Nariadenie vlády č. 402/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

402

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 401/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2019 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 105/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 4 a ods. 6 písm. g) sa slová „5, 6, 9 až 19“ nahrádzajú slovami „7, 8, 11 až 21“ a slová „7 a 8“ sa nahrádzajú slovami „9 a 10“.

2. Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie :

㤠12c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Normatív na žiaka školy umeleckého priemyslu, ktorý začal štúdium v príslušnom odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl podľa predpisov účinných do 31. augusta 2020, sa určí rovnako ako normatív na žiaka strednej odbornej školy v príslušnej kategórii podľa prílohy č. 2.

(2) Na účely výpočtu normatívu pre špeciálne materské školy podľa § 6 sa v roku 2021 použijú údaje o počte detí podľa stavu k 31. decembru 2020.“.

3. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie :

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie

Číslo kategórieKategória škôl s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na vzdelávací procesPočet žiakov na pedagogického zamestnancaPočet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnancaČasť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiakaČasť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiakaPrepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnancaPríspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnancaKoeficient personálnej náročnosti (KPN)Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu (KENVP)Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
ABC=1/AD=B/AE=K*DF=C+EG = normalizácia na najmenšiu hodnotu v stĺpci FH = 0,5*(G+1)
1.Základné školy12,30,290,08130,02360,01570,09701,0001,0001,000
2.Gymnáziá10,50,260,09520,02480,01650,11171,1521,0761,000
3.Konzervatóriá2,90,230,34480,07930,05290,39774,0992,5502,000
4.Stredná športová škola - športové gymnázium5,10,240,19610,04710,03140,22752,3441,6723,000
5.Stredná športová škola - športový manažment4,90,240,20410,04900,03270,23672,4401,7203,000
6.Škola umeleckého priemyslu5,60,370,17860,06610,04430,22282,2971,6492,500
7.Stredné odborné školy - 1. kategória9,40,300,10640,03190,02130,12771,3161,1581,000
8.Stredné odborné školy - 2. kategória8,80,340,11360,03860,02580,13941,4371,2181,000
9.Stredné odborné školy - 3. kategória8,80,360,11360,04090,02730,14091,4521,2262,000
10.Stredné odborné školy - 4. kategória8,60,360,11630,04190,02790,14421,4861,2432,000
11.Stredné odborné školy - 5. kategória7,50,400,13330,05330,03560,16891,7411,3701,500
12.Stredné odborné školy - 6. kategória7,20,390,13890,05420,03610,17501,8041,4021,750
13.Stredné odborné školy - 7. kategória6,80,360,14710,05290,03530,18241,8801,4401,500
14.Stredné odborné školy - 8. kategória6,80,440,14710,06470,04310,19021,9601,4802,000
15.Stredné odborné školy - 9. kategória6,40,600,15630,09380,06250,21882,2551,6271,500
16.Stredné odborné školy - 10. kategória60,300,16670,05000,03330,20002,0611,5311,250
17.Stredné odborné školy - 11. kategória60,390,16670,06500,04330,21002,1651,5821,500
18.Stredné odborné školy - 12. kategória60,320,16670,05330,03560,20222,0841,5421,500
19.Stredné odborné školy - 13. kategória5,80,330,17240,05690,03790,21032,1681,5842,000
20.Stredné odborné školy - 14. kategória5,40,360,18520,06670,04440,22962,3671,6831,750
21.Stredné odborné školy - 15. kategória50,410,20000,08200,05470,25472,6251,8122,000
22.Špeciálne základné školy80,300,12500,03750,02500,15001,5461,2732,000
23.Gymnáziá a konzervatóriá -špeciálne stredné školy5,80,260,17240,04480,02990,20232,0851,5431,500
24.Stredné odborné školy - špeciálne stredné školy4,50,300,22220,06670,04440,26672,7491,8741,500
25.Odborné učilištia a praktické školy4,30,300,23260,06980,04650,27912,8761,9381,500
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)0,67

“.

4. Príloha č. 12 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

ČASŤ A

Vzorec na výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy

Vysvetlivky:

i - pedagogický zamestnanec zaradený v platovej triede, pracovnej triede s príslušným príplatkom za profesijný rozvoj a rokmi praxe

ci - koeficient na pedagogického zamestnanca pre príslušnú platovú triedu, pracovnú triedu s príslušným príplatkom za profesijný rozvoj a rokmi praxe "i"

PPZi - prepočítaný počet pedagogických zamestnancov zaradených v platovej triede, pracovnej triede s príslušným príplatkom za profesijný rozvoj a rokmi praxe

ČASŤ B

Koeficienty na výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy a pracovnej triedy s príslušným príplatkom za profesijný rozvoj a rokmi praxe

Roky praxePlatová tarifa - pracovná trieda 1
45
Príplatok za profesijný rozvoj v %Príplatok za profesijný rozvoj v %
036912036912
00,660550,680370,700190,720000,739820,731220,753150,775090,797030,81896
10,662340,682210,702080,721950,741820,733450,755460,777460,799460,82147
20,664130,684060,703980,723900,743830,735240,757300,779360,801410,82347
30,665920,685900,705880,725850,745830,737030,759140,781250,803360,82547
40,667260,687280,707300,727320,747330,738820,760980,783150,805310,82748
50,669050,689120,709190,729270,749340,740610,762830,785040,807260,82948
60,670840,690970,711090,731220,751340,742400,764670,786940,809210,83148
70,672180,692350,712510,732680,752840,744190,766510,788840,811160,83349
80,673970,694190,714410,734630,754850,745970,768350,790730,813110,83549
90,677100,697420,717730,738040,758350,749550,772040,794530,817010,83950
100,680680,701100,721520,741940,762360,753580,776190,798790,821400,84401
110,683810,704320,724840,745350,765870,757160,779870,802580,825300,84801
120,687390,708010,728630,749250,769870,760730,783560,806380,829200,85202
130,690520,711230,731950,752670,773380,764310,787240,810170,833100,85603
140,693650,714460,735270,756080,776890,767890,790930,813960,837000,86004
150,697230,718140,739060,759980,780890,771470,794610,817750,840900,86404
160,700360,721370,742380,763390,784400,775490,798760,822020,845290,86855
170,703940,725050,746170,767290,788410,779070,802440,825810,849190,87256
180,707070,728280,749490,770700,791910,782650,806130,829610,853090,87657
190,710200,731500,752810,774110,795420,786230,809810,833400,856990,88057
200,713770,735190,756600,778010,799430,789800,813500,837190,860890,88458
210,716910,738410,759920,781430,802930,793380,817180,840980,864790,88859
220,720040,741640,763240,784840,806440,797410,821330,845250,869170,89309
230,723610,745320,767030,788740,810450,800980,825010,849040,873070,89710
240,726740,748550,770350,792150,813950,804560,828700,852840,876970,90111
250,730320,752230,774140,796050,817960,808140,832380,856630,880870,90512
260,733450,755460,777460,799460,821470,811720,836070,860420,884770,90912
270,736580,758680,780780,802880,824970,815740,840210,864690,889160,91363
280,740160,762370,784570,806780,828980,819320,843900,868480,893060,91764
290,743290,765590,787890,810190,832490,822900,847580,872270,896960,92165
300,746870,769280,791680,814090,836490,826480,851270,876060,900860,92565
310,750000,772500,795000,817500,840000,830050,854960,879860,904760,92966
320,753130,775720,798320,820910,843510,833630,858640,883650,908660,93367
330,756710,779410,802110,824810,847510,837660,862790,887920,913050,93818
340,759840,782630,805430,828220,851020,841230,866470,891710,916950,94218
350,762970,785860,808750,831640,854530,844810,870160,895500,920850,94619
360,766550,789540,812540,835540,858530,848390,873840,899290,924750,95020
370,769680,792770,815860,838950,862040,851970,877530,903090,928640,95420
380,773260,796450,819650,842850,866050,855550,881210,906880,932540,95821
390,776390,799680,822970,846260,869550,859570,885360,911140,936930,96272
400,779520,802900,826290,849670,873060,863150,889040,914940,940830,96673
Roky praxePlatová tarifa - pracovná trieda 1
67
Príplatok za profesijný rozvoj v %Príplatok za profesijný rozvoj v %
036912036912
00,818430,842980,867530,892080,916640,893110,919910,946700,973491,00029
10,820660,845280,869900,894520,919140,895350,922210,949070,975931,00279
20,822900,847580,872270,896960,921650,897580,924510,951440,978371,00530
30,824690,849430,874170,898910,923650,899820,926820,953810,980811,00780
40,826920,851730,876540,901350,926150,902060,929120,956180,983241,01030
50,828710,853570,878430,903300,928160,904290,931420,958550,985681,01281
60,830950,855880,880810,905730,930660,906530,933730,960920,988121,01531
70,833180,858180,883180,908170,933170,908770,936030,963290,990551,01782
80,834970,860020,885070,910120,935170,911000,938330,965660,992991,02032
90,839000,864170,889340,914510,939680,915470,942940,970400,997871,02533
100,843020,868310,893600,918900,944190,919950,947540,975141,002741,03034
110,847500,872920,898350,923770,949190,924420,952150,979881,007621,03535
120,851520,877070,902610,928160,953700,928890,956760,984621,012491,04036
130,855550,881210,906880,932540,958210,933360,961360,989361,017371,04537
140,859570,885360,911140,936930,962720,937840,965970,994111,022241,05038
150,863600,889500,915410,941320,967230,942310,970580,998851,027121,05538
160,867620,893650,919680,945710,971740,946780,975181,003591,031991,06039
170,871650,897800,923940,950090,976240,951250,979791,008331,036861,06540
180,876120,902400,928690,954970,981250,955720,984401,013071,041741,07041
190,880140,906550,932950,959360,985760,960200,989001,017811,046611,07542
200,884170,910690,937220,963740,990270,964670,993611,022551,051491,08043
210,888190,914840,941480,968130,994780,969140,998221,027291,056361,08544
220,892220,918980,945750,972520,999280,973611,002821,032031,061241,09045
230,896240,923130,950020,976911,003790,978091,007431,036771,066111,09546
240,900270,927280,954280,981291,008300,982561,012031,041511,070991,10047
250,904740,931880,959030,986171,013310,987031,016641,046251,075861,10547
260,908770,936030,963290,990551,017820,991501,021251,050991,080741,11048
270,912790,940170,967560,994941,022330,995971,025851,055731,085611,11549
280,916820,944320,971820,999331,026831,000451,030461,060471,090491,12050
290,920840,948470,976091,003721,031341,004921,035071,065211,095361,12551
300,924870,952610,980361,008101,035851,009391,039671,069961,100241,13052
310,929340,957220,985101,012981,040861,013861,044281,074701,105111,13553
320,933360,961360,989361,017371,045371,018341,048891,079441,109991,14054
330,937390,965510,993631,021751,049871,022811,053491,084181,114861,14555
340,941410,969660,997901,026141,054381,027281,058101,088921,119741,15055
350,945440,973801,002161,030531,058891,031751,0627 11,093661,124611,15556
360,949460,977951,006431,034921,063401,036231,0673 11,098401,129491,16057
370,953490,982091,010701,039301,067911,040701,071921,103141,134361,16558
380,957960,986701,015441,044181,072921,045171,076531,107881,139241,17059
390,961990,990851,019701,048561,077421,049641,081131,112621,144111,17560
400,966010,994991,023971,052951,081931,054111,085741,117361,148981,18061
Roky praxePlatová tarifa - pracovná trieda 1
89
Príplatok za profesijný rozvoj v %Príplatok za profesijný rozvoj v %
036912036912
01,000001,030001,060001,090001,120001,119481,153071,186651,220231,25382
11,002681,032761,062841,092921,123011,122541,156221,189891,223571,25725
21,005371,035531,065691,095851,126011,125221,158981,192741,226491,26025
31,007601,037831,068061,098291,128521,127911,161741,195581,229421,26326
41,010291,040591,070901,101211,131521,131041,164971,198901,232831,26676
51,012521,042901,073271,103651,134031,133721,167731,201741,235761,26977
61,015211,045661,076121,106571,137031,136401,170501,204591,238681,27277
71,017891,048431,078961,109501,140041,139091,173261,207431,241611,27578
81,020131,050731,081331,111941,142541,142221,176481,210751,245021,27928
91,025041,055801,086551,117301,148051,147581,182011,216441,250871,28530
101,030411,061321,092241,123151,154061,153401,188001,222601,257201,29181
111,035331,066391,097451,128511,159571,158771,193531,228291,263051,29782
121,040251,071461,102671,133871,165081,164581,199521,234451,269391,30433
131,045171,076531,107881,139241,170591,169951,205041,240141,275241,31034
141,050091,081591,113091,144601,176101,175761,211031,2463 11,281581,31685
151,055011,086661,118311,149961,181611,181131,216561,251991,287431,32286
161,060381,092191,124001,155811,187621,186941,222551,258161,293771,32937
171,065301,097251,129211,161171,193131,192311,228081,263851,299621,33538
181,070211,102321,134431,166531,198641,198121,234071,2700 11,305951,34190
191,075131,107391,139641,171901,204151,203491,239591,275701,311801,34791
201,080051,112461,144861,177261,209661,209301,245581,281861,318141,35442
211,085421,117981,150551,183111,215671,214671,251111,287551,323991,36043
221,090341,123051,155761,188471,221181,220481,257101,293711,330331,36694
231,095261,128121,160971,193831,226691,225851,262631,299401,336181,37295
241,100181,133181,166191,199191,232201,231661,268611,305561,342511,37946
251,105101,138251,171401,204561,237711,237031,274141,311251,348361,38547
261,110021,143321,176621,209921,243221,242841,280131,317421,354701,39199
271,115381,148851,182311,215771,249231,248211,285661,323101,360551,39800
281,120301,153911,187521,221131,254741,254031,291651,329271,366891,40451
291,125221,158981,192741,226491,260251,259391,297171,334961,372741,41052
301,130141,164051,197951,231861,265761,265211,303161,341121,379071,41703
311,135061,169111,203171,237221,271271,270571,308691,346811,384921,42304
321,140431,174641,208861,243071,277281,276391,314681,352971,391261,42955
331,145351,179711,214071,248431,282791,281751,320211,358661,397111,43556
341,150271,184781,219281,253791,288301,287571,326191,364821,403451,44208
351,155191,189841,224501,259151,293811,292931,331721,370511,409301,44809
361,160111,194911,229711,264521,299321,298751,337711,376671,415641,45460
371,165031,199981,234931,269881,304831,304111,343241,382361,421481,46061
381,170391,205511,240621,275731,310841,309931,349231,388521,427821,46712
391,175311,210571,245831,281091,316351,315741,355211,394691,434161,47363
401,180231,215641,251051,286451,321861,321111,360741,400381,440011,47964
Roky praxePlatová tarifa - pracovná trieda 2
45
Príplatok za profesijný rozvoj v %Príplatok za profesijný rozvoj v %
036912036912
00,706620,727820,749020,770210,791410,780410,803820,827240,850650,87406
10,708410,729660,750910,772160,793420,782650,806130,829610,853090,87657
20,710200,731500,752810,774110,795420,784440,807970,831500,855040,87857
30,711990,733350,754700,776060,797420,786670,810270,833870,857470,88107
40,713770,735190,756600,778010,799430,788460,812120,835770,859420,88308
50,715560,737030,758500,779960,801430,790250,813960,837670,861370,88508
60,717350,738870,760390,781910,803430,792490,816260,840040,863810,88758
70,719140,740720,762290,783860,805440,794280,818100,841930,865760,88959
80,720930,742560,764190,785810,807440,796060,819950,843830,867710,89159
90,724510,746240,767980,789710,811450,800090,824090,848090,872100,89610
100,728090,749930,771770,793610,815460,804110,828240,852360,876480,90061
110,731660,753610,775560,797510,819460,808140,832380,856630,880870,90512
120,735240,757300,779360,801410,823470,811720,836070,860420,884770,90912
130,738820,760980,783150,805310,827480,815740,840210,864690,889160,91363
140,741950,764210,786470,808730,830980,819770,844360,868950,893550,91814
150,745530,767890,790260,812630,834990,823350,848050,872750,897450,92215
160,749110,771580,794050,816530,839000,827370,852190,877010,901830,92665
170,752680,775260,797840,820420,843010,831400,856340,881280,906220,93116
180,756260,778950,801640,824320,847010,835420,860480,885550,910610,93567
190,759840,782630,805430,828220,851020,839000,864170,889340,914510,93968
200,763420,786320,809220,832120,855030,843020,868310,893600,918900,94419
210,766990,790000,813010,836020,859030,847050,872460,897870,923280,94869
220,770570,793690,816810,839920,863040,851070,876610,902140,927670,95320
230,774150,797370,820600,843820,867050,854650,880290,905930,931570,95721
240,777280,800600,823920,847240,870550,858680,884440,910200,935960,96172
250,780860,804280,827710,851140,874560,862700,888580,914460,940340,96623
260,784440,807970,831500,855040,878570,866280,892270,918260,944240,97023
270,788010,811650,835300,858940,882580,870300,896410,922520,948630,97474
280,791590,815340,839090,862840,886580,874330,900560,926790,953020,97925
290,795170,819030,842880,866740,890590,878350,904700,931060,957410,98376
300,798750,822710,846670,870640,894600,881930,908390,934850,961310,98776
310,802330,826400,850470,874530,898600,885960,912540,939110,965690,99227
320,805900,830080,854260,878430,902610,889980,916680,943380,970080,99678
330,809480,833770,858050,882330,906620,894010,920830,947650,974471,00129
340,812610,836990,861370,885750,910130,897580,924510,951440,978371,00530
350,816190,840680,865160,889650,914130,901610,928660,955710,982751,00980
360,819770,844360,868950,893550,918140,905640,932800,959970,987141,01431
370,823350,848050,872750,897450,922150,909210,936490,963770,991041,01832
380,826920,851730,876540,901350,926150,913240,940640,968030,995431,02283
390,830500,855420,880330,905250,930160,917260,944780,972300,999821,02733
400,834080,859100,884120,909150,934170,921290,948930,976571,004201,03184
Roky praxePlatová tarifa - pracovná trieda 2
67
Príplatok za profesijný rozvoj v %Príplatok za profesijný rozvoj v %
036912036912
00,873430,899640,925840,952040,978250,952150,980711,009281,037841,06640
10,875670,901940,928210,954480,980750,954830,983471,012121,040761,06941
20,877910,904240,930580,956920,983260,957070,985781,014491,043201,07191
30,880140,906550,932950,959360,985760,959300,988081,016861,045641,07442
40,882380,908850,935320,961790,988260,961990,990851,019701,048561,07742
50,884620,911150,937690,964230,990770,964220,993151,022081,051001,07993
60,886850,913460,940060,966670,993270,966460,995451,024451,053441,08243
70,889090,915760,942430,969110,995780,969140,998221,027291,056361,08544
80,891320,918060,944800,971540,998280,971381,000521,029661,058801,08794
90,895350,922210,949070,975931,002790,976301,005591,034871,064161,09345
100,899820,926820,953810,980811,007800,980771,010191,039621,069041,09846
110,904290,931420,958550,985681,012810,985691,015261,044831,074401,10397
120,908770,936030,963290,990551,017820,990611,020331,050041,079761,10948
130,912790,940170,967560,994941,022330,995081,024931,054791,084641,11449
140,917260,944780,972300,999821,027331,000001,030001,060001,090001,12000
150,921740,949390,977041,004691,032341,004921,035071,065211,095361,12551
160,926210,953990,981781,009571,037351,009391,039671,069961,100241,13052
170,930230,958140,986051,013951,041861,014311,044741,075171,105601,13603
180,934700,962750,990791,018831,046871,019231,049811,080381,110961,14154
190,939180,967350,995531,023701,051881,023701,054411,085131,115841,14655
200,943650,971961,000271,028581,056891,028621,059481,090341,121201,15206
210,948120,976571,005011,033451,061901,033091,064091,095081,126071,15707
220,952150,980711,009281,037841,066401,038011,069151,100301,131441,16258
230,956620,985321,014021,042711,071411,042931,074221,105511,136801,16809
240,961090,989921,018761,047591,076421,047411,078831,110251,141671,17309
250,965560,994531,023501,052461,081431,052331,083901,115471,147031,17860
260,969590,998681,027761,056851,085941,057251,088961,120681,152401,18411
270,974061,003281,032501,061731,090951,061721,093571,125421,157271,18912
280,978531,007891,037251,066601,095961,066641,098641,130641,162631,19463
290,983011,012501,041991,071481,100971,071561,103701,135851,168001,20014
300,987031,016641,046251,075861,105471,076031,108311,140591,172871,20515
310,991501,021251,050991,080741,110481,080951,113381,145811,178231,21066
320,995971,025851,055731,085611,115491,085871,118441,151021,183601,21617
331,000451,030461,060471,090491,120501,090341,123051,155761,188471,22118
341,004471,034611,064741,094871,125011,095261,128121,160971,193831,22669
351,008941,039211,069481,099751,130021,099731,132721,165721,198711,23170
361,013421,043821,074221,104621,135031,104651,137791,170931,204071,23721
371,017891,048431,078961,109501,140041,109571,142861,176141,209431,24272
381,022361,053031,083701,114371,145041,114041,147461,180891,214311,24773
391,026391,057181,087971,118761,149551,118961,152531,186101,219671,25324
401,030861,061781,092711,123641,154561,123881,157601,191311,225031,25875
Roky praxePlatová tarifa - pracovná trieda 2
89
Príplatok za profesijný rozvoj v %Príplatok za profesijný rozvoj v %
036912036912
01,067081,099101,131111,163121,195131,194991,230841,266691,302541,33839
11,069771,101861,133951,166051,198141,198121,234071,2700 11,305951,34190
21,072451,104621,136801,168971,201141,201251,237291,273331,309361,34540
31,075131,107391,139641,171901,204151,204381,240511,276651,312781,34891
41,077821,110151,142491,174821,207161,207071,243281,279491,315701,35191
51,080501,112921,145331,177751,210161,210201,246501,282811,319111,35542
61,083181,115681,148181,180671,213171,213331,249731,286131,322531,35893
71,085871,118441,151021,183601,216171,216011,252491,288971,325451,36193
81,088551,121211,153861,186521,219181,219141,255721,292291,328861,36544
91,093921,126741,159551,192371,225191,224961,261701,298451,335201,37195
101,099281,132261,165241,198221,231201,231221,268151,305091,342031,37896
111,104651,137791,170931,204071,237211,237031,274141,311251,348361,38547
121,110021,143321,176621,209921,243221,242841,280131,317421,354701,39199
131,115381,148851,182311,215771,249231,249111,286581,324051,361531,39900
141,120751,154371,188001,221621,255241,254921,292571,330211,367861,40551
151,126121,159901,193691,227471,261251,260731,298561,336381,374201,41202
161,131481,165431,199371,233321,267261,266991,305001,343011,381021,41903
171,136851,170961,205061,239171,273271,272811,310991,349181,387361,42555
181,142221,176481,210751,245021,279281,279071,317441,355811,394191,43256
191,147141,181551,215971,250381,284791,284881,323431,361981,400521,43907
201,152501,187081,221651,256231,290811,290701,329421,368141,406861,44558
211,157871,192611,227341,262081,296821,296961,335871,374781,413691,45259
221,163241,198141,233031,267931,302831,302771,341861,380941,420021,45911
231,168601,203661,238721,273781,308841,308591,347841,387101,426361,46562
241,173971,209191,244411,279631,314851,314851,354291,393741,433181,47263
251,179341,214721,250101,285481,320861,320661,360281,399901,439521,47914
261,184701,220251,255791,291331,326871,326481,366271,406061,445861,48565
271,190071,225771,261481,297181,332881,332741,372721,412701,452681,49267
281,195441,231301,267161,303031,338891,338551,378711,418861,459021,49918
291,200811,236831,272851,308881,344901,344361,384701,425031,465361,50569
301,206171,242361,278541,314731,350911,350631,391141,431661,472181,51270
311,211541,247881,284231,320581,356921,356441,397131,437831,478521,51921
321,216911,253411,289921,326431,362931,362701,403581,444461,485341,52623
331,221821,258481,295131,331791,368441,368521,409571,450631,491681,53274
341,227191,2640 11,300821,337641,374451,374331,415561,456791,498021,53925
351,232561,269531,306511,343491,380471,380591,422011,463431,504841,54626
361,237921,275061,312201,349341,386481,386401,428001,469591,511181,55277
371,243291,280591,317891,355191,392491,392221,433981,475751,517521,55928
381,248661,286121,323581,361041,398501,398481,440431,482391,524341,56630
391,254031,291651,329271,366891,404511,404291,446421,488551,530681,57281
401,259391,297171,334961,372741,410521,410111,452411,494711,537021,57932

“ .

5. V prílohe č. 13 riadku 2 stĺpci „Zaradenie žiakov do skupiny podľa športov“ sa na konci pripája slovo „triatlon,“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Igor Matovič v. r.