Vyhláška č. 398/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 193/2017 Z. z.

Platnosť od 19.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

398

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

zo 7. decembra 2020,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 193/2017 Z. z.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 22a ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v znení vyhlášky č. 193/2017 Z. z. sa mení takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Minimálny časový rozsah filmového projektu

Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu možno poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ktorý je

a) samostatným hraným audiovizuálnym dielom1) s časovým rozsahom najmenej 70 minút,

b) viacdielnym hraným audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 26 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 40 minút,

c) samostatným dokumentárnym audiovizuálnym dielom s časovým rozsahom najmenej 50 minút,

d) viacdielnym dokumentárnym audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 26 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej päť minút alebo

e) samostatným animovaným audiovizuálnym dielom alebo viacdielnym animovaným audiovizuálnym dielom s celkovým časovým rozsahom najmenej 26 minút.“.

2. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu je

a) 50 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. c) alebo písm. e),

b) 100 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a) alebo písm. d),

c) 300 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. b).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Natália Milanová v. r.