Opatrenie č. 384/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

Platnosť od 17.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2021
Zrušený 494/2021 Z. z.

OBSAH

384

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 2. decembra 2020

o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy dávky v hmotnej núdzi upravené podľa § 15 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona je 67,80 eura,

b) suma podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona je 129 eur,

c) suma podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona je 117,80 eura,

d) suma podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona je 176,40 eura,

e) suma podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona je 188,40 eura,

f) suma podľa § 10 ods. 2 písm. f) zákona je 237,70 eura.

§ 2

Sumy príspevkov upravené podľa § 15 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona je 69,40 eura,

b) suma podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona je 38,10 eura,

c) suma podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona je 14,90 eura,

d) suma podľa § 12 ods. 2 zákona je pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona 138,70 eura,

e) suma podľa § 12 ods. 2 zákona je pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. b) až d) zákona 69,40 eura,

f) suma podľa § 13 ods. 2 zákona je 19 eur,

g) suma podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona je 58,50 eura,

h) suma podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona je 93,40 eura.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 430/2019 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi


§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Milan Krajniak v. r.