Vyhláška č. 446/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

446

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 2, § 70 ods. 2, § 74 ods. 14 a § 78 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „prijaté vklady“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „prijaté stávky“ v príslušných tvaroch.

2. V § 1 ods. 1 písmeno e) znie:

e) poradové číslo zmeny rozhodnutia o udelení individuálnej licencie,“.

3. V § 1 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:

5. údaj o tom, či sa zariadenie na stávkové hry a bingo umiestňuje do herne alebo do prevádzky,

6. súčet údajov uvedených v treťom až piatom bode.“.

4. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) dátum vypracovania údajov uvedených v písmenách a) až h).“.

5. V § 1 ods. 2 písmeno e) znie:

e) poradové číslo zmeny rozhodnutia o udelení individuálnej licencie,“.

6. V § 1 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:

5. údaj o tom, či sa technické zariadenie umiestňuje do herne alebo do kasína,

7. súčet údajov uvedených v štvrtom a piatom bode.“.

6. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) dátum vypracovania údajov uvedených v písmenách a) až h).“.

7. V § 3 ods. 1 písm. c) a v prílohách č. 1 až 10 sa vypúšťajú slová „alebo druh hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

8. V § 3 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) deň, mesiac a rok, za ktorý sa denné oznámenie predkladá,“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

9. V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:

f) mesiac a rok, za ktorý sa mesačné oznámenie predkladá.“.

10. V § 3 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo § 19 ods. 3 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

11. V § 3 odsek 7 znie:

(7) Oznámenie prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 3 a 4 zákona sa predkladá najneskôr v priebehu druhého pracovného dňa nasledujúceho po dni, za ktorý sa predkladajú údaje. Oznámenie prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 5 a 6 zákona sa predkladá do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca. Oznámenie podľa odseku 4 sa predkladá pred spustením jednotlivého technického zariadenia. Oznámenie podľa odseku 5 sa predkladá v lehote uvedenej v § 74 ods. 11 zákona. Oznámenie podľa odseku 6 písm. a) sa predkladá najneskôr v deň začatia prevádzkovania stávkovej kancelárie a oznámenie podľa odseku 6 písm. b) sa predkladá v lehote uvedenej v § 74 ods. 12 zákona.“.

12. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 134/2019 Z. z.

VZOR

Vyúčtovanie paušálneho odvodu z hazardných hier do štátneho rozpočtu

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Eduard Heger v. r.