Vyhláška č. 143/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch

Platnosť od 05.06.2020
Účinnosť od 01.01.2021 (za 6 mesiacov)

OBSAH

143

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 25. mája 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 9 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 158/2019 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe časti 1. Definícia základných pojmov prvom odseku sa vypúšťajú slová „(alebo strata)“.

2. V prílohe časť 2. Výpočet výšky ročného nájomného pre porast znie:

„2. Výpočet výšky ročného nájomného pre porast

Na výpočet výšky ročného nájomného je porastom jednotka priestorového rozdelenia lesa,2) ktorým je dielec, čiastková plocha, porastová skupina a etáž samostatne opísaná v programe starostlivosti o lesy alebo v projekte starostlivosti o lesný pozemok (ďalej len „program"). Na výpočet výšky ročného nájomného pre konkrétny lesný porast sú potrebné vstupné údaje, ktoré má dostupné obhospodarovateľ lesa, odborný lesný hospodár, orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo správca informačného systému lesného hospodárstva, a to

a) lokalizácia porastu v rozsahu okres a katastrálne územie,

b) výmera porastu alebo jeho časti, ktorá je predmetom nájmu v hektároch,

c) vek porastu alebo vek dreviny, ak je uvedený v programe,

d) zakmenenie porastu,

e) terénny typ,

f) stupeň ochrany prírody,

g) rubná doba porastu,

h) drevina, jej zastúpenie a bonita,

i) dĺžka nájmu,

j) údaje o vývoji priemerného tuzemského speňaženia ihličnatého a listnatého surového dreva v lesnom hospodárstve a o celkových nákladoch lesného hospodárstva za príslušný rok,

k) informácie z lesnej hospodárskej evidencie o podiele náhodnej ťažby a úmyselnej ťažby v poraste za príslušný rok.

Údaje potrebné na výpočet nájomného sa preberajú z aktuálneho programu. Ak začiatok nájomného vzťahu pripadá na obdobie, keď je program na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva právoplatne zmenený, údaje potrebné na výpočet nájomného sa preberajú zo zmeneného programu. Za zmenu programu sa na účely tejto vyhlášky považuje predčasná obnova programu, zmena programu, aktualizácia programu a úprava programu.2a) Ak začiatok nájomného vzťahu pripadá na obdobie od skončenia programu do právoplatného rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o schválení nového programu, údaje potrebné na výpočet nájomného sa preberajú z vypracovaného a predloženého návrhu programu.2b)

Výška ročného nájomného pre konkrétny porast zložený spravidla z viacerých drevín s vekom A na dobu nájmu R (RENTA,R,P) sa vypočíta vynásobením dosiahnuteľného ročného výnosu daného porastu (ANNA,R,P) koeficientom polohy KP z Výstupu č. 4, koeficientom obmedzení KO z Výstupu č. 5, koeficientom terénneho typu KT z Výstupu č. 6, koeficientom vývoja priemerných cien a nákladov KC z Výstupu č. 7, koeficientom vplyvu náhodnej ťažby na výnosovosť hospodárenia KK z Výstupu č. 8, výmerou porastu S [ha] a redukčným koeficientom KR, ktorý vyjadruje podiel nájomcu a prenajímateľa na výške dosiahnuteľného výnosu bežného hospodárenia:

RENTA,R,P = ANNA,R,P x KP x Ko x KT x Kc x KK x S x KR .

Dosiahnuteľný ročný výnos porastu (anuita porastu ANNA,R,P) sa vypočíta ako vážený priemer anuít zastúpených drevín (ANNA,R) z Výstupu č. 1 vynásobených koeficientom zakmenenia KZ z Výstupu č. 3; pri iných ako hlavných drevinách a topoli šľachtenom je hodnota upravená prepočtovým koeficientom KD z Výstupu č. 2:

kde je

ANNA,R,P dosiahnuteľný ročný výnos (anuita) porastu za dobu nájmu R začínajúcu sa vo veku A,

ANNA,R,i dosiahnuteľný ročný výnos (anuita) dreviny i za dobu nájmu R začínajúcu sa vo veku A,

KZ,i koeficient zakmenenia pre drevinu i,

KD,i prepočtový koeficient pre drevinu i (ak nejde o hlavnú drevinu, ak áno KD = 1),

%i zastúpenie dreviny i v percentách.

Skutočný vek z programu sa na vyhľadávanie vo Výstupe č. 1 zaokrúhľuje aritmeticky na 10 rokov (napríklad 4 roky na A = 0; 5 rokov na A = 10). Za skutočný vek sa považuje údaj uvedený v programe. Vek vo Výstupe č. 1 pre drevinu topoľ šľachtený (ďalej len „topoľ") a pre ostatné pridružené dreviny podľa Výstupu č. 2 sa zaokrúhľuje aritmeticky na 5 rokov (napríklad 2 roky na A = 0; 3 roky na A = 5).

Pri holine (vek A = 0 a zakmenenie porastu je 0,5 alebo nižšie) sa na výpočet použijú anuity drevín podľa obnovného zastúpenia uvedeného pre daný porast v programe.

Pri výpočte ANNA,R,P sa hodnoty zakmenenia z programu slúžiace na vyhľadanie koeficientu zakmenenia KZ vo Výstupe č. 3 zaokrúhľujú na desatiny. Na vyhľadanie hodnoty koeficientu zakmenenia KZ hlavných drevín a topoľa sa použijú hodnoty z Výstupu č. 3. Pri všetkých drevinách sa vo Výstupe č. 3 koeficient KZ odvodzuje od hodnoty zakmenenia porastu podľa programu.

Pri ostatných drevinách sa použijú koeficienty zakmenenia KZ hlavných drevín a topoľa priradených podľa kľúča vo Výstupe č. 2.

Pri zápornej hodnote ANNA,R,i sa koeficienty KZi a Kdi nepoužijú alebo ich hodnota sa rovná 1.

Pri zápornej hodnote ANNA,R,P sa koeficienty KC, KK, KT, KO a KP nepoužijú alebo ich hodnota sa rovná 1.

Pri kladnej hodnote ANNA,R,P má koeficient KR hodnotu 0,5 a vyjadruje rovnaký polovičný podiel nájomcu a prenajímateľa na výške dosiahnuteľného výnosu bežného hospodárenia; pri zápornej hodnote ANNA,R,P má koeficient KR hodnotu 1 a podiel straty nájomcu sa neredukuje.

Ak hodnota rubnej doby (RD) alebo bonity uvedená v programe je mimo rámca rozpätia RD alebo bonity uvedenej vo Výstupe č. 1, pri výbere hodnoty anuity ANNA,R z Výstupu č. 1 sa použije najbližšia prvá alebo najbližšia posledná hodnota uvedená v tabuľke Výstupu č. 1.

Pri rubnej dobe (RD) alebo bonite ležiacej medzi hodnotami uvedenými v tabuľkách sa na výpočet použije priemer najbližších susedných hodnôt ANNA,R z Výstupu č. 1. Napríklad pre smrek: bonita 30, RD 110, vek A = 70 rokov a doba nájmu R = 20 rokov je výpočet (1002 + 598)/2 = 800 eur.ha-1.rok-1. Pri zmenenej bonite na 28 je výpočet (509 + 236 + 1002 + 598)/4 = 586 eur.ha-1.rok-1. Výsledky sa zaokrúhľujú na 1 euro.

Na zjednodušený výpočet nájomného na dobu neurčitú sa použije hodnota dosiahnuteľného výnosu ANNA,R z Výstupu č. 1, zodpovedajúca aktuálnemu veku porastu A = 0 rokov a dobe nájmu R = do ukončenia obnovy porastu.

Ak má porast viac spoluvlastníkov, výsledné nájomné každého spoluvlastníka (RENTA,R,P,V) sa rozpočíta podľa jeho spoluvlastníckeho podielu v danom poraste:

Celkové nájomné spoluvlastníka viacerých lesných pozemkov sa vypočíta ako súčet podielov nájomného za jednotlivé porasty nachádzajúce sa na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom nájomného vzťahu (=∑ĽRENTA,R,P,V).

Takto vypočítané nájomné sa uplatňuje pri bežnom hospodárení bez významných odchýlok a vonkajších rušivých vplyvov. Za významnú odchýlku sa považuje nevyhnutné vykonanie lesníckych opatrení v inom období, ako predpokladá postupnosť lesníckych opatrení správnej praxe, najmä rozsiahlejšie odstraňovanie následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v poraste alebo v jeho časti, ktorá je predmetom nájomného vzťahu, pred začiatkom obnovnej doby s dôsledkom následných prác smerujúcich k obnove lesa. Iné odchýlky alebo vplyvy tohto typu sú zohľadnené v koeficiente vplyvu náhodnej ťažby na výnosovosť hospodárenia (KK).

Ak počas doby nájmu dôjde k významným odchýlkam, výška nájomného sa určuje novým výpočtom výšky nájomného pre porast. Vstupné údaje (napríklad aktuálny vek porastu vo Výstupe č. 1 alebo koeficient zakmenenia vo Výstupe č. 3, aktuálne zastúpenie drevín) potrebné na nový výpočet výšky nájomného sa získajú posúdením aktuálneho stavu porastov v teréne.

Výpočet nájomného na dobu nájomného vzťahu kratšiu ako desať rokov

Pri nájomných zmluvách uzatvorených na dobu kratšiu ako desať rokov spravidla uzatváraných počas platnosti programu na zostávajúce obdobie (X) do konca jeho platnosti sa určuje ostávajúci dosiahnuteľný výnos na toto obdobie [ročné nájomné RENTA,R,P sa uplatňuje každoročne počas tohto obdobia (X)]. Základné ročné nájomné RENTA,R,P na ostávajúce roky platnosti programu sa určí s použitím základnej hodnoty dosiahnuteľného výnosu ANNA,R na dobu nájmu (vo Výstupe č. 1) R = 10 rokov. Obdobne sa postupuje aj pri výpočte výšky nájomného za nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 zákona.

Ak sa nájomná zmluva uzatvára na dobu kratšiu ako desať rokov počas platnosti programu a ak sa stav porastu alebo jeho časti, ktorá je predmetom nájmu od začiatku platnosti programu, zmenil vykonaním úmyselnej ťažby alebo mimoriadnej ťažby alebo v dôsledku odstraňovania následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v poraste, vykoná sa nový výpočet výšky nájomného na základe posúdenia aktuálneho stavu porastu (aktuálny vek porastu, zakmenenie, zastúpenie drevín) v teréne.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 2b znejú:

2) § 39 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z.

2a) § 43 zákona č. 326/2005 Z. z.

2b) § 41 ods. 9 a 15 zákona č. 326/2005 Z. z.".

3. V prílohe časti Výstup č. 1 tabuľková časť Dosiahnuteľný ročný výnos (ANNA,R) pre topoľ šľachtený (suma.ha-1.rok-1) vrátane nadpisu znie:

„Dosiahnuteľný ročný výnos (ANNA,R) pre topoľ (suma.ha-1.rok-1)

Aktuálny vek porastu (A):5rokovDoba nájmu (R):10rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-1139-573-573-573-573-573-573-573-573
26-1059-578-578-578-578-578-578-578-578
30-949-587-587-587-587-587-587-587-587
34-851-571-571-571-571-571-571-571-571
38-664-562-562-562-562-562-562-562-562
Aktuálny vek porastu (A):5rokovDoba nájmu (R):10rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-628-500-7-7-7-7-7-7-7
26-540-336-5-5-5-5-5-5-5
30-418-6632323232323232
34-309237100100100100100100100
38-103559142142142142142142142
Aktuálny vek porastu (A):10rokovDoba nájmu (R):10rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-549-353-11-11-11-11-11-11
26-362-69414141414141
30-53372140140140140140140
34263787254254254254254254
386071195410410410410410410
Aktuálny vek porastu (A):15rokovDoba nájmu (R):10rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-386-2431414141414
26-802298585858585
30348719194194194194194
347451194313313313313313
3811581711565565565565565
Aktuálny vek porastu (A):20rokovDoba nájmu (R):10rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-261-4052525252
2620739982828282
306911016200200200200
3411451488326326326326
3815681982565565565565
Aktuálny vek porastu (A):25rokovDoba nájmu (R):10rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-7062505050
26387599757575
309981178186186186
3414521675324324324
3818542213480480480
Aktuálny vek porastu (A):30rokovDoba nájmu (R):10rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22332404040
266217279494
3011931366163163
3416641829310310
3821242298417417
Aktuálny vek porastu (A):35rokovDoba nájmu (R):10rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
2224232249
26757887114
3014001454144
3418291944258
3823042431424
Aktuálny vek porastu (A):40rokovDoba nájmu (R):10rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22331478
26916991
3015271567
3419792032
3824332579
Aktuálny vek porastu (A):45rokovDoba nájmu (R):10rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22478
26991
301567
342032
382579
Aktuálny vek porastu (A):0rokovDoba nájmu (R):20rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-626-562-474-320-320-320-320-320-320
26-582-481-349-299-299-299-299-299-299
30-521-346-155-260-260-260-260-260-260
34-467-19541-200-200-200-200-200-200
38-365-35230-124-124-124-124-124-124
Aktuálny vek porastu (A):5rokovDoba nájmu (R):20rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-345-275-177-11322222
26-296-185-391003636363636
30-230-36175342105105105105105
34-170130391593196196196196196
38-57307600849333333333333333
Aktuálny vek porastu (A):10rokovDoba nájmu (R):20rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-302-194-123-2417171717
26-199-3811620359595959
30-29204389535167167167167
34144432655810286286286286
383336579321118480480480480
Aktuálny vek porastu (A):15rokovDoba nájmu (R):20rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-212-134-2435303030
26-44126221317818181
30191395556637191191191
34409656826927318318318
3863694011461308527527527
Aktuálny vek porastu (A):20rokovDoba nájmu (R):20rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-143-22441364747
261142193253738787
30380558648726183183
346298179291003319319
38861108912671346498498
Aktuálny vek porastu (A):25rokovDoba nájmu (R):20rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-393413717350
2621332938244193
30548647733758167
3479792010031054294
381018121613021360455
Aktuálny vek porastu (A):30rokovDoba nájmu (R):20rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
2218132171237
26341400465498
30655751778796
34914100510621086
381167126213261391
Aktuálny vek porastu (A):35rokovDoba nájmu (R):20rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22133177250
26416487524
30769799819
34100510681095
38126613361408
Aktuálny vek porastu (A):40rokovDoba nájmu (R):20rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22182263
26503544
30839861
3410871116
3813371417
Aktuálny vek porastu (A):45rokovDoba nájmu (R):20rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22272
26563
30902
341162
381432
Aktuálny vek porastu (A):0rokovDoba nájmu (R):30rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-457-411-346-304-244-219-219-219-219
26-425-351-255-162-110-196-196-196-196
30-381-253-113-385-135-135-135-135
34-341-14330163256-58-58-58-58
38-266-2616833344462626262
Aktuálny vek porastu (A):5rokovDoba nájmu (R):30rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-252-201-130-83-1719151515
26-216-135-2873131188464646
30-168-27128249346395127127127
34-12495285433535596231231231
38-41224438620743840373373373
Aktuálny vek porastu (A):10rokovDoba nájmu (R):30rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-220-142-90-1822772424
26-145-28851482112406969
30-21149284390444491166166
34105316478591658703293293
38243479680816923971463463
Aktuálny vek porastu (A):15rokovDoba nájmu (R):30rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-155-98-18268710935
26-329216223226329890
30140288406465517532178
34299479603677726757302
3846468683795510071041499
Aktuálny vek porastu (A):20rokovDoba nájmu (R):30rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-105-1632100123163
2683160237272311331
30277407473530546557
34459597678732767781
3862979592598310201060
Aktuálny vek porastu (A):25rokovDoba nájmu (R):30rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-2825100126170
26155240279322344
30400472535553565
34582672732770786
387438889519931036
Aktuálny vek porastu (A):30rokovDoba nájmu (R):30rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
221396125173
26249292339364
30478548568581
34667734775793
388529229681016
Aktuálny vek porastu (A):35rokovDoba nájmu (R):30rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
2297129182
26303356383
30561583598
34734780799
389249751028
Aktuálny vek porastu (A):40rokovDoba nájmu (R):30rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22133192
26367397
30613628
34794815
389761034
Aktuálny vek porastu (A):45rokovDoba nájmu (R):30rokov
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22198
26411
30658
34848
381046
Aktuálny vek porastu (A):0rokovDoba nájmu (R):do ukončenia obnovy
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-1139-716-474-348-244-190-136-114-88
26-1059-612-349-186-110-52-29-73
30-949-441-155-385115137135132
34-851-24941187256278284281271
38-664-45230382444477467453444
Aktuálny vek porastu (A):5rokovDoba nájmu (R):do ukončenia obnovy
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-1196-500-226-113-2019627188
26-1028-336-50100150188192199196
30-797-66222342397395392368347
34-589237497593614596570542511
38-197559763849853840791746714
Aktuálny vek porastu (A):10rokovDoba nájmu (R):do ukončenia obnovy
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-1047-353-157-24257787106
26-690-69147203242240243236
30-100372494535509491452420
34501787834810755703655608
3811561195118611181059971897846
Aktuálny vek porastu (A):15rokovDoba nájmu (R):do ukončenia obnovy
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-735-243-3135100109130
26-153229282317302298284
30664719708637593532485
34142011941052927833757690
38220717111458130811551041964
Aktuálny vek porastu (A):20rokovDoba nájmu (R):do ukončenia obnovy
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-497-4055136142163
26394399413373357331
3013181016824726627557
342182148811821003880781
38298819821613134611711060
Aktuálny vek porastu (A):25rokovDoba nájmu (R):do ukončenia obnovy
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22-13462174173195
26738599486441395
3019011178933758648
342766167512761054901
3835332213165713601188
Aktuálny vek porastu (A):30rokovDoba nájmu (R):do ukončenia obnovy
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
2264240218237
261184727591498
3022731366990796
343171182913521086
384048229816871391
Aktuálny vek porastu (A):35rokovDoba nájmu (R):do ukončenia obnovy
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22462322318
261442887667
30266814541042
34348619441393
38439124311791
Aktuálny vek porastu (A):40rokovDoba nájmu (R):do ukončenia obnovy
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22632478
261746991
3029111567
3437712032
3846382579
Aktuálny vek porastu (A):45rokovDoba nájmu (R):do ukončenia obnovy
DR/RDTP
Bonita101520253035404550
22942
261952
303127
344030
384969

“.

4. V prílohe časť Výstup č. 3: Koeficienty zakmenenia (KZ) pre prepočet dosiahnuteľného výnosu podľa zakmenenia vrátane nadpisu znie:

„Výstup č. 3: Koeficienty zakmenenia (KZ) pre prepočet dosiahnuteľného výnosu podľa zakmenenia

DrevinaZakmenenieAktuálny vek porastu (A)
<102030405060708090100110120130140150160
SM0,10,120,120,120,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,10
0,20,230,230,230,230,230,230,220,220,220,220,220,210,210,210,210,21
0,30,350 350 350 340 340 340 330 330 330 330 3?0 3?0 3?0 3?0 3?0,31
0,40,470 460 460 460 450 450 450 440 440 440 430 430 430 4?0 4?0,42
0,50,590,580,580,570,570,560,560,550,550,550,540,540,330,330,530,52
0,60,700,700,690,690,680,680,670,660,660,650,650,640,640,640,630,63
0,70,820,810,810,800,790,790,780,780,770,760,760,750,750,740,740,73
0,80,940,930,920,910,910,900,890,890,880,870,870,860,850,850,840,83
0,9111111110,990,980,970,970,960,950,950,94
1,0a>1,01111111111111111
JD0,10,120,120 1?0,120 1?0,120 1?0,120 1?0,120 1?0,120 1?0,120,120,12
0,20,250,250,250,250,240,240,240,240,240,240,240,240,240,230,230,23
0,30,370 370 370 370 370 360 360 360 360 360 360 350 350 350 350 35
0,40,500,500,490,490,490,490,480,480,480,480,480,470,470,470,470,46
0,50,620 6?0 6?0 610 610 610 610 0,600 0,600 600 590 590 590 590 580,58
0,60,750 740 740 740 730 730 730 7?0 7?0 7?0 710 710 710 0,700 0,700,70
0,70,870 870 860 860 860 850 850 840 840 840 830 830 8?0 8?0 8?0,81
0,810,990,990,980,980,970,970,960,960,950,950,950,940,940,930,93
0,91111111111111111
1,0a>1,01111111111111111
BO0,10,110,110 110,110 110,110 110,100 0,100,100 0,100,100 0,100,100,100,10
0,20,220,220,220,220,210,210,210,210,210,210,200,200,200,200,200,20
0,30,330 330 330 3?0 3?0 3?0 3?0,310 310,310 310 0,300 0,300 0,300 300,29
0,40,440,440,440,430,430,420,420,420,410,410,410,400,400,400,390,39
0,50,550,550,540,540,330,330,530,520,520,510,510,500,500,500,490,49
0,60,660,660,650,650,640,640,630,630,620,620,610,610,600,600,590,59
0,70,770 770 760 750 750 740 740 730 7?0 7?0 710 710 700 690 690,68
0,80,890 880 870 860 860 850 840 830 830 8?0 810 810 800 790 790,78
0,910 990 980 970 960 950 950 940 930 9?0 9?0 910 900 890 890,88
1,0a>1,01111111111111111
BK0,10,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,110,110,110,110,110,11
0,20,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,23
0,30,350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 340 340 340 340 340,34
0,40,470 470 470 470 470 460 460 460 460 460 460 460 460 460 450,45
0,50,590 590 580 580 580 580 580 580 580 580 570 570 570 570 570,57
0,60,700,700,700,700,700,700,690,690,690,690,690,690,690,680,680,68
0,70,820,820,820,820,810,810,810,810,810,810,800,800,800,800,800,79
0,80,940,940,940,930,930,930,930,920,920,920,920,920,910,910,910,91
0,91111111111111111
1,0a>1,01111111111111111
DB TP0,10,130,120 1?0,120 1?0,120 1?0,120 1?0,120 1?0,120 1?0,120,120,12
0,20,250,250,250,250,250,240,240,240,240,240,240,240,240,230,230,23
0,30,380,370,370,370,370,370,360,360,360,360,360,360,350,350,350,35
0,40,500,500,500,490,490,490,490,480,480,480,480,470,470,470,470,47
0,50,630,620,620,620,610,610,610,600,600,600,600,590,590,590,580,58
0,60,750,750,740,740,740,730,730,730,720,720,720,710,710,700,700,70
0,70,880,870,870,860,860,850,850,850,840,840,830,830,830,820,820,81
0,8110,990,990,980,980,970,970,960,960,950,950,940,940,940,93
0,91111111111111111
1,0a>1,01111111111111111

Na ostatné dreviny sa použijú koeficienty zakmenenia KZ hlavných drevín a topoľa priradených podľa kľúča vo Výstupe č. 2.“.

5. V prílohe časť Výstup č. 5: Koeficienty obmedzení v dôsledku osobitného režimu hospodárenia (KO) vrátane nadpisu znie:

„Výstup č. 5: Koeficienty obmedzení v dôsledku osobitného režimu hospodárenia (KO)

Kategória lesaSubkategória lesaIndikatívna hodnota KO
Hospodárske lesy*1
Ochranné lesya) na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach0,5
b) pod hornou hranicou stromovej vegetácie0,5
c) v pásme kosodreviny0
d) ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy0,5
Lesy osobitného určeniaa) v ochranných pásmach vodárenských zdrojovX
I. stupňa0
II. stupňa0,8
b) v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov0,7
c) prímestské lesy0,8
d) v uznaných zverniciach a bažantniciach0,9
e) v chránených územiach*X
1. v I. stupni ochrany1
2. v II. stupni ochrany0,9
3. v III. stupni ochrany0,8
4. v IV. stupni ochrany0,6
5. v V. stupni ochrany0,0
f) v zriadených génových základniach0,9
g) na lesnícky výskum a výučbu0,9
h) pre potreby obrany štátu0,9
i) v lesnícky významnom území s výskytom pralesa0,0

*Ak predmetom nájomného vzťahu je lesný pozemok, na ktorom je obhospodarovanie lesa obmedzené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, na základe ktorého sa majú na danom lesnom pozemku uplatniť obmedzenia, ktoré svojím obsahom zodpovedajú vyšším stupňom ochrany, ako sa uplatňoval pred vydaním všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, koeficient KO sa určí podľa stupňa ochrany, ktorý zodpovedá uplatňovaným obmedzeniam; to sa vzťahuje aj na obmedzenia uplatnené v porastoch zaradených do kategórie lesa hospodárske lesy.".

6. V prílohe časť Výstup č. 7: Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov (KC) vrátane nadpisu znie:

„Výstup č. 7: Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov (KC)

Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov (KC) sa určuje na základe údajov informačného systému lesného hospodárstva o vývoji priemerného tuzemského speňaženia surového dreva v lesnom hospodárstve a údajov o celkových nákladoch lesného hospodárstva za kalendárny rok predchádzajúci roku, za ktorý sa nájomné vypočítava. KC sa vypočíta ako vážený aritmetický priemer zverejnených hodnôt koeficientov vývoja priemerných cien a nákladov pre ihličnaté dreviny (KCihl) a pre listnaté dreviny (KClis), kde váhou je zastúpenie ihličnatých drevín (%ihl) a listnatých drevín (%lis) v lesnom poraste:

Koeficienty Kcihl a KClis sa zverejňujú prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva a určia sa ako rozdiel koeficientu vývoja priemerného speňaženia ihličnatého surového dreva alebo listnatého surového dreva a koeficientu celkových nákladov lesného hospodárstva pri zohľadnení pomeru nákladov na úrovni 90 % dosiahnutých výnosov lesného hospodárstva a ziskovosti hospodárenia 10 % z celkového obratu:

kde je

KPSDihl koeficient vývoja priemerného tuzemského speňaženia ihličnatého surového dreva,

KPSDlis koeficient vývoja priemerného tuzemského speňaženia listnatého surového dreva,

KCN koeficient celkových nákladov lesného hospodárstva,

0,9 korekčný faktor nákladov,

1,1 korekčný faktor zi sku.

Koeficienty vývoja priemerného tuzemského speňaženia surového dreva

Koeficienty vývoja priemerného speňaženia surového dreva KPSDihl a KPSDlis sa určia podielom aktuálnej hodnoty tuzemského priemerného speňaženia ihličnatého dreva alebo tuzemského priemerného speňaženia listnatého dreva za kalendárny rok k priemeru tejto hodnoty za roky 2014, 2015 a 2016, ktorá je

a) 50,6 eur/m3 ihličnatého dreva,

b) 42,2 eur/m3 listnatého dreva:

Koeficient celkových nákladov lesného hospodárstva KCN

Koeficient celkových nákladov lesného hospodárstva Kcn sa určí podielom aktuálnej hodnoty celkových nákladov obhospodarovateľov lesa v Slovenskej republike za kalendárny rok k priemeru tejto hodnoty za roky 2014, 2015 a 2016, ktorá je 463,83 miliónov eur.".

7. Príloha sa dopĺňa Výstupom č. 8, ktorý vrátane nadpisu znie:

Výstup č. 8: Koeficient vplyvu náhodnej ťažby na výnosovosť hospodárenia (KK)

Koeficient vyjadruje nepriaznivý vplyv náhodnej ťažby na výnos hospodárenia. Vypočíta sa na základe podielu náhodnej ťažby na celkovej ťažbe v poraste alebo jeho časti, ktorá je predmetom nájmu, podľa lesnej hospodárskej evidencie za kalendárny rok predchádzajúci roku, za ktorý sa nájomné vypočítava. Zníženie výnosovosti je určené na základe analýzy výnosovosti náhodných ťažieb v porovnaní s úmyselnými ťažbami za roky 2014, 2015 a 2016, pričom výnosovosť náhodných ťažieb je v priemere na úrovni 75 % výnosovosti úmyselných ťažieb.

Pre porast alebo jeho časť, ktorá je predmetom nájmu, sa KK vypočíta podľa vzorca

kde je

KK koeficient vplyvu náhodnej ťažby,

%VTN percentuálny podiel náhodnej ťažby v poraste alebo jeho časti, ktorá je predmetom nájmu, za predchádzajúci kalendárny rok,

%VTUM percentuálny podiel úmyselnej a mimoriadnej ťažby v poraste alebo jeho časti, ktorá je predmetom nájmu, za predchádzajúci kalendárny rok.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Ján Mičovský v. r.