Vyhláška č. 439/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 224/2017 Z. z.

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

439

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 224/2017 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 28f zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 224/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa za slová „Špecializovanom trestnom súde“ vkladá čiarka a slová „Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky“.

2. V § 3 ods. 1 písm. j) sa za slová „miesto sudcu na“ vkladajú slová „Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky,“.

3. V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ak ide o výberové konanie podľa § 2 ods. 2, prípadová štúdia sa losuje z databázy, v ktorej sú prípadové štúdie obsahovo zamerané na tie oblasti práva, ktoré tvoria obsahové zameranie činnosti príslušného kolégia.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

4. V § 7 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

5. V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak ide o výberové konanie podľa § 2 ods. 2, súdny spis sa losuje z databázy, v ktorej sú súdne spisy obsahovo zamerané na tie oblasti práva, ktoré tvoria obsahové zameranie činnosti príslušného kolégia.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

6. V § 9 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

7. V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „namiesto písomného testu počet bodov podľa odseku 1 písm. a),“.

8. V § 10 ods. 3 sa za slová „Špecializovaného trestného súdu“ vkladá čiarka a slová „sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“.

9. V § 13 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 6 ods. 3,“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3 a 4,“.

10. V § 13 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 8 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1“.

11. Za § 16 Prechodné ustanovenie sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené podľa predpisov účinných k 31. decembru 2020 a vykonať sa má po 1. januári 2021, sa vykoná podľa predpisov účinných k 31. decembru 2020.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Mária Kolíková v. r.