Opatrenie č. 383/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Platnosť od 17.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2021
Zrušený 497/2021 Z. z.

OBSAH

383

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 2. decembra 2020

o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa upravené podľa § 8 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 8 ods. 1 prvej vety zákona je 25,50 eura,

b) suma podľa § 8 ods. 1 druhej vety zákona je 104,76 eura,

c) suma podľa § 8 ods. 2 zákona je 11,96 eura.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 429/2019 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Milan Krajniak v. r.