Oznámenie č. 690/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Čiastka 286/2004
Platnosť od 18.12.2004
Účinnosť od 01.03.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

690

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Opatrenie sa predkladá v nadväznosti na prijatie nového zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14 /2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Druhová klasifikácia rozpočtovej klasifikácie označuje druh rozpočtu, ktorý je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy (ďalej len „verejná správa“).

(2) Organizačná klasifikácia rozpočtovej klasifikácie umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej správy.

(3) Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu

a) rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozpočtu subjektov verejnej správy,

b) finančných operácií s finančnými aktívami podľa § 4 ods. 7 zákona,

c) pohybov na samostatných účtoch rozpočtových organizácií.

(4) Ekonomická klasifikácia v súlade s § 8 ods. 4 zákona vymedzuje

a) bežné výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby a materiál určený na spotrebu,

b) kapitálové výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku,1) výdavky na tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv.

(5) Podrobné členenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov je uvedené v prílohe.

(6) Druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia podľa odsekov 1 až 3 a funkčná klasifikácia podľa § 4 ods. 4 zákona sa uplatňuje pri zostavovaní návrhu rozpočtu subjektov verejnej správy, jeho rozpise, spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov o jeho realizácii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií a pri sledovaní pohybov na účtoch rozpočtových organizácií.

(7) Druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia sú uvedené v prílohe.

§ 2

Na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2004 sa použije rozpočtová klasifikácia ustanovená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41 (oznámenie č. 150/2003 Z. z.) v znení opatrenia č. 24996/2003-42 (oznámenie č. 571/2003 Z. z.).


§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia (oznámenie č. 150/2003 Z. z.) v znení opatrenia č. 24996/2003-42 (oznámenie č. 571/2003 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií


Príloha k opatreniu č. MF/010 175/2004-42

PRVÁ ČASŤ

DRUHOVÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

2 štátny rozpočet

21 príjmy a výdavky rozpočtových organizácií – vrátane príjmov a výdavkov rozpočtu ústredného orgánu štátnej správy ako rozpočtovej organizácie

211 príjmy a výdavky

212 prevod výdavkov z výdavkového účtu na samostatný účet a prevod príjmov zo samostatného účtu na príjmový účet

22 príspevkové organizácie – rozpočet príspevkovej organizácie

3 rozpočet Sociálnej poisťovne

4 rozpočet zdravotnej poisťovne

6 rozpočet právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky

7 rozpočet štátneho účelového fondu

8 rozpočet obce

81 rozpočet obce a ňou zriadených rozpočtových organizácií

82 rozpočet príspevkovej organizácie obce

9 rozpočet Slovenského pozemkového fondu

10 rozpočet vyššieho územného celku

101 rozpočet vyššieho územného celku a ním zriadených rozpočtových organizácií

102 rozpočet príspevkovej organizácie vyššieho územného celku

11 rozpočet verejnej vysokej školy

12 rozpočet ostatných subjektov verejnej správy zapísaných v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradených vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu

13 rozpočet verejnej výskumnej inštitúcie

DRUHÁ ČASŤ

ORGANIZAČNÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

A. KAPITOLY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

01   Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

02 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

03 Úrad vlády Slovenskej republiky

04 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

05 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

06 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

07 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

08 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

09 Slovenská informačná služba

10. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

11 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

13 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

15 Ministerstvo financií Slovenskej republiky

18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

29 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

31 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

32 Štatistický úrad Slovenskej republiky

33 Úrad pre verejné obstarávanie

34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

36 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

37 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

40 Protimonopolný úrad

41 Národný bezpečnostný úrad

42 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

48 Všeobecná pokladničná správa

51 Slovenská akadémia vied

55 Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

B. ŠTÁTNE ÚČELOVÉ FONDY

85 Štátny environmentálny fond

86 Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

93 Štátny fond rozvoja bývania

C. OBCE

800 Obec

D. VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY (SAMOSPRÁVNE KRAJE)

101 Bratislavský samosprávny kraj

102 Trnavský samosprávny kraj

103 Trenčiansky samosprávny kraj

104 Nitriansky samosprávny kraj

105 Žilinský samosprávny kraj

106 Banskobystrický samosprávny kraj

107 Prešovský samosprávny kraj

108 Košický samosprávny kraj

E. FONDY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

300 Sociálna poisťovňa

401 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

402 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

407 Union zdravotná poisťovňa, a. s.

F. VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

110 Verejná vysoká škola

G. OSTATNÉ SUBJEKTY VEREJNEJ SPRÁVY

600 Právny nástupca Fondu národného majetku Slovenskej republiky

900 Slovenský pozemkový fond

120 Ostatné subjekty verejnej správy zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu

130 Verejná výskumná inštitúcia

TRETIA ČASŤ

EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

A. PRÍJMY

100  Daňové príjmy

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

111001 Zo závislej činnosti

111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

111004 Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel

112 Daň z príjmov právnickej osoby

112001 Prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel

112003 Daň z príjmov právnickej osoby

113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou

120 Dane z majetku

121 Daň z nehnuteľností

121001 Z pozemkov

121002 Zo stavieb

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

122 Dane z dedičstva a darovania

123 Dane z finančných a kapitálových transakcií

123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností

129 Ďalšie dane z majetku

130 Dane za tovary a služby

131 Daň z pridanej hodnoty

132 Spotrebné dane

132001 Z minerálneho oleja

132003 Z liehu

132005 Z piva

132007 Z vína

132009 Z tabakových výrobkov

132011 Z elektriny

132012 Z uhlia

132013 Zo zemného plynu

133 Dane za špecifické služby

133001 Za psa

133003 Za nevýherné hracie prístroje

133004 Za predajné automaty

133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

133006 Za ubytovanie

133012 Za užívanie verejného priestranstva

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

133014 Za jadrové zariadenia

133015 Za rozvoj

134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti

134001 Z úhrad za dobývací priestor

134002 Z motorových vozidiel

134004 Z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín

139 Iné dane za tovary a služby

139001 Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

139002 Zo zrušených miestnych poplatkov

139003 Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia

139004 Daň z poistenia

140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií

141 Dovozné clo

142 Dovozná prirážka

143 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch

149 Ostatné colné príjmy

150 Poistné

151 Poistné na nemocenské poistenie

151001 Zamestnanci

151002 Samostatne zárobkovo činné osoby

151004 Zamestnávatelia

151007  Dlžné poistné

151008 Dobrovoľní platitelia

152 Poistné na starobné poistenie

152001 Zamestnanci

152002 Samostatne zárobkovo činné osoby

152004 Zamestnávatelia

152005 Štát

152006 Sociálna poisťovňa

152008 Dlžné poistné

152009 Dobrovoľní platitelia

153 Poistné na úrazové poistenie

153001 Zamestnávatelia

153002 Dlžné poistné

154 Poistné na zdravotné poistenie

154001 Zamestnanci

154002 Samostatne zárobkovo činné osoby

154004 Zamestnávatelia

154005 Štát

154009 Iní platitelia

154010 Prídel z prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie

154011 Dlžné poistné

155 Poistné na poistenie v nezamestnanosti

155001 Zamestnanci

155003 Zamestnávatelia

155004 Dobrovoľní platitelia

155005 Dlžné poistné

156 Poistné na garančné poistenie

156001 Zamestnávatelia

156003 Dlžné poistné

157 Poistné do rezervného fondu solidarity

157001 Zamestnávatelia

157002 Samostatne zárobkovo činné osoby

157003 Dobrovoľní platitelia

157004 Dlžné poistné

157005 Štát

158 Poistné na invalidné poistenie

158001 Zamestnanci

158002 Zamestnávatelia

158003 Samostatne zárobkovo činné osoby

158004 Dobrovoľní platitelia

158005 Štát

158006 Dlžné poistné

160 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

170 Sankcie súvisiace so zdravotným poistením a sociálnym poistením

190 Iné dane

191 Daň z emisných kvót

192 Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií

193 Odplata za postúpenú pohľadávku na poistnom a daňovú pohľadávku

194 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

195 Príspevok na financovanie riešenia krízových situácií

196 Odvod obchodných reťazcov

197 Ďalšie iné dane

200 Nedaňové príjmy

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

211 Príjmy z podnikania

211003 Dividendy

211004 Iné príjmy z podnikania

212 Príjmy z vlastníctva

212001 Z úhrad za vydobyté nerasty

212002 Z prenajatých pozemkov

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

212008 Z úhrad za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych vôd

212009 Z úhrad za nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

221 Administratívne poplatky

221001 Súdne poplatky

221003 Puncové poplatky

221004 Ostatné poplatky

221005 Licencie

221006 Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla

222 Pokuty, penále a iné sankcie

222001 Za porušenie finančnej disciplíny

222002 Z účtov Európskej únie

222003 Za porušenie predpisov

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

223002 Za školy a školské zariadenia

223003 Za stravné

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok

229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

229001 Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

229002 Za odber podzemnej vody

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

229006 Za obchodovanie s emisnými kvótami

230 Kapitálové príjmy

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

232 Príjem z predaja hmotných rezerv a mobilizačných rezerv

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

233001 Z predaja pozemkov

233002 Z predaja nehmotných aktív

239 Ďalšie kapitálové príjmy

239001 Zo združených investičných prostriedkov

239002 Z vratiek

239200 Ostatné

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

241 Z úverov a pôžičiek

242 Z vkladov

243 Z účtov finančného hospodárenia

244 Z termínovaných vkladov

245 Z návratných finančných výpomocí

246 Ostatné platby

250 Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov

251 Z úverov a pôžičiek

252 Z vkladov

290 Iné nedaňové príjmy

291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky

291001 Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie

291003 Od ostatných neziskových právnických osôb

291004 Od fyzickej osoby

291005 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania

291006 Od obce a vyššieho územného celku

291007 Od nefinančnej právnickej osoby

291008 Od ostatných subjektov verejnej správy

292 Ostatné príjmy

292006 Z náhrad z poistného plnenia

292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

292009 Z odvodu

292012 Z dobropisov

292017 Z vratiek

292019 Z refundácie

292021 Z kurzových rozdielov

292022 Z príspevkov do Fondu ochrany vkladov a Garančného fondu investícií

292023 Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry

292027 Iné

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

311 Granty

312 Transfery v rámci verejnej správy

312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

312002 Zo štátneho účelového fondu

312003 Zo zdravotných poisťovní

312005 Z právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky

312006 Zo Slovenského pozemkového fondu

312007 Z rozpočtu obce

312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku

312009 Zo Sociálnej poisťovne

312010 Zo štátnych finančných aktív

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy

312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

315 Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

321 Granty

322 Transfery v rámci verejnej správy

322001 Zo štátneho rozpočtu

322002 Zo štátneho účelového fondu

322003 Zo zdravotných poisťovní

322004 Z právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky

322005 Z rozpočtu obce

322006 Z rozpočtu vyššieho územného celku

322007 Zo štátnych finančných aktív

322008 Od ostatných subjektov verejnej správy

325 Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

330 Zahraničné granty

331 Bežné

331001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia

331002 Od medzinárodnej organizácie

332 Kapitálové

332001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia

332002 Od medzinárodnej organizácie

340 Zahraničné transfery

341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

B. VÝDAVKY

600 Bežné výdavky

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

612 Príplatky

612001 Osobný príplatok

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť

614 Odmeny

615 Ostatné osobné vyrovnania

616 Doplatok k platu a ďalší plat

620 Poistné a príspevok do poisťovní

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

625 Poistné do Sociálnej poisťovne

625001  Na nemocenské poistenie

625002 Na starobné poistenie

625003 Na úrazové poistenie

625004 Na invalidné poistenie

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

625006 Na garančné poistenie

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

628 Poistné na osobitné účty

628001 Na nemocenské zabezpečenie

628002 Na výsluhový dôchodok

628003 Na úrazové zabezpečenie

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

628005 Na výsluhový príspevok

629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie

630 Tovary a služby

631 Cestovné náhrady

631001 Tuzemské

631002 Zahraničné

631003 Pri dočasnom pridelení na výkon práce a pri vzniku pracovného pomeru

631004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom

632 Energie, voda a komunikácie

632001 Energie

632002 Vodné, stočné

632003 Poštové služby

632004 Komunikačná infraštruktúra

632005 Telekomunikačné služby

633 Materiál

633001 Interiérové vybavenie

633002 Výpočtová technika

633003 Telekomunikačná technika

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

633006 Všeobecný materiál

633007 Špeciálny materiál

633008 Krv a krvné výrobky

633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

633011 Potraviny

633012 Osobná spotreba dieťaťa

633013 Softvér

633015 Palivá ako zdroj energie

633016 Reprezentačné

633017 Intervenčné zásoby

633018 Licencie

633019 Komunikačná infraštruktúra

633200 Ostatný

634 Dopravné

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

634003 Poistenie

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

634005 Karty, známky, poplatky

634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

635 Rutinná a štandardná údržba

635001 Interiérového vybavenia

635002 Výpočtovej techniky

635003 Telekomunikačnej techniky

635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

635006 Budov, objektov alebo ich častí

635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok

635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok

635009 Softvéru

635010 Komunikačnej infraštruktúry

635200 Ostatného

636 Nájomné za nájom

636001 Budov, objektov alebo ich častí

636002  Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu

636004 Dopravných prostriedkov

636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci

636006 Výpočtovej techniky

636007 Softvéru

636008 Komunikačnej infraštruktúry

637 Služby

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá

637002 Konkurzy a súťaže

637003 Propagácia, reklama a inzercia

637004 Všeobecné služby

637005 Špeciálne služby

637006 Náhrady

637007 Cestovné náhrady

637008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob

637009 Náhrada mzdy a platu

637010 Na úlohy výskumu a vývoja

637011 Štúdie, expertízy, posudky

637012 Poplatky a odvody

637013 Naturálne mzdy

637014 Stravovanie

637015 Poistné

637016 Prídel do sociálneho fondu

637017 Provízia

637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov

637019 Register obnovenej evidencie pozemkov

637020 Finančné zúčtovanie

637021 Refundácie

637022 Osobitné finančné prostriedky

637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov

637025 Nezrovnalosti

637026 Odmeny a príspevky

637027  Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

637028 Odstúpenie od kúpnych zmlúv

637029 Manká a škody

637030 Preddavky

637031 Pokuty a penále

637032 Mylné platby

637033 Zálohy na projekty Európskej únie

637034 Zdravotníckym zariadeniam

637035 Dane

637036 Reprezentačné výdavky

637037 Vratky

637038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania

637039 Nezrovnalosti za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu nezatriedené v podpoložke 637038

637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií

637041 Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty

637042 Garantované energetické služby

637200 Ostatné

640 Bežné transfery

641 Transfery v rámci verejnej správy

641001 Príspevkovej organizácii

641002 Štátnemu účelovému fondu

641003 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

641006 Rozpočtovej organizácii

641008 Verejnej vysokej škole

641009 Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

641010 Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

641011 Právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky

641012 Ostatným subjektom verejnej správy

641013 Obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

641014 Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

641015 Dopravným podnikom

641016 Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

641017 Železniciam Slovenskej republiky

641018 Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

641019 Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

641020 Verejnej výskumnej inštitúcii

646 Náklady spojené s ručením za sprivatizovaný majetok a prevádzaný majetok

642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu

642002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby

642004 Cirkevnej škole

642005 Súkromnej škole

642006 Na členské príspevky

642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite

642008 Na príspevok na osobitný účet

642009 Nefinančnej právnickej osobe

642010 Politickej strane a politickému hnutiu

642011 Odborovej organizácii

642012 Na odstupné

642013 Na odchodné

642014 Jednotlivcovi

642015 Na nemocenské dávky

642016 Na dôchodkové dávky zo starobného poistenia

642017 Na úrazové dávky

642018 Na ostatné dávky poskytované štátom

642019 Na prídavok na dieťa

642020 Na dôchodkové dávky z invalidného poistenia

642022 Na príspevok pri narodení dieťaťa

642023 Na príspevok na pohreb

642024 Na príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

642027 Na peňažné príspevky na kompenzáciu

642028 Na úmrtné

642029 Na náhradu

642030 Príplatky a príspevky

642031 Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom

642032 Na aktívne opatrenia trhu práce

642033 Dávka v nezamestnanosti

642035 Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch

642036 Na štipendiá

642037 Na náhradné výživné

642038 Na príplatok k prídavku na dieťa

642039 Na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

642040 Na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne

642041 Na rodičovský príspevok

642042 Ostatné sociálne dávky

642200 Ostatné

644 Transfery nefinančným subjektom

644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom

644002 Ostatnej právnickej osobe

644003 Fyzickej osobe - podnikateľovi

645 Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností

646 Náklady spojené s ručením právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky za sprivatizovaný majetok

647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií

647001 Na úhradu majetkovej ujmy

647002 Na služby súvisiace so štátnymi zárukami

647003 Na hospodársku mobilizáciu

647004 Na podporu zahraničných investícií a exportu

647005 Na úhradu výdavkov na činnosť Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

647006 Na implementáciu finančných nástrojov

649 Transfery do zahraničia

649001 Zahraničnej vláde

649002 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia

649003 Medzinárodnej organizácii

649005 Odvody do rozpočtu Európskej únie

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom

651 Splácanie úrokov v tuzemsku

651001 Národnej banke Slovenska

651002 Banke a pobočke zahraničnej banky

651003 Subjektu verejnej správy

651004 Ostatnému veriteľovi

651005 Štátnej pokladnici

652 Splácanie úrokov do zahraničia

652001 Zahraničnej vláde

652002 Zahraničnej finančnej inštitúcii

652003 Z dodávateľského úveru

652004 Medzinárodnej organizácii

653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom

653001 Manipulačné poplatky

653002 Provízie

653003 Disážio

653004 Poistné na zabezpečenie finančných operácií 700 Kapitálové výdavky

710 Obstarávanie kapitálových aktív

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

711001 Pozemkov

711002 Lesov

711003 Softvéru

711004 Licencií

711005 Ostatných nehmotných aktív

712  Nákup budov, objektov alebo ich častí

712001 Budov, objektov alebo ich častí

712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

713001 Interiérového vybavenia

713002  Výpočtovej techniky

713003  Telekomunikačnej techniky

713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu

713006 Komunikačnej infraštruktúry

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

714001 Osobných automobilov

714002 Autobusov

714003 Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek

714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov

714005 Špeciálnych automobilov

714006 Dopravných lietadiel, vrtuľníkov

714007 Iných dopravných prostriedkov

716  Prípravná a projektová dokumentácia

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

717001 Realizácia nových stavieb

717002 Rekonštrukcia a modernizácia

717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

718 Rekonštrukcia a modernizácia

718002 Výpočtovej techniky

718003 Telekomunikačnej techniky

718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

718006 Softvéru

718007 Komunikačnej infraštruktúry

719 Ostatné kapitálové výdavky

719001 Na združené prostriedky na investície

719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok

719004 Na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv

719012 Na osobitné finančné prostriedky

719013 Na nákup zvierat základného stáda

719014 Vratky

719200 Ostatné

720 Kapitálové transfery

721 Transfery v rámci verejnej správy

721001 Príspevkovej organizácii

721002 Rozpočtovej organizácii

721003 Verejnej vysokej škole

721004 Slovenskému pozemkovému fondu

721005 Štátnemu účelovému fondu

721006 Obci

721007 Vyššiemu územnému celku

721008 Právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky

721009 Ostatným subjektom verejnej správy

721010 Dopravným podnikom

721011 Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

721012 Železniciam Slovenskej republiky

721013 Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

721014 Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

721015 Verejnej výskumnej inštitúcii

722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

722001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu

722002 Cirkvi

722003 Neziskovej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 722001 a podpoložke 722002

722004 Jednotlivcovi

723 Transfery nefinančným subjektom

723001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom

723002 Ostatnej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 723001

723003 Fyzickej osobe - podnikateľovi

723004 Na realizovanú záruku

725 Transfery do zahraničia

725001 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia

725002 Medzinárodnej organizácii

725003 Zahraničnej vláde

726 Transfery finančným inštitúciám

726001 Na úhradu výdavkov na činnosť Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

726002 Ostatným finančným inštitúciám

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

1. PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)

411 Od úverovaných subjektov

411001 Od verejnoprávnej inštitúcie a zdravotnej poisťovne

411002 Od štátneho účelového fondu

411003 Od obce

411004 Od vyššieho územného celku

411005 Od fyzickej osoby

411006 Od neziskovej právnickej osoby

411007 Od nefinančného subjektu

411008 Od zamestnávateľov z garančného poistenia

411009 Od ostatných úverovaných subjektov

411010 Od Ministerstva financií Slovenskej republiky

420 Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)

421 Od zahraničnej vlády

430 Z predaja majetkových účastí

431 Právnickej osoby

432 Právnickej osoby so zahraničnou účasťou

440 Z predaja privatizovaného majetku a prevádzaného majetku

441 Zo zmlúv uzatvorených v minulých rokoch

442 Zo zmlúv uzatvorených v bežnom roku

450 Z ostatných finančných operácií

451 Z realizácie ostatného finančného majetku

452 Z konkurzu, likvidácie a exekúcie

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454001 Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku

454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku

454003 Z peňažných fondov subjektu iného ako obec a vyšší územný celok

455 Odplata za postúpenú pohľadávku

456 Iné príjmové finančné operácie

456001 Vklady do základného imania

456002 Prijaté finančné zábezpeky

456003 Kurzové rozdiely

456004 Príjmové finančné operácie súvisiace s medzibankovými transakciami a klientskymi transakciami

456005 Ostatné príjmové finančné operácie

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

511 Zo štátnych pokladničných poukážok

512 Z dlhopisov

512001 Krátkodobé

512002 Dlhodobé

513 Bankové úvery

513001 Krátkodobé

513002 Dlhodobé

513003 Kontokorentné

514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

514001 Krátkodobé

514002 Dlhodobé

515 Finančné operácie medzi Štátnou pokladnicou a Ministerstvom financií Slovenskej republiky

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

521 Od medzinárodných organizácií

521001 Krátkodobé

521002 Dlhodobé

522 Od zahraničných vlád

522001 Krátkodobé

522002 Dlhodobé

523 Od zahraničných finančných inštitúcií

523001 Krátkodobé

523002 Dlhodobé

524 Dodávateľský úver

524001 Krátkodobý

524002 Dlhodobý

525 Zo štátnych pokladničných poukážok

526 Z dlhopisov

526001 Krátkodobé

526002 Dlhodobé

529 Ďalšie zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

529001 Krátkodobé

529002 Dlhodobé

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie

811 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci verejnej správy

811001 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

811002 Štátnemu účelovému fondu

811003 Obci

811004 Vyššiemu územnému celku

811005 Ostatným subjektom verejnej správy

811006 Ministerstvu financií Slovenskej republiky

812 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

812001 Jednotlivcovi

812002 Neziskovej právnickej osobe

813 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančným subjektom

813001 Z garančného poistenia

813002 Ostatné

814 Účasť na majetku

814001 V tuzemsku

814002 V zahraničí

815 Odplata za postúpenú pohľadávku

817 Poskytovanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí do zahraničia

818 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci finančným inštitúciám

819 Iné výdavkové finančné operácie

819001 Dlhové cenné papiere

819002 Vrátené finančné zábezpeky

819003 Kurzové rozdiely

819004 Výdavkové finančné operácie súvisiace s medzibankovými transakciami a klientskymi transakciami

819005 Ostatné výdavkové finančné operácie

820 Splácanie istín

821 Splácanie tuzemskej istiny

821001 Zo štátnych pokladničných poukážok

821002 Z dlhopisov krátkodobých

821003 Z dlhopisov dlhodobých

821004 Z bankových úverov krátkodobých

821005 Z bankových úverov dlhodobých

821006 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých

821007 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých

821008 Z finančných operácií medzi Štátnou pokladnicou a Ministerstvom financií Slovenskej republiky

821009 Z dodávateľských úverov

821010 Z kontokorentných úverov

822 Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia

822001 Zahraničnej vláde

822002 Zahraničnej finančnej inštitúcii

822003 Medzinárodnej organizácii

822004 Ďalších zahraničných úverov

822005 Dodávateľských úverov

822006 Zo štátnych pokladničných poukážok

822007 Z dlhopisov

823 Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia

823001 Medzinárodnej organizácii

823002 Zahraničnej vláde

823003 Zahraničnej finančnej inštitúcii

823004 Dodávateľských úverov

823005 Ďalších zahraničných úverov

823006 Z dlhopisov

824 Splácanie finančného prenájmu

D. PREVODY

900 Prevody na samostatnom účte štátnej rozpočtovej organizácie

1. PREVODOVÉ PRÍJMY

910 Príjem z prevodu na bežné výdavky

911 Príjem z prevodu na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za december

912 Príjem z prevodu na poistné a na príspevok do poisťovní za december

913 Príjem z prevodu na tovary a služby

914 Príjem z prevodu na bežné transfery

920 Príjem z prevodu na obstarávanie kapitálových aktív a z prevodu na kapitálové transfery

2. PREVODOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

930 Príjmová prevodová finančná operácia

940 Výdavková prevodová finančná operácia

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.


ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia MF SR k č. MF-010175-2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie