Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2020 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
v znení 338/2020 Z. z.
01.12.2020 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení , 338/2020 Z. z.
01.12.2020 125/1996 Z. z. Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému
v znení , 338/2020 Z. z.
01.12.2020 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach
v znení , 314/2020 Z. z.
01.12.2020 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 311/2020 Z. z.
01.12.2020 377/2012 Z. z. Nariadenie o ochrane zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely
v znení , 289/2020 Z. z.
01.12.2020 487/2013 Z. z. Zákon o protifašistickom odboji
v znení , 338/2020 Z. z.
01.12.2020 162/2014 Z. z. Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 337/2020 Z. z.
01.12.2020 361/2014 Z. z. Zákon o dani z motorových vozidiel
v znení , 339/2020 Z. z.
04.12.2020 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 347/2020 Z. z., 346/2020 Z. z.
05.12.2020 371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
v znení , 348/2020 Z. z.
09.12.2020 71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
v znení , 349/2020 Z. z.
09.12.2020 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 351/2020 Z. z.
12.12.2020 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
v znení , 368/2020 Z. z.
16.12.2020 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 371/2020 Z. z.
17.12.2020 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 380/2020 Z. z.
18.12.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 388/2020 Z. z.
18.12.2020 669/2007 Z. z. Zákon o príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
v znení , 389/2020 Z. z.
23.12.2020 269/2018 Z. z. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
v znení , 410/2020 Z. z.
28.12.2020 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 343/2020 Z. z.
28.12.2020 371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 343/2020 Z. z.
29.12.2020 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 340/2020 Z. z.
29.12.2020 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 340/2020 Z. z.
29.12.2020 227/2002 Z. z. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení , 414/2020 Z. z.
29.12.2020 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách
v znení , 340/2020 Z. z.
29.12.2020 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
v znení , 415/2020 Z. z.
29.12.2020 340/2020 Z. z. Novela zákona o bankách
30.12.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 372/2020 Z. z.
30.12.2020 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 416/2020 Z. z.
30.12.2020 269/2020 Z. z. Nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
v znení , 428/2020 Z. z.
31.12.2020 50/2002 Z. z. Nariadenie o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty
v znení , 401/2020 Z. z.
31.12.2020 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 421/2020 Z. z.
31.12.2020 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
v znení , 409/2020 Z. z.
31.12.2020 601/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre neziskové účtovné jednotky
v znení , 408/2020 Z. z.
31.12.2020 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ
v znení , 405/2020 Z. z.
31.12.2020 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 418/2020 Z. z.
31.12.2020 280/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
v znení , 352/2020 Z. z.
31.12.2020 467/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
v znení , 426/2020 Z. z.