Vyhláška č. 436/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

436

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 18. decembra 2020,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 138 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z. sa mení takto:

1. V § 4 ods. 3 prvej vete sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „päť“ a v poslednej vete sa slová „podľa plánu výchovno-vzdelávacej činnosti“ nahrádzajú slovami „v súlade s organizačnými podmienkami výchovy a vzdelávania detí v materskej škole“.

2. V § 5 ods. 8 písmeno a) znie:

a) písomne informuje zriaďovateľa o uskutočnení pobytu v škole v prírode, ak vysielajúca škola je právnickou osobou,“.

3. V § 5 ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

4. V § 5 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a c)“.

5. V § 5 ods. 10 písm. d) sa slová „pracovné náplne zamestnancov“ nahrádzajú slovami „harmonogram práce nadčas pedagogických zamestnancov“.

6. V § 5 ods. 10 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená i) až l).

7. V § 5 ods. 10 písm. l) sa slová „poverenie na vykonávanie funkcie“ nahrádzajú slovami „meno a priezvisko“.

8. V § 5 ods. 11 sa vypúšťajú slová „na základe písomného potvrdenia“ a slová „doklad o zdravotnom“ sa nahrádzajú slovami „fotokópiu dokladu o zdravotnom“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Branislav Gröhling v. r.