Vyhláška č. 437/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

437

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 18. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. a vyhlášky č. 203/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Riaditeľ ako svoje poradné a iniciatívne orgány, ktoré sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a otázkami, môže zriadiť

a) metodické združenie pre pedagogických zamestnancov prvého stupňa,

b) predmetové komisie pre učiteľov druhého stupňa,

c) metodické združenie triednych učiteľov.“.

2. V § 4 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Poverenie pedagogického zamestnanca sa uvedie v dokumentácii podľa § 17 ods. 3 písm. a).“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.“.

4. V § 7 ods. 1 tretej vete sa za slovo „učiteľ“ vkladajú slová „do dokumentácie podľa § 17 ods. 3 písm. c)“.

5. V § 7 ods. 3 a 6 sa na konci pripája táto veta: „Poverenie pedagogického zamestnanca sa uvedie v dokumentácii podľa § 17 ods. 3 písm. c).“.

6. V § 8 ods. 1 sa slovo „sídla“ nahrádza slovom „adresy“.

7. V § 8 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec alebo poučený zamestnanec, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom, môže vykonávať dozor, ak škola nedokáže zabezpečiť vykonávanie dozoru iným pedagogickým zamestnancom.“.

8. V § 9 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

9. V § 17 ods. 3 písmeno a) znie:

a) zápisnica z rokovania pedagogickej rady a ak sú zriadené predmetové komisie a metodické združenia, aj zápisnica z ich rokovania,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Branislav Gröhling v. r.