voľne otočnými valčekmi tak, aby nedochádzalo k obdieraniu kolies kontrolovaného vozidla o okraje otvoru,

9.1.15.3 druhá valcová jednotka je, ak je to potrebné na zachovanie funkčnosti valcovej jednotky, zakrytá krytom simulujúcim prítomnosť kolesa vozidla v jednotke.

9.1.16 Valcové jednotky VSB typu BCM sa musia dať zabudovať do podlahy v mieste kontrolnej jamy. Pri takomto zabudovaní jama musí byť v tomto mieste bezpečne priechodná.

9.1.17 Ovládanie VSB musí byť konštruované tak, aby VSB mohla byť obsluhovaná jedným technikom technickej kontroly (ďalej len „obsluha“).

9.1.18 VSB musí umožňovať obsluhe z miesta vodiča spúšťať a vypínať motorický pohon valcov, a to aj pre jednotlivé kolesá nápravy.

9.1.19 Aj pri pohone len jedného kolesa nápravy vozidla valcami musí VSB merať príslušnú brzdnú silu.

9.1.20 VSB nesmie umožniť spustiť motorický pohon valcov, ak na nich nestojí vozidlo svojou nápravou, okrem prípadu podľa tohto bodu.

9.1.21 Spustenie VSB bez stojaceho vozidla musí byť umožnené pri servisnom nastavovaní a metrologickej kalibrácii merania brzdných síl.

9.1.22 VSB musí byť vybavená optickou signalizáciou chodu a státia motorického pohonu valcov.

9.1.23 VSB musí byť vybavená signalizáciou stavu pripravenosti na meranie.

9.1.24 VSB musí automaticky vypnúť pohon valcov pri nadmernom sklze otáčok brzdeného kolesa voči otáčkam valcov.

9.1.25 VSB musí automaticky vypnúť motorický pohon valcov po opustení valcov skúšobne kolesami vozidla.

9.1.26 Zobrazovacie zariadenie merania brzdných síl musí byť aspoň analógové alebo grafické.

9.1.27 Zobrazovacie zariadenie merania ovládacej sily a ovládacieho tlaku môže byť analógové, grafické alebo digitálne.

9.1.28 Zobrazovacie zariadenie musí mať najmenší merací rozsah

9.1.28.1 brzdných síl (0 až 5 000) N pri VSB typu A,

9.1.28.2 brzdných síl (0 až 30 000) N pri VSB typu BCM,

9.1.28.3 brzdných síl (0 až 1 500) N pri VSB typu L,

9.1.28.4 ovládacej sily (0 až 700) N; nepožadované pre VSB typu L,

9.1.28.5 ovládacieho tlaku (0 až 1) MPa; nepožadované pre VSB typu A a typu L.

9.1.29 Hodnoty brzdnej a ovládacej sily musia byť zobrazené v jednotke N.

9.1.30 Hodnoty ovládacieho tlaku musia byť zobrazené v jednotke Pa alebo bar.

9.1.31 Zobrazovacie zariadenie VSB musí byť konštruované tak, že hodnoty brzdných síl sú zobrazované z jednotlivých kolies meranej nápravy.

9.1.32 Hodnoty brzdných síl, ovládacej sily a ovládacieho tlaku sa musia dať odčítavať z miesta vodiča.

9.1.33 Ak je pohon valcov v zmysle bodu 9.1.2.4 zastavený, v tom okamihu merané hodnoty brzdných síl musia zostať zobrazené počas časového úseku potrebného na ich odčítanie.

9.1.34 Zobrazovacie zariadenie merania brzdných síl podľa bodu 9.1.28 musí umožniť obsluhe z miesta vodiča čítať zobrazované brzdné sily po hodnotách, ktoré sú odstupňované najviac po 100 N v meracom rozsahu do 5 000 N a po 500 N v meracom rozsahu nad 5 000 N. Táto požiadavka je splnená aj možnosťou spoľahlivej vizuálnej interpolácie zobrazovania s väčším vyznačeným odstupňovaním, ako je predpísané.

9.1.35 Rozdelenie stupnice merania ovládacej sily musí byť najviac po 2 N.

9.1.36 Rozdelenie stupnice merania ovládacieho tlaku musí byť najviac po 10 kPa.

9.1.37 Z uskutočnenej kontroly brzdovej sústavy vozidla musí VSB v elektronickej forme zaznamenať a preniesť do iného informačného systému súbor týchto údajov:

9.1.37.1 výrobca VSB alebo jeho obchodná značka, typ, výrobné číslo,

9.1.37.2 identifikačné označenie riadiaceho programu VSB,

9.1.37.3 evidenčné číslo vozidla alebo iný identifikačný údaj,

9.1.37.4 poradové číslo brzdenej nápravy vozidla,

9.1.37.5 hodnoty brzdných síl prevádzkovej brzdy na jednotlivých kolesách všetkých brzdených náprav vozidla,

9.1.37.6 hodnoty brzdných síl parkovacej brzdy na jednotlivých kolesách brzdených parkovacou brzdou,

9.1.37.7 hodnoty ovládacej sily dosiahnutej pri hodnotách brzdných síl podľa bodu 9.1.37.5,

9.1.37.8 hodnoty ovládacieho tlaku pri hodnotách brzdných síl podľa bodu 9.1.37.5; časová stopa nameraných údajov v súbore musí byť zhodná s aktuálnym univerzálnym koordinovaným časom UTC +1 zisteným prostredníctvom protokolu NTP (Network Time Protocol),

9.1.37.9 informáciu o dosiahnutom zablokovaní kolies pri brzdení prevádzkovou brzdou na jednotlivých kolesách všetkých brzdených nápravách vozidla,

9.1.37.10 informáciu o dosiahnutom zablokovaní kolies pri brzdení parkovacou brzdou na jednotlivých kolesách brzdených parkovacou brzdou,

9.1.37.11 informáciu o hodnotách pasívneho odporu meraného kolesa,

9.1.37.12 informáciu o najväčšej hodnote kolísania brzdnej sily dosiahnutej na každom jednotlivo brzdenom kolese,

9.1.37.13 informáciu o najvyššej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej nápravy dosiahnutej počas merania,

9.1.37.14 informáciu o hodnote konečnej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej nápravy pri najvyšších dosiahnutých brzdných silách.

9.1.38 Zaznamenávanie sa musí uskutočniť po potvrdení začatia vykonávania kontroly vozidla obsluhou

9.1.38.1 automaticky v prípade údajov podľa bodov 9.1.37.1 a 9.1.37.2,

9.1.38.2 na základe zadania (potvrdenia) obsluhou cez klávesnicu VSB v prípade údajov podľa bodov 9.1.37.3 a 9.1.37.4,

9.1.38.3 na základe potvrdenia obsluhou o prevzatí práve meraných hodnôt podľa bodov 9.1.37.5 a 9.1.37.6 a s nimi súvisiacich hodnôt podľa bodov 9.1.37.7 a 9.1.37.8.

9.1.39 Hodnoty môžu byť uložené so zaokrúhlením najviac

9.1.39.1 na celé desiatky N pre meranie brzdných síl do 5 000 N pri VSB,

9.1.39.2 na celé stovky N pre meranie brzdných síl nad 5 000 N pri VSB typu BCM,

9.1.39.3 na celé jednotky N pre ovládaciu silu,

9.1.39.4 na celé desiatky kPa pre ovládací tlak.

9.1.40 Stav nemerania niektorej veličiny sa musí v zázname dať identifikovať.

9.1.41 VSB musí pre každé koleso nápravy pri kalibrácii podľa bodu 9.2 udávať brzdnú silu s chybou, ktorá je

9.1.41.1 menšia alebo sa rovná ±100 N v rozsahu hodnôt (0 až 2 500) N a ±4 % z meranej hodnoty v rozsahu hodnôt (2 500 až 5 000) N,

9.1.41.2 pri VSB typu BCM menšia alebo sa rovná ±400 N v rozsahu hodnôt (5 000 až 10 000) N a ±4 % z meranej hodnoty v rozsahu hodnôt (10 000 až 30 000) N.

9.1.42 Pri meraní tej istej brzdnej sily musí byť pre jednotlivé typy VSB a ich meracie rozsahy rozdiel medzi zobrazovanými hodnotami brzdných síl pre pravé a pre ľavé koleso, pri kalibrácii podľa bodu 9.3, menší alebo rovný hodnotám chýb ustanovených pri kalibrácii podľa bodov 9.2.1 až 9.2.10.

9.1.43 VSB typu A, B a C musí pri kalibrácii podľa bodu 9.4 udávať ovládaciu silu s chybou menšou alebo rovnou ±25 N.

9.1.44 VSB typu B a C musí pri kalibrácii podľa bodu 9.5 udávať ovládací tlak s chybou menšou alebo rovnou ±15 kPa pre hodnoty tlaku do 600 kPa a ±2,5 % z meranej hodnoty pre hodnoty nad 600 kPa.

9.1.45 Chyba priemeru valcov VSB typu A, B a C musí byť pri kalibrácii podľa bodu 9.6 menšia alebo rovná ±5 % z hodnoty ich konštrukčného priemeru.

9.1.46 K VSB musí byť výrobcom VSB určené kalibračné zariadenie spĺňajúce body 9.2.4 až 9.2.9 a 9.4.4.

9.1.47 Kalibrácia merania brzdných síl sa musí dať vykonať aj za motorického chodu valcov.

9.1.48 VSB musí umožňovať trvalý vzdialený elektronický prístup k uloženým údajom prostredníctvom siete internet.

9.1.49 VSB musí umožniť prostredníctvom celoštátneho informačného systému snímanie a zber série statických obrazových záznamov grafického obsahu zobrazovacej jednotky riadiaceho pultu počas celého merania vo VSB.

9.2 Požiadavky na kalibráciu brzdných síl

9.2.1 Kalibrácia sa vykonáva aj za motorického chodu valcov zisťovaním plnenia požiadavky 9.1.41 v aspoň troch hodnotách z rozsahu (0 až 5 000) N a v aspoň troch hodnotách z rozsahu (5 000 až 30 000) N pri VSB typu BCM. Jednou z kalibrovaných hodnôt musí byť hodnota 0 N.

9.2.2 Chybou udávania brzdnej sily je rozdiel medzi údajom VSB a hodnotou kalibračnej sily vytváranou kalibračným zariadením podľa bodu 9.2.4.

9.2.3 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

9.2.4 Kalibračným zariadením je kalibračné rameno so súpravou závaží vytvárajúce silové pôsobenie mechanicky zhodné s pôsobením reakčnej sily podľa bodu 9.1.4.

9.2.5 Kalibračné zariadenie musí umožniť kalibráciu v hodnotách podľa bodu 9.2.1.

9.2.6 Hodnotou kalibračnej sily je údaj uvádzaný ku kalibračnému zariadeniu jeho výrobcom spolu s podmienkami na jej dosiahnutie (pozri body 9.2.9.1 až 9.2.9.4).

9.2.7 Kalibračné rameno musí mať typové alebo iné identifikačné označenie.

9.2.8 Závažia musia mať vyznačenú svoju nominálnu hmotnosť alebo iné identifikačné označenie.

9.2.9 V dokumentácii k zariadeniu musí jeho výrobca stanoviť

9.2.9.1 určenosť zariadenia k danému typu VSB,

9.2.9.2 miesto montáže a spôsob montáže kalibračného ramena,

9.2.9.3 miesto na umiestňovanie závaží,

9.2.9.4 vzťah medzi hodnotou hmotnosti závažia, ak je to potrebné, aj miestom jeho umiestnenia, a hodnotou vytváranej kalibračnej sily,

9.2.9.5 výkres zostavy VSB s namontovaným kalibračným ramenom s rozmerovými parametrami a ich toleranciami dokladujúcimi jeho možnú výrobnú chybu menšiu ako ±1 % vytváranej kalibračnej sily.

9.2.10 Závažia musia mať certifikát o kalibrácii, nie starší ako 5 rokov, preukazujúci, že chyba ich hmotnosti je menšia alebo sa rovná ±0,5 %.

9.3 Spôsob kalibrácie rozdielu brzdných síl

9.3.1 Kalibrácia sa vykonáva zisťovaním plnenia požiadavky podľa bodu 9.1.42 výpočtom z hodnôt nameraných pri kalibrácii podľa bodu 9.2.

9.4 Požiadavky na kalibráciu ovládacej sily

9.4.1 Kalibrácia sa vykonáva zisťovaním plnenia požiadavky podľa bodu 9.1.43 v piatich hodnotách z rozsahu (0 až 700) N. Jednou z kalibrovaných hodnôt musí byť hodnota 0 N.

9.4.2 Chybou udávania ovládacej sily sa rozumie rozdiel medzi údajom VSB a hodnotou kalibračnej sily vytváranou kalibračným zariadením podľa bodu 9.4.4.

9.4.3 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia, ktorá je v intervale (5 až 40) °C.

9.4.4 Kalibračným zariadením je kalibračné rameno so súpravou závaží vytvárajúce kalibračnú silu s hodnotami podľa bodu 9.4.1.

9.4.5 Kalibračné zariadenie musí primerane spĺňať požiadavky podľa bodov 9.2.6 až 9.2.10 alebo môže byť totožné s kalibračným zariadením na kalibráciu brzdných síl.

9.5 Požiadavky na kalibráciu ovládacieho tlaku

9.5.1 Kalibrácia sa vykonáva zisťovaním plnenia požiadavky podľa bodu 9.1.44 v piatich rovnomerne rozložených hodnotách z rozsahu (0 až 1) MPa. Jednou z kalibrovaných hodnôt musí byť hodnota 0 MPa.

9.5.2 Chybou udávania ovládacieho tlaku sa rozumie rozdiel medzi údajom VSB a údajom kalibračného zariadenia podľa bodu 9.5.4.

9.5.3 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

9.5.4 Kalibračným zariadením je zdroj stabilizovaného tlaku vzduchu s tlakomerom a s výstupom stlačeného vzduchu cez koncovku so závitom M16 × 1,5 – 6 h.

9.5.5 Tlakomer musí mať certifikát o kalibrácii, nie starší ako 1 rok, preukazujúci, že v rozsahu používanom pri kalibrácii má chybu menšiu alebo rovnú ±10 kPa.

9.6 Požiadavky na kalibráciu valcov

9.6.1 Kalibrácia sa vykonáva zisťovaním plnenia požiadavky podľa bodu 9.1.45 v mieste najväčšieho opotrebenia každého valca VSB.

9.6.2 Chybou priemeru valcov sa rozumie rozdiel medzi hodnotou obvodu vypočítanou z konštrukčného priemeru valca podľa bodu 9.1.12 a údajom kalibračného zariadenia podľa bodu 9.6.4.

9.6.3 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

9.6.4 Kalibračným zariadením na meranie obvodu valcov je oceľové pásmo s milimetrovým delením.

9.6.5 Ku kalibračnému zariadeniu sa certifikát o kalibrácii nevyžaduje.

10. Meradlo svetlometov [§ 20 ods. 1 písm. p)]

10.1 Požiadavky na zariadenie

10.1.1 Meradlo svetlometov (ďalej len „regloskop“) môže byť v dvoch vyhotoveniach, ktoré musia pri stretávacích svetlometoch umožniť pomocou obrazu rozhrania svetlo – tieň vo svetelnom zväzku svetlometu (ďalej len „obraz svetlometu“)

10.1.1.1 vizuálne posúdiť správnosť nastavenia sklonu ich svetelného zväzku alebo

10.1.1.2 zmerať hodnotu sklonu ich svetelného zväzku.

10.1.2 Sklon svetelného zväzku stretávacieho svetlometu (ďalej len „sklon svetlometu“) je pomer veľkosti zníženia rozhrania v obraze svetlometu od vodorovnej roviny prechádzajúcej stredom svietiacej plochy svetlometu a vodorovnej vzdialenosti, na ktorej k tomuto zníženiu dôjde, vyjadrený v percentách.

10.1.3 Regloskop na princípe podľa bodu 10.1.1.1 (ďalej len „mechanický regloskop“) musí byť vybavený matnicou na zobrazenie obrazu svetlometu premietaného cez optickú sústavu regloskopu.

10.1.4 Matnicou mechanického regloskopu je biela plocha kolmá na os optickej sústavy regloskopu.

10.1.5 Os optickej sústavy mechanického regloskopu je osou symetrie jej prvkov. Os musí byť vodorovná a musí sa dať nastaviť do rovnobežnosti s pozdĺžnou osou meraného vozidla.

10.1.6 Matnica mechanického regloskopu musí byť posuvná vo zvislom smere. Posúvanie musí byť spriahnuté s nastavovacím prvkom, ktorý je zároveň ukazovateľom hodnoty sklonu svetlometu.

10.1.7 Regloskop musí

10.1.7.1 ukazovať sklon svetlometu v jednotke %,

10.1.7.2 mať rozsah zobrazovaného sklonu najmenej (0 až 4) %,

10.1.7.3 zobrazovať hodnotu sklonu po dielikoch s veľkosťou najviac 0,1 %.

10.1.8 Matnica mechanického regloskopu musí mať toto grafické značenie:

10.1.8.1 stredový priesečník skladajúci sa zo zvislej a vodorovnej čiarky; stred priesečníka označuje miesto, kde sa premietne bodový vodorovný lúč svetla rovnobežný s pozdĺžnou osou meraného vozidla, ak je ukazovateľ sklonu svetlometu nastavený na hodnote 0 %,

10.1.8.2 dve vodorovné plné čiary v ľavej polovici matnice, z ktorých horná začína nad stredovým priesečníkom vo vzdialenosti zodpovedajúcej hodnote sklonu 0,5 % a dolná začína pod priesečníkom vo vzdialenosti zodpovedajúcej hodnote sklonu 1 %,

10.1.8.3 dve plné čiary na pravej polovici matnice, ktoré sú pokračovaním čiar podľa bodu 10.1.8.2 a zvierajúce s nimi v hornej polovici matnice uhol 165°,

10.1.8.4 dve vodorovné prerušované čiary polovičnej hrúbky v pravej polovici matnice, ktoré sú pokračovaním čiar podľa bodu 10.1.8.2.

10.1.9 Regloskop na princípe podľa bodu 10.1.1.2 (ďalej len „digitálny regloskop“) musí zobrazovať digitalizovaný obraz svetlometu.

10.1.10 Digitálny regloskop musí bodový vodorovný lúč svetla, rovnobežný s pozdĺžnou osou meraného vozidla, zobraziť v stredovom priesečníku digitalizovaného obrazu svetlometu alebo ukazovateľ sklonu svetlometu musí indikovať hodnotu sklonu 0 %.

10.1.11 Na displeji digitálneho regloskopu musia byť zreteľné čiary zobrazujúce hornú toleranciu o 0,5 % nahor od základného predpísaného sklonu svetlometu a dolnú toleranciu o 1 % nadol od základného predpísaného sklonu svetlometu. Ak sú tieto tolerančné hranice nastaviteľné, musia sa dať nastavovať len cez servisný prístup.

10.1.12 Regloskop musí mať zameriavacie zariadenie umožňujúce nastavenie osi jeho optickej sústavy do rovnobežnosti s pozdĺžnou osou vozidla.

10.1.13 Regloskop sa musí dať použiť na kontrolu svetlometov, ktorých spodná hrana činnej plochy sa nachádza najmenej 250 mm nad vozovkou a horná sa nachádza najviac 1 300 mm nad vozovkou.

10.1.14 Na priečny pohyb pred vozidlom musí mať regloskop kolieska, ktoré musia byť vedené tak (koľajničkami, drážkami, vodiacimi lištami), aby sa pohyboval po priamke.

10.1.15 Chyba regloskopu pre meranie sklonu svetlometu musí byť v jeho stredovom postavení pri kalibrácii podľa bodu 10.2 menšia alebo rovná ±0,2 %.

10.1.16 Os optickej sústavy regloskopu sa v rámci funkčného rozsahu pojazdu regloskopu nesmie pri kalibrácii podľa bodu 10.3 odchýliť od vodorovnosti o viac ako 2 mm · m-1.

10.1.17 Chyba zameriavacieho zariadenia musí byť pri kalibrácii podľa bodov 10.4 menšia alebo rovná ±2°.

10.1.18 Stredovým postavením regloskopu je jeho poloha v strede funkčného pojazdu regloskopu.

10.1.19 Funkčným pojazdom regloskopu je dráha dĺžky 2,5 m, symetrická voči pozdĺžnej osi kontrolnej linky.

10.2 Požiadavky na kalibráciu sklonu svetlometu

10.2.1 Kalibrácia merania sklonu svetlometu sa vykonáva zistením plnenia požiadavky podľa bodu 10.1.15 v najmenej troch hodnotách sklonu svetlometu (0 %, 2 %, 4 %) pri postavení regloskopu v jeho stredovom postavení a pri výške osi jeho optickej sústavy 0,7 m.

10.2.2 Chybou pre meranie sklonu svetlometu sa rozumie rozdiel medzi údajom regloskopu a

10.2.2.1 v prípade mechanického regloskopu údajom o sklone teodolitu podľa bodu 10.2.3 simulujúceho dráhu lúčov skloneného svetla,

10.2.2.2 v prípade digitálneho regloskopu údajom o sklone kalibračného zariadenia podľa bodu 10.2.4.

10.2.3 Údajom o sklone teodolitu sa rozumie hodnota uhla, o ktorý je od vodorovnej roviny sklonený tubus teodolitu, vyjadrená v jednotke sklonu svetlometu [%].

10.2.4 Údajom o sklone kalibračného zariadenia sa rozumie hodnota uhla, o ktorý je od vodorovnej roviny sklonená os bodového zdroja svetla, vyjadrená v jednotke sklonu svetlometu [%].

10.2.5 Kalibračným zariadením je zariadenie určené výrobcom regloskopu.

10.2.6 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

10.2.7 Kalibračné zariadenie musí mať pre merací rozsah merania sklonu (0 až 4) % chybu menšiu alebo rovnú ±0,1%.

10.2.8 Plnenie požiadavky podľa bodu 10.2.7 musí byť preukázané certifikátom o kalibrácii, nie starším ako štyri roky, alebo sa musí preukazovať kontrolou vykonanou prostredníctvom teodolitu podľa bodu 10.2.3.

10.3 Požiadavky na kalibráciu stability osi optickej sústavy

10.3.1 Kalibrácia stability osi optickej sústavy (ďalej len „kalibrácia pojazdu“) sa vykonáva zistením plnenia požiadavky podľa bodu 10.1.16 meraním sklonu v smere rovnobežnom s pozdĺžnou osou kontrolnej linky vhodnej časti regloskopu (najmä jeho tubusu) na dráhe funkčného pojazdu regloskopu dlhej 2,5 m s rozstupom 0,5 m.

10.3.2 Odchýlkou od vodorovnosti je najväčšia hodnota sklonu nameraná kalibračným zariadením podľa bodu 10.3.4.1.

10.3.3 Kalibrácia pojazdu sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

10.3.4 Kalibračným zariadením je

10.3.4.1 vodováha s hodnotou dielika najviac 0,2 mm · m-1,

10.3.4.2 oceľové meračské pásmo s milimetrovým delením stupnice na rozmeranie miest postavenia regloskopu pri kalibrácii.

10.3.5 Ku kalibračným zariadeniam podľa bodu 10.3.4 sa certifikát o kalibrácii nevyžaduje.

10.4 Požiadavky na kalibráciu zameriavacieho zariadenia

10.4.1 Kalibrácia zameriavacieho zariadenia sa vykonáva zistením plnenia požiadavky podľa bodu 10.1.17 v stredovom postavení regloskopu.

10.4.2 Chybou zameriavacieho zariadenia sa rozumie odchýlka od pravého uhla, ktorý má vo vodorovnej rovine zvierať priamka zamerania (vyznačená laserovým lúčom alebo porovnávacou linkou na zrkadlovej ploche zameriavača) vytýčená zameriavacím zariadením regloskopu s osou optickej zostavy regloskopu.

10.4.3 Odchýlka sa zisťuje teodolitom.

10.4.4 Ku kalibračnému zariadeniu podľa bodu 10.4.3 sa certifikát o kalibrácii nevyžaduje.

11. Rovinná plocha [§ 20 ods. 1 písm. q)]

11.1 Požiadavky na zariadenie

11.1.1 Rovinná plocha musí byť umiestnená pred snímacou stranou regloskopu.

11.1.2 Rovinná plocha musí mať pôdorysný rozmer (dĺžka × šírka) symetrický k osi kontrolnej linky

11.1.2.1 najmenej 5 000 mm × 2 200 mm pre kontrolnú linku typu A, pričom dlhšia strana je rovnobežná s osou kontrolnej linky,

11.1.2.2 najmenej 9 000 mm × 2 500 mm pre kontrolné linky stanice technickej kontroly typu B, C a M, pričom dlhšia strana je rovnobežná s osou kontrolnej linky.

11.1.3 Pás plochy široký 0,9 m nachádzajúci sa v strede rovinnej plochy v pozdĺžnom smere kontrolnej linky alebo kontrolná jama sa nepovažujú za časť požadovanej rovinnej plochy.

11.1.4 Ak sú v mieste rovinnej plochy zabudované zariadenia povinného technologického vybavenia, musí byť rovinná plocha v pozdĺžnom smere o dĺžku týchto zariadení väčšia.

11.1.5 Rovinná plocha nesmie byť zhotovená na ližinách celovozidlového zdviháka.

11.1.6 Rovinná plocha musí byť vodorovná. Chyba vodorovnosti rovinnej plochy musí byť pri kalibrácii podľa bodu 11.2 menšia alebo rovná 2 mm · m-1.

11.2 Požiadavky na kalibráciu

11.2.1 Kalibrácia rovinnej plochy sa vykonáva zistením plnenia požiadavky podľa bodu 11.1.6

11.2.1.1 vo dvojiciach bodov, ktoré sú od seba vzdialené 1 m a ležia na priamke v smere osi kontrolnej linky, a

11.2.1.2 vo dvojiciach bodov, ktoré sú od seba vzdialené 1,6 m a ležia na priamke v smere kolmom na os linky.

11.2.2 Jednotlivé meracie body spoločné pre pozdĺžne aj priečne meranie rovinnosti sú dané priesečníkmi priamok rovnobežných s osou linky a vzdialených od tejto osi 0,6 m a 1 m s priamkami kolmými na túto os a vzdialenými od seba 1 m, pričom prvá leží 0,25 m od okraja plochy na strane regloskopu.

11.2.3 Chybou vodorovnosti rovinnej plochy sa rozumie pomer absolútnej hodnoty výškového rozdielu susediacej dvojice bodov podľa bodu 11.2.1 a hodnoty ich vzájomnej vzdialenosti.

11.2.4 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

11.2.5 Kalibračným zariadením je teodolit alebo nivelačný prístroj a meračské oceľové pásmo.

11.2.6 Ku kalibračnému zariadeniu podľa bodu 11.2.5 sa certifikát o kalibrácii nevyžaduje.

12. Otáčkomer [§ 20 ods. 1 písm. r)]

12.1 Požiadavky na zariadenie

12.1.1 Otáčkomer vznetových a zážihových motorov musí merať počet otáčok za minútu kľukového hriadeľa vznetového a zážihového motora.

12.1.2 Otáčkomer môže byť na pokrytie požiadavky podľa bodu 12.1.1 vybavený viacerými druhmi snímačov otáčok určenými na vozidlá rôznych kategórií a rôznych druhov pohonov.

12.1.3 Otáčkomer musí merať v rozsahu najmenej do 6 000 min-1.

12.1.4 Delenie stupnice otáčkomera musí byť najviac po 10 min-1.

12.1.5 Otáčkomer musí pri kalibrácii podľa bodu 12.2 udávať otáčky s chybou menšou alebo rovnou ±50 min-1.

12.2 Požiadavky na kalibráciu

12.2.1 Kalibrácia otáčkomera sa vykonáva zisťovaním plnenia požiadavky podľa bodu 12.1.5 v v najmenej štyroch rovnomerne rozložených hodnotách otáčok z rozsahu (600 až 6 000) min-1, vo vzostupnom aj zostupnom slede hodnôt, a to zvlášť pre každý používaný snímač otáčkomera.

12.2.2 Chybou udávania otáčok sa rozumie rozdiel medzi údajom otáčkomera a údajom kalibračného zariadenia podľa bodu 12.2.4.

12.2.3 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

12.2.4 Kalibračným zariadením je generátor frekvenčných impulzov. Frekvenčné impulzy musia mať taký priebeh, že sú otáčkomerom registrované ako otáčky. Generátor musí frekvenciu generovaných impulzov udávať ako počet otáčok za minútu alebo ako počet impulzov za sekundu v jednotke [Hz].

12.2.5 Generátor musí mať certifikát o kalibrácii nie starší ako dva roky preukazujúci, že jeho chyba je v rozsahu otáčok podľa bodu 12.2.1 menšia alebo rovná ±5 min-1.

13. Čítačka palubnej diagnostiky OBD [§ 20 ods. 1 písm. s)]

13.1 Požiadavky na zariadenie

13.1.1 Čítačka palubnej diagnostiky OBD (ďalej len „čítačka“) musí komunikovať s elektronickou riadiacou jednotkou (elektronickými riadiacimi jednotkami) vozidla (ďalej len „elektronické rozhranie vozidla“) na účel načítania chybových kódov DTC (ďalej len „chybový kód“).

13.1.2 Komunikácia musí prebiehať cez diagnostický konektor vozidla.

13.1.3 Čítačka musí zreteľne signalizovať

13.1.3.1 pripojenie k elektronickému rozhraniu vozidla,

13.1.3.2 priebeh komunikácie s elektronickým rozhraním vozidla,

13.1.3.3 ukončenie komunikácie s elektronickým rozhraním vozidla so stavom

13.1.3.3.1 bez načítania chybových kódov,

13.1.3.3.2 s načítaním chybových kódov,

13.1.3.4 chybu komunikácie s elektronickým rozhraním vozidla.

13.1.4 Čítačka musí načítané chybové kódy automaticky zasielať do celoštátneho informačného systému.

13.1.5 Ak to elektronické rozhranie vozidla umožňuje, čítačka musí vyčítať identifikačné číslo vozidla VIN a zaslať ho do celoštátneho informačného systému.

13.1.6 Ak to elektronické rozhranie vozidla umožňuje, čítačka musí vyčítať stav počítadla prejdenej vzdialenosti a zaslať ho do celoštátneho informačného systému.

13.1.7 Čítačka podľa prílohy č. 9 časti 3 musí byť schopná načítať chybové kódy podľa štandardizovaného rozšírenia OBD II z elektronického rozhrania z týchto položiek:

13.1.7.1 Brzdové zariadenie,

13.1.7.2 Riadenie,

13.1.7.3 Svietidlá, odrazové sklá a elektrické vybavenie,

13.1.7.4 Ostatné vybavenie.

14. Skúšačka elektrickej zásuvky [§ 20 ods. 1 písm. t)]

14.1 Požiadavky na zariadenie

14.1.1 Skúšačka elektrickej zásuvky musí po pripojení do elektrickej zásuvky pri spájacom zariadení ťažného vozidla umožniť vizuálne posúdiť funkčnosť a súhlasnosť elektrického prepojenia určeného jednotlivým svetelným zariadeniam prípojného vozidla.

14.1.2 Skúšačka elektrickej zásuvky musí byť schopná kontrolovať elektrické zásuvky vozidiel

14.1.2.1 s 12-voltovou elektrickou sústavou, na čo musí byť vybavená štandardizovanou 7-pólovou a 13-pólovou prípojkou,14) a aj

14.1.2.2 s 24-voltovou elektrickou sústavou, na čo musí byť vybavená štandardizovanou 15-pólovou prípojkou.15)

14.1.3 Požiadavka podľa bodu 14.1.2 môže byť splnená aj dvomi samostatnými kusmi na jednotlivé elektrické napätia.

14.1.4 Na skúšačke elektrickej zásuvky musia byť textom alebo jednoznačnými grafickými symbolmi popísané jednotlivé svetelné zariadenia prípojného vozidla.

15. Skúšačka brzdovej kvapaliny [§ 20 ods. 1 písm. u)]

15.1 Požiadavky na zariadenie

15.1.1 Skúšačka brzdovej kvapaliny musí zmerať teplotu varu brzdovej kvapaliny na princípe zistenia teploty, pri ktorej sa pri barometrickom tlaku začína z brzdovej kvapaliny vytvárať para.

15.1.2 Brzdová kvapalina nenávratne odoberaná z brzdového systému vozidla na účel merania môže byť najviac v množstve 2 ml.

15.1.3 Skúšačka brzdovej kvapaliny musí merať teplotu v °C alebo ju musí zobrazovať graficky v intervaloch, ktorých význam je vyznačený výrobcom na meradle.

15.1.4 Vyznačená meracia stupnica musí byť najmenej (100 až 170) °C.

15.1.5 Skúšačka brzdovej kvapaliny musí byť schopná, bez požiadavky na zobrazovanie hodnoty bodu varu, zachovávať svoju funkčnosť aj pri kvapalinách s bodom varu až do 300 °C.

15.1.6 Delenie stupnice musí byť

15.1.6.1 najviac po 2 °C pri digitálnom zobrazovaní nameraných hodnôt,

15.1.6.2 najviac po 10 °C pri analógovom zobrazovaní nameraných hodnôt,

15.1.6.3 pri grafickom zobrazovaní také, aby hodnoty 100 °C a 155 °C tvorili hranice medzi intervalmi tohto zobrazenia.

15.1.7 Zmeraná hodnota teploty varu musí zostať na zobrazovacom zariadení skúšačky brzdovej kvapaliny zafixovaná až do ďalšieho zásahu merajúcej osoby.

15.1.8 Skúšačka brzdovej kvapaliny musí pri kalibrácii podľa bodu 15.2 udávať teplotu varu s chybou menšou alebo rovnou ±6 °C a splniť požiadavku na funkčnosť podľa bodu 15.2.5.

15.2 Požiadavky na kalibráciu

15.2.1 Kalibrácia skúšačky brzdovej kvapaliny sa vykonáva zisťovaním plnenia požiadavky 15.1.8 v hodnote 100 °C.

15.2.2 Chybou udávania teploty varu sa rozumie rozdiel medzi údajom skúšačky brzdovej kvapaliny a hodnotou 100 °C.

15.2.3 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

15.2.4 Kalibračnou kvapalinou je destilovaná voda.

15.2.5 Po kalibrácii musí byť skúšačka brzdovej kvapaliny preskúšaná na funkčnosť pri meraní brzdovej kvapaliny s bodom varu až do 300 °C, ak výrobca skúšačky neurčil inak.

16. Hĺbkomer drážok pneumatiky [§ 20 ods. 1 písm. v)]

16.1 Požiadavky na zariadenie

16.1.1 Hĺbkomer drážok pneumatiky (ďalej len „hĺbkomer“) musí zmerať hĺbku dezénovej drážky ako vzdialenosť medzi dotyčnicovou rovinou k vystupujúcemu dezénu pneumatiky v mieste merania a dnom dezénovej drážky.

16.1.2 Hĺbkomer musí mať prikladaciu plochu plniacu funkciu dotyčnicovej roviny k vystupujúcemu dezénu pneumatiky.

16.1.3 Merací hrot, ktorý pôsobí na dno dezénovej drážky, musí mať dotykovú plochu zaoblenú alebo plochú.

16.1.4 Ak je mechanizmus hĺbkomera vybavený prítlakom meracieho hrotu na dno drážky, účinok prítlaku nesmie deformáciou dna drážky zväčšovať meranú hodnotu hĺbky drážky o viac ako 0,2 mm.

16.1.5 Hĺbkomer musí zmerať hĺbku dezénových drážok šírky 3 mm a viac.

16.1.6 Hĺbkomer musí merať hĺbku v milimetroch.

16.1.7 Hĺbkomer musí mať merací rozsah najmenej (0 až 5) mm.

16.1.8 Delenie stupnice hĺbkomera musí byť najviac po 0,05 mm.

16.1.9 Hĺbkomer musí pri kalibrácii podľa bodu 16.2 udávať hodnotu hĺbky s chybou menšou alebo rovnou ±0,15 mm.

16.2 Požiadavky na kalibráciu

16.2.1 Kalibrácia hĺbkomera sa vykonáva zisťovaním plnenia požiadavky podľa bodu 16.1.9 v troch hodnotách 5-milimetrového rozsahu meradla.

16.2.2 Chybou udávania hodnoty hĺbky sa rozumie rozdiel medzi údajom hĺbkomera a údajom kalibračného zariadenia podľa bodu 16.2.5.

16.2.3 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

16.2.4 Kalibračným zariadením je koncová mierka zabezpečujúca zadefinovanie vzdialenosti medzi hrotom hĺbkomera a jeho prikladacou plochou.

16.2.5 Kalibračné zariadenie musí mať certifikát o kalibrácii, nie starší ako desať rokov, preukazujúci, že jeho chyba pre používaný merací rozsah nie je väčšia ako ±0,05 mm.

17. Tlakomer s hustičom vzduchu [§ 20 ods. 1 písm. w)]

17.1 Požiadavky na zariadenie

17.1.1 Tlakomer s hustičom vzduchu musí mať koncovku na pripojenie na ventil pneumatiky.

17.1.2 Tlakomer s hustičom vzduchu musí mať prípojku na pripojenie na zdroj stlačeného vzduchu.

17.1.3 Tlakomer s hustičom vzduchu musí mať ovládač na zvyšovanie alebo znižovanie tlaku v pneumatike.

17.1.4 Merací rozsah tlakomeru musí byť najmenej (0 až 0,8) MPa.

17.1.5 Tlakomer musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z jeho zaradenia ako určené meradlo.4)

18. Meračské pásmo [§ 20 ods. 1 písm. x)]

18.1 Požiadavky na zariadenie

18.1.1 Materiál meračského pásma nesúci meraciu stupnicu musí byť z ocele.

18.1.2 Delenie stupnice musí byť 1 mm.

18.1.3 Merací rozsah meračského pásma musí byť pre linku

18.1.3.1 typu A najmenej (0 až 10) m,

18.1.3.2 typu B, C alebo M najmenej (0 až 30) m.

18.1.4 Meračské pásmo musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z jeho zaradenia ako určené meradlo.4)

19. Zvukomer [§ 20 ods. 1 písm. y)]

19.1 Požiadavky na zariadenie

19.1.1 Zvukomer musí byť triedy presnosti 1 alebo 2.

19.1.2 Zvukomer musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z jeho zaradenia ako určené meradlo.4)

20. Akustický kalibrátor [§ 20 ods. 1 písm. z)]

20.1 Požiadavky na zariadenie

20.1.1 Akustický kalibrátor musí byť triedy presnosti 1 alebo 2.

20.1.2 Akustický kalibrátor musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z jeho zaradenia ako určené meradlo.4)

21. Tlakomer vzduchovej brzdovej sústavy [§ 20 ods. 1 písm. aa)]

21.1 Požiadavky na zariadenie

21.1.1 Tlakomer vzduchovej brzdovej sústavy musí merať tlaky v spojkových hlaviciach ťažných vozidiel.

21.1.2 Tlakomer vzduchovej brzdovej sústavy musí byť vybavený tromi prípojnými koncovkami alebo dvomi, ak sú koncovky podľa bodov 21.1.2.2 a 21.1.2.3 nahradené univerzálne použiteľnou koncovkou, zodpovedajúcimi

21.1.2.1 spojkovej hlavici ťažného vozidla s jednohadicovým prevodom brzdy,

21.1.2.2 spojkovej hlavici ťažného vozidla s dvojhadicovým prevodom brzdy určenej pre plniacu vetvu,

21.1.2.3 spojkovej hlavici ťažného vozidla s dvojhadicovým prevodom brzdy určenej pre ovládaciu vetvu.

21.1.3 Spojenia medzi jednotlivými časťami tlakomeru vzduchovej brzdovej sústavy, v ktorých sa pri meraní nachádza stlačený vzduch, musia tesniť.

21.1.4 Tlakomer vzduchovej brzdovej sústavy musí mať rozsah merania najmenej (0 až 1) MPa. Zobrazovanie tlaku je prípustné aj v baroch.

21.1.5 Tlakomer vzduchovej brzdovej sústavy musí pri kalibrácii podľa bodu 21.2 udávať tlak s chybou menšou alebo rovnou ±15 kPa pre hodnoty tlaku do 600 kPa a ±2,5 % z meranej hodnoty pre hodnoty nad 600 kPa.

21.2 Požiadavky na kalibráciu

21.2.1 Kalibrácia tlakomeru vzduchovej brzdovej sústavy sa vykonáva zisťovaním plnenia požiadavky 21.1.5 v piatich rovnomerne rozložených hodnotách tlaku z rozsahu (0 až 1) MPa, pričom jednou z hodnôt musí byť hodnota 0 MPa.

21.2.2 Chybou udávania tlaku sa rozumie rozdiel medzi údajom tlakomeru vzduchovej brzdovej sústavy a údajom kalibračného zariadenia podľa bodu 21.2.4.

21.2.3 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

21.2.4 Kalibračným zariadením je zdroj stabilizovaného tlaku vzduchu s tlakomerom.

21.2.5 Tlakomer podľa bodu 21.2.4 musí mať certifikát o kalibrácii, nie starší ako 1 rok, preukazujúci, že v rozsahu používanom pri kalibrácii má chybu menšiu alebo rovnú ±10 kPa.

22. Kalibre na spájacie zariadenie [§ 20 ods. 1 písm. ab)]

22.1 Požiadavky na zariadenie

22.1.1 Kalibre na spájacie zariadenie (ďalej len „kaliber“) musia umožniť kontrolu priemerov čapov zariadení na spájanie vozidiel.

22.1.2 Kalibre musia mať rozmery

22.1.2.1 49 mm na kontrolu spojovacích gúľ s priemerom 50 mm,

22.1.2.2 36,5 mm na kontrolu čapov s priemerom 40 mm,

22.1.2.3 46 mm na kontrolu čapov s priemerom 50 mm.

22.1.3 Každý kaliber musí mať vyznačenú hodnotu nominálneho rozmeru čapu alebo gule spájacieho zariadenia. Nominálnymi hodnotami sa rozumejú rozmery uvedené v bode 22.1.2: 50 mm, 40 mm a 50 mm.

22.1.4 Skutočný rozmer kalibru sa pri kalibrácii podľa bodu 22.2 nesmie líšiť od požadovanej hodnoty o viac ako ±0,2 mm. Požadovanými hodnotami sa rozumejú rozmery uvedené v bode 22.1.2: 49 mm, 36,5 mm a 46 mm.

22.2 Požiadavky na kalibráciu

22.2.1 Kalibrácia na zistenie plnenia požiadavky podľa bodu 22.1.4 sa vykonáva zisťovaním rozdielu medzi požadovanou hodnotou kalibru a údajom kalibračného zariadenia podľa bodu 22.2.3.

22.2.2 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

22.2.3 Kalibračným zariadením sú koncové mierky s vyznačeným rozmerom.

22.2.4 Koncové mierky musia mať certifikát o kalibrácii, nie starší ako desať rokov, preukazujúci, že ich chyba je menšia alebo rovná ±0,05 mm.

23. Šablóna na spätné zrkadlá [§ 20 ods. 1 písm. ac)]

23.1 Požiadavky na zariadenie

23.1.1 Šablóna na kontrolu zakrivenia zrkadlovej plochy spätných zrkadiel (ďalej len „šablóna“) musí byť vybavená dvomi konkávnymi hranami na prikladanie k zrkadlovým plochám spätných zrkadiel.

23.1.2 Konkávne hrany musia mať zakrivenie s polomerom kružnice 300 mm ±20 mm a 400 mm ±20 mm. Dĺžka konkávnych úsekov meraná v priamke spájajúcej ich krajné body musí byť v rozmedzí 130 mm až 170 mm.

23.1.3 Polomer zakrivenia spolu s jednotkou merania musí byť vyznačený v blízkosti príslušnej hrany.

23.1.4 Materiál šablóny musí byť odolný vode a primerane odolný proti opotrebeniu.

24. Teplomer [§ 20 ods. 1 písm. ae)]

24.1 Požiadavky na zariadenie

24.1.1 Teplomer musí mať merací rozsah najmenej (-20 až 40) °C.

24.1.2 Teplomer musí mať delenie stupnice najviac 1 °C.

24.1.3 Teplomer musí pri kalibrácii podľa bodu 24.2 udávať hodnotu teploty s chybou menšou alebo rovnou ±1 °C.

24.2 Požiadavky na kalibráciu

24.2.1 Kalibrácia teplomeru sa vykonáva zisťovaním plnenia požiadavky podľa bodu 24.1.3 v piatich rovnomerne rozložených hodnotách meracieho rozsahu (-20 až 40) °C.

24.2.2 Chybou udávania teploty sa rozumie rozdiel medzi údajom teplomeru a údajom kalibračného zariadenia podľa bodu 24.2.4.

24.2.3 Kalibrácia sa vykonáva pri teplote prostredia v intervale (5 až 40) °C.

24.2.4 Kalibračným zariadením je teplomer.

24.2.5 Teplomer podľa bodu 24.2.4 musí mať certifikát o kalibrácii, nie starší ako 1 rok, preukazujúci, že v rozsahu používanom pri kalibrácii má chybu menšiu alebo rovnú ± 0,2 °C.

25. Zdroj elektrickej energie [§ 20 ods. 1 písm. af)]

25.1 Požiadavky na zariadenie

25.1.1 Zariadenie musí mať výkon najmenej 40 kW.

26. Prenosný detektor úniku plynu [§ 20 ods. 1 písm. ag)]

26.1 Požiadavky na zariadenie

26.1.1 Prenosný detektor úniku plynu musí spĺňať požiadavky na detektory plynu podľa technickej normy16) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Plnenie požiadaviek sa uznáva, ak plnenie deklaruje výrobca v sprievodnej dokumentácii k prenosnému detektoru úniku plynu.

26.2 Požiadavky na kontrolu

26.2.1 Prenosný detektor úniku plynu kontroluje výrobca zariadenia alebo predajca zariadenia spôsobom určeným výrobcom zariadenia v jednoročnej lehote.

26.2.2 O vykonaní kontroly a jej zisteniach sa vydá protokol o kontrole.

27. Stacionárny detektor úniku plynu [§ 20 ods. 1 písm. ah)]

27.1 Požiadavky na zariadenie

27.1.1 K stacionárnym detektorom úniku plynu musí byť vyhlásenie o zhode vybavenia priestoru stanice technickej kontroly detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu.16) Vyhlásenie o zhode vystavuje subjekt inštalujúci systém stacionárnych detektorov úniku plynu.

27.2 Požiadavky na kontrolu

27.2.1 Stacionárny detektor úniku plynu kontroluje výrobca zariadenia alebo predajca zariadenia spôsobom určeným výrobcom zariadenia v jednoročnej lehote.

27.2.2 O vykonaní kontroly a jej zisteniach sa vydá protokol o kontrole.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

ROZSAH EVIDOVANÝCH ÚDAJOV V CELOŠTÁTNOM INFORMAČNOM SYSTÉME

(1) Údaje o vydaných povoleniach na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete staníc technickej kontroly

a) identifikačné údaje držiteľa povolenia v rozsahu

1. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,

2. adresa bydliska alebo sídla,

3. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,

4. identifikačné číslo,

b) dátum vydania povolenia,

c) dátum právoplatnosti povolenia,

d) lehota platnosti povolenia,

e) okres, v ktorom sa má zriadiť stacionárna stanica technickej kontroly, alebo miesta vykonávania technickej kontroly, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,

f) kópia povolenia vo formáte PDF – Portable Document Format.

(2) Údaje o vydaných povoleniach na zriadenie stanice technickej kontroly

a) identifikačné údaje držiteľa povolenia v rozsahu

1. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,

2. adresa bydliska alebo sídla,

3. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,

4. identifikačné číslo,

b) dátum vydania povolenia,

c) dátum právoplatnosti povolenia,

d) lehota platnosti povolenia,

e) údaje o type stanice technickej kontroly,

f) okres zriadenia stanice technickej kontroly pri povolení na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly,

g) údaje o miestach vykonávania technickej kontroly pri povolení na zriadenie mobilnej stanice technickej kontroly,

h) kópia povolenia vo formáte PDF – Portable Document Format.

(3) Údaje o stanici technickej kontroly

a) identifikácia stanice technickej kontroly

1. identifikačné číslo stanice technickej kontroly,

2. typ stanice technickej kontroly,

3. adresa

3a. stacionárnej stanice technickej kontroly alebo

3b. miest prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly

4. GPS súradnice

4a. stacionárnej stanice technickej kontroly alebo

4b. miest prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly,

5. telefonický kontakt,

6. e-mailová adresa,

7. identifikačné údaje kontaktnej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly v rozsahu meno a priezvisko,

8. dátum a číslo oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly,

b) identifikácia oprávnenej osoby technickej kontroly

1. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,

2. adresa bydliska alebo sídla,

3. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,

4. identifikačné číslo,

5. kópia oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly vo formáte PDF – Portable Document Format,

c) identifikácia technika technickej kontroly

1. identifikačné údaje technika technickej kontroly v rozsahu

1a. meno a priezvisko,

1b. dátum narodenia,

1c. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

1d. podpis,

2. kód pridelený technickou službou,

3. poradové číslo pečiatky,

4. druhy vykonávaných kontrol podľa udelených osvedčení,

5. kategórie kontrolovaných vozidiel podľa udelených osvedčení,

6. platnosť osvedčenia,

7. dátum a číslo osvedčenia technika technickej kontroly,

8. kópia osvedčenia technika technickej kontroly vo formáte PDF – Portable Document Format,

d) prijaté a vydané tlačivá dokladov

1. dátum príjmu a dátum výdaja tlačív dokladov,

2. číslo príjmového dokladu a číslo dodacieho dokladu,

3. počet prijatých a vydaných tlačív dokladov,

4. identifikačné označenie tlačív dokladov podľa § 7 ods. 3,

5. identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem tlačív dokladov v rozsahu

5a. meno a priezvisko,

5b. dátum narodenia,

5c. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

5d. podpis,

6. zoznam znehodnotených tlačív dokladov a ich identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3,

7. zoznam zničených, stratených a odcudzených tlačív dokladov a ich identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,

8. zostatok tlačív dokladov,

e) zariadenia používané pri technickej kontrole vrátane ich overenia alebo kalibrácie

1. názov zariadenia,

2. výrobca a typ zariadenia,

3. výrobné číslo zariadenia,

4. typ linky jeho inštalácie alebo používania,

5. čas overenia alebo dátum kalibrácie,

6. čas platnosti overenia alebo dátum platnosti kalibrácie,

7. číslo dokladu o overení alebo certifikátu o kalibrácii,

8. kópia dokladu o overení alebo certifikátu o kalibrácii vo formáte PDF – Portable Document Format,

9. identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby, ktorá vykonala overenie alebo kalibráciu v rozsahu

9a. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,

9b. adresa bydliska alebo sídla oprávnenej osoby,

9c. identifikačné číslo.

(4) Údaje o technickej kontrole

a) základné

1. séria a evidenčné číslo tlačiva „Protokol o technickej kontrole vozidla“,

2. kód protokolu,

3. druh kontroly,

4. kód kontroly,

5. značka vozidla,

6. obchodný názov vozidla,

7. druh vozidla,

8. kategória,

9. evidenčné číslo vozidla,

10. dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),

11. dátum prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike,

12. typ vozidla/variant/verzia,

13. výrobné číslo karosérie (nadstavby),

14. VIN,

15. identifikačné číslo motora (typ),

16. dátum kontroly,

17. adresa miesta vykonávania technickej kontroly,

18. teplota varu brzdovej kvapaliny,

19. stav počítadla prejdenej vzdialenosti,

20. namerané hodnoty zo skúšky bŕzd,

21. chybové kódy z riadiacich jednotiek vozidla,

22. záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,

23. ďalšie údaje zo zariadení technologického vybavenia,

24. kódy zistených chýb vozidla,

25. ďalšie záznamy stanice technickej kontroly,

26. hodnotenie výsledku technickej kontroly,

27. séria a evidenčné číslo prideleného „Osvedčenia o technickej kontrole“,

28. dátum platnosti,

b) špecifické k technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí

1. séria a evidenčné číslo tlačiva „Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí“,

2. úplný názov výrobcu vozidla,

3. názov a adresa dopravcu, prevádzkovateľa alebo vlastníka,

4. opis vozidla,

5. druh schválenia vozidla,

6. údaje o odľahčovacej brzde,

7. opis cisternového a batériového vozidla,

7a. výrobca cisterny,

7b. schvaľovacie číslo cisternového/batériového vozidla,

7c. výrobné číslo cisterny alebo označenie článkov batériového vozidla,

7d. rok výroby,

7e. kód cisterny,

7f. osobitné ustanovenia,

8. nebezpečné veci schválené na prepravu,

9. poznámky,

10. dátum platnosti,

11. predĺženie platnosti,

c) špecifické k technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia

1. séria a evidenčné číslo tlačiva „Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia“,

2. číslo potvrdenia o zhodnosti nákladných automobilov so štandardmi emisií znečisťujúcich látok a hluku,

3. číslo potvrdenia o plnení bezpečnostných požiadaviek,

4. rozlíšenie prípojného vozidla (TRAILER/SEMITRAILER),

5. výrobné číslo motora,

6. plnenie technických požiadaviek

7. dátum platnosti.

(5) Údaje o skúškach z overenia znalostí o vozidlách

a) poradové číslo z protokolu o skúškach,

b) dátum vykonania skúšky,

c) kópia zápisnice zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách vo formáte PDF – Portable Document Format,

d) identifikačné údaje žiadateľov o skúšku z overenia znalostí o vozidlách v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia,

3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

4. podpis,

e) výsledok hodnotenia skúšky.

(6) Údaje o školeniach na vykonávanie administratívnych činností

a) poradové číslo školenia,

b) dátum začatia školenia,

c) dátum ukončenia školenia,

d) dátum vydania potvrdenia o absolvovaní školenia,

e) poradové číslo potvrdenia o absolvovaní školenia,

f) kópia potvrdenia o absolvovaní školenia vo formáte PDF – Portable Document Format,

g) identifikačné údaje žiadateľov o školenie v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia,

3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

4. podpis.

(7) Údaje o prijatých a vydaných tlačivách dokladov vydaných technickou službou

a) dátum príjmu a dátum výdaja tlačív dokladov,

b) číslo príjmového dokladu a číslo dodacieho dokladu,

c) počet prijatých a vydaných tlačív dokladov,

d) série a evidenčné čísla tlačív dokladov, ak sú pridelené,

e) identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu technickej služby alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem a výdaj tlačív dokladov v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia,

3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

4. podpis,

f) identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem tlačív dokladov v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia,

3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

4. podpis,

g) zoznam znehodnotených tlačív dokladov a ich identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3,

h) zoznam zničených, stratených a odcudzených tlačív dokladov a ich identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,

i) zostatok tlačív dokladov.

(8) Údaje o technickou službou prijatých a vydaných pečiatkach

a) dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok,

b) počet prijatých a vydaných pečiatok,

c) identifikačné označenie pečiatok podľa § 7 ods. 3,

d) identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu technickej služby alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem a výdaj pečiatok v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia,

3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

4. podpis,

e) identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem pečiatok v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia,

3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

4. podpis,

f) zoznam znehodnotených, zničených, stratených a odcudzených pečiatok a ich identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované.

(9) Údaje o overení vhodnosti zariadenia technologického vybavenia

a) názov zariadenia,

b) typ zariadenia,

c) výrobca zariadenia,

d) identifikačné údaje žiadateľa o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu

1. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,

2. adresa bydliska alebo sídla,

3. identifikačné číslo,

e) kópia správy z overenia vhodnosti zariadenia vo formáte PDF – Portable Document Format.

(10) Údaje o schválených zariadeniach technologického vybavenia

a) názov zariadenia,

b) typ zariadenia,

c) výrobca zariadenia,

d) dátum a číslo osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia,

e) kópia osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia vo formáte PDF – Portable Document Format,

f) identifikačné údaje držiteľa schválenia v rozsahu

1. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,

2. adresa bydliska alebo sídla,

3. identifikačné číslo.

(11) Údaje o odborne spôsobilých osobách na kalibráciu zariadení

a) identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby v rozsahu

1. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,

2. adresa bydliska alebo sídla,

3. identifikačné číslo,

b) druhy kalibrovaných zariadení,

c) kópia správy o overení spôsobilosti osoby na kalibráciu zariadení vo formáte PDF – Portable Document Format,

d) kópia osvedčenia o schválení odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení vo formáte PDF – Portable Document Format.

(12) Údaje o počiatočnom overení

a) identifikačné údaje žiadateľa o počiatočné overenie v rozsahu,

1. ak ide o fyzickú osobu,

1a. meno a priezvisko,

1b. dátum narodenia,

1c. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

1d. podpis,

2. ak ide o právnickú osobu,

2a. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

2b. podpis štatutárneho orgánu,

b) dátum prijatia žiadosti o počiatočné overenie,

c) identifikačné číslo, pod ktorým je stanica technickej kontroly evidovaná,

d) dátum počiatočného overenia,

e) dátum a číslo správy z počiatočného overenia,

f) vyhodnotenie počiatočného overenia,

g) kópia správy z počiatočného overenia vo formáte PDF – Portable Document Format,

h) dátum a číslo povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly.

(13) Údaje o priebežnom overení

a) identifikačné údaje oprávnenej osoby technickej kontroly v rozsahu podľa odseku 3 písm. b) a stanice technickej kontroly v rozsahu podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu, kde sa priebežné overenie vykonalo,

b) dátum priebežného overenia,

c) dátum a číslo správy z priebežného overenia,

d) vyhodnotenie priebežného overenia,

e) kópia správy z priebežného overenia vo formáte PDF – Portable Document Format,

f) dátum odoslania správy z priebežného overenia.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

PRVÁ STRANA CERTIFIKÁTU O KALIBRÁCII

Príloha č. 4 k vyhláške č. 1372018 Z. z.

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU MONITOROVACIEHO ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA

(1) Vstupná kamera musí byť umiestnená

a) vo vzdialenosti 9 m až 18 m od vstupnej brány,

b) vo výške najmenej 2,5 m nad úrovňou podlahy,

c) na pravej strane kontrolnej linky (ďalej len „linka“) pri pohľade v smere jazdy vozidiel po linke a

d) tak, že pôdorysný priemet kamery je od osi linky vzdialený najmenej 2,3 m a najviac vzdialený tak, aby konštrukčné prvky a vybavenie haly stanice technickej kontroly nachádzajúce sa na stene montáže kamery nezasahovali do záberu pri nasmerovaní kamery podľa odseku 2.

(2) Vstupná kamera musí byť nasmerovaná tak, že

a) v zábere kamery je vstupná brána a

b) prienik zvislej roviny rovnobežnej s pozdĺžnou osou linky vzdialenej od tejto osi 2,5 m, ak ide o linku typu A, a 2,8 m, ak ide o linku typu B, C alebo M, pričom sa táto rovina nachádza na tej strane linky, kde je namontovaná kamera, so stenou, v ktorej je zabudovaná snímaná brána, je zvislý a je na kraji záberu kamery.

(3) Vstupná kamera musí mať nastavené také priblíženie, že rovina kolmá na pozdĺžnu os linky a nachádzajúca sa vo vzdialenosti 5 m od roviny montáže kamery je v jej zábere od úrovne podlahy až do výšky najmenej 3 m, ak ide o linku typu A, a až do výšky najmenej 4 m, ak ide o linku typu B, C alebo M.

(4) Rovinou montáže kamery je rovina kolmá na pozdĺžnu os kontrolnej linky, prechádzajúca kamerou.

(5) Výstupná kamera musí byť umiestnená na ľavej strane linky pri pohľade v smere jazdy vozidiel. Požiadavky na vzdialenosti miesta jej montáže, na jej nasmerovanie a priblíženie sú zhodné s požiadavkami na vstupnú kameru, ale vo vzťahu k výstupnej bráne linky.

(6) Prehľadová kamera č. 1 musí byť umiestnená

a) na ľavej strane linky pri pohľade v smere jazdy vozidiel vo vzdialenosti najviac 1 m od steny vstupnej brány,

b) vo výške najmenej 2,5 m,

c) vo vzdialenosti od osi linky podľa odseku 1 písm. d).

(7) Prehľadová kamera č. 1 musí byť nasmerovaná tak, aby

a) smerovala na stenu s výstupnou bránou a

b) platila požiadavka podľa odseku 2 písm. b).

(8) Prehľadová kamera č. 1 musí mať nastavené také priblíženie, že rovina kolmá na pozdĺžnu os kontrolnej linky a nachádzajúca sa 5 m od roviny montáže kamery je v jej zábere od úrovne podlahy až do výšky najmenej 3 m, ak ide o linku typu A, a až do výšky najmenej 4 m, ak ide o linku typu B, C alebo M.

(9) Prehľadová kamera č. 2 musí byť umiestnená

a) na pravej strane linky pri pohľade v smere jazdy vozidiel vo vzdialenosti najviac 1 m od steny výstupnej brány,

b) vo výške podľa odseku 6 písm. b),

c) vo vzdialenosti od osi linky podľa odseku 1 písm. d).

(10) Prehľadová kamera č. 2 musí byť nasmerovaná tak, aby

a) smerovala na stenu so vstupnou bránou a

b) platila požiadavka podľa odseku 2 písm. b).

(11) Prehľadová kamera č. 2 musí mať nastavené také priblíženie, aby spĺňalo požiadavky podľa odseku 8.

(12) Ak os linky nie je priamočiara, na splnenie požiadaviek na nasmerovanie a umiestnenie prehľadových kamier je možné použiť aj viac kamier, ako je ustanovené.

(13) Ak časť linky, na ktorej sa nachádza motocyklová skúšobňa bŕzd, nie je v zábere žiadnej prehľadovej kamery, je potrebné použiť ďalšiu prehľadovú kameru nasmerovanú na túto časť linky.

(14) V prípade linky typu M sa za miesto vstupnej a výstupnej brány považuje začiatok a koniec linky.

(15) Vonkajšia kamera musí byť umiestnená vo výške najmenej 2,5 m s takým nasmerovaním a priblížením, že je v zábere kamery celé vozidlo.

(16) Uvádzané rozmerové požiadavky v predchádzajúcich odsekoch sa vzťahujú na objektív kamery.

(17) Kamery musia byť upevnené tak, že ich nasmerovanie nie je možné zmeniť rukou bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

(18) Časť monitorovacieho záznamového zariadenia, ktorá zaobstaráva ukladanie videozáznamu a umožňuje export uložených údajov, musí byť umiestnená v uzamykateľnej skrinke.

(19) Ak sa uplatňuje výnimka na rozmery linky zriadenej podľa doterajších predpisov alebo os linky nie je priamočiara, rozmerové požiadavky na umiestnenie kamier sa použijú primerane.

(20) Dodávateľ monitorovacieho záznamového zariadenia nemusí dodržať rozmerové požiadavky ustanovené na umiestnenie kamier len v prípadoch vopred odsúhlasených technickou službou.

(21) Súčasťou monitorovacieho záznamového zariadenia sú tieto dokumenty od dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia:

a) vyhlásenie o zhode nainštalovaného monitorovacieho záznamového zariadenia so schváleným typom a požiadavkami tejto prílohy,

b) zoznam komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia,

c) výkres pôdorysu kontrolnej linky alebo kontrolných liniek s pôdorysnými a výškovými kótami miest inštalácie komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia,

d) výkres pôdorysu kontrolnej linky alebo kontrolných liniek s vyznačením pokrytia podlahových plôch kontrolnej linky alebo kontrolných liniek záberom jednotlivých kamier,

e) a pri nedodržaní rozmerových požiadaviek ustanovených na umiestnenie kamier doloží odsúhlasenie vydané technickou službou podľa odseku 20.

(22) Po nainštalovaní monitorovacieho záznamového zariadenia má technická služba od dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia k dispozícii prístupové údaje do monitorovacieho záznamového zariadenia na činnosti podľa bodu 5.1.19 v časti B prílohy č. 1.

(23) Požiadavky na inštaláciu monitorovacieho záznamového zariadenia sa nevzťahujú na monitorovacie záznamové zariadenie využívané na monitorovanie výkonu kalibrácie zariadení používaných pri technickej kontrole v priestoroch odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení pri technickej kontrole.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

OZNAČENIE STANICE TECHNICKEJ KONTROLY

(Vzor)

(1) Označenie stanice technickej kontroly má rozmery 600 mm × 600 mm.

(2) Farebné vyhotovenie označenia stanice technickej kontroly pozostáva zo štyroch farieb, a to z čiernej farby s odtieňom Pantone čierna C, modrej farby s odtieňom Pantone 2945 C, červenej farby s odtieňom Pantone 1795 CVC a podkladu s odtieňom bielej farby.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

OZNAČENIE STANICE TECHNICKEJ KONTROLY O MONITOROVANÍ MONITOROVACÍM ZÁZNAMOVÝM ZARIADENÍM

(Vzor)

(1) Výška označenia je najmenej 300 mm a šírka označenia je najmenej 200 mm.

(2) Označenie sa umiestňuje pri vstupe na kontrolnú linku a pri výstupe z kontrolnej linky stanice technickej kontroly z obidvoch strán.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV

(1) Zoznam študijných odborov na stredných školách:

KódNázov študijného odboruPoznámka
3765 Mtechnika a prevádzka dopravyštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
3760 Mprevádzka a ekonomika dopravyštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
3757 Ldopravná prevádzkaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
3765 6technika a prevádzka dopravyštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 424/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov
3760 6prevádzka a ekonomika dopravyštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 424/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov
3775 6 01 3775 6 02doprava a preprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel doprava a preprava - cestná doprava a prepravaštudijné odbory zavedené ako experimentálne študijné odbory, ktorých základné pedagogické dokumenty schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 28. septembra 1998 pod číslom 3766/1998-41
3760 6 05prevádzka a ekonomika dopravy - cestná doprava a prepravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
3772 6 01doprava - prevádzka a údržba cestných vozidielštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
37 57 4 01dopravná prevádzka - cestná a mestská dopravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
3744 6 02cestná doprava - doprava a prepravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
3744 6 01cestná doprava - prevádzka a údržba vozidielštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
37-44-6cestná dopravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách
04-22-4dopravná prevádzka - cestná a mestská dopravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách
37-57-4 01dopravná prevádzka - cestná a mestská dopravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1990 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.
37-50-6doprava a prepravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách
37-49-6prevádzka a údržba dopravných prostriedkovštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách
37-44-6prevádzka automobilovej dopravyštudijný odbor zavedený úpravou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1974 č. 4841/1974-II-2 (č. 10/1974 ú. v.) o nomenklatúrach skupín, odborov a zameraní štúdia na vysokých školách, konzervatóriách, stredných odborných a odborných školách

(2) Zoznam študijných odborov na vysokých školách:

KódNázov študijného odboruPoznámka
dopravaštudijný odbor zavedený od 1. septembra 2019 vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky (študijný odbor doprava nahradil študijný odbor doprava zavedený od 16. decembra 2002)
strojárstvoštudijný odbor zavedený od 1. septembra 2019 vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky (študijný odbor strojárstvo nahradil od 1. septembra 2019 študijné odbory dopravné stroje a zariadenia; motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá; poľnohospodárska a lesnícka technika; odbor údržba strojov a zariadení zavedené od 16. decembra 2002)
dopravaštudijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
dopravné stroje a zariadeniaštudijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadláštudijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
poľnohospodárska a lesnícka technikaštudijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
údržba strojov a zariadeníštudijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
cestná dopravaštudijný odbor zavedený podľa zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách
37-17-8prevádzka a ekonomika cestnej, mestskej a vodnej dopravyštudijný odbor zavedený nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 33/1986 Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách
37-17-8prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravyštudijný odbor zavedený nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 89/1980 Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách
10-1-07prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravyodbor štúdia zavedený úpravou Ministerstva školstva z 31. 3. 1967 č. 14 116/67 (č. 7/1967 ú. v.)

Príloha č. 8 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

PEČIATKA POUŽÍVANÁ PRI TECHNICKÝCH KONTROLÁCH

(Vzor)

Odtlačok pečiatky má priemer 20 mm a obsahuje po obvode nápis označenia stanica technickej kontroly s výškou písmen 2 mm, štvormiestne identifikačné číslo s výškou číslic 3 mm a poradové číslo pečiatky pridelené konkrétnemu technikovi technickej kontroly s výškou číslic 2 mm.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

HARMONIZOVANÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH A ODPORÚČANÉ METÓDY TECHNICKEJ KONTROLY PRAVIDELNEJ

1. Všeobecné ustanovenia

V tejto prílohe sa vymedzujú vozidlové systémy a komponenty, ktoré sa majú podrobiť kontrole, a uvádzajú sa v nej podrobnosti o odporúčaných metódach ich kontroly a o kritériách použitých pri určení, či je stav vozidla akceptovateľný.

Kontrola musí zahŕňať prinajmenšom položky uvedené v časti 3 tejto prílohy za predpokladu, že sa vzťahujú na povinné vybavenie vozidla. Kontrola tiež môže zahŕňať overovanie skutočnosti, či príslušné časti a komponenty vozidla spĺňajú požiadavky na bezpečnostné a environmentálne vlastnosti platné v čase schválenia alebo v čase montáže dodatočného vybavenia.

Ak konštrukcia vozidla neumožňuje použiť metódy kontroly ustanovené v tejto prílohe, kontrola sa vykoná v súlade s odporúčanými metódami kontroly, ktoré schválili príslušné orgány. Technik technickej kontroly sa musí presvedčiť o tom, že sa zachovajú bezpečnostné a environmentálne normy.

Kontrola všetkých položiek uvedených na zozname sa v súvislosti s pravidelnou kontrolou technického stavu považujú za povinné s výnimkou položiek s označením „X“, ktoré súvisia so stavom vozidla a jeho spôsobilosťou na používanie v cestnej doprave, ale nepovažujú sa za zásadné v súvislosti s kontrolou technického stavu.

„Opis poruchy/chýb“ sa neuplatňuje v prípadoch, keď sa týka požiadaviek, ktoré nie sú predpísané príslušnými právnymi predpismi o schválení vozidla v čase prvého prihlásenia do evidencie alebo prvého uvedenia do prevádzky, alebo požiadaviek na dodatočnú montáž.

Ak je daná metóda kontroly označená ako vizuálna, znamená to, že technik technickej kontroly, ak je to potrebné, skontroluje dotknuté položky nielen zrakom, ale nimi aj manipuluje, vyhodnocuje hlučnosť alebo používa akékoľvek iné vhodné prostriedky kontroly bez použitia zariadení.

2. Rozsah kontroly

Kontrola sa zameriava prinajmenšom na oblasti uvedené v tabuľke

0.Identifikácia vozidla
1.Brzdové zariadenie
2.Riadenie
3.Výhľad
4.Osvetľovacie zariadenie a časti elektrického systému
5.Nápravy, kolesá, pneumatiky, zavesenie
6.Podvozok a jeho príslušenstvo
7.Iné vybavenie
8.Zaťaženie životného prostredia
9.Doplňujúce kontroly pri vozidlách kategórií M2 a M3 určených na prepravu osôb

3. Obsah a metódy kontroly; hodnotenie chýb vozidiel Počas skúšky sa kontrolujú prinajmenšom položky a používajú najmenej normy a odporúčané metódy uvedené v nasledujúcej tabuľke.

V súvislosti s každým vozidlovým systémom a komponentmi, ktoré sa kontrolujú, sa hodnotenie chýb vykonáva jednotlivo v súlade s kritériami uvedenými v uvedenej tabuľke.

Chyby, ktoré sa neuvádzajú v tejto prílohe, sa hodnotia podľa rizík, ktoré predstavujú pre bezpečnosť cestnej premávky.

PoložkaMetódaOpis poruchy/chýbHodnotenie chýb
ĽahkáVážnaNebezpečná
0. IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
0.1.Tabuľky s evidenčným číslom, ak sa v požiadavkách vyžadujú1
Vizuálna kontrola
a)Chýba tabuľka (tabuľky) s evidenčným číslom alebo je nedostatočne či nespoľahlivo upevnená a mohla by odpadnúť.
X
b)Chýbajúci alebo nečitateľný nápis.
X
c)Nie je v súlade s dokladmi ani záznamami vozidla.
X
0.2.Identifikácia vozidla/podvozok/výrobné číslo
Vizuálna kontrola
a)Chýba alebo ju nemožno nájsť.
X
b)Neúplná, nečitateľná, očividne sfalšovaná alebo nezodpovedajúca dokladom vozidla.
X
c)Nečitateľné doklady vozidla alebo úradné nezrovnalosti.
X
1. BRZDOVÉ ZARIADENIE
1.1. Mechanický stav a funkcia
1.1.1.Pedál prevádzkovej brzdy/čap ručnej páky
Vizuálna kontrola komponentov počas činnosti brzdového systému.
Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom by sa mali kontrolovať s vypnutým motorom.
a)Nadmerná tesnosť čapu.
X
b)Nadmerné opotrebenie alebo vôľa.
X
1.1.2.Stav pedála/ručnej páky a dráha zariadenia ovládajúceho brzdu
Vizuálna kontrola komponentov počas činnosti brzdového systému.
Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom by sa mali prekontrolovať s vypnutým motorom.
a)Nadmerná alebo nedostatočná rezerva dráhy (zdvihu).
X
b)Nesprávne uvoľnenie ovládača brzdy.
Ak je narušená jeho funkčnosť.
XX
c)Protisklzová úprava brzdového pedála chýba, je uvoľnená alebo opotrebovaná dohladka.
X
1.1.3.Podtlakové čerpadlo alebo kompresor a zásobníky
Vizuálna kontrola komponentov pri normálnom pracovnom tlaku. Skontrolovať čas potrebný na to, aby podtlak alebo tlak vzduchu dosiahol bezpečnú prevádzkovú hodnotu, a činnosť výstražného zariadenia, viacokruhového bezpečnostného ventilu a poistného tlakového ventilu.
a)Tlak vzduchu/podtlak je nedostatočný na to: aby sa brzdy mohli použiť najmenej štyrikrát po spustení výstražného zariadenia alebo po tom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo,
aby sa brzdy mohli použiť najmenej dvakrát po spustení výstražného zariadenia alebo po tom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo.
XX
b)Čas potrebný na dosiahnutie tlaku vzduchu/podtlaku v súlade s požiadavkami1 je príliš dlhý.
X
c)Viacokruhový bezpečnostný ventil a poistný tlakový ventil nefunguje.
X
d)Unikanie vzduchu spôsobujúce značný pokles tlaku alebo počuteľné unikanie vzduchu.
X
e)Vonkajšie poškodenie, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému.
Nedostatočný výkon núdzového brzdenia.
XX
1.1.4.Výstražná signalizácia nízkeho tlaku alebo manometer
Kontrola funkčnosti.Nesprávna činnosť alebo chybný ukazovateľ nízkeho tlaku alebo manometer.
Neidentifikovateľný nízky tlak.
XX
1.1.5.Ručne ovládaný ovládací ventil brzdy
Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.
a)Prasknutý, poškodený alebo nadmerne opotrebený ovládač.
X
b)Nedostatočne zaistený ovládač na ventile alebo nedostatočne zaistené teleso ventilu.
X
c)Voľné spoje alebo netesnosť v systéme.
X
d)Nedostatočná funkcia.
X
1.1.6.Ovládač parkovacej brzdy, pákový ovládač, západka parkovacej brzdy, elektronická parkovacia brzda
Vizuálna kontrola komponentov počas činnosti brzdového systému.
a)Západka parkovacej brzdy dostatočne nedrží.
X
b)Opotrebovanie čapu páky alebo mechanizmu západky.
Nadmerné opotrebovanie.
XX
c)Nadmerný zdvih páky naznačujúci nesprávne nastavenie.
X
d)Ovládač chýba, je poškodený alebo nefunkčný.
X
e)Nesprávna funkcia, výstražný ukazovateľ ukazuje poruchu.
X
1.1.7.Brzdové ventily (nožný brzdič, vyfukovací (odľahčovací) ventil, regulátor tlaku)
Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.
a)Poškodený ventil alebo nadmerné unikanie vzduchu.
Ak je narušená jeho funkčnosť.
XX
b)Nadmerné prepúšťanie oleja z kompresora.
X
c)Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž ventilu.
X
d)Vytekanie alebo presakovanie brzdovej kvapaliny.
Ak je narušená jeho funkčnosť.
XX
1.1.8.Spojkové hlavice pre brzdy prípojného vozidla (elektrické a pneumatické)
Odpojiť a znovu zapojiť všetky spojkové hlavice brzdového systému medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom.
a)Chybný uzatvárací kohútik alebo automaticky uzatvárací ventil.
Ak je narušená jeho funkčnosť.
XX
b)Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž kohútika alebo ventilu.
Ak je narušená jeho funkčnosť.
XX
c)Nadmerná netesnosť.
Ak je narušená jeho funkčnosť.
XX
d)Nesprávna činnosť.
Narušená funkcia brzdy.
XX
1.1.9.Zásobník energie, zásobník stlačeného vzduchu
Vizuálna kontrola.
a)Zásobník mierne poškodený alebo mierne skorodovaný.
Zásobník veľmi poškodený, skorodovaný alebo netesný.
XX
b)Narušená funkcia odvodňovacieho zariadenia.
Nefunkčné odvodňovacie zariadenie.
XX
c)Zásobník je nedostatočne upevnený/nesprávne namontovaný.
X
1.1.10.Súčasti posilňovača bŕzd, hlavný brzdový valec (hydraulické systémy)
Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas prevádzky brzdového systému.
a)Brzdový posilňovač je poškodený alebo neúčinný.
Ak nepracuje a je nefunkčný.
XX
b)Hlavný valec je chybný, ale brzda funkčná.
Hlavný valec je chybný alebo netesný.
XX
c)Hlavný valec je nedostatočne upevnený, ale brzda funkčná.
Hlavný valec je nedostatočne upevnený.
XX
d)Hladina brzdovej kvapaliny pod značkou MIN.
Hladina brzdovej kvapaliny výrazne pod značkou MIN.
Brzdová kvapalina nie je viditeľná.
XXX
e)Chýbajúci uzáver nádržky hlavného brzdového valca.
X
f)Výstražná signalizácia hladiny brzdovej kvapaliny svieti alebo je poškodená.
X
g)Nesprávna činnosť výstražného zariadenia hladiny brzdovej kvapaliny.
X
1.1.11.Tuhé brzdové potrubia
Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas prevádzky brzdového systému.
a)Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia.
X
b)Netesnosť potrubia alebo spojov (systémy pneumatických bŕzd).
Netesnosť potrubia alebo spojov (systémy hydraulických bŕzd).
XX
c)Poškodené alebo nadmerne skorodované potrubie.
Narušená funkcia bŕzd z dôvodu nepriechodnosti alebo bezprostredné riziko netesnosti.
XX
d)Nesprávne umiestnené potrubie.
Riziko poškodenia.
XX
1.1.12.Pružné brzdové hadice
Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.
a)Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia.
X
b)Hadica je poškodená, odretá, prekrútená alebo príliš krátka.
Hadica je poškodená alebo odretá.
XX
c)Netesná hadica alebo spoje (systémy pneumatických bŕzd).
Netesnosť hadíc alebo spojov (systémy hydraulických bŕzd).
XX
d)Vydutie hadice pod tlakom.
Poškodená kordová vrstva (výstuž).
XX
e)Pórovitosť hadice.
X
1.1.13.Brzdové obloženia a doštičky
Vizuálna kontrola.
a)Nadmerné opotrebenie obloženia alebo doštičiek (dosiahnutá značka MIN).
Nadmerné opotrebenie obloženia alebo doštičiek (značka MIN nie je viditeľná).
XX
b)Znečistenie obloženia alebo doštičiek (olej, mastivo atď.).
Narušená brzdná funkcia.
XX
c)Obloženia alebo doštičky chýbajú alebo sú nesprávne namontované.
X
1.1.14.Brzdové bubny, brzdové kotúče
Vizuálna kontrola.
a)Bubon alebo kotúč je opotrebovaný
Bubon alebo kotúč je nadmerne opotrebovaný, nadmerne poškodený vytvorením rýh, prasknutý, nedostatočne upevnený alebo zlomený.
XX
b)Bubon alebo kotúč je znečistený (olej, mastivo atď.).
Narušená brzdná funkcia.
XX
c)Bubon alebo kotúč chýba.
X
d)Nedostatočne pripevnený brzdový štít.
X
1.1.15.Brzdové lanká, ťahadlá, páky, tyče
Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.
a)Lanko je poškodené alebo zauzlené.
Narušená brzdná funkcia.
XX
b)Komponent je nadmerne opotrebovaný alebo skorodovaný.
Narušená brzdná funkcia.
XX
c)Nedostatočne pripevnené lanko, ťahadlo alebo spoj.
X
d)Chybné vedenie lanka.
X
e)Obmedzenie voľného pohybu brzdového systému.
X
f)Nadmerný pohyb pák/tyčí naznačujúci zlé nastavenie alebo nadmerné opotrebenie.
X
1.1.16.Brzdový aktuátor (vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických brzdových valčekov)
Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas prevádzky brzdového systému.
a)Aktuátor je prasknutý alebo poškodený.
Narušená brzdná funkcia.
XX
b)Aktuátor je netesný.
Narušená brzdná funkcia.
XX
c)Aktuátor je nedostatočne pripevnený alebo neodborne namontovaný.
Narušená brzdná funkcia.
XX
d)Aktuátor je nadmerne skorodovaný.
Pravdepodobnosť prasknutia.
XX
e)Nedostatočná alebo nadmerná vôľa piesta alebo membránového mechanizmu.
Narušené pôsobenie brzdy (nedostatočný rezervný pohyb).
XX
f)Ochrana proti prachu poškodená.
Chýba ochrana proti prachu alebo je nadmerne poškodená.
XX
1.1.17.Regulátor brzdnej sily
Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.
a)Chybné ovládanie tyče.
X
b)Nesprávne nastavené tyče.
X
c)Regulátor je zadretý alebo nefunkčný. (ABS funkčný)
Regulátor je zadretý alebo nefunkčný.
XX
d)Regulátor chýba, ak sa vyžaduje.
X
e)Chýba štítok s údajmi.
X
f)Údaje sú nečitateľné alebo nie sú v súlade požiadavkami1.
X
1.1.18.Samonastavovací mechanizmus vymedzenia vôle brzdových pák a ukazovatele opotrebenia bŕzd
Vizuálna kontrola.
a)Samonastavovací mechanizmus je poškodený, zadretý alebo má príliš veľkú dráhu, je nadmerne opotrebovaný alebo zle nastavený.
X
b)Samonastavovací mechanizmus je chybný.
X
c)Samonastavovací mechanizmus je nesprávne nastavený alebo vymenený.
X
1.1.19. Odľahčovací brzdový systém, ak je namontovaný alebo sa požadujeVizuálna kontrola.
a) Nespoľahlivé spoje alebo montáž.
Ak je narušená jeho funkčnosť.
XX
b) Systém je očividne chybný alebo chýba.X
1.1.20.Samočinná brzda prípojného vozidla
Odpojiť prípojku na brzdové zariadenie medzi ťažným vozidlom a prívesom.Brzdy prípojného vozidla sa neuvedú automaticky do činnosti po odpojení prípojky.X
1.1.21.Kompletný brzdový systém
Vizuálna kontrola.
a)Iné systémové zariadenia (napríklad protimrazové čerpadlo, sušič vzduchu atď.) sú poškodené z vonkajšej strany alebo nadmerne skorodované tak, že to má nepriaznivý vplyv na brzdový systém.
Narušená brzdná funkcia.
XX
b)Unikanie vzduchu alebo nemrznúcej zmesi.
Narušená funkčnosť systému.
XX
c)Akýkoľvek komponent je nedostatočne upevnený alebo nesprávne namontovaný.
X
d)Nebezpečná modifikácia akéhokoľvek komponentu3.
Narušená brzdná funkcia.
XX
1.1.22.Kontrolné prípojky, ak sú namontované alebo sa požadujú
Vizuálna kontrola.
a)Chýbajú.
X
b)Poškodené.
Nepoužiteľné alebo netesné.
XX
1.1.23.Nájazdová brzda
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Nedostatočná účinnosť.X
1.2. Pôsobenie a účinok prevádzkovej brzdy
1.2.1.Pôsobenie
Počas skúšky na skúšobni bŕzd, alebo ak to nie je možné, počas jazdnej skúšky postupne pôsobiť brzdou na kolesá až po dosiahnutie najväčšej brzdnej sily.
a)Nedostatočná brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách.
Žiadna brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách.
XX
b)Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy. Alebo v prípade skúšania na ceste sa vozidlo nadmerne odchyľuje od priameho smeru.
Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 50 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy v prípade riadených náprav.
XX
c)Brzdná sila nie je odstupňovateľná (tvrdý záber).
X
d)Nadmerné časové oneskorenie činnosti brzdy na ktoromkoľvek z kolies.
X
e)Nadmerné kolísanie brzdnej sily počas každej úplnej otáčky kolesa.
X
1.2.2.Účinok
Skúška na skúšobni bŕzd. Ak sa z technických dôvodov nedá použiť alebo vykonať jazdnú skúšku s použitím záznamového decelerometra na určenie spomalenia, a zodpovedajúcej najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti alebo v prípade návesov súčtu povoleného zaťaženia náprav.
Vozidlá alebo prípojné vozidlo s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3, 5 tony musia byť skontrolované podľa technickej normy16a) alebo rovnocennými metódami.
Jazdné skúšky by sa mali vykonať za podmienok za sucha na priamej ceste bez stúpania alebo klesania.
Nedosiahnu sa aspoň tieto minimálne hodnoty (1):
1.Vozidlá zaregistrované prvýkrát po 1. 1. 2012:
Kategória M1: 58 %
Kategórie M2 a M3: 50 %
Kategória N1: 50 %
Kategórie N2 a N3: 50 %
Kategórie O2, O3 a O4:
pre návesy: 45 % (2)
pre ojové prívesy: 50 %
X
2.Vozidlá zaregistrované prvýkrát pred 1. 1. 2012:
Kategórie M1, M2 a M3: 50 % (3)
Kategória N1: 45 %
Kategórie N2 a N3: 43 % (4)
Kategórie O2,O3 a O4: 40 % (5)
X
3.Ostatné kategórie:
kategórie L (obe brzdy spolu):
Kategória L1e: 42 %
Kategórie L2e, L6e: 40 %
Kategória L3e: 50 %
Kategória L4e: 46 %
Kategórie L5e, L7e: 44 %
Kategória L (brzda zadného kolesa):
všetky kategórie: 25 % najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti vozidla
Menej ako 50 % uvedených hodnôt.
XX
1.3. Pôsobenie a účinok núdzovej brzdy, ak ide o samostatný systém
1.3.1.Pôsobenie
Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatniť metódu uvedenú v bode 1.2.1.
a)Nedostatočná brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách.
Žiadna brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách.
XX
b)Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy. Alebo v prípade jazdnej skúšky sa vozidlo nadmerne odchyľuje od priameho smeru.
Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 50 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy v prípade riadených náprav.
XX
c)Brzdná sila nie je odstupňovateľná (tvrdý záber).
X
1.3.2.Účinok
Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.2.Brzdný účinok je menší ako 50 % (6) účinku prevádzkovej brzdy zodpovedajúceho najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti definovaného v bode 1.2.2.
Menej ako 50 % uvedených hodnôt brzdného účinku.
XX
1.4. Pôsobenie a účinok parkovacej brzdy
1.4.1.Pôsobenie
Zatiahnuť ovládací orgán brzdy pri skúške na skúšobni bŕzd.Nefunkčnosť brzdy na jednej strane alebo v prípade skúšania na ceste sa vozidlo nadmerne odchyľuje od priameho smeru.
Menej ako 50 % hodnôt brzdného účinku uvedených v bode 1.4.2. vo vzťahu k hmotnosti vozidla počas kontroly.
XX
1.4.2.Účinok
Skúška na skúšobni bŕzd. V prípade, že to nie je možné, počas jazdnej skúšky pomocou decelerometra s ukazovateľom údajov alebo záznamom alebo s vozidlom umiestneným na svahu so známym sklonom.V prípade všetkých vozidiel nedosahuje zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti aspoň 16 % alebo v prípade motorových vozidiel zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti jazdnej súpravy aspoň 12 % podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.
Menej ako 50 % uvedených hodnôt brzdného účinku.
XX
1.5.Činnosť systému odľahčovacej brzdy
Vizuálna kontrola, a ak je to možné, skúška funkčnosti systému.
a)Brzdná sila nie je odstupňovaná (nevzťahuje sa na motorovú brzdu).
X
b)Systém nie je funkčný.
X
1.6.Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Vizuálna kontrola a kontrola výstražného zariadenia alebo použitie elektronického rozhrania vozidla.
a)Nesprávna činnosť výstražného zariadenia.
X
b)Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nepracuje správne.
X
c)Snímače otáčok kolies chýbajú alebo sú poškodené.
X
d)Vedenie je poškodené.
X
e)Iné komponenty chýbajú alebo sú poškodené.
X
f)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.
X
1.7Elektronický brzdový systém (EBS)
Vizuálna kontrola a kontrola výstražného zariadenia alebo použitie elektronického rozhrania vozidla.
a)Nesprávna činnosť výstražného zariadenia.
X
b)Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne.
X
c)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.
X
1.8Brzdová kvapalina
Vizuálna kontrola.Brzdová kvapalina je znečistená alebo obsahuje usadeniny.
Bezprostredné riziko poruchy.
XX
2. RIADENIE
2.1. Mechanický stav
2.1.1.Stav mechanizmu riadenia
Vozidlo umiestniť nad kontrolnú jamu alebo na zdvihák, kolesá sú nad zemou alebo na otočných plošinách a otáčať volantom z jednej krajnej polohy do druhej. Vizuálna kontrola funkcie mechanizmu riadenia.
a)Zväčšený odpor v mechanizme.
X
b)Hriadeľ segmentu riadenia skrútený alebo opotrebované drážkovanie.
Narušená funkčnosť.
XX
c)Nadmerné opotrebovanie hriadeľa segmentu riadenia.
Narušená funkčnosť.
XX
d)Nadmerný pohyb hriadeľa segmentu riadenia.
Narušená funkčnosť.
XX
e)Netesnosť.
Tvoria sa kvapky.
XX
2.1.2.Upevnenie puzdra prevodovky riadenia
Vozidlo umiestniť nad kontrolnú jamu alebo na zdvihák a kolesá vozidla sú na zemi, otáčať volantom/riadidlami v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek alebo použiť špeciálne upravený detektor vôle v zavesení kolies. Vizuálna kontrola upevnenia skrine prevodovky riadenia k podvozku.
a)Skriňa prevodovky riadenia nie je správne pripevnená.
Spoje sú nebezpečne uvoľnené alebo je viditeľný pohyb vzhľadom na podvozok/karosériu.
XX
b)Montážne otvory na podvozku deformované.
Upevnenia sú vážne narušené.
XX
c)Upevňovacie skrutky chýbajú alebo sú prasknuté.
Upevnenia sú vážne narušené.
XX
d)Skriňa prevodovky riadenia má praskliny.
Stabilita alebo upevnenie skrine je narušené.
XX
2.1.3.Stav tyčí riadenia
Vozidlo umiestniť nad kontrolnú jamu alebo na zdvihák a s kolesami vozidla na zemi, otáčať volantom v smere a proti smeru hodinových ručičiek alebo použiť špeciálne upravený detektor vôle v zavesení kolies. Vizuálna kontrola komponentov riadenia zameraná na prípadné opotrebenie, praskliny a bezpečnosť.
a)Možnosť vzájomného pohybu medzi časťami, ktoré by mali byť spojené pevne.
Nadmerný pohyb alebo pravdepodobnosť rozpojenia.
XX
b)Nadmerné opotrebovanie na spojoch.
Veľmi vážne riziko rozpojenia.
XX
c)Zlomy alebo deformácie akéhokoľvek komponentu.
Narušená funkcia.
XX
d)Chýbajú dorazy.
X
e)Nesprávne uloženie komponentov (napríklad spojovacej tyče hriadeľa alebo riadiacej tyče).
X
f)Nebezpečná modifikácia3.
Narušená funkcia.
XX
g)Ochrana proti prachu je poškodená alebo opotrebovaná.
Ochrana proti prachu chýba alebo je značne opotrebovaná.
XX
2.1.4.Činnosť riadiacich tyčí
Vozidlo umiestniť nad kontrolnú jamu alebo na zdvihák a s kolesami vozidla na zemi, otáčať volantom v smere a proti smeru hodinových ručičiek alebo použiť špeciálne upravený detektor vôle v zavesení kolies. Vizuálna kontrola komponentov riadenia zameraná na prípadné opotrebenie, praskliny a bezpečnosť.
a)Pohyb riadiacej tyče naráža na pevnú časť podvozku.
X
b)Dorazy riadenia nefungujú alebo chýbajú.
X
2.1.5.Posilňovač riadenia
Skontrolovať prípadné netesnosti systému riadenia a hladinu hydraulickej kvapaliny v nádrži, ak je viditeľná. Kolesá sú umiestnené na zemi, motor je v činnosti, a kontroluje sa, či systém riadenia s posilňovačom funguje.
a)Únik kvapaliny alebo narušené funkcie.
X
b)Nedostatok kvapaliny (pod značkou MIN).
Nedostatočná hladina v nádržke.
XX
c)Nefunkčný mechanizmus.
Narušené riadenie.
XX
d)Mechanizmus má praskliny alebo je nespoľahlivý.
Narušené riadenie.
XX
e)Nesprávne uloženie alebo narážanie komponentov.
Narušené riadenie.
XX
f)Nebezpečná modifikácia3.
Narušené riadenie.
XX
g)Poškodené alebo nadmerne skorodované laná/hadice.
Narušené riadenie.
XX
2.2. Volant, stĺpik riadenia, riadidlá
2.2.1.Stav volantu/riadidiel
Vozidlo umiestniť nad kontrolnú jamu alebo na zdvihák, hmotnosť vozidla nie je odľahčená, tlačiť a ťahať volant rovnobežne so stĺpikom, tlačiť volant/riadidlá v rôznych smeroch kolmo na stĺpik/vidlice. Vizuálna kontrola vôle a stavu pružných spojok alebo kardanových kĺbov.
a)Vzájomný pohyb medzi volantom a stĺpikom riadenia naznačujúci uvoľnenie.
Veľmi vážne riziko rozpojenia.
XX
b)Zádržné zariadenie na náboji volantu chýba.
Veľmi vážne riziko rozpojenia.
XX
c)Praskliny alebo uvoľnenie náboja, venca alebo lúčov volantu.
Veľmi vážne riziko rozpojenia.
XX
2.2.2.Stĺpik riadenia/spoje a vidlice a tlmiče riadenia
Vozidlo umiestniť nad kontrolnú jamu alebo na zdvihák, hmotnosť vozidla nie je odľahčená, tlačiť a ťahať volant rovnobežne so stĺpikom, tlačiť volant/riadidlá v rôznych smeroch kolmo na stĺpik/vidlice. Vizuálna kontrola vôle a stavu pružných spojok alebo kardanových kĺbov.
a)Nadmerný pohyb stredu volantu nahor alebo nadol.
X
b)Nadmerný pohyb hornej časti stĺpika radiálne od osi stĺpika.
X
c)Zhoršený stav pružných spojok.
X
d)Chybné upevnenie.
Veľmi vážne riziko rozpojenia.
XX
e)Nebezpečná modifikácia3.
X
2.3.Vôľa riadenia
Vozidlo umiestniť nad kontrolnú jamu alebo na zdvihák, hmotnosť vozidla nie je odľahčená. V prípade vozidiel s posilňovačom riadenia je motor podľa možností v činnosti a kolesá sú nasmerované rovno, volantom zľahka otočiť čo najviac v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek bez toho, aby došlo k pohybu kolies. Vizuálna kontrola voľného pohybu.Nadmerná vôľa riadenia (najmä pohyb bodu na venci prekračuje jednu pätinu priemeru volantu) alebo nie je v súlade s požiadavkami1.
Narušené bezpečné riadenie.
XX
2.4.Geometria kolies (X)2
Nastavenie geometrie riadených kolies skontrolujte vhodným zariadením.Nastavenie geometrie nie je v súlade s údajmi výrobcu vozidla alebo požiadavkami1.
Narušené riadenie v priamom smere; narušená smerová stabilita.
XX
2.5.Točnica riaditeľnej nápravy prívesu
Vizuálna kontrola alebo použitie špeciálne upraveného detektora vôle kolies.
a)Komponent mierne poškodený.
Ťažko poškodený alebo prasknutý komponent.
XX
b)Nadmerná vôľa.
Narušené riadenie v priamom smere; narušená smerová stabilita.
XX
c)Chybné upevnenie.
Upevnenie je vážne narušené.
XX
2.6.Elektronický posilňovač riadenia (EPS)
Vizuálna kontrola a kontrola konzistentnosti medzi uhlom volantu a uhlom kolies pri zapnutí/vypnutí motora alebo použití elektronického rozhrania vozidla.
a)Svetelná kontrolka nesprávneho fungovania EPS (MIL) upozorňuje na akýkoľvek druh poruchy systému.
X
b)Nesúlad medzi uhlom volantu a uhlom kolies.
Narušené riadenie.
XX
c)Nefunkčný posilňovač riadenia.
X
d)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.
X
3. VÝHĽAD
3.1.Zorné pole
Vizuálna kontrola zo sedadla vodiča.Prekážka v zornom poli vodiča, ktorá narúša jeho výhľad dopredu alebo do strán (mimo zóny čistenia stieračov čelného skla).X
Narušená zóna stierania stieračmi čelného skla alebo nie sú viditeľné vonkajšie zrkadlá.X
3.2.Stav zasklenia
Vizuálna kontrola.
a)Prasknuté alebo sfarbené sklo alebo priehľadná výplň, ak je povolená (mimo zóny čistenia stieračmi čelného skla).
X
Narušená zóna čistenia stieračmi čelného skla alebo nie sú viditeľné vonkajšie zrkadlá.X
b)Sklo alebo priehľadná výplň (vrátane reflexnej alebo tónovanej fólie), ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami v požiadavkách1 (mimo zóny čistenia stieračmi čelného skla).
X
Narušená zóna stierania stieračmi čelného skla alebo nie sú viditeľné vonkajšie zrkadlá.X
c)Sklo alebo priehľadná výplň v neprijateľnom stave.
X
Veľmi zhoršený výhľad cez zónu čistenia stieračmi čelného skla.X
3.3.Spätné zrkadlá alebo zariadenia
Vizuálna kontrola.
a)Zrkadlo alebo zariadenie chýba alebo nie je pripevnené v súlade s požiadavkami1. (K dispozícii sú aspoň dve možnosti výhľadu cez spätné zrkadlá.)
X
K dispozícii sú menej ako dve možnosti výhľadu cez spätné zrkadlá.X
b)Zrkadlo alebo zariadenie mierne poškodené alebo uvoľnené.
X
Zrkadlo alebo zariadenie je nefunkčné, ťažko poškodené, uvoľnené alebo zle upevnené.X
c)Potrebné zorné pole nepokryté.
X
3.4.Stierače čelného skla
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Stierače nepracujú správne alebo chýbajú alebo nie sú v súlade s požiadavkami1.
X
b)Lišta stierača poškodená.
X
Lišta stierača chýba alebo je zjavne poškodená.X
3.5.Ostrekovače čelného skla
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Ostrekovače nepracujú správne primerane (nedostatok kvapaliny, ale čerpadlo nepracuje správne, alebo je nesprávne nastavený prúd kvapaliny).X
Ostrekovače nepracujú správne.X
3.6.Systém na odhmlievanie (X)2
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Systém nie je funkčný alebo je zjavne poškodený.X
4. SVIETIDLÁ, ODRAZOVÉ SKLÁ A ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
4.1. Svetlomety
4.1.1.Stav a funkcia
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Chybné alebo chýbajúce svetlo/svetelný zdroj (viaceré svetlá/svetelné zdroje; v prípade LED do 1/3 nefunkčné).
Jedno svetlo/svetelný zdroj; v prípade LED vážne narušená viditeľnosť.
XX
b)Projekčný systém (odrazové sklo a rozptylové sklá) je mierne poškodený.
Projekčný systém (odrazové sklo a rozptylové sklá) je veľmi poškodený alebo chýba.
XX
c)Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
X
4.1.2.Nastavenie
Určiť horizontálne nastavenie každého svetlometu stretávacieho svetla pomocou zariadenia na kontrolu nastavenia svetlometov alebo pomocou elektronického rozhrania vozidla.
a)Nastavenie svetlometu nie je v rozmedzí ustanovenom v požiadavkách1.
X
b)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.
X
4.1.3.Spínače
Vizuálna kontrola a skúška činnosti alebo použitie elektronického rozhrania.
a)Spínač nefunguje v súlade s požiadavkami1 (počet svetlometov svietiacich súčasne).
Prekročenie najväčšej povolenej svietivosti smerom dopredu.
XX
b)Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.
X
c)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.
X
4.1.4.Súlad s požiadavkami1
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha, svetelná intenzita alebo označenie nie je v súlade s požiadavkami1.
X
b)Predmety na rozptylových sklách alebo svetelnom zdroji, ktoré zjavne znižujú svietivosť alebo menia vyžarovanú farbu svetla.
X
c)Svetelný zdroj a svietidlo nie sú kompatibilné.
X
4.1.5.Zariadenia na prispôsobenie sklonu, ak sú povinné
Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je to možné, alebo použitie elektronického rozhrania vozidla.
a)Zariadenie nie je funkčné.
X
b)Ručne ovládané zariadenie sa nedá ovládať z miesta vodiča.
X
c)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.
X
4.1.6.Zariadenie na čistenie svetlometov, ak je povinné
Vizuálna kontrola a pokiaľ možno skúška činnosti.Zariadenie nie je funkčné.
V prípade plynových výbojok.
XX
4.2. Predné a zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, doplnkové obrysové svietidlá a denné prevádzkové svetlá
4.2.1.Stav a funkcia
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Chybný svetelný zdroj.
X
b)Chybné rozptylové sklá.
X
c)Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
Veľmi vážne riziko odpadnutia.
XX
4.2.2.Spínače
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami1.
Zadné obrysové svietidlá a bočné obrysové svietidlá môžu byť vypnuté, keď sú zapnuté svetlomety.
X
X
b)Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.
X
4.2.3.Súlad s požiadavkami1
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha, svietivosť alebo označenie nie je v súlade s požiadavkami1.
Červené svetlo vyžarované smerom dopredu alebo biele svetlo dozadu; veľmi znížená svietivosť.
XX
b)Predmety na rozptylovom skle alebo svetelnom zdroji, ktoré obmedzujú svetlo, svietivosť alebo menia vyžarovanú farbu svetla.
Červené svetlo vyžarované smerom dopredu alebo biele svetlo dozadu; veľmi znížená svietivosť.
XX
4.3. Brzdové svietidlá
4.3.1.Stav a funkcia
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Svietidlo/svetelný zdroj je nefunkčné/-ý (viacnásobný svetelný zdroj v prípade LED do 1/3 nefunkčné)
Jeden svetelný zdroj; v prípade LED menej ako z 2/3 funkčné.
Všetky svetelné zdroje nefunkčné.
XXX
b)Mierne poškodené rozptylové sklá (bez vplyvu na vyžarované svetlo).
Ťažko poškodené rozptylové sklá (vplyv na vyžarované svetlo).
XX
c)Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
Veľmi vážne riziko odpadnutia.
XX
4.3.2.Spínače
Vizuálna kontrola a skúška činnosti alebo použitie elektronického rozhrania.
a)Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami1.
Oneskorená reakcia.
Nie je funkčný.
XXX
b)Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.
X
c)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.
X
d)Funkcie núdzového brzdového svietidla nefungujú alebo nefungujú správne.
X
4.3.3.Súlad s požiadavkami1
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha, svietivosť alebo označenie nie je v súlade s požiadavkami1.
Biele svetlo vyžarované smerom dozadu; veľmi znížená svietivosť.
XX
4.4. Smerové a výstražné svietidlá
4.4.1.Stav a funkcia
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Svietidlo/svetelný zdroj je nefunkčné/-ý (viacnásobný svetelný zdroj v prípade LED do 1/3 nefunkčné).
Jeden svetelný zdroj; v prípade LED menej ako z 2/3 funkčné.
XX
b)Mierne poškodené rozptylové sklá (bez vplyvu na vyžarované svetlo).
Ťažko poškodené rozptylové sklá (vplyv na vyžarované svetlo).
XX
c)Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
Veľmi vážne riziko odpadnutia.
XX
4.4.2.Spínače
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami1.
Nie je funkčný.
XX
4.4.3.Súlad s požiadavkami1
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha, svietivosť alebo označenie nie je v súlade s požiadavkami1.X
4.4.4.Frekvencia prerušovania (blikania)
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Frekvencia prerušovania (blikania) nie je v súlade s požiadavkami1 (odchýlka frekvencie o viac ako 25 %).X
4.5. Predné hmlové svetlomety a zadné hmlové svietidlá
4.5.1.Stav a funkcia
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Chybný svetelný zdroj (viacnásobný svetelný zdroj v prípade LED do 1/3 nefunkčné).
Jeden svetelný zdroj; v prípade LED menej ako z 2/3 funkčné.
XX
b)Mierne poškodené rozptylové sklá (bez vplyvu na vyžarované svetlo).
Ťažko poškodené rozptylové sklá (vplyv na vyžarované svetlo).
XX
c)Svietidlo nie je spoľahlivo upevnené.
Veľmi vážne riziko odpadnutia alebo oslnenia približujúcich sa vozidiel.
XX
4.5.2.Nastavenie (X)2
Skúška činnosti a skúška pomocou zariadenia na kontrolu nastavenia svetlometov.Predný hmlový svetlomet s ostrým rozhraním svetla a tieňa nemá predpísaný sklon vyžarovaného zväzku lúčov svetla (rozhranie svetla a tieňa je príliš nízko).
Rozhranie svetla a tieňa je vyššie ako v prípade stretávacích svetlometov.
XX
4.5.3.Spínače
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami1.
Nefunkčný.
XX
4.5.4.Súlad s požiadavkami1
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha, svietivosť alebo označenie nie je v súlade s požiadavkami1.
X
b)Systém nepracuje v súlade s požiadavkami1
X
4.6. Spätné svetlomety
4.6.1.Stav a funkcia
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Chybný svetelný zdroj.
X
b)Chybné rozptylové sklá.
X
c)Svietidlo nie je spoľahlivo upevnené.
Veľmi vážne riziko odpadnutia.
XX
4.6.2.Súlad s požiadavkami1
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha, svietivosť alebo označenie nie je v súlade s požiadavkami1.
X
b)Systém nepracuje v súlade s požiadavkami1.
X
4.6.3.Spínače
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami1.
Spätný svetlomet sa dá zapnúť pri nezaradenom spätnom chode.
XX
4.7. Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom
4.7.1.Stav a funkcia
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Svietidlo vyžaruje priame alebo biele svetlo dozadu.
X
b)Poškodený svetelný zdroj viacnásobný svetelný zdroj.
Poškodený svetelný zdroj, jeden svetelný zdroj.
XX
c)Slabo upevnené svietidlo.
Veľmi vážne riziko odpadnutia.
XX
4.7.2.Súlad s požiadavkami1
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Systém nepracuje v súlade s požiadavkami1.X
4.8. Odrazové sklá, označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti a zadné tabuľky
4.8.1.Stav
Vizuálna kontrola.
a)Odrazové vybavenie chybné alebo poškodené.
Narušená odrazivosť.
XX
b)Odrazové sklo je slabo upevnené.
Pravdepodobnosť odpadnutia.
XX
4.8.2.Súlad s požiadavkami1
Vizuálna kontrola.Zariadenie, farba odrazeného svetla alebo poloha nie sú v súlade požiadavkami1.
Chýbajúce alebo odrážajúce červené svetlo dopredu alebo biele svetlo dozadu.
XX
4.9. Povinné kontrolky osvetľovacieho zariadenia
4.9.1.Stav a funkcia
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Nefunkčné.
Nefunkčné v prípade diaľkového svetlometu alebo zadného hmlového svietidla.
XX
4.9.2.Súlad s požiadavkami1
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Nie je v súlade s požiadavkami1.X
4.10.Elektrické spojenie medzi ťažným vozidlom a prívesom alebo návesom
Vizuálna kontrola: podľa možnosti skontrolujte elektrickú kontinuitu spojenia.
a)Pevné komponenty nie sú dostatočne upevnené.
Uvoľnená zásuvka.
XX
b)Poškodená alebo opotrebovaná izolácia.
Pravdepodobnosť vzniku skratu.
XX
c)Elektrické spojenia prívesu alebo ťažného vozidla nefungujú správne.
Brzdové svietidlá prívesu sú nefunkčné.
XX
4.11.Elektrické vedenie
Vizuálna kontrola, keď je vozidlo nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku, v niektorých prípadoch vrátane priestoru motora.
a)Neupevnené alebo nesprávne upevnené vedenie.
Uvoľnené upevnenia, dotyk s ostrými hranami, pravdepodobnosť rozpojenia spojov.
Pravdepodobnosť dotyku vedenia s horúcimi časťami, otáčavými časťami alebo zemou; rozpojené spoje (časti dôležité pre brzdenie, riadenie).
XXX
b)Mierne opotrebované vedenie.
Veľmi opotrebované vedenie.
Úplne opotrebované vedenie (časti dôležité pre brzdenie, riadenie).
XXX
c)Poškodená alebo opotrebovaná izolácia.
Pravdepodobnosť vzniku skratu.
Bezprostredná hrozba požiaru, vznik iskier.
XXX
4.12.Nepovinné svietidlá a odrazové sklá (X)2
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Namontované svietidlo/odrazové sklo nie je v súlade s požiadavkami1.
Vyžarujúce/odrážajúce červené svetlo dopredu alebo biele svetlo dozadu.
XX
b)Funkcia svietidla nie je v súlade s požiadavkami1.
Počet súčasne zapnutých reflektorov prekračuje povolenú svietivosť; vyžarujúce červené svetlo dopredu alebo biele svetlo dozadu.
XX
c)Svietidlo/odrazové sklo nie je spoľahlivo pripevnené.
Veľmi vážne riziko odpadnutia.
XX
4.13.Akumulátor (batérie)
Vizuálna kontrola.
a)Zle upevnený.
Nesprávne upevnený. Pravdepodobnosť vzniku skratu.
XX
b)Netesný.
Únik nebezpečných látok.
XX
c)Chybný spínač, ak sa vyžaduje.
X
d)Chybné poistky, ak sa vyžadujú.
X
e)Nezodpovedajúca ventilácia, ak sa vyžaduje.
X
5. NÁPRAVY, KOLESÁ, PNEUMATIKY A ZAVESENIE NÁPRAV
5.1. Nápravy
5.1.1.Nápravy
Vizuálna kontrola, vozidlo je nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies. Tento detektor sa odporúča pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 t.
a)Prasknutá alebo zdeformovaná náprava.
X
b)Pripevnenie k vozidlu nie je bezpečné.
Narušená stabilita, narušená funkčnosť. Nadmerný pohyb vo vzťahu k upevneniu.
XX
c)Nebezpečná modifikácia3.
Narušená stabilita, narušená funkčnosť, nedostatočná vzdialenosť od iných častí vozidla alebo zeme.
XX
5.1.2.Čapy kolies
Vizuálna kontrola, vozidlo je nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies. Tento detektor sa odporúča pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 t. Na každé koleso sa vyvinie sila v zvislom alebo bočnom smere a sleduje sa rozsah pohybu medzi nápravnicou a čapom nápravy.
a)Prasknutý čap kolesa.
X
b)Nadmerné opotrebovanie zvislého čapu alebo puzdier.
Pravdepodobnosť uvoľnenia; narušená smerová stabilita.
XX
c)Nadmerný pohyb medzi čapom kolesa a nápravnicou.
Pravdepodobnosť uvoľnenia; narušená smerová stabilita.
XX
d)Uvoľnený čap kolesa na náprave.
Pravdepodobnosť uvoľnenia; narušená smerová stabilita.
XX
5.1.3.Ložiská kolies
Vizuálna kontrola, vozidlo je nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies. Tento detektor sa odporúča pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 t. Kolesom sa myká alebo na každé koleso sa vyvinie sila v bočnom smere a sledujte rozsah pohybu kolesa smerom nahor vzhľadom na čap nápravy.
a)Nadmerná vôľa v ložisku kolesa.
Narušená smerová stabilita; nebezpečenstvo zničenia.
XX
b)Ložisko kolesa príliš tesné, zadreté.
Nebezpečenstvo prehriatia; nebezpečenstvo zničenia.
XX
5.2. Kolesá a pneumatiky
5.2.1.Náboj kolesa
Vizuálna kontrola.
a)Akékoľvek matice alebo skrutky chýbajú alebo sú uvoľnené.
Upevnenie chýba alebo je uvoľnené do takej miery, že veľmi vážne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.
XX
b)Opotrebovaný alebo poškodený náboj.
Náboj opotrebovaný alebo poškodený spôsobom, ktorý narúša bezpečné upevnenie kolies.
XX
5.2.2.Kolesá (disky)
Vizuálna kontrola oboch strán, vozidlo je nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku.
a)Akákoľvek prasklina alebo chyba zvarov.
X
b)Upevňovacie obruče pneumatík nie sú správne namontované.
Pravdepodobnosť oddelenia.
XX
c)Značne zdeformované alebo opotrebované koleso.
Narušená bezpečnosť upevnenia na náboj kolesa; narušená bezpečnosť upevnenia pneumatiky.
XX
d)Rozmer, technická koncepcia, kompatibilita alebo typ kolesa nie je v súlade s požiadavkami1 a má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
X
5.2.3.Pneumatiky
Vizuálna kontrola celej pneumatiky buď otáčaním kolesa nad zemou, pričom vozidlo je nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku, alebo posúvaním vozidla dozadu a dopredu nad kontrolnou jamou.
a)Rozmer pneumatiky, nosnosť, schvaľovacia značka alebo rýchlostná kategória nie je v súlade s požiadavkami1 a má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
Nedostatočná nosnosť alebo rýchlostná kategória pri aktuálnom používaní, pneumatika sa dotýka iných pevných častí vozidla, čo narúša bezpečnosť vedenia vozidla.
XX
b)Pneumatiky na rovnakej náprave alebo v zdvojenej montáži kolies majú rôzne rozmery.
X
c)Pneumatiky na rovnakej náprave majú rozdielnu konštrukciu (radiálna/diagonálna).
X
d)Akékoľvek vážne poškodenie alebo prerezanie pneumatiky.
Kordová vrstva viditeľná alebo poškodená.
XX
e)Ukazovateľ opotrebovania dezénu pneumatiky nie je viditeľný.
Hĺbka dezénu pneumatiky nie je v súlade s požiadavkami1.
XX
f)Odieranie pneumatiky o iné komponenty (flexibilné zariadenia proti rozstrekovaniu).
Odieranie pneumatiky o iné komponenty (bezpečné vedenie vozidla nie je narušené).
XX
g)Pneumatiky s prehĺbenými drážkami nie sú v súlade s požiadavkami1.
Ochranná kordová vrstva narušená.
XX
h)Systém sledovania tlaku pneumatiky nepracuje správne alebo je pneumatika zjavne nedohustená.
Očividne nefunkčné.
XX
5.3. Systém zavesenia
5.3.1.Pružiny a stabilizátor
Vizuálna kontrola, vozidlo je nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies. Tento detektor sa odporúča pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 t.
a)Nedostatočné pripevnenie pružín na podvozok alebo nápravu.
Viditeľný vzájomný pohyb. Upevnenie je veľmi vážne uvoľnené.
XX
b)Poškodený alebo prasknutý komponent pružiny.
Hlavná pružina (list pružiny) alebo dodatočné listy sú veľmi vážne narušené.
XX
c)Pružina chýba.
Hlavná pružina (list pružiny) alebo dodatočné listy sú veľmi vážne narušené.
XX
d)Nebezpečná modifikácia3.
Nedostatočná vzdialenosť od iných častí vozidla; pružinový systém nefunkčný.
XX
5.3.2.Tlmiče pruženia
Vizuálna kontrola, vozidlo je nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku, alebo sa použije špeciálne zariadenie, ak je k dispozícii.
a)Nedostatočné pripevnenie tlmičov k podvozku alebo náprave.
Uvoľnený tlmič pruženia.
XX
b)Poškodený tlmič vykazujúci znaky výraznej netesnosti alebo nesprávnej funkčnosti.
X
5.3.2.1.Skúška účinnosti tlmenia (X)2
Použite špeciálne zariadenie a porovnajú sa rozdiely na ľavej/pravej strane.
a)Výrazné rozdiely medzi ľavou a pravou stranou.
X
b)Dané minimálne hodnoty nie sú dosiahnuté.
X
5.3.3.Rúry hnacieho hriadeľa, ramená nápravy, priečne trojuholníkové ramená a ramená zavesenia kolesa
Vizuálna kontrola, vozidlo je nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies. Tento detektor sa odporúča pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 t.
a)Nedostatočné pripevnenie komponentu k podvozku alebo náprave.
Pravdepodobnosť uvoľnenia; narušená smerová stabilita.
XX
b)Poškodený alebo silne skorodovaný komponent.
Stabilita komponentu narušená alebo prasknutý komponent.
XX
c)Nebezpečná modifikácia3.
Nedostatočná vzdialenosť od iných častí vozidla; systém nefunkčný.
XX
5.3.4.Kĺby zavesenia
Vizuálna kontrola, vozidlo je nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies. Tento detektor sa odporúča pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 t.
a)Nadmerné opotrebovanie zvislého čapu alebo puzdier alebo kĺbov systému zavesenia.
Pravdepodobnosť uvoľnenia; narušená smerová stabilita.
XX
b)Značne opotrebovaná ochrana proti prachu.
Ochrana proti prachu chýba alebo je prasknutá.
XX
5.3.5.Vzduchové pruženie
Vizuálna kontrola
a)Systém je nefunkčný.
X
b)Akýkoľvek komponent je poškodený, modifikovaný alebo opotrebovaný spôsobom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje funkčnosť systému.
Funkčnosť systému vážne narušená.
XX
c)Počuteľná netesnosť systému.
X
6. PODVOZOK A JEHO PRÍSLUŠENSTVO
6.1. Podvozok alebo rám a príslušenstvo
6.1.1.Všeobecný stav
Vizuálna kontrola, vozidlo je nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku.
a)Jemné nalomenie alebo deformácia ktorejkoľvek strany alebo nosníka.
Silné nalomenie alebo deformácia ktorejkoľvek strany alebo nosníka.
XX
b)Nedostatočne upevnené výstužové platne alebo upevnenia.
Väčšina upevnení je uvoľnená; nedostatočná pevnosť častí.
XX
c)Nadmerná korózia, ktorá ovplyvňuje pevnosť nosnej konštrukcie.
Nedostatočná pevnosť častí.
XX
6.1.2.Výfukové potrubie a tlmiče
Vizuálna kontrola, vozidlo je nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku.
a)Neupevnený alebo netesniaci výfukový systém.
X
b)Výfukové plyny prenikajúce do kabíny alebo priestoru pre cestujúcich.
Ohrozenie zdravia osôb vo vozidle.
XX
6.1.3.Palivová nádrž a potrubie (vrátane palivovej nádrže a potrubia na vykurovanie)
Vizuálna kontrola, vozidlo je nad kontrolnou jamou alebo na zdviháku; v prípade systémov LPG/CNG/LNG sa použije zariadenie na zistenie netesností.
a)Nedostatočne upevnená palivová nádrž alebo potrubie, čo spôsobuje osobitné riziko vzniku požiaru.
X
b)Únik paliva alebo chýbajúci či nefunkčný uzáver plniaceho otvoru.
Riziko požiaru; nadmerný únik nebezpečného materiálu.
XX
c)Predraté potrubie.
Poškodené potrubie.
XX
d)Uzatvárací palivový kohútik, ak sa požaduje, nepracuje správne.
X
e)Riziko požiaru v dôsledku:
úniku paliva,
zlej ochrany palivovej nádrže alebo výfukového systému,
stavu v priestore motora.
X
f)LPG/CNG/LNG alebo vodíkový systém nie sú v súlade s požiadavkami; akákoľvek časť systému je chybná1.
X
6.1.4.Nárazníky, bočné ochranné zariadenie a zadné ochranné zariadenie proti podbehnutiu
Vizuálna kontrola.
a)Uvoľnenie alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie pri letmom dotyku alebo kontakte.
Pravdepodobnosť odpadnutia. Výrazne narušená funkčnosť.
XX
b)Zariadenie zjavne nie je v súlade s požiadavkami1.
X
6.1.5.Nosič rezervného kolesa, ak je namontovaný
Vizuálna kontrola.
a)Držiak nie je v náležitom stave.
X
b)Držiak má praskliny alebo je nedostatočne upevnený.
X
c)Rezervné koleso nie je bezpečne pripevnené na držiaku.
Veľmi vážne riziko odpadnutia.
XX
6.1.6.Zariadenie na mechanické spájanie a ťahanie
Vizuálna kontrola opotrebenia a správnej činnosti s osobitným dôrazom na namontované bezpečnostné zariadenie alebo s použitím meracieho zariadenia.
a)Komponent je porušený, chybný alebo prasknutý, ak sa nepoužíva.
Komponent je porušený, chybný alebo prasknutý, ak sa používa.
XX
b)Nadmerné opotrebovanie komponentu.
Pod limitom opotrebovania.
XX
c)Chybné upevnenie.
Akékoľvek upevnenie je uvoľnené s veľmi vážnym rizikom odpadnutia.
XX
d)Akékoľvek bezpečnostné zariadenie chýba alebo nefunguje správne.
X
e)Nefunkčnosť akéhokoľvek ukazovateľa spojenia.
X
f)Zlá viditeľnosť tabuľky s evidenčným číslom alebo obmedzenie akéhokoľvek svietidla, keď nie je v prevádzke.
Tabuľka s evidenčným číslom je nečitateľná, ak sa nepoužíva.
XX
g)Nebezpečná modifikácia3 (sekundárne časti).
Nebezpečná modifikácia3 (primárne časti).
XX
h)Spojenie príliš slabé.
X
6.1.7.Prevodovka
Vizuálna kontrola.
a)Zaisťovacie čapy sú uvoľnené alebo chýbajú.
Zaisťovacie čapy sú uvoľnené alebo chýbajú, takže je vážne ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.
XX
b)Nadmerné opotrebovanie ložísk hriadeľa prevodovky.
Veľmi vážne riziko uvoľnenia alebo prasknutia.
XX
c)Nadmerné opotrebenie kĺbov hnacieho hriadeľa alebo rozvodových reťazí/remeňov.
Veľmi vážne riziko uvoľnenia alebo prasknutia.
XX
d)Opotrebované pružné spojenia.
Veľmi vážne riziko uvoľnenia alebo prasknutia.
XX
e)Poškodený alebo ohnutý hriadeľ.
X
f)Teleso ložiska má praskliny alebo je uvoľnené.
Veľmi vážne riziko uvoľnenia alebo prasknutia.
XX
g)Značne opotrebovaná ochrana proti prachu.
Ochrana proti prachu chýba alebo je prasknutá.
XX
h)Neprípustná modifikácia hnacej sústavy.
X
6.1.8.Upevnenie motora
Vizuálna kontrola, nemusí sa vykonávať nad kontrolnou jamou ani na zdviháku.Opotrebované, zjavne a výrazne poškodené upevnenia.
Uvoľnené alebo prasknuté upevnenia.
XX
6.1.9Výkon motora (X)2
Vizuálna kontrola alebo použitie elektronického rozhrania.
a)Upravená riadiaca jednotka narúšajúca bezpečnosť alebo životné prostredie.
X
b)Úprava motora narúšajúca bezpečnosť alebo životné prostredie.
X
6.2. Kabína a karoséria
6.2.1.Stav
Vizuálna kontrola.
a)Uvoľnenie alebo poškodenie panelu alebo jeho časti, ktoré by mohlo zapríčiniť poranenie.
Pravdepodobnosť odpadnutia.
XX
b)Zle upevnený stĺpik karosérie.
Narušená stabilita.
XX
c)Možnosť prieniku motorových alebo výfukových plynov.
Ohrozenie zdravia osôb vo vozidle.
XX
d)Nebezpečná modifikácia3.
Nedostatočná vzdialenosť od rotujúcich alebo pohyblivých častí a od vozovky.
XX
6.2.2.Upevnenie
Vizuálna kontrola nad pracovnou jamou alebo na zdviháku.
a)Zle upevnená karoséria alebo kabína.
Narušená stabilita.
XX
b)Karoséria/kabína je zjavne zle vycentrovaná na podvozku.
X
c)Upevnenia karosérie/kabíny k podvozku alebo nosníkom sú uvoľnené alebo chýbajú a v prípade symetrie.
Upevnenia karosérie/kabíny k podvozku alebo nosníkom sú uvoľnené alebo chýbajú do takej miery, že je vážne ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.
XX
d)Nadmerná korózia upevňovacích bodov na samonosných karosériách.
Narušená stabilita.
XX
6.2.3.Dvere a zámky dverí
Vizuálna kontrola.
a)Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne.
X
b)Dvere by sa mohli samovoľne otvoriť alebo nezostanú zatvorené (posuvné dvere).
Dvere by sa mohli neúmyselne otvoriť alebo nezostanú zatvorené (dvere na pántoch).
XX
c)Dvere, závesy, zámky alebo stĺpik sú opotrebované.
Dvere, závesy, západky, stĺpik chýbajú alebo sú uvoľnené.
XX
6.2.4.Podlaha
Vizuálna kontrola nad pracovnou jamou alebo na zdviháku.Podlaha je zle upevnená alebo veľmi poškodená.
Nedostatočná stabilita.
XX
6.2.5.Sedadlo vodiča
Vizuálna kontrola.
a)Sedadlo má poškodenú štruktúru.
Sedadlo je uvoľnené.
XX
b)Nastavovací mechanizmus nepracuje správne.
Sedadlo sa pohybuje alebo operadlo sa nedá upevniť.
XX
6.2.6.Ostatné sedadlá
Vizuálna kontrola.
a)Sedadlá sú poškodené alebo sú zle upevnené (sekundárne časti).
Sedadlá sú poškodené alebo sú zle upevnené (základné časti).
XX
b)Sedadlá nie sú namontované v súlade s požiadavkami1.
Prekročený povolený počet sedadiel; umiestnenie sedadiel nezodpovedá schváleniu.
XX
6.2.7.Ovládače riadenia
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Niektorý ovládač riadenia potrebný na bezpečnú prevádzku vozidla nepracuje správne.
Narušená bezpečná prevádzka.
XX
6.2.8.Schody do kabíny
Vizuálna kontrola.
a)Schod alebo stúpačka sú zle upevnené.
Nedostatočná stabilita.
XX
b)Schod alebo stúpačka je v stave, ktorý by mohol spôsobiť užívateľom poranenie.
X
6.2.9.Ostatné vnútorné a vonkajšie príslušenstvo a vybavenie
Vizuálna kontrola.
a)Pripevnenie ostatného príslušenstva alebo vybavenia je chybné.
X
b)Ostatné príslušenstvo alebo vybavenie nie je v súlade s požiadavkami1.
Namontované príslušenstvo môže spôsobiť zranenie; narušená bezpečná prevádzka.
XX
c)Netesniace hydraulické vybavenie.
Nadmerný únik nebezpečných látok.
XX
6.2.10.Kryty kolies, zariadenia zabraňujúce rozstreku
Vizuálna kontrola.
a)Chýbajú, sú uvoľnené alebo veľmi skorodované.
Pravdepodobnosť zranenia; pravdepodobnosť odpadnutia.
XX
b)Nedostatočná vzdialenosť od kolesa (zariadenie zabraňujúce rozstreku).
Nedostatočná vzdialenosť od kolesa (kryty kolies).
XX
c)Nie sú v súlade s požiadavkami1.
Nedostatočné krytie obruče pneumatiky.
XX
6.2.11Stojan
Vizuálna kontrola.
a)Chýba, je uvoľnený alebo veľmi skorodovaný.
X
b)Nie je v súlade s požiadavkami1.
X
c)Riziko uvoľnenia pri pohybe vozidla.
X
6.2.12Držadlá a opierky pre nohy
Vizuálna kontrola.
a)Chýbajú, sú uvoľnené alebo veľmi skorodované.
X
b)Nie sú v súlade s požiadavkami1.
X
7. OSTATNÉ VYBAVENIE
7.1. Bezpečnostné pásy/spony a zadržiavacie systémy
7.1.1.Kotvové úchyty bezpečnostných pásov/spôn
Vizuálna kontrola.
a)Bod ukotvenia je veľmi poškodený.
Narušená stabilita.
XX
b)Ukotvenie je uvoľnené.
X
7.1.2.Stav bezpečnostných pásov/spôn
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Povinný bezpečnostný pás chýba alebo nie je namontovaný.
X
b)Bezpečnostný pás je poškodený.
Akýkoľvek zárez alebo nadmerné napínanie.
XX
c)Bezpečnostný pás nie je v súlade s požiadavkami1.
X
d)Spona bezpečnostného pásu je poškodená alebo nepracuje správne.
X
e)Navíjač bezpečnostného pásu je poškodený alebo nepracuje správne.
X
7.1.3.Obmedzovač sily bezpečnostných pásov
Vizuálna kontrola alebo použitie elektronického rozhrania.
a)Obmedzovač sily zjavne chýba alebo nie je vhodný pre dané vozidlo.
X
b)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.
X
7.1.4.Predpínače bezpečnostných pásov
Vizuálna kontrola alebo použitie elektronického rozhrania.
a)Predpínač zjavne chýba alebo nie je vhodný pre dané vozidlo
X
b)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.
X
7.1.5.Airbag
Vizuálna kontrola alebo použitie elektronického rozhrania.
a)Airbagy zjavne chýbajú alebo nie sú vhodné pre dané vozidlo.
X
b)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.
X
c)Airbag je zjavne nefunkčný.
X
7.1.6.SRS systémy
Vizuálna kontrola kontrolky nesprávneho fungovania (MIL) alebo použitie elektronického rozhrania.
a)Svetelná kontrolka MIL SRS ukazuje akýkoľvek druh poruchy systému.
X
b)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.
X
7.2.Hasiaci prístroj (X)2
Vizuálna kontrola.
a)Chýba.
X
b)Nie je v súlade s požiadavkami1.
Ak sa vyžaduje (napríklad taxislužba, autobus, autokar atď.).
XX
7.3.Zámky a zariadenie proti neoprávnenému použitiu
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Zariadenie nefunguje tak, aby zabránilo chodu vozidla.
X
b)Chybné.
Neúmyselné zamykanie alebo blokovanie.
XX
7.4.Výstražný trojuholník, ak sa vyžaduje (X)2
Vizuálna kontrola.
a)Chýba alebo je neúplný.
X
b)Nie je v súlade s požiadavkami1.
X
7.5.Lekárnička, ak sa vyžaduje (X)2
Vizuálna kontrola.Chýba, je neúplná alebo nie je v súlade s požiadavkami1.X
7.6.Zakladacie kliny, ak sa vyžadujú (X)2
Vizuálna kontrola.Chýbajú alebo nie sú v dostatočnom stave, nedostatočná stabilita alebo rozmery.X
7.7.Výstražné zvukové zariadenie
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Nepracuje správne.
Nie je funkčné.
XX
b)Ovládanie je nespoľahlivé.
X
c)Nie je v súlade s požiadavkami1.
Pravdepodobnosť zámeny vydávaných zvukov za osobitné zvukové znamenie vozidiel s právom prednostnej jazdy.
XX
7.8.Rýchlomer
Vizuálna kontrola alebo kontrola činnosti počas cestnej kontroly alebo prostredníctvom elektronických zariadení.
a)Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami1.
Chýba, ak sa vyžaduje.
XX
b)Narušená prevádzka.
Nie je funkčné.
XX
c)Nedá sa dostatočne osvetliť.
Bez akéhokoľvek osvetlenia.
XX
7.9.Tachograf, ak je namontovaný/požadovaný
Vizuálna kontrola.
a)Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami1.
X
b)Nefunkčný.
X
c)Poškodené alebo chýbajúce plomby.
X
d)Montážny štítok chýba, je nečitateľný alebo neaktuálny.
X
e)Zjavný neoprávnený zásah alebo manipulácia.
X
f)Veľkosť pneumatík nie je v súlade s kalibračnými parametrami.
X
7.10.Obmedzovač rýchlosti, ak je namontovaný/požadovaný
Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je toto zariadenie k dispozícii.
a)Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami1.
X
b)Zjavne nefunkčný.
X
c)Nesprávne nastavená rýchlosť, ak sa kontroluje.
X
d)Poškodené alebo chýbajúce plomby.
X
e)Chýbajúci alebo nečitateľný štítok.
X
f)Veľkosť pneumatík nie je v súlade s kalibračnými parametrami.
X
7.11Počítadlo celkovej prejdenej vzdialenosti, ak je k dispozícii (X)2
Vizuálna kontrola alebo použitie elektronického rozhrania.
a)Zjavne zmanipulované (sfalšované) s cieľom znížiť alebo skresliť počet kilometrov, ktoré vozidlo najazdilo.
X
b)Zjavne nefunkčné.
X
7.12Elektronická kontrola stability (ESC), ak je namontovaná/požadovaná)
Vizuálna kontrola alebo použitie elektronického rozhrania.
a)Snímače otáčok na kolesách chýbajú, alebo sú poškodené.
X
b)Elektroinštalácia je poškodená.
X
c)Iné komponenty chýbajú alebo sú poškodené.
X
d)Spínač je poškodený alebo nepracuje správne.
X
e)Kontrolka MIL ESC ukazuje akýkoľvek druh poruchy systému.
X
f)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.
X
8. ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
8.1. Zvuk
8.1.1.Systém obmedzovania zvuku
Subjektívne vyhodnotenie, ak technik technickej kontroly usúdi, že úroveň zvuku môže byť na hraničnej úrovni, môže sa vykonať meranie hladiny zvuku stojaceho vozidla pomocou merača zvuku.
a)Hladina vonkajšieho zvuku prekračuje hodnoty uvedené v požiadavkách1.
X
b)Akákoľvek časť systému na obmedzenie hluku je uvoľnená, poškodená, nesprávne upevnená, chýba alebo je zjavne modifikovaná spôsobom, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť úroveň hluku.
Veľmi vážne riziko odpadnutia.
XX
8.3. Potlačenie elektromagnetického rušenia
Rádiové rušenie (X)2.Nesplnenie akejkoľvek požiadavky1.X
8.4. Ďalšie položky týkajúce sa životného prostredia
8.4.1.Úniky kvapalín
Akýkoľvek nadmerný únik kvapalín, okrem vody, s pravdepodobnosťou spôsobenia škody na životnom prostredí alebo predstavujúci bezpečnostné riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Neustále vytváranie kvapiek, ktoré predstavuje veľmi vážne riziko.
XX
9. DOPLŇUJÚCE SKÚŠKY PRE VOZIDLÁ KATEGÓRIÍ M2, M3 URČENÉ NA PREPRAVU OSÔB
9.1. Dvere
9.1.1.Vstupné a výstupné dvere
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Chybná činnosť.
X
b)Zhoršený stav.
Pravdepodobnosť zranenia.
XX
c)Poškodené núdzové ovládanie.
X
d)Poškodené diaľkové ovládanie dverí alebo výstražné zariadenie.
X
e)Nie je v súlade s požiadavkami1.
Nedostatočná šírka dverí.
XX
9.1.2.Núdzové východy
Vizuálna kontrola a kontrola činnosti (v prípade potreby).
a)Chybná činnosť.
X
b)Označenie núdzových východov nečitateľné.
Chýbajúce označenie núdzových východov.
XX
c)Chýba kladivo na rozbitie skla.
X
d)Nie sú v súlade s požiadavkami1.
Nedostatočná šírka alebo blokovaný prístup.
XX
9.2.Systém na odhmlievanie a odmrazovanie skiel (X)2
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Chybná činnosť.
Vplyv na bezpečnú prevádzku vozidla.
XX
b)Emisie toxických alebo výfukových plynov prenikajú do priestoru pre vodiča alebo cestujúcich.
Ohrozenie zdravia osôb vo vozidle.
XX
c)Nefunkčné odmrazovanie, ak je povinné.
X
9.3.Systém vetrania a kúrenia (X)2
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Chybná činnosť.
Ohrozenie zdravia osôb vo vozidle.
XX
b)Emisie toxických alebo výfukových plynov prenikajú do priestoru pre vodiča alebo cestujúcich.
Ohrozenie zdravia osôb vo vozidle.
XX
9.4. Sedadlá
9.4.1.Sedadlá pre cestujúcich (vrátane sedadiel pre sprevádzajúci personál)
Vizuálna kontrola.Sklápacie sedadlá, ak sú povolené, nefungujú automaticky.
Blokujú núdzový východ.
XX
9.4.2.Sedadlo vodiča (doplňujúce požiadavky)
Vizuálna kontrola.
a)Poškodené špeciálne vybavenie, najmä ochrana proti oslneniu.
Zorné pole obmedzené.
XX
b)Ochrana vodiča nie je spoľahlivá alebo nie je v súlade s požiadavkami1.
Pravdepodobnosť zranenia.
XX
9.5.Vnútorné osvetlenie a zariadenia na zobrazenie cieľa jazdy (smerové tabuľky) (X)2
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Zariadenie je poškodené alebo nie je v súlade s požiadavkami1.
Nie je funkčné.
XX
9.6.Uličky medzi sedadlami, plochy na státie
Vizuálna kontrola.
a)Zle upevnená podlaha.
Narušená stabilita.
XX
b)Poškodené držadlá alebo záchytné rukoväte.
Nedostatočne pripevnené alebo nepoužiteľné.
XX
c)Nie je v súlade s požiadavkami1.
Nedostatočná šírka alebo priestor.
XX
9.7.Schody a stupienky
Vizuálna kontrola a kontrola činnosti (v prípade potreby).
a)Zhoršený stav.
Poškodený stav.
Narušená stabilita.
XXX
b)Výsuvné stupienky nefungujú správne.
X
c)Nie sú v súlade s požiadavkami1.
Nedostatočná šírka alebo nadmerná výška.
XX
9.8.Komunikačný systém pre cestujúcich (X)2
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Chybný systém.
Nie je funkčný.
XX
9.9.Upozornenia (X)2
Vizuálna kontrola.
a)Upozornenie chýba, je nesprávne alebo nečitateľné.
X
b)Nie sú v súlade s požiadavkami1.
Nesprávne informácie.
XX
9.10. Požiadavky týkajúce sa prepravy detí (X)2
9.10.1.Dvere
Vizuálna kontrola.Ochrana dverí nie je v súlade s požiadavkami1 týkajúcimi sa tohto druhu prepravy.X
9.10.2.Signalizácia a špeciálne vybavenie
Vizuálna kontrola.Signalizácia alebo špeciálne vybavenie chýbajú alebo nie sú v súlade s požiadavkami1.X
9.11. Požiadavky týkajúce sa prepravy osôb so zdravotným postihnutím (X)2.
9.11.1.Dvere, rampy a výťahy
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)Chybná činnosť.
Narušená bezpečná prevádzka.
XX
b)Zhoršený stav.
Narušená stabilita; pravdepodobnosť zranenia.
XX
c)Chybné ovládanie.
Narušená bezpečná prevádzka.
XX
d)Chybné výstražné zariadenie.
Nie je funkčné.
XX
e)Nie je v súlade s požiadavkami1.
X
9.11.2.Systém na upevnenie invalidného vozíka
Vizuálna kontrola a podľa potreby kontrola činnosti.
a)Chybná činnosť.
Narušená bezpečná prevádzka.
XX
b)Zhoršený stav.
Narušená stabilita; pravdepodobnosť zranenia.
XX
c)Chybné ovládanie.
Narušená bezpečná prevádzka.
XX
d)Nie je v súlade s požiadavkami1.
X
9.11.3Signalizácia a špeciálne vybavenie
Vizuálna kontrola.Signalizácia alebo špeciálne vybavenie chýbajú alebo nie sú v súlade s požiadavkami1.X
9.12. Iné špeciálne vybavenie (X)2
9.12.1.Zariadenia na prípravu jedál
Vizuálna kontrola.
a)Zariadenie nie je v súlade s požiadavkami1.
X
b)Zariadenie je poškodené v takom rozsahu, že by jeho používanie mohlo byť nebezpečné.
X
9.12.2.Sanitárne zariadenie
Vizuálna kontrola.Zariadenie nie je v súlade s požiadavkami1.
Pravdepodobnosť zranenia.
XX
9.12.3.Iné zariadenia (napríklad audiovizuálne systémy)
Vizuálna kontrola.Nie je v súlade s požiadavkami1.
Narušená bezpečná prevádzka vozidla.
XX
Vysvetlivky:
(1) Kategórie vozidla, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti tejto smernice, sú zahrnuté ako usmernenie.
(2) 43 % pre návesy schválené pred 1. januárom 2012.
(3) 48 % pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené protiblokovacími systémami (ABS), alebo v prípade typu schváleného pred 1. októbrom 1991.
(4) 45 % pre vozidlá zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu uvedeného v požiadavkách, podľa toho, čo nastane neskôr.
(5) 43 % pre návesy a ojové prívesy zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu uvedeného v požiadavkách, podľa toho, čo nastane neskôr.
(6) 2,5 m · s-2 pre vozidlá kategórií N1, N2 a N3 registrované po prvýkrát po 1. januári 2012.
Poznámky:
1„Požiadavky“ sa stanovujú v rámci typového schvaľovania ku dňu schválenia, prvého zápisu do evidencie alebo prvého uvedenia do prevádzky, ako aj v rámci povinností dodatočnej montáže alebo vnútroštátnych právnych predpisov v krajine evidencie. Tieto príčiny poruchy platia len v prípade, keď sa kontroluje dodržiavanie požiadaviek.
2(X) označuje položky, ktoré sa týkajú stavu vozidla a jeho vhodnosti použitia v cestnej premávke, nie sú však považované za podstatné v rámci kontroly technického stavu.
3Nebezpečná modifikácia znamená modifikáciu, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje bezpečnosť vozidla v cestnej premávke, alebo má neprimerane nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

MIERA ZAŤAŽENIA VOZIDIEL URČITÝCH KATEGÓRIÍ PRI TECHNICKÝCH KONTROLÁCH

Kategória vozidlaMinimálne zaťaženie vozidla MZ*)
M1**)60 %
M2**)60 %
M360 %
N260 %
N3***)60 %
O340 %
O440 %
Vysvetlivky:
*) MZ = mo / mc 100 %
mo – okamžitá hmotnosť vozidla pristaveného na technickú kontrolu,
mc – najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť vozidla (údaj v položke F.1 osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II),
**) platí iba pre vozidlá s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg,
***) ak ide o ťahače návesov, musí na točnicu ťahača pôsobiť zaťaženie zodpovedajúce aspoň hmotnosti, ktorú na točnicu prenesie akýkoľvek nezaťažený náves.

Uvedené miery zaťaženia sa nevzťahujú na vozidlá:

a) schválené na prepravu nebezpečných vecí okrem ťahačov bez návesu pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí,

b) ktoré z technických dôvodov alebo iných dôvodov nemožno pristaviť na technickú kontrolu v zaťaženom stave (najmä vozidlá na prepravu hydiny, uhynutých zvierat).

Príloha č. 11 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

PROTOKOL O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU ČASŤ A – TECHNICKÁ KONTROLA

Príloha č. 12 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

POTVRDENIE O TECHNICKEJ KONTROLE NA VYDANIE PREPRAVNÉHO POVOLENIA

(Vzor)

Príloha č. 13 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

OSVEDČENIE O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU ČASŤ A – TECHNICKÁ KONTROLA

Vzor

Príloha č. 15 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).

Poznámky pod čiarou

1) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) STN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry (33 2320).
STN EN 60079-29-2 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka (33 2320).

4) § 16 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

6) Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

7) § 2 písm. d) zákona č 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).

9) Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).

10) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.

11) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.

12) Čl. 3, čl. 13 ods. 1 a čl. 14 ods.1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006) v platnom znení.

13) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).

14) Napríklad ISO 1724 Cestné vozidlá. Prípojka na elektrické pripojenie ťažných a ťahaných vozidiel. 7-pólové prípojky pre vozidlá napájané 12 V menovitým napätím, ISO 11446 Cestné vozidlá. Prípojka na elektrické pripojenie ťažných a ťahaných vozidiel. 13-pólové prípojky pre vozidlá napájané 12 V menovitým napätím.

15) Napríklad ISO 12098 Cestné vozidlá. Prípojka na elektrické pripojenie ťažných a ťahaných vozidiel. 15-pólové prípojky pre vozidlá napájané 24 V menovitým napätím.

16) STN EN 60079-29-2 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka (33 2320).

16a) Všetky časti ISO 21069 Cestné vozidlá – Kontrola brzdových sústav na vozidlách s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t s použitím valcovej skúšobne bŕzd.