Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.02.2021 110/2005 Z. z. Vyhláška o regulácii obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami
v znení 29/2021 Z. z.
01.02.2021 640/2008 Z. z. Nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
v znení , 32/2021 Z. z.
06.02.2021 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 45/2021 Z. z.
06.02.2021 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení , 46/2021 Z. z.
06.02.2021 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 46/2021 Z. z.
06.02.2021 223/2019 Z. z. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
v znení , 44/2021 Z. z.
06.02.2021 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 47/2021 Z. z.
12.02.2021 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 57/2021 Z. z.
15.02.2021 119/2005 Z. z. Vyhláška o vnútornej revízii súdu
v znení , 39/2021 Z. z.
15.02.2021 120/2005 Z. z. Vyhláška o používaní úradného odevu v konaní pred súdom
v znení , 40/2021 Z. z.
15.02.2021 485/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
v znení , 51/2021 Z. z.
15.02.2021 486/2011 Z. z. Vyhláška o podmienkach, postupoch a lehotách o skúškach biologickej účinnosti
v znení , 52/2021 Z. z.
15.02.2021 127/2014 Z. z. Vyhláška ustanovujúca zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje dispenzarizácia
v znení , 62/2021 Z. z.
15.02.2021 403/2019 Z. z. Opatrenie o preukaze asistenta sčítania
v znení , 60/2021 Z. z.
15.02.2021 435/2019 Z. z. Opatrenie o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
v znení , 59/2021 Z. z.
15.02.2021 307/2020 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
v znení , 61/2021 Z. z.
18.02.2021 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 71/2021 Z. z.
19.02.2021 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 75/2021 Z. z.
19.02.2021 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení , 75/2021 Z. z.
26.02.2021 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 89/2021 Z. z.
26.02.2021 24/2021 Z. z. Vyhláška o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
v znení , 91/2021 Z. z.