Vyhláška č. 403/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2020
Účinnosť od 01.07.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 3, 7 až 11, 14 až 16, 18, 23, 24, 31 až 39, 50 až 52, 54, 56 a 57, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.

403

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 11. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z. a vyhlášky č. 423/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 písm. b) sa slová „e) až l)“ nahrádzajú slovami „e) až m)“.

2. V § 2 ods. 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) identifikačné číslo stanice technickej kontroly,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

3. V § 3 ods. 2 písm. m), § 6 ods. 1, § 8 nadpise, § 8 ods. 1, § 8 ods. 5 úvodnej vete, § 8 ods. 6 a § 8 ods. 7 až 9 úvodných vetách, nadpise nad § 10, § 26 nadpise a § 26 ods. 3 sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.

4. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

o) vkladania údajov o zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly a o ich overení alebo kalibrácií do celoštátneho informačného systému.“.

5. V § 3 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane identifikačného čísla stanice technickej kontroly“.

6. § 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Za priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly sa považuje aj vykonanie overenia podľa § 2 ods. 1 písm. b).“.

7. V § 7 nadpise a odsekoch 1 a 2 sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepkách“.

8. V § 7 ods. 3, § 25 nadpise a prílohe č. 2 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepkách“.

9. V § 8 ods. 3 úvodnej vete a § 26 ods. 5 a ods. 6 písm. a) a b) sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolné nálepky“.

10. V § 8 ods. 4 sa za slovom „dokladu“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolná nálepka“.

11. V § 9 ods. 4 písm. e) a písm. f) úvodnej vete, § 25 ods. 1 a 2, § 26 ods. 4, prílohe č. 2 ods. 3 písm. d) a prílohe č. 2 ods. 7 písm. c) a písm. e) až i) sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepiek“.

12. V § 10, v prílohe č. 1 časti A prvom bode a druhom bode sa slová „ab), ad) a ai)“ nahrádzajú slovami „ab) a ad)“.

13. V § 12 ods. 3 sa slová „aa), ab) a ai)“ nahrádzajú slovami „aa) a ab)“.

14. V § 15 nadpise a prílohe č. 2 ods. 3 písm. d) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“.

15. V § 15 sa vypúšťa písmeno c).

16. § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Návrh na schválenie tlačív dokladov používaných pri technickej kontrole
[k § 80 ods. 3 zákona]

Návrh na schválenie tlačív dokladov používaných pri technickej kontrole obsahuje

a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) názov schvaľovaného tlačiva dokladu,

c) identifikačné údaje výrobcu tlačiva dokladu a

d) vzorový výtlačok tlačiva dokladu.“.

17. V § 19 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Namerané hodnoty dĺžky, šírky a výšky kontrolnej linky podľa odsekov 2 a 3 môžu byť menšie o 50 mm a namerané hodnoty výšky a šírky brán podľa odsekov 2 a 3 môžu byť menšie o 20 mm. Do celkovej šírky kontrolnej linky sa nezapočítava technologické vybavenie kontrolnej linky, vnútorné brány oddeľujúce jednotlivé stojiská na kontrolnej linke a konštrukčné zúženia kontrolnej linky najviac do 500 mm s dĺžkou najviac 250 mm, pričom takýchto zúžení nesmie byť viac ako päť, pričom šírka v týchto zúženiach nesmie byť menšia ako najmenšia šírka vstupnej a výstupnej brány podľa odsekov 2 a 3.

(5) Ak stanica technickej kontroly pozostáva z viacerých kontrolných liniek vedľa seba a tieto linky sú vzájomne stavebne oddelené priečkou proti hlučnosti a prašnosti s hrúbkou najviac 100 mm, je postačujúce, že vyhovuje celková šírka viacerých liniek vedľa seba.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.

18. V § 20 ods. 1 písm. f) sa za slovom „tlačív“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.

19. V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ai).

20. V § 20 ods. 3 a 4 sa slová „až ai)“ nahrádzajú slovami „a ah)“.

21. V § 20 ods. 5 sa slová „ad), ag) a ai)“ nahrádzajú slovami „ad) a ag)“.

22. V § 20 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a ai)“.

23. V § 24 ods.1 sa vypúšťa prvá veta.

24. V § 26 ods.1 sa vypúšťajú slová „alebo kontrolná nálepka“.

25. V § 43 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „7“.

26. V § 46 ods. 1 písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

3. doklady podľa § 29 ods. 8 zákona, ak ide o technickú kontrolu administratívnu na základe § 45 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona a prevádzkovateľ pri schvaľovaní podľa § 29 zákona predložil doklad o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte,“.

Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.

27. V § 46 ods. 3 písm. c) prvom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel nie je potrebné predložiť, ak sú predložené pôvodné doklady vozidla alebo pôvodná tabuľka s evidenčným číslom, ktoré preukazujú prihlásenie vozidla v evidencii vozidiel v Slovenskej republike,“.

28. V § 47 ods. 1 písm. a) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:

5. kategórie Ta,“.

Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.

29. V § 47 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa siedmym bodom a ôsmym bodom, ktoré znejú:

7. kategórie R3a,

8. kategórie R4a,“.

30. V § 47 ods. 1 písm. b) desiaty bod až dvanásty bod znejú:

10. kategórie Tb,

11. kategórie R3b,

12. kategórie R4b,“.

31. V § 52 ods. 1 tretej vete sa vypúšťajú slová „a o sérii a evidenčnom čísle kontrolnej nálepky“.

32. V § 52 ods. 10 tretej vete sa vypúšťajú slová „údaje o sérii a evidenčnom čísle pridelenej kontrolnej nálepky,“.

33. V § 52 sa vypúšťajú odseky 14 až 16.

34. V § 53 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je nalepená na vozidlo.“.

35. V § 53 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním“ a vypúšťa sa posledná veta.

36. V § 53 ods. 5 a 6 sa vypúšťajú slová „a kontrolná nálepka“ a slovo „nevydávajú“ sa nahrádza slovom „nevydáva“.

37. V § 53 ods. 8 a 9 sa vypúšťajú slová „a kontrolnej nálepky“.

38. V § 53 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a iba jedna kontrolná nálepka“.

39. § 54 sa vypúšťa.

40. V § 56 ods. 4 sa vypúšťa písmeno f).

41. Za § 56a sa vkladá § 56b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠56b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Požiadavky podľa tejto vyhlášky musí spĺňať skúšobňa bŕzd najneskôr od 1. júla 2022 a mobilné zariadenie na používanie celoštátneho informačného systému využívané na zaznamenávanie identifikácie kalibrovaných zariadení používaných pri technickej kontrole najneskôr od 1. apríla 2021.

(2) Technická kontrola vykonaná do 31. decembra 2020 zostáva v platnosti do uplynutia lehoty pri nej určenej.“.

42. V prílohe č. 1 časti A sedemnástom bode sa slová „v), ad) a ai)“ nahrádzajú slovami „v) a ad)“.

43. V prílohe č. 1 časti B sa bod 1.1 dopĺňa bodom 1.1.10, ktorý znie:

1.1.10 Zariadenie využívané na zaznamenanie identifikácie kalibrovaných zariadení používaných pri technickej kontrole musí primerane plniť požiadavky podľa bodov 1.1.1 až 1.1.8.“.

44. V prílohe č. 1 časti B bodoch 5.1.5.1 a 5.1.6.1 sa slovo „dvojminútových“ nahrádza slovom „päťminútových“.

45. V prílohe č. 1 časti B sa bod 5.1 dopĺňa bodom 5.1.23, ktorý znie:

5.1.23 Monitorovacie záznamové zariadenie využívané na monitorovanie výkonu kalibrácie zariadení používaných pri technickej kontrole v priestoroch odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení pri technickej kontrole musí primerane plniť požiadavky podľa bodov 5.1.1 až 5.1.22, ktoré zabezpečia preukázanie vykonania kalibrácie jednotlivých zariadení podľa schválených kalibračných postupov.“.

46. V prílohe č. 1 časti B bode 8.1.1.2 sa slová „hodnôt podľa bodu 8.1.4“ nahrádzajú slovami „hodnôt, ktorých ohraničenie určí manuálnym zadaním technik technickej kontroly“.

47. V prílohe č. 1 časti B bode 8.2.1 sa slová „8.1.7“ nahrádzajú slovami „8.1.6“.

48. V prílohe č. 1 časti B sa bod 9.1.37 dopĺňa bodmi 9.1.37.9 až 9.1.37.14, ktoré znejú:

9.1.37.9 informáciu o dosiahnutom zablokovaní kolies pri brzdení prevádzkovou brzdou na jednotlivých kolesách všetkých brzdených nápravách vozidla,

9.1.37.10 informáciu o dosiahnutom zablokovaní kolies pri brzdení parkovacou brzdou na jednotlivých kolesách brzdených parkovacou brzdou,

9.1.37.11 informáciu o hodnotách pasívneho odporu meraného kolesa,

9.1.37.12 informáciu o najväčšej hodnote kolísania brzdnej sily dosiahnutej na každom jednotlivo brzdenom kolese,

9.1.37.13 informáciu o najvyššej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej nápravy dosiahnutej počas merania,

9.1.37.14 informáciu o hodnote konečnej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej nápravy pri najvyšších dosiahnutých brzdných silách.“.

49. V prílohe č. 1 časti B sa vypúšťa bod 28.

50. V prílohe č. 2 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa bod 28.

Doterajší bod 29 sa označuje ako bod 28.

51. V prílohe č. 2 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo kontrolných nálepiek“.

52. V prílohe č. 2 ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „série a evidenčné čísla kontrolných nálepiek,“.

53. Príloha č. 4 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:

(23) Požiadavky na inštaláciu monitorovacieho záznamového zariadenia sa nevzťahujú na monitorovacie záznamové zariadenie využívané na monitorovanie výkonu kalibrácie zariadení používaných pri technickej kontrole v priestoroch odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení pri technickej kontrole.“.

54. V prílohe č. 5 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

55. V prílohe č. 7 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Zoznam študijných odborov na stredných školách:

KódNázov študijného odboruPoznámka
3765 Mtechnika a prevádzka dopravyštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
3760 Mprevádzka a ekonomika dopravyštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
3757 Ldopravná prevádzkaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
3765 6technika a prevádzka dopravyštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 424/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov
3760 6prevádzka a ekonomika dopravyštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 424/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov
3775 6 01 3775 6 02doprava a preprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel doprava a preprava - cestná doprava a prepravaštudijné odbory zavedené ako experimentálne študijné odbory, ktorých základné pedagogické dokumenty schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 28. septembra 1998 pod číslom 3766/1998-41
3760 6 05prevádzka a ekonomika dopravy - cestná doprava a prepravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
3772 6 01doprava - prevádzka a údržba cestných vozidielštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
37 57 4 01dopravná prevádzka - cestná a mestská dopravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
3744 6 02cestná doprava - doprava a prepravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
3744 6 01cestná doprava - prevádzka a údržba vozidielštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
37-44-6cestná dopravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách
04-22-4dopravná prevádzka - cestná a mestská dopravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách
37-57-4 01dopravná prevádzka - cestná a mestská dopravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1990 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.
37-50-6doprava a prepravaštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách
37-49-6prevádzka a údržba dopravných prostriedkovštudijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách
37-44-6prevádzka automobilovej dopravyštudijný odbor zavedený úpravou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1974 č. 4841/1974-II-2 (č. 10/1974 ú. v.) o nomenklatúrach skupín, odborov a zameraní štúdia na vysokých školách, konzervatóriách, stredných odborných a odborných školách

(2) Zoznam študijných odborov na vysokých školách:

KódNázov študijného odboruPoznámka
dopravaštudijný odbor zavedený od 1. septembra 2019 vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky (študijný odbor doprava nahradil študijný odbor doprava zavedený od 16. decembra 2002)
strojárstvoštudijný odbor zavedený od 1. septembra 2019 vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky (študijný odbor strojárstvo nahradil od 1. septembra 2019 študijné odbory dopravné stroje a zariadenia; motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá; poľnohospodárska a lesnícka technika; odbor údržba strojov a zariadení zavedené od 16. decembra 2002)
dopravaštudijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
dopravné stroje a zariadeniaštudijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadláštudijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
poľnohospodárska a lesnícka technikaštudijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
údržba strojov a zariadeníštudijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
cestná dopravaštudijný odbor zavedený podľa zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách
37-17-8prevádzka a ekonomika cestnej, mestskej a vodnej dopravyštudijný odbor zavedený nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 33/1986 Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách
37-17-8prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravyštudijný odbor zavedený nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 89/1980 Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách
10-1-07prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravyodbor štúdia zavedený úpravou Ministerstva školstva z 31. 3. 1967 č. 14 116/67 (č. 7/1967 ú. v.)
“.

56. Príloha č. 11 znie:

„Príloha č. 11 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

PROTOKOL O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU ČASŤ A – TECHNICKÁ KONTROLA

“.

57. Príloha č. 14 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 23 sa vypúšťajú.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 3, 7 až 11, 14 až 16, 18, 23, 24, 31 až 39, 50 až 52, 54, 56 a 57, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.


Andrej Doležal v. r.