Oznámenie č. 405/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/011076/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem bodov 1 až 11 a bodu 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

405

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 9. decembra 2020 č. MF/011076/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie č. 100/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. z.), opatrenia z 30. novembra 2010 č. MF/25065/2010-74 (oznámenie č. 458/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74 (oznámenie č. 565/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17694/2013-74 (oznámenie č. 483/2013 Z. z.), opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/15523/2014-74 (oznámenie č. 277/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/18451/2015-74 (oznámenie č. 26/2016 Z. z.) a opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13414/2018-74 (oznámenie č. 261/2018 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem bodov 1 až 11 a bodu 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 25/2020, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie č. 100/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. z.), opatrenia z 30. novembra 2010 č. MF/25065/2010-74 (oznámenie č. 458/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74 (oznámenie č. 565/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17694/2013-74 (oznámenie č. 483/2013 Z. z.), opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/15523/2014-74 (oznámenie č. 277/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/18451/2015-74 (oznámenie č. 26/2016 Z. z.) a opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13414/2018-74 (oznámenie č. 261/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 8 písmeno a) znie:

a) čisté mzdy vyplatené zamestnancom vrátane daňového bonusu5a) a zamestnaneckej prémie,5b) a to z prostriedkov zamestnávateľa,6)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) § 33 a 33a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5b) § 32a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 4 ods. 8 písmeno d) znie:

d) daňový bonus a zamestnanecká prémia vrátené správcom dane, účtované ako storno.“.

3. V § 4 sa odsek 8 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) príspevky zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie7aaaa) a príspevky zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu,

f) iné zrážky z čistej mzdy podľa osobitného predpisu.7aaab)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7aaaa a 7aaab znejú:

7aaaa) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7aaab) Napríklad § 131 Zákonníka práce.“.

4. V § 4 ods. 9 sa za slová „a nepovažujú sa za službu“ vkladá čiarka a slová „príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca,7aaea) príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, trovy exekúcie7aaeb)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7aaea a 7aaeb znejú:

7aaea) § 19 ods. 3 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7aaeb) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5. V § 4 ods. 13 prvej vete sa nad slovo „meny“ umiestňuje odkaz 7aafa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aafa znie:

7aafa) § 9 písm. l) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2020 Z. z.“.

6. V § 10 ods. 23 v prvej vete sa za slovo „na“ vkladá slovo „dokončené“ a v druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa tak účtovná jednotka rozhodne“.

7. V § 12 ods. 1 sa vypúšťa slovo „kolky,“.

8. V § 12 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri platbe kreditnou kartou sa účtuje záväzok z poskytnutého úveru v knihe záväzkov. Splatenie záväzku sa účtuje na základe výpisu z banky ako výdavok z bežného účtu a priebežná položka na strane príjmu a súčasne sa účtuje príjem na úverový účet a priebežná položka na strane výdavku. Zároveň sa v knihe záväzkov účtuje zníženie záväzku z poskytnutého úveru.“.

9. V § 12 odsek 6 znie:

(6) Pri odplatnom nadobudnutí virtuálnej meny a bezodplatnom nadobudnutí virtuálnej meny sa v knihe krátkodobého finančného majetku účtuje obstaranie virtuálnej meny v reálnej hodnote podľa § 27 ods. 13 zákona. Pri následnom predaji bezodplatne nadobudnutej virtuálnej meny sa postupuje podľa § 4 ods. 13.“.

10. V § 14 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Ak je postupca platiteľom dane z pridanej hodnoty a postupuje vlastnú pohľadávku, v účtovnom období, v ktorom bola pohľadávka postúpená, sa v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje zníženie príjmu podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, ktorý sa týka menovitej hodnoty pohľadávky, o sumu dane z pridanej hodnoty uplatnenú v cene tovaru alebo služby.“.

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.

11. V § 14 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „ odseku 10“.

12. § 18 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) V knihe pohľadávok u nájomcu sa pri dotácii na úhradu nájomného35aaa) účtuje pohľadávka z dotácie na úhradu nájomného voči štátnemu rozpočtu, a to na základe oznámenia o schválení dotácie na úhradu nájomného a zároveň jej zánik vzájomným zápočtom s pomernou časťou záväzku z nájomného; v knihe záväzkov u nájomcu sa účtuje zánik časti dotácie na úhradu nájomného. V peňažnom denníku nájomcu sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje príjem zo započítanej pohľadávky z dotácie podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu a výdavok zo započítaného záväzku z nájomného podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu najviac vo výške poskytnutej dotácie na úhradu nájomného. V knihe pohľadávok prenajímateľa sa na základe oznámenia o schválení dotácie na úhradu nájomného účtuje zánik pohľadávky z nájomného voči nájomcovi vo výške dotácie na úhradu nájomného a zároveň vznik pohľadávky voči štátnemu rozpočtu. V peňažnom denníku prenajímateľa sa účtuje prijatá platba z dotácie na úhradu nájomného ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) druhého bodu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaa znie:

35aaa) § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 155/2020 Z. z.“.

13. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21a

Stravovacie poukážky, elektronické stravovacie karty, rekreačné poukazy a elektronické rekreačné poukazy

(1) Nadobudnutie stravovacích poukážok zamestnávateľom sa účtuje v knihe cenín ako cenina so súčasným účtovaním v knihe záväzkov. V peňažnom denníku sa úhrada tohto záväzku účtuje takto:

a) poplatok za sprostredkovanie stravovacích služieb ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu,

b) hodnota stravovacích poukážok v členení na

1. príspevok zamestnávateľa v súlade s osobitným predpisom40a) ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu,

2. príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g),

3. príspevok zamestnanca na stravovanie ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g).

(2) V knihe cenín sa v rozsahu poskytnutých stravovacích poukážok v príslušnom mesiaci účtuje ich výdaj. V účtovnej jednotke, ktorá je zamestnávateľom, sa pri príspevku na stravovanie poskytnutom zo sociálneho fondu, okrem jeho účtovania v peňažnom denníku, účtuje aj čerpanie sociálneho fondu v knihe sociálneho fondu. V knihe pohľadávok sa účtuje pohľadávka voči zamestnancovi vo výške príspevku zamestnanca na stravovanie. Úhrada hodnoty príspevku zamestnanca na stravovanie zamestnancom sa v peňažnom denníku účtuje

a) pri úhrade v hotovosti ako príjem do pokladne a príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f) alebo

b) pri zrážke zo mzdy ako úhrada pohľadávky voči zamestnancovi a výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) tretieho bodu.

(3) Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu40b) a príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa40c) sa po predložení dokladov preukazujúcich vynaloženie výdavkov účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) tretieho bodu.

(4) Nadobudnutie elektronických stravovacích kariet a elektronických rekreačných poukazov sa účtuje v knihe záväzkov. V peňažnom denníku sa úhrada tohto záväzku účtuje ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu.

(5) Dobitie elektronických stravovacích kariet a elektronických rekreačných poukazov sa účtuje v pomocnej evidencii pracovnoprávnych vzťahov. Po použití elektronických stravovacích kariet alebo elektronických rekreačných poukazov a následnom vyúčtovaní od dodávateľa elektronických stravovacích kariet alebo elektronických rekreačných poukazov sa účtuje v knihe záväzkov záväzok voči dodávateľovi elektronických stravovacích kariet alebo elektronických rekreačných poukazov, pričom úhrada tohto záväzku sa v peňažnom denníku účtuje ako výdavok

a) vo výške príspevku zamestnávateľa podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu,

b) vo výške príspevku zamestnanca podľa § 4 ods. 6 písm. g).

(6) V knihe pohľadávok sa účtuje pohľadávka voči zamestnancovi vo výške príspevku zamestnanca na rekreáciu, ktorej úhrada sa v peňažnom denníku účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. f) alebo ako zrážka zo mzdy.

(7) V účtovnej jednotke, ktorá nie je zamestnávateľom, sa výdavky na stravné,40d) výdavky na rekreáciu40e) a výdavky na športovú činnosť dieťaťa40f) účtujú v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40a až 40f znejú:

40a) § 152 Zákonníka práce.

40b) § 152a Zákonníka práce.

40c) § 152b Zákonníka práce.

40d) § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

40e) § 19 ods. 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

40f) § 19 ods. 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 319/2019 Z. z.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem bodov 1 až 11 a bodu 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.


Eduard Heger, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky