Vyhláška č. 181/2020 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

Platnosť od 01.07.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020 okrem 9. a 101. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

181

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 25. mája 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. a vyhlášky č. 371/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmeno w) znie:

w) prístup na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou, organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,“.

2. V § 1 písm. aa) sa slová „dodávku elektriny“ nahrádzajú slovami „výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie“.

3. V § 2 písm. a) siedmom bode sa nad slovo „meradlom“ vkladá poznámka pod čiaru k odkazu 3a ktorá znie:

3a) § 2 písm. h) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 24.

4. V § 2 písm. a) tridsiaty šiesty bod znie:

36. vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,“.

5. V § 2 sa písmeno a) dopĺňa štyridsiatym prvým až štyridsiatym tretím bodom, ktoré znejú:

41. technologickou časťou zariadenia na výrobu elektriny súbor jednotlivých technologických častí nevyhnutných na výrobu elektriny tvoriaci jeden technologický celok pozostávajúci najmä zo zariadenia na skladovanie primárneho zdroja energie, zariadenia na úpravu primárneho zdroja energie, zariadenia, v ktorom sa vykonáva premena formy primárnej energie na elektrinu, zariadenia vykonávajúceho kvalitatívnu úpravu elektriny, meracieho zariadenia, riadiaceho zariadenia, kontrolného zariadenia a zariadenia na ochranu životného prostredia,

42. protiodchýlkou odchýlka subjektu zúčtovania, ktorá má opačné znamienko ako odchýlka sústavy,

43. agregátorom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti spočívajúce v združení viacerých odberných miest alebo odovzdávacích miest na trhu s elektrinou.“.

6. V § 2 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. uverejňovaním na webovom sídle umiestenie odkazu vo verejne prístupnej časti webového sídla účastníka trhu s elektrinou, ktorý údaje alebo informácie uverejňuje, slúžiacej na uverejňovanie noviniek alebo oznamov a v časti, v ktorej sú obvykle takéto informácie uverejňované.“.

7. V § 3 ods. 4 sa za slovo „miesto“ vkladajú slová „alebo odovzdávacie miesto“.

8. V § 7 ods. 20 sa za slová „jalovej elektriny“ vkladajú slová „alebo nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „na napäťovej úrovni nn“.

9. § 7 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

(21) Distribúcia elektriny a dodávka elektriny do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu tvoriacich odberné miesto bytového domu,14a) ktoré je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu len domácnosťami, sa považuje za distribúciu elektriny a dodávku elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti. Podrobnosti ustanovuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 9 ods. 1 sa nad slová „aktivácie regulačnej elektriny“ umiestňuje odkaz 17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) Čl. 3 ods. 2 bod 99 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (Ú. v. EÚ L 220, 25. 8. 2017).“.

11. V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú slová „typu sekundárnej regulácie výkonu za osobitná cenu“ a na konci sa pripája táto veta: „Cena za regulačnú elektrinu sa uplatňuje na základe cenového rozhodnutia úradu.“.

12. V § 11 nadpise sa vypúšťajú slová „od roku 2014“.

13. V § 11 sa vypúšťajú odseky 7 až 16.

14. § 12 vrátane nadpisu znie:

㤠12

Údaje poskytované výrobcom elektriny

(1) Výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, zaregistruje v informačnom systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou svoje zariadenia na výrobu elektriny v štruktúre, spôsobom a v rozsahu uvedenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(2) Výrobca elektriny, ktorý má povinnosť inštalovať meranie na svorkách generátora,18) odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny tieto údaje:

a) množstvo vyrobenej elektriny meranej na svorkách generátora; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej energie o vyrobenej elektrine súhrnne za celé zariadenie na výrobu elektriny meranej na svorkách meničov na strane striedavého napätia,

b) množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v členení na množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny

1. celkom,

2. odobratej zo sústavy,

3. neodobratej zo sústavy,

c) množstvo ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny,

d) množstvo elektriny dodanej priamym vedením,

e) množstvo elektriny spotrebovanej na prečerpávanie, ak ide o prečerpávaciu vodnú elektráreň,

f) množstvá ďalších typov spotrieb elektriny, a to množstvo elektriny

1. odobratej z prenosovej sústavy pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred jeho uvedením do prevádzky,

2. vyrobenej v zariadení na kombinovanú výrobu a spotrebovanej na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW alebo ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom, a úspora primárnej energie dosahuje najmenej 10 %,

3. vyrobenej v lokálnom zdroji a spotrebovanej v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja.

(3) Výrobca elektriny, ktorý nemá povinnosť inštalovať meranie na svorkách generátora,18a) odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou množstvo vyrobenej elektriny meranej určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto a odovzdávacie miesto výrobcu elektriny.

(4) Výrobca elektriny odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o množstve vyrobenej elektriny osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny v členení podľa primárneho zdroja energie.

(5) Výrobca elektriny s právom na podporu18b) odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaj o množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny v členení podľa primárneho zdroja energie.

(6) Výrobca elektriny s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štvrťhodinovom rozlíšení tieto údaje, množstvo:

a) vyrobenej elektriny meranej na svorkách jednotlivých generátorov,

b) vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za zariadenie na výrobu elektriny,

c) vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za jednotlivé generátory, ak si výrobca elektriny uplatňuje právo na podporu.18b)

(7) Údaje podľa odsekov 2 až 6 odovzdá výrobca elektriny do piateho pracovného dňa nasledujúceho

a) mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak ide o výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny nad 10 kW,

b) roka za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW, okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike.

(8) Výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaj o inštalovanom výkone, hodnote dosiahnuteľného výkonu a plánované údaje o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke elektriny priamym vedením. Hodnoty dosiahnuteľného výkonu a plánované údaje podľa predchádzajúcej vety neodovzdá výrobca elektriny z lokálneho zdroja.

(9) Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu,18c) poskytne výkupcovi elektriny

a) informácie o každom prerušení výroby elektriny potrebné na činnosť výkupcu elektriny,

b) údaje o výrobe elektriny vrátane plánovaných údajov na nasledujúci kalendárny rok a skutočných údajov v kalendárnom roku prostredníctvom informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v štruktúre, spôsobom a v rozsahu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(10) Spôsob odovzdania údajov výrobcom elektriny organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(11) Údaje, ktoré poskytuje výrobca elektriny podľa osobitného predpisu,18d) sa považujú za poskytnuté, ak ich výrobca elektriny poskytne organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu, štruktúre a termínoch podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 až 18d znejú:

18) § 41 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z.

18a) § 41 ods. 6 a 7 zákona č. 251/2012 Z. z.

18b) Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18c) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.

18d) § 27 ods. 2 písm. i) a j) zákona č. 251/2012 Z. z.“.

15. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

㤠12a

(1) Výrobca elektriny na poskytovanie údajov podľa odseku 12 zabezpečuje meranie vyrobenej elektriny a technologickej vlastnej spotreby elektriny.18e)

(2) Množstvo vyrobenej elektriny sa určuje na základe údajov z určeného meradla inštalovaného na svorkách generátorov zariadenia na výrobu elektriny.18e)

(3) Ak výrobca elektriny nemá povinnosť inštalovať určené meradlo na svorkách generátorov zariadenia na výrobu elektriny, množstvo vyrobenej elektriny sa určuje určeným meradlom prevádzkovateľa sústavy, ktorým je vybavené odovzdávacie miesto výrobcu elektriny, prostredníctvom ktorého je zariadenie výrobcu elektriny pripojené do sústavy.

(4) Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny sa rovná technologickej vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny.18f)

(5) Za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny sa považuje spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny výrobcu elektriny, ktorá slúži na

a) prípravu látok potrebných na premenu energie v zariadení na výrobu elektriny, ak sa táto príprava uskutočňuje v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,

b) prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,

c) ďalšie procesy nevyhnutné na výrobu elektriny, ak sa tieto procesy uskutočňujú v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny.

(6) Za procesy nevyhnutné na výrobu elektriny sa považujú najmä

a) doprava paliva alebo inej vstupnej suroviny alebo výstupnej suroviny v rámci zariadenia na výrobu elektriny,

b) premena primárnej formy energie na tepelnú energiu v podobe prehriatej pary,

c) chladenie zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti,

d) mazanie zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti,

e) budenie generátora zariadenia na výrobu elektriny,

f) príprava vody pre prevádzku zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti,

g) prevádzka riadiacich systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,

h) prevádzka zabezpečovacích systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,

i) prevádzka svetelných systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,

j) prevádzka elektrických zariadení potrebných na výrobu elektriny alebo na pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do sústavy.

(7) Za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny sa považuje najmä spotreba elektriny

a) elektrických motorov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä čerpadlá, ventilátory, dopravníky, mlyny, kompresory, drviče a miešadlá,

b) elektronických systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä meracie zariadenia a riadiace systémy,

c) elektrických ohrevov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä ohrev zariadenia na výrobu elektriny, ohrev paliva a ohrev technologickej vody,

d) svetelných systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä osvetlenie strojovne,

e) elektrických zariadení vyrábajúcich elektrinu alebo meniacich vlastnosti elektriny v rámci zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä budiace súpravy, transformátory a striedače.

(8) Za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny sa nepovažuje spotreba zariadení, ktoré nemajú technologickú súvislosť s prevádzkou zariadenia na výrobu elektriny.

(9) Množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny sa určuje

a) na základe údajov z určených meradiel na meranie vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny,18g)

b) spôsobom podľa osobitného predpisu.18h)

(10) Ak výrobca elektriny nemeria vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny osobitne pre každý generátor zariadenia na výrobu elektriny, množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny prislúchajúce každému generátoru sa určí podľa osobitného predpisu.18i)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18e až 18i znejú:

18e) Napríklad § 41 zákona č. 251/2012 Z. z., § 4 zákona č. 309/2009 Z. z.

18f) § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z.

18g) § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 309/2009 Z. z.

18h) § 4 ods. 2 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z.

18i) § 19 ods. 2 písm. i) zákona č. 309/2009 Z. z.“.

16. V § 13 ods. 5 sa za slová „na odberných“ vkladajú slová „alebo odovzdávacích“.

17. V § 13 odseky 6 a 7 znejú:

(6) Podmienkou režimu prenesenej zodpovednosti za odchýlku pri odbernom mieste je uzatvorenie zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku spolu so zmluvou o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny so subjektom zúčtovania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Podmienkou režimu prenesenej zodpovednosti za odchýlku pri odovzdávacom mieste je uzatvorenie zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku18j) so subjektom zúčtovania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Zodpovednosť za odchýlku odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta účastníka trhu s elektrinou sa môže preniesť len na jedného účastníka trhu s elektrinou. Účastník trhu s elektrinou, ktorý má viacero odberných miest alebo odovzdávacích miest, môže preniesť zodpovednosť za odchýlku za každé odberné miesto alebo odovzdávacie miesto na iný subjekt zúčtovania.

(7) Účastník trhu s elektrinou môže dodávať elektrinu do odberného miesta alebo odoberať elektrinu z odovzdávacieho miesta len so súhlasom subjektu zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za toto odberné miesto alebo odovzdávacie miesto. Pri prenesení zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku spolu so zmluvou o združenej dodávke elektriny podľa odseku 6 zvolený subjekt zúčtovania uzatvorí rámcovú distribučnú zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, a to najneskôr ku dňu účinnosti zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku a zmluvy o dodávke elektriny.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18j znie:

18j) § 26 ods. 17 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

18. V § 13 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11.

19. V § 13 ods. 10 sa nahrádzajú slová „technické údaje o výrobe elektriny, spotrebe elektriny a dodávke elektriny“ slovom „informácie“ a slová „vyhodnotenie odchýlok“ slovami „činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu“ a za slovo „podľa“ sa vkladajú slová „tejto vyhlášky a“.

20. V § 14 vrátane nadpisu sa za slová „odberné miesto“ v každom tvare vkladajú slová „alebo odovzdávacie miesto“ v príslušnom tvare.

21. V § 15 nadpise sa za slovo „odberu“ vkladajú slová „a dodávky“.

22. V § 15 odsek 6 znie:

(6) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nezaregistruje denný diagram, ak

a) bol doručený po lehote určenej v odseku 3 alebo po lehote určenej pravidlami vnútrodennej registrácie denných diagramov podľa odseku 9 alebo je doručený v nesprávnom formáte,

b) subjekt zúčtovania nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú platnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo nie je zaregistrovaný v systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

c) finančná zábezpeka subjektu zúčtovania určená podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou nie je dostatočná.“.

23. V § 15 sa vypúšťa odsek 10.

24. § 16 sa vypúšťa.

25. V § 17 nadpise sa vypúšťajú slová „od roku 2014“.

26. V § 17 ods. 6 sa za slová „regulačnej elektriny“ vkladajú slová „a po zohľadnení regulačnej elektriny dodanej prostredníctvom agregátora“.

27. V § 17 ods. 8 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú tieto slová: „podľa odseku 10,“.

28. V § 17 ods. 8 písm. c) sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

29. V § 17 odsek 12 znie:

(12) Platba za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu sa vypočíta ako súčin súčtu hodnôt podľa odseku 7 písm. a) a b) a ceny za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu.“.

30. V § 17 odsek 15 znie:

(15) Platba za odchýlku podľa odseku 9 a platba za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu podľa odseku 12 sa vypočítajú spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.

31. V § 17 ods. 16 sa za slová „odseku 9“ vkladajú slová „alebo 12“, slovo „záporné“ sa nahrádza slovom „kladné“, slovo „kladné“ sa nahrádza slovom „záporné“ a slová „odseku 11“ sa nahrádzajú slovami „odseku 12“.

32. V § 17 ods. 20 písm. l) sa vypúšťa slovo „záporných“.

33. V § 17 ods. 22 sa vypúšťajú druhá a tretia veta, slová „pokrývajúcej deklarovaný objem obchodov“ sa nahrádzajú slovami „ustanovenej spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“ a za slová „výšku finančnej zábezpeky“ sa vkladajú slová „alebo neuhradí záväzok, na ktorý je finančná zábezpeka použitá“.

34. V § 17 odsek 26 znie:

(26) Spôsob určenia hodnôt dodávky alebo odberu elektriny za obchodný deň a spôsob vysporiadania zúčtovacieho obdobia sú ustanovené v prílohe č. 6.“.

35. Za § 17 sa dopĺňa § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky a regulačnej elektriny pri stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúške stavu núdze v elektroenergetike

(1) Vyhlásenie a ukončenie stavu núdze v elektroenergetike a aktivovanie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike prevádzkovateľ prenosovej sústavy oznamuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy bezodkladne oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou začiatok a koniec obdobia, ktoré vyžaduje zúčtovanie odchýlok v zvláštnom režime.

(2) Obmedzujúce opatrenia pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike alebo pri stave núdze v elektroenergetike zahŕňajú obmedzujúce opatrenia20) a pozastavenie trhových činností.20a)

(3) Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime sa na obdobie oznámené prevádzkovateľom prenosovej sústavy uplatňuje pre celé vymedzené územie a všetky subjekty zúčtovania.

(4) Pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nevykonáva vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky podľa § 17. Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na základe skutočných hodnôt dodávok elektriny a odberov elektriny prijatých od prevádzkovateľov sústav.

(5) Agregáciu, vyhodnotenie a zúčtovanie skutočných hodnôt dodávok elektriny a skutočných hodnôt odberov elektriny vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pre jednotlivé subjekty zúčtovania. Účastník trhu s elektrinou, ktorý nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky, si finančné nároky uplatňuje u subjektu zúčtovania, ktorý za jeho odberné alebo odovzdávacie miesto prebral zodpovednosť za odchýlku.

(6) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zúčtováva skutočnú dodávku elektriny subjektu zúčtovania za zúčtovaciu cenu regulačnej elektriny ustanovenú podľa odseku 8. Subjektu zúčtovania vzniká pohľadávka voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.

(7) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zúčtováva skutočný odber elektriny subjektu zúčtovania za zúčtovaciu cenu odchýlky elektriny podľa odseku 9. Subjektu zúčtovania vzniká záväzok voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.

(8) Pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime sa zúčtovacia cena regulačnej elektriny v každej zúčtovacej perióde rovná aritmetickému priemeru cenových indexov základného pásma na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou určenému podľa § 20 ods. 4 písm. j) za mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom sú aktivované opatrenia vyžadujúce vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime.

(9) Pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime sa zúčtovacia cena odchýlky v príslušnej zúčtovacej perióde rovná podielu nákladov na obstaranie regulačnej elektriny a sumy odberov elektriny vo všetkých odberných miestach. Náklady na obstaranie regulačnej elektriny sa vypočítajú ako súčin zúčtovacej ceny regulačnej elektriny ustanovenej podľa odseku 8 a sumy dodávok elektriny v odovzdávacích miestach navýšený o náklady na dovoz havarijnej výpomoci zo zahraničia.

(10) Na vysporiadanie cezhraničných prenosov elektriny pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime prevádzkovateľ prenosovej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou do 11:00 hod. dňa nasledujúceho po dni, ktorého sa poskytované informácie týkajú, skutočné hodnoty množstva elektriny prenesenej do zahraničia alebo zo zahraničia, a to pre každú obchodnú periódu, za ktorú je vykonávané vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime. Vyhodnotenie a vysporiadanie cezhraničných prenosov elektriny je vykonávané na základe hodnôt množstva elektriny prenesenej do zahraničia alebo zo zahraničia získaných od prevádzkovateľa prenosovej sústavy a je súčasťou vyhodnotenia a zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime.

(11) Ak opatrenia pri predchádzaní stavu núdze nevyžadujú vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime, zmeny odberu alebo dodávky elektriny na základe pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri aktivácii obmedzujúcich opatrení sú posudzované ako dodávka regulačnej elektriny.

(12) Počas skúšok stavu núdze sú hodnoty odberov a dodávok v ostrovnej prevádzke považované za nulové. Od momentu pripojenia územia dotknutého skúškami stavu núdze k elektrizačnej sústave Slovenskej republiky sa na potreby zúčtovania odchýlok používajú namerané hodnoty odberov elektriny a dodávok elektriny. Objem a cenu regulačnej elektriny dodanej počas skúšok stavu núdze oznámi prevádzkovateľ prenosovej sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v členení po subjektoch zúčtovania.

(13) Podrobnosti oznamovania údajov, vyhodnotenia a zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny pri stavoch núdze, predchádzaní stavu núdze a pri skúškach stavu núdze upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 20a znejú:

20) § 20 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.

20a) Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017).“.

36. V § 18 sa vypúšťajú odseky 10 a 11.

37. V § 19 odseky 5 a 6 znejú:

(5) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štvrťhodinovom rozlíšení v MW s presnosťou na tri desatinné miesta:

a) očakávaný diagram strát elektriny v distribučnej sústave,

b) diagram strát elektriny v distribučnej sústave vypočítaný prevádzkovateľom sústavy.

(6) Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje podľa odseku 5 písm. a) denne do 10:00 hod. na nasledujúci deň a údaje podľa odseku 5 písm. b) do šiesteho pracovného dňa mesiaca za uplynulý kalendárny mesiac. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje podľa odseku 5 na vyžiadanie.“.

38. V § 20 ods. 2 úvodnej vete sa slová „do 10:30 h“ nahrádzajú slovami „o 10:30 hod.“ a v písmene i) sa vypúšťa slovo „záporných“.

39. V § 22 ods. 8 písm. e) sa slová „v členení“ nahrádzajú slovami „s presnosťou“.

40. § 24 a 25 vrátane nadpisu znejú:

㤠24

Postup pri zmene dodávateľa elektriny a zmeny bilančnej skupiny

(1) Dodávateľa elektriny a bilančnú skupinu je možné zmeniť len jedným z týchto spôsobov, pri zmene:

a) režimu zodpovednosti za odchýlku na odbernom mieste odberateľ elektriny, ktorý má vlastnú zodpovednosť za odchýlku a sám tvorí bilančnú skupinu, prenáša na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku na subjekt zúčtovania,

b) režimu zodpovednosti za odchýlku na odbernom mieste odberateľ elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na subjekt zúčtovania, ukončí zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s doterajším subjektom zúčtovania a vytvára vlastnú bilančnú skupinu,

c) dodávateľa elektriny na odbernom mieste odberateľ elektriny, ktorý uzavrel zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o dodávke elektriny spolu s prenesením zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, túto zmluvu ukončí a uzatvorí zmluvu s novým dodávateľom elektriny, čím mení dodávateľa elektriny na odbernom mieste; každá zmena dodávateľa elektriny na odbernom mieste je zároveň zmenou bilančnej skupiny a je bezodplatná,

d) režimu zodpovednosti za odchýlku na odovzdávacom mieste účastník trhu s elektrinou, ktorý má vlastnú zodpovednosť za odchýlku a sám tvorí bilančnú skupinu, prenáša na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou,

e) režimu zodpovednosti za odchýlku na odovzdávacom mieste účastník trhu s elektrinou, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ukončí zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenú s účastníkom trhu s elektrinou, ktorý za neho prevzal zodpovednosť za odchýlku a vytvára vlastnú bilančnú skupinu,

f) subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste účastník trhu s elektrinou, ktorý preniesol na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, túto zmluvu ukončí a uzatvorí zmluvu s iným účastníkom trhu s elektrinou, čím sa mení subjekt zúčtovania na odovzdávacom mieste; každá zmena subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste je zároveň zmenou bilančnej skupiny a je bezodplatná.

(2) Na spôsoby uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) a e) sa vzťahuje § 25. Na spôsob uvedený v odseku 1 písm. c) sa vzťahuje § 26. Na spôsob uvedený v odseku 1 písm. f) sa vzťahuje § 26a.

(3) Do odberného miesta účastníka trhu s elektrinou v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku môžu dodávať elektrinu viacerí účastníci trhu s elektrinou. Z odovzdávacieho miesta účastníka trhu s elektrinou v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku môžu vykupovať elektrinu viacerí účastníci trhu s elektrinou. Pre odberné miesto v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku sa uzatvára samostatná zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo samostatná zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Do odberného miesta účastníka trhu s elektrinou v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku môžu dodávať elektrinu viacerí účastníci trhu s elektrinou len podľa § 13 ods. 7. Z odovzdávacieho miesta účastníka trhu s elektrinou v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku môžu vykupovať elektrinu viacerí účastníci trhu s elektrinou len podľa § 13 ods. 7.

§ 25

Postup pri zmene bilančnej skupiny

(1) Podmienkou na zmenu bilančnej skupiny podľa § 24 ods. 1 písm. a) je ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky uzatvorenej s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a prenesenie zodpovednosti za odchýlku za odberné miesto účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy s novým subjektom zúčtovania s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny. Podmienkou na zmenu bilančnej skupiny podľa § 24 ods. 1 písm. b) je ukončenie zmluvy so subjektom zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto účastníka trhu s elektrinou najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny. Podmienkou na zmenu bilančnej skupiny podľa § 24 ods. 1 písm. d) je ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky uzatvorenej s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a prenesenie zodpovednosti za odchýlku za odovzdávacie miesto účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy s iným účastníkom trhu s elektrinou s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny. Podmienkou na zmenu bilančnej skupiny podľa § 24 ods. 1 písm. e) je ukončenie zmluvy s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za odovzdávacie miesto účastníka trhu s elektrinou, najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny.

(2) Proces zmeny bilančnej skupiny trvá najviac 21 dní. Žiadosť na zmenu bilančnej skupiny na odbernom mieste môže nový subjekt zúčtovania doručiť najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa osobitného predpisu25) alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny. Žiadosť na zmenu bilančnej skupiny na odovzdávacom mieste môže nový subjekt zúčtovania doručiť najneskôr 21 dní pred skončením platnosti zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Žiadosť na zmenu bilančnej skupiny doručenú neskôr ako 21 dní pred požadovaným dňom zmeny prevádzkovateľ sústavy zamietne.

(3) Doručenie žiadosti na zmenu bilančnej skupiny od nového subjektu zúčtovania týkajúcej sa daného odberného alebo odovzdávacieho miesta a smerujúcej k zmene bilančnej skupiny daného odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta je z pohľadu prevádzkovateľa sústavy na proces zmeny bilančnej skupiny potvrdením o uzavretí relevantnej zmluvy medzi subjektom zúčtovania alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a účastníkom trhu s elektrinou na odbernom alebo odovzdávacom mieste. Týmto nie je dotknuté právo na vznesenie námietky doterajším subjektom zúčtovania podľa odseku 6.

(4) Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených subjektom zúčtovania a začatie procesu zmeny bilančnej skupiny oznámi doterajšiemu a novému subjektu zúčtovania. Pri odberných miestach alebo odovzdávacích miestach pripojených do regionálnej distribučnej sústavy sa požiadavka na zmenu bilančnej skupiny zasiela v súlade s technickou špecifikáciou podľa § 7. Ak prevádzkovateľ sústavy zistí nedostatky, procesnú požiadavku zamietne.

(5) Pri zisťovaní spotreby alebo dodávky elektriny pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto ku dňu zmeny bilančnej skupiny sa postupuje podľa § 27.

(6) Doterajší subjekt zúčtovania môže vzniesť námietku proti zmene bilančnej skupiny pre príslušné odberné miesta prevádzkovateľovi sústavy najskôr 15 dní a najneskôr 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny bilančnej skupiny, a to z dôvodu neukončenia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o zúčtovaní odchýlky. Doterajší subjekt zúčtovania môže vzniesť námietku proti zmene bilančnej skupiny pre príslušné odovzdávacie miesta prevádzkovateľovi sústavy najskôr 15 dní a najneskôr 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny bilančnej skupiny, a to z dôvodu neukončenia zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Prevádzkovateľ sústavy po doručení námietky proces zmeny bilančnej skupiny zastaví, pričom neskúma opodstatnenosť ani oprávnenosť vznesenej námietky a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu alebo ušlý zisk spôsobený zastavením procesu zmeny bilančnej skupiny námietkou doterajšieho subjektu zúčtovania. Ak je proces zmeny bilančnej skupiny zastavený z dôvodu vznesenia námietky doterajšieho subjektu zúčtovania, prevádzkovateľ sústavy o tom bezodkladne informuje doterajší subjekt, ako aj žiadateľa o vykonanie zmeny bilančnej skupiny. Ak doterajší subjekt zúčtovania doručí námietku skôr ako 15 dní alebo neskôr ako 10 dní pred požadovaným dňom zmeny, prevádzkovateľ sústavy námietku zamietne.

(7) Podmienky na zmenu bilančnej skupiny sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa sústavy.

(8) Prevádzkovateľ sústavy oznámi zmenu bilančnej skupiny pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred dňom, od ktorého je zmena bilančnej skupiny účinná. Podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.

41. V § 26 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a dodávateľ elektriny uhradí nevyrovnané pohľadávky najneskôr v deň vykonania zmeny dodávateľa elektriny“.

42. V § 26 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo odovzdávacie miesto“.

43. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26a

Postup pri zmene subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste

(1) Podmienkou na zmenu subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste podľa § 24 ods. 1 písm. f) je ukončenie zmluvy upravujúcej zodpovednosť za odchýlku uzatvorenej s pôvodným subjektom zúčtovania alebo dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste a uzatvorenie zmluvy upravujúcej zodpovednosť za odchýlku s novým subjektom zúčtovania alebo dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste.

(2) Proces zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste trvá najviac 21 dní. Žiadosť na zmenu subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste je možné novým subjektom zúčtovania doručiť najneskôr 21 dní pred skončením platnosti zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

(3) Doručenie požiadavky od nového subjektu zúčtovania týkajúcej sa daného odovzdávacieho miesta a smerujúcej k zmene subjektu zúčtovania na danom odovzdávacom mieste je z pohľadu prevádzkovateľa sústavy na proces zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste potvrdením o uzavretí príslušnej zmluvy medzi účastníkom trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste a subjektom zúčtovania, ktorý za neho preberá zodpovednosť za odchýlku. Týmto nie je dotknuté právo na vznesenie námietky zo strany doterajšieho subjektu zúčtovania podľa odseku 6.

(4) Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených subjektom zúčtovania a začatie procesu zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste oznámi pôvodnému aj novému subjektu zúčtovania. Pri odovzdávacích miestach pripojených do regionálnej distribučnej sústavy je požiadavka na zmenu subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste zaslaná v súlade s technickou špecifikáciou podľa § 7 ods. 11.

(5) Pri zisťovaní dodávky elektriny pre odovzdávacie miesto ku dňu zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste elektriny sa postupuje podľa § 27.

(6) Pôvodný subjekt zúčtovania môže vzniesť námietku proti zmene subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti účastníka trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste prevádzkovateľovi sústavy do 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku najneskôr ku dňu zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste. Ak je vznesená námietka, prevádzkovateľ sústavy zmenu subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste nevykoná a do piatich dní od prijatia námietky o tom informuje pôvodný aj nový subjekt zúčtovania, pričom súčasťou informácie je názov subjektu zúčtovania, ktorý námietku vzniesol s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti účastníka trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste. Nový subjekt zúčtovania informuje účastníka trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste, z akého dôvodu sa zmena subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste nevykoná. Prevádzkovateľ sústavy neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Ak pôvodný subjekt zúčtovania vznesie námietku proti zmene subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste bezdôvodne, zodpovedá za škodu, ktorá vznikne účastníkovi trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste, novému subjektu zúčtovania a prevádzkovateľovi sústavy. Ak pôvodný subjekt zúčtovania doručí námietku neskôr ako 10 dní alebo skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom zmeny, prevádzkovateľ sústavy námietku zamietne.

(7) Ak o to účastník trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste požiada, pôvodný subjekt zúčtovania alebo dodávateľ elektriny mu preukáže dôvod vznesenia námietky, pre ktorú je proces zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste zastavený, a to do 10 dní od doručenia žiadosti.

(8) Nový subjekt zúčtovania prevezme odovzdávacie miesto do svojej bilančnej skupiny v stave, v akom je odovzdávacie miesto vyradené z bilančnej skupiny pôvodného subjektu zúčtovania.

(9) Prevádzkovateľ sústavy oznámi zmenu subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred dňom, od ktorého je zmena subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste účinná. Podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.

44. V § 27 nadpis znie: „Zisťovanie spotreby alebo dodávky elektriny pre odberné alebo odovzdávacie miesto pri zmene dodávateľa elektriny alebo pri zmene bilančnej skupiny“.

45. V § 27 odsek 1 znie:

(1) Pre odberné alebo odovzdávacie miesto s meraním typu A prevádzkovateľ sústavy vykoná diaľkový odpočet stavu elektromera ku dňu zmeny bilančnej skupiny alebo zmeny dodávateľa elektriny alebo subjektu zúčtovania na odbernom alebo odovzdávacom mieste. Prevádzkovateľ sústavy určí ku dňu vykonania zmeny spotrebu alebo dodávku elektriny pre odberné alebo odovzdávacie miesto s meraním typu B, ktorého sa zmena týka, podľa skutočne nameraných hodnôt.“.

46. V § 27 odsek 4 znie:

(4) Prevádzkovateľ sústavy odovzdá dotknutým subjektom zúčtovania alebo dodávateľom elektriny údaje o spotrebe alebo dodávke elektriny pre odberné alebo odovzdávacie miesto zistené podľa odsekov 1 a 3 ku dňu vykonania zmeny do 10 pracovných dní odo dňa vykonania zmeny.“.

47. V § 29 odsek 4 znie:

(4) Párovanie objednávok na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou sa vykonáva postupom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.

48. V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú slová „denne a mesačne“.

49. § 31 vrátane nadpisu znie:

㤠31

Centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy vykonávaná organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou

(1) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pre potreby centrálnej fakturácie vyhodnocuje údaje o

a) odbere elektriny koncovými odberateľmi elektriny pripojenými do prenosovej sústavy,

b) odbere elektriny koncovými odberateľmi pripojenými do distribučnej sústavy,

c) odbere elektriny koncovými odberateľmi pripojenými priamym vedením,

d) vlastnej spotrebe elektriny výrobcov elektriny.

(2) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou sprístupňuje účastníkom trhu s elektrinou podklady na fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy. Poplatky súvisiace s prevádzkou sústavy sú poplatky na základe tarify za

a) systémové služby,

b) prevádzkovanie systému.

(3) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou fakturuje subjektom zúčtovania tarifu za

a) systémové služby,

b) prevádzkovanie systému v zložení a sume podľa osobitného predpisu.25a)

(4) Podrobnosti centrálnej fakturácie poplatkov upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(5) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje úradu na vyžiadanie informácie potrebné na cenovú reguláciu.

(6) Ak subjekt zúčtovania neuhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou platbu podľa odseku 3, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže použiť finančnú zábezpeku subjektu zúčtovania na uhradenie záväzku najskôr v prvý pracovný deň po splatnosti neuhradenej faktúry a zároveň bezodkladne vyzve subjekt zúčtovania, aby do troch pracovných dní od prevedenia platby z finančnej zábezpeky doplnil finančnú zábezpeku do sumy určenej spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Ak subjekt zúčtovania nedoplní sumu finančnej zábezpeky alebo neuhradí záväzok, na ktorý je finančná zábezpeka použitá ani do dvoch pracovných dní po termíne, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže nasledujúci obchodný deň ukončiť subjektu zúčtovania zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky oznámi organizátor krátkodobého trhu s elektrinou prevádzkovateľom sústav, v ktorých má subjekt zúčtovania, ktorému je zmluva o zúčtovaní odchýlky ukončená, bilančnú skupinu a subjektom zúčtovania, ktoré oznámili organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté množstvo elektriny so subjektom zúčtovania, ktorému je zmluva o zúčtovaní odchýlky ukončená. Informáciu o ukončení zmluvy o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania uverejní organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle. Na odberných miestach a odovzdávacích miestach v bilančnej skupine subjektu zúčtovania, ktorému je ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky, sa odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom je ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky, začína dodávka poslednej inštancie.

(7) Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za systémové služby, sa započíta

a) koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených do sústavy,

b) koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených priamym vedením,

c) ostatná vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny,

d) ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy,

e) vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny prevyšujúca 50 % elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny za fakturačné obdobie.

(8) Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za systémové služby, sa nezapočíta

a) vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá zo sústavy najviac do 50 % množstva elektriny vyrobeného v zariadení na výrobu elektriny za fakturačné obdobie,

b) spotreba elektriny na prečerpanie v prečerpávacích vodných elektrárňach,

c) straty elektriny v sústave,

d) vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy,

e) elektrina potrebná na vývoz elektriny,

f) vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike,

g) elektrina dodaná priamym vedením odberateľovi elektriny výrobcom elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike,

h) spotreba elektriny pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred jeho uvedením do prevádzky, ak takéto skúšky sú vykonané prostredníctvom odberu elektriny z prenosovej sústavy.

(9) Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému, sa započíta

a) koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených do sústavy,

b) koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených priamym vedením,

c) ostatná vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny,

d) ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy,

e) vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny prevyšujúca 50 % elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny za fakturačné obdobie.

(10) Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému, sa nezapočíta

a) vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá zo sústavy najviac do 50 % množstva elektriny vyrobeného v zariadení na výrobu elektriny za fakturačné obdobie,

b) spotreba elektriny na prečerpanie v prečerpávacích vodných elektrárňach,

c) straty elektriny v sústave,

d) vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy,

e) elektrina potrebná na vývoz elektriny,

f) vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike,

g) elektrina dodaná priamym vedením odberateľovi elektriny výrobcom elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike,

h) spotreba elektriny pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred jeho uvedením do prevádzky, ak takéto skúšky sú vykonané prostredníctvom odberu elektriny z prenosovej sústavy,

i) elektrina vyrobená v zariadení na kombinovanú výrobu a spotrebovaná na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW alebo ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom, a úspora primárnej energie dosahuje najmenej 10 %,

j) elektrina vyrobená v lokálnom zdroji25b) a spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja.

(11) Účastník trhu s elektrinou, ktorý si pre svoje odberné alebo odovzdávacie miesto zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, uhrádza platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý za jeho odberné alebo odovzdávacie miesto prevzal zodpovednosť za odchýlku.

(12) Účastník trhu s elektrinou, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za odberné alebo odovzdávacie miesto iného účastníka trhu a nie je subjektom zúčtovania, uhrádza platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý za neho prebral zodpovednosť za odchýlku.

(13) Subjekt zúčtovania uhrádza platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za všetky odberné a odovzdávacie miesta, ktoré sú v jeho bilančnej skupine.

(14) Ak je koncová spotreba elektriny na odbernom alebo odovzdávacom mieste iná ako odber elektriny zo sústavy nameraný na danom odbernom alebo odovzdávacom mieste, účastník trhu s elektrinou, ktorý je na danom odbernom alebo odovzdávacom mieste pripojený do sústavy, odovzdá údaje potrebné na fakturáciu platby za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Podrobnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(15) Ak je účastník trhu s elektrinou pripojený do sústavy prostredníctvom iného účastníka trhu s elektrinou a odoberá elektrinu dodanú od výrobcu elektriny priamym vedením, uhrádza platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému výrobcovi elektriny, ktorý mu dodáva elektrinu priamym vedením.

(16) Ak je výrobca elektriny pripojený do sústavy prostredníctvom iného účastníka trhu s elektrinou, uhrádza platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému účastníkovi trhu s elektrinou, prostredníctvom ktorého je pripojený do sústavy.

(17) Ak zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, nie je pripojené do sústavy, výrobca elektriny uhrádza platbu na základe tarify za prevádzkovanie systému organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.

(18) Prevádzkovateľ sústavy odovzdá údaje potrebné na fakturáciu platby za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, a to vždy za príslušný mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Podrobnosti komunikácie sa určia v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(19) Výrobca elektriny odovzdá údaje potrebné na fakturáciu platby za poskytovanie systémových služieb a platby za prevádzkovanie systému organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, a to vždy za príslušný mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca.

(20) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uhrádza platbu za systémové služby, ktorej výber od subjektov zúčtovania vykonáva, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

25a) § 12 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.

25b) § 2 ods. 3 písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

50. V § 32 ods. 2 sa slovo „oganizátorovi“ nahrádza slovom „organizátorovi“.

51. V § 32 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) zúčtovanie podpory výroby elektriny.“.

52. V § 32 sa odsek 5 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) odberateľov elektriny, ktorým organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje údaje.“.

53. V § 32 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

(20) Dodávateľ elektriny odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za každé odberné miesto, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku, informáciu o tom, či ide o odberateľa elektriny v domácnosti alebo malý podnik podľa § 2 písm. k) zákona. Údaje sa poskytujú v rozsahu, štruktúre a spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.

Doterajšie odseky 20 a 21 sa označujú ako odseky 21 a 22.

54. V § 32 sa odsek 21 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

g) organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,18f)

h) evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.18f)“.

55. V § 33 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 7.

56. V § 33 ods. 7 sa za slovo „skupín“ vkladá čiarka a slová „o spôsobe hodnotenia a o kritériách hodnotenia“.

57. V § 34 opise vzorca veličina OO znie:

„OO je vyššia hodnota zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutých odberov elektriny a sumy absolútnych hodnôt dohodnutých dodávok elektriny v dennom diagrame subjektu zúčtovania nahlásených subjektom zúčtovania organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou; organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je oprávnený určiť hodnotu OO na základe vyhodnotenia dennej odchýlkovosti subjektu zúčtovania; podrobnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,“.

58. V § 34 opise vzorca veličina Kg znie:

„Kg je koeficient finančnej zábezpeky danej hodnotiacej skupiny určený v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v intervale 0,2 až 1,“.

59. V § 34 opise veličiny vzorca Co sa slovo „kladnej“ nahrádza slovom „zápornej“.

60. V § 36 ods. 4 až 6 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

61. V § 36 ods. 5 a 6 sa slová „do piatich dní“ nahrádzajú slovom „bezodkladne“.

62. V § 36 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny ukončia rámcovú distribučnú zmluvu dohodou, prevádzkovateľ distribučnej sústavy o tejto skutočnosti bezodkladne informuje dodávateľa poslednej inštancie, dotknutých odberateľov elektriny, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a úrad. Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy a dodávateľ elektriny ukončia zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny dohodou, prevádzkovateľ prenosovej sústavy o tejto skutočnosti bezodkladne informuje dodávateľa poslednej inštancie, dotknutých odberateľov elektriny, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a úrad. Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľ elektriny ukončia zmluvu o zúčtovaní odchýlky dohodou, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou o tejto skutočnosti bezodkladne informuje prevádzkovateľov sústav a úrad.“.

Doterajšie odseky 7 až 20 sa označujú ako odseky 8 až 21.

63. V § 36 odsek 8 znie:

(8) Prevádzkovateľ sústavy najneskôr 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa odseku 3 alebo bezprostredne po doručení informácie podľa odsekov 4 až 6 alebo odseku 7 tretej vety alebo bezprostredne po ukončení zmluvy podľa odseku 7 prvej vety alebo druhej vety informuje dodávateľa poslednej inštancie, dotknutých odberateľov elektriny, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a úrad o začatí dodávky poslednej inštancie. Informácia, ktorá je posielaná dodávateľovi poslednej inštancie, úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, obsahuje dátum začiatku dodávky poslednej inštancie aj zoznam dotknutých odberných miest, do ktorých sa začne dodávka poslednej inštancie.“.

64. V § 36 ods. 10 znie:

(10) Prevádzkovateľ sústavy 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa odseku 3 alebo bezprostredne po doručení informácie podľa odsekov 4, 5, 6 alebo odseku 7 tretej vety alebo bezprostredne po ukončení zmluvy podľa odseku 7 prvej alebo druhej vety zasiela príslušnému dodávateľovi poslednej inštancie zoznam dotknutých odberných miest, pričom informácia obsahuje aj identifikačné čísla odberných miest a kmeňové dáta definované podľa technickej špecifikácie na výmenu údajov.“

65. V § 36 ods. 14 prvá veta znie: „Odberateľ elektriny môže počas trvania dodávky poslednej inštancie uzatvoriť s dodávateľom poslednej inštancie alebo s iným dodávateľom elektriny zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny.“.

66. V § 36 ods. 16 sa slová „odsekov 13, 14 a 17“ nahrádzajú slovami „odsekov 14, 15 a 18“.

67. V § 36 ods. 17 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

68. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

㤠36a

(1) Ak výkupcovi elektriny zaniklo alebo je zrušené povolenie na činnosť výkupcu elektriny, úrad o tejto skutočnosti bezodkladne informuje všetkých prevádzkovateľov sústav, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľa poslednej inštancie najneskôr tak, že prevádzkovateľ sústavy môže informovať dotknutých účastníkov trhu v lehote podľa odseku 4.

(2) Ak výkupcovi elektriny je ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky a výkupca elektriny nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a výkupca elektriny o tejto skutočnosti bezodkladne, najneskôr v deň ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy, informujú prevádzkovateľov sústav, príslušného dodávateľa poslednej inštancie a úrad najneskôr tak, že prevádzkovateľ sústavy môže informovať dotknutých účastníkov trhu s elektrinou v lehote podľa odseku 4.

(3) Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a výkupca elektriny ukončia zmluvu o zúčtovaní odchýlky dohodou, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou o tejto skutočnosti bezodkladne, najneskôr v deň ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy, informuje prevádzkovateľov sústav, príslušného dodávateľa poslednej inštancie a úrad.

(4) Prevádzkovateľ sústavy bezodkladne po doručení informácie podľa odsekov 1, 2 alebo 3 informuje dotknutých výrobcov elektriny, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a úrad o začatí výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie. Informácia, ktorá je oznámená dodávateľovi poslednej inštancie, úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, obsahuje dátum začiatku výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie aj zoznam dotknutých odovzdávacích miest, pre ktoré sa začne výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie. Informácia posielaná dodávateľovi poslednej inštancie obsahuje aj identifikačné čísla odovzdávacích miest a kmeňové dáta definované podľa technickej špecifikácie na výmenu údajov. Informácia posielaná výrobcom elektriny o začiatku výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie obsahuje zdôvodnenie začiatku výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie, dobu jeho trvania a možnosti jeho ukončenia.

(5) Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie pre dotknuté odovzdávacie miesta sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom pôvodný výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny na základe zmluvy o povinnom výkupe elektriny alebo spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny na základe zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku; k tomuto dňu zároveň priradí prevádzkovateľ sústavy tieto odovzdávacie miesta do bilančnej skupiny dodávateľa poslednej inštancie a oznámi túto skutočnosť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa nepovažuje za zmenu dodávateľa elektriny.

(6) Ku dňu začatia výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie určí prevádzkovateľ sústavy dodávku elektriny na odovzdávacích miestach, ktoré sú vykupované doterajším výkupcom elektriny, na základe odpočtu určených meradiel. Takto určená dodávka elektriny je základom na vyhotovenie konečnej faktúry za výkup elektriny zo strany výrobcu elektriny na doterajšieho výkupcu elektriny, a ak ide o výrobcu elektriny, za ktorého prevzal zodpovednosť za odchýlku výkupca elektriny podľa osobitného predpisu,28a) aj na vyhotovenie faktúry pre odmenu za činnosť doterajšieho výkupcu elektriny. Určenie dodávky elektriny oznámi prevádzkovateľ sústavy aj dodávateľovi poslednej inštancie.

(7) Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace, počas ktorých vykupuje elektrinu od výrobcov elektriny, ktorí mali uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny s pôvodným výkupcom elektriny, dodávateľ poslednej inštancie. Ak má výrobca elektriny s pôvodným výkupcom elektriny uzatvorenú aj zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku, preberá dodávateľ poslednej inštancie aj zodpovednosť za odchýlku za dotknuté odovzdávacie miesta.

(8) Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa skončí dňom účinnosti zmluvy o povinnom výkupe elektriny, ktorú výrobca elektriny uzatvorí s novým výkupcom elektriny,28b) alebo dňom účinnosti zmeny subjektu zúčtovania v odovzdávacom mieste výrobcu elektriny. Výrobca elektriny k tomuto dňu vyhotoví faktúru za výkup elektriny dodávateľovi poslednej inštancie, ktorý vykonával činnosť výkupcu elektriny. Dodávateľ poslednej inštancie k tomuto dňu vyhotoví faktúru za odmenu za činnosť výkupcu elektriny vykonávanú dodávateľom poslednej inštancie.

(9) Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa skončí aj dňom ukončenia dodávky elektriny zo strany výrobcu elektriny alebo dňom zmeny výrobcu elektriny v odovzdávacom mieste; ustanovenia odseku 8 upravujúce vyhotovenie faktúry za výkup elektriny dodávateľovi poslednej inštancie a faktúry za odmenu za činnosť výkupcu elektriny vykonávanú dodávateľom poslednej inštancie sa použijú primerane.

(10) Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jeho začatia.

(11) Ku dňu začatia výkupu elektriny novým výkupcom elektriny určí prevádzkovateľ sústavy dodávku elektriny na odovzdávacích miestach, ktoré sú vykupované dodávateľom poslednej inštancie, na základe odpočtu určených meradiel. Určenie dodávky elektriny prevádzkovateľ sústavy oznámi dodávateľovi poslednej inštancie a novému výkupcovi elektriny alebo subjektu zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku na odovzdávacom mieste výrobcu elektriny. Takto určená dodávka elektriny je základom na vyhotovenie konečnej faktúry za výkup elektriny.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:

28a) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z.

28b) § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z.“.

69. V § 37 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ustanovenia, že návrh zmeny ceny oznámi dodávateľ elektriny odberateľovi elektriny najneskôr 15 dní pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty podľa písmena j)“.

70. § 37 sa dopĺňa odsekmi 16 až 18, ktoré znejú:

(16) Zmluva o poskytovaní údajov obsahuje najmä

a) identifikačné údaje zmluvných strán,

b) práva a povinnosti zmluvných strán,

c) identifikačné údaje zariadenia na výrobu elektriny alebo identifikačné údaje sústavy,

d) podmienky a spôsob odovzdávania údajov,

e) spôsoby komunikácie,

f) čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia zmluvy,

g) podmienky úhrady platby na základe tarify za prevádzkovanie systému výrobcom elektriny okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, v zariadení na výrobu elektriny, ktoré nie je pripojené do sústavy a je trvalo oddelené od sústavy.

(17) Zmluva o povinnom výkupe elektriny obsahuje najmä

a) identifikačné údaje zmluvných strán,

b) termín začatia výkupu elektriny,

c) identifikáciu odovzdávacích miest,

d) spôsob určenia ceny vykupovanej elektriny,

e) platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie systémových služieb a platby za prevádzkovanie systému,

f) čas trvania zmluvy,

g) dĺžku výpovednej lehoty a podmienky ukončenia zmluvy,

h) spôsob doručovania písomností,

i) miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií.

(18) Zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku obsahuje najmä

a) identifikačné údaje zmluvných strán,

b) čas trvania zmluvy,

c) podmienky prevzatia zodpovednosti za odchýlku, ak sú dohodnuté,

d) poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií,

e) podmienky ukončenia zmluvy,

f) identifikáciu odovzdávacích miest.“.

71. V § 38 ods. 1 prvej vete sa nad slovo „domácnosti“ umiestňuje odkaz 28c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie:

28c) § 3 písm. b) bod 17 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

72. V § 40 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).

73. V § 45 ods. 3 sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

74. V § 56 ods. 4 písm. a) sa za slová „distribučnej siete“ vkladajú slová „alebo ním poverenou osobou“.

75. V § 61 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Cena za odkúpenie plynu na obchodné vyvažovanie pri vyhlásení krízovej situácie v plynárenstve46a) je

a) 50 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 10 pri odkupovaní plynu prevádzkovateľom distribučnej siete,

b) 200 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 10 pri predaji plynu prevádzkovateľom distribučnej siete.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

46a) § 21 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

76. V § 62 odsek 2 znie:

(2) Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejňuje na svojom webovom sídle informácie podľa osobitných predpisov.47a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

47a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009) a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 (Ú. v. EÚ L 72, 17. 3. 2017).“.

77. V § 62 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

78. V § 68 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a jednou vyvažovacou zónou z hľadiska užívateľa distribučnej siete“.

79. V § 75 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pravidlá priradenia množstiev plynu zohľadňujú typ merania, ktorými sú vybavené odberné miesta v nadväzujúcej distribučnej sieti. Ak odberné miesta v nadväzujúcej distribučnej sieti nie sú vybavené meraním typu A alebo meraním typu B, zistenie stavu meracieho zariadenia sa vykonáva podľa § 56 ods. 4 písm. b).“.

80. V § 77 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ustanovenia, že návrh zmeny ceny oznámi dodávateľ plynu odberateľovi plynu najneskôr 15 dní pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty podľa písmena k)“.

81. V § 77 ods. 7 sa slová „písm. i), k) až n)“ nahrádzajú slovami „ písm. h), j) až o)“.

82. V § 78 ods. 1 prvej vete sa nad slovo „domácnosti“ umiestňuje odkaz 53a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

53a) § 3 písm. c) bod 17 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

83. Za § 79a sa vkladá § 79b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠79b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2020

(1) Zmluvy o dodávke elektriny uzatvorené medzi dodávateľom elektriny a odberateľom elektriny mimo domácnosti sa považujú za zmluvy uzatvorené podľa § 37 ods. 2, aj keď neobsahujú záväzok dodávateľa elektriny oznámiť odberateľovi elektriny mimo domácnosti návrh zmeny ceny v lehote podľa § 37 ods. 2 písm. e). Zmluvy o dodávke plynu uzatvorené medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu mimo domácnosti sa považujú sa zmluvy uzatvorené podľa § 77 ods. 2, aj keď neobsahujú záväzok dodávateľa plynu oznámiť odberateľovi plynu mimo domácnosti návrh zmeny ceny v lehote podľa § 77 ods. 2 písm. f).

(2) Účastníci zmlúv uvedú uzatvorené zmluvy do súladu s touto vyhláškou do 31. decembra 2020.“.

84. Prílohy č. 1, 3, 5 a 7 sa vypúšťajú.

85. V prílohe č. 2 nadpise sa vypúšťajú slová „od roku 2014“.

86. V prílohe č. 2 odsek 3 znie:

(3) Hodnoty predpokladaného denného diagramu sa prevádzkovateľom sústavy vypočítajú ako priemer nameraných hodnôt aspoň troch posledných porovnateľných dní s dňom, pre ktorý sa predpokladaný denný diagram počíta. Tieto hodnoty sú platné pre denné zúčtovanie odchýlky a dekádne zúčtovanie odchýlky.“.

87. V prílohe č. 2 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

88. V prílohe č. 2 odsek 4 znie:

(4) Denné diagramy náhradných hodnôt pre všetky odberné miesta a odovzdávacie miesta s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu sa prevádzkovateľom sústavy určujú a odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa vo štvrťhodinovom rozlíšení v členení podľa jednotlivých odberných miest a odovzdávacích miest denne do 9:00 hod. za predchádzajúci deň.“.

89. V prílohe č. 2 odsek 5 znie:

(5) Po skončení mesiaca sa prevádzkovateľom sústavy vykoná odpočet meraných hodnôt z priebehového merania, spracuje a odošle sa organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou ako skutočné merané denné diagramy odberu alebo dodávky elektriny. Skutočné hodnoty odberov alebo dodávok elektriny za jednotlivé hodiny uplynulého mesiaca vo štvrťhodinovom rozlíšení v členení podľa jednotlivých odberných a odovzdávacích miest vybavených priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu sa prevádzkovateľom sústavy odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štruktúre, spôsobom a v rozsahu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.

90. V prílohe č. 4 nadpise sa vypúšťajú slová „od roku 2014“.

91. V prílohe č. 4 odsek 7 znie:

(7) Odber elektriny alebo dodávku elektriny na odberných miestach a odovzdávacích miestach bez priebehového merania podľa priradených typových diagramov odberu sa určí organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.

92. V prílohe č. 6 nadpise sa vypúšťajú slová „od roku 2014“.

93. V prílohe č. 6 časti A nadpise sa slová „súhrnnej hodnoty“ nahrádzajú slovom „hodnôt“.

94. V prílohe č. 6 časti A sa vypúšťa odsek 5.

95. V prílohe č. 6 časti B ods. 2 sa vypúšťajú slová „denné alebo“.

96. V prílohe č. 6 časti B odsek 5 znie:

(5) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou postupuje pri reklamácii mesačného vyhodnotenia odchýlok subjektu zúčtovania podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Vysporiadané reklamácie sú zahrnuté do konečného zúčtovania odchýlok.“.

97. V prílohe č. 8 ods. 7 prvej vete sa slovo „kladná“ nahrádza slovom „záporná“ a v druhej vete sa slovo „záporná“ nahrádza slovom „kladná“.

98. V prílohe č. 8 ods. 9 sa slová „vo vlastnom mene a na vlastný účet“ nahrádzajú slovami „podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“.

99. V prílohe č. 8 ods. 14 sa slová „pokrývajúcej deklarovaný objem obchodov“ nahrádzajú slovami „určenej spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak subjekt zúčtovania nedoplní sumu finančnej zábezpeky alebo neuhradí záväzok, na ktorý je finančná zábezpeka použitá ani do dvoch pracovných dní po termíne podľa prvej vety, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže nasledujúci obchodný deň ukončiť subjektu zúčtovania zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky oznámi organizátor krátkodobého trhu s elektrinou prevádzkovateľom sústav, v ktorých má subjekt zúčtovania, ktorému je zmluva o zúčtovaní odchýlky ukončená, bilančnú skupinu a subjektom zúčtovania, ktoré oznámili organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté množstvo elektriny so subjektom zúčtovania, ktorému bola zmluva o zúčtovaní odchýlky ukončená. Informáciu o ukončení zmluvy o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania uverejní organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle. Na odberných miestach a odovzdávacích miestach v bilančnej skupine subjektu zúčtovania, ktorému je ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky, sa odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom je ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky, začína dodávka poslednej inštancie.“.

100. V prílohe č. 9 časti A ods. 6 prvej vete sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 56 a vypúšťajú sa slová „zákona o energetike“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:

56) § 3 písm. a) druhý bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.

101. V prílohe č. 9 sa časť B dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Distribúcia elektriny a dodávka elektriny do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu tvoriacich odberné miesto bytového domu, ktoré je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu len domácnosťami, sa považuje za distribúciu elektriny a dodávku elektriny pre domácnosť. Podrobnosti ustanovuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.“.

102. Príloha č. 15 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844/EÚ z 30. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020 okrem 9. a 101. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.


v z. Milan Kubala v. r.