Vyhláška č. 411/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

411

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy
v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z., vyhlášky č. 223/2015 Z. z. a vyhlášky č. 433/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a súdna agenda správneho súdnictva“.

2. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky súdna agenda správneho súdnictva.“.

3. V § 9 ods. 7 sa slová „justičných čakateľov“ nahrádzajú slovami „odborných justičných stážistov“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Mária Kolíková v. r.