Nariadenie vlády č. 15/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.01.2021
Účinnosť od 22.01.2021

OBSAH

15

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. januára 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1a ods. 1 sa slová „odsek 3“ nahrádzajú slovami „odsek 4“.

2. V § 1a ods. 2 sa slová „odseky 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odseky 3 až 5“.

3. V § 1a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Za príjem podľa odseku 2 sa nepovažuje príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorenej počas krízovej situácie, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie krízovej situácie.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

4. V § 1a ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.

5. V § 1a ods. 7 sa slová „odsekov 1, 3 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 4 až 6“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.