Predpisy v roku 1986

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení 27.01.1986
3/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy 13.03.1986
4/1986 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov 01.04.1986
5/1986 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch 27.01.1986
6/1986 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1986 až 1988 17.02.1986
7/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných päťdesiatkorunákov s tematikou mestských pamiatkových rezervácií Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče 27.02.1986
8/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach 04.03.1986
9/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb. 01.03.1986
10/1986 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho Zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
11/1986 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
14/1986 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej Národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
15/1986 Zb. Uznesenie Predsedníctva Sloveskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
16/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných československo-poľských štátnych hraníc 28.03.1986
17/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 166/1980 Zb. 01.04.1986
18/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona 01.05.1986
19/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti tvorby a používania referenčných materiálov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 03.10.1985
20/1986 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
21/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb 01.04.1986
22/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb. 28.03.1986
23/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi 28.03.1986
24/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva 01.04.1986
25/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách v znení vyhlášky č. 100/1983 Zb. 01.04.1986
26/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o rezervnom fonde v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch 01.04.1986
27/1986 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o odmieňaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov 01.07.1986
28/1986 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve 01.07.1986
29/1986 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o plánovaní tematických úloh 01.07.1986
30/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o Kódexe rokovaní líniových konferencií 30.04.1986
31/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov 01.07.1986
32/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky 23.01.1986
33/1986 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách 01.06.1986
36/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 10 Kčs 30.05.1986
38/1986 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany 01.07.1986
39/1986 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o medaile Za hrdinský čin a o čestnom titule Zaslúžilý príslušník Zboru požiarnej ochrany 01.07.1986
40/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 01.07.1986
41/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
42/1986 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja 14.06.1986
43/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou 14.06.1986
44/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu úmrtia Karla Hynka Máchu 28.07.1984
45/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami 01.08.1986
46/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti vývoja prostriedkov robototechniky, robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov a o zriadení medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT 25.07.1986
47/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky s vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 09.07.1986
48/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti štátnej a miestnej správy 07.04.1986
51/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb. 01.10.1986
52/1986 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby 14.08.1986
53/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach 30.09.1986
54/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť 30.09.1986
56/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb. 15.09.1986
57/1986 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o budovaní automatizovaných systémov riadenia 01.11.1986
59/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych, rodinných a obchodných veciach 29.10.1986
60/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o chránených druhoch nerastov 01.11.1986
61/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dočasnej správe národného majetku 01.01.1987
62/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontejnerov 11.11.1986
70/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii 01.01.1987
71/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii 01.01.1987
72/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva 01.01.1987
73/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva 01.01.1987
74/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva 01.01.1987
76/1986 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie o kontrole plánu rozvoja vedy a techniky a investícií na jeho realizáciu 01.01.1987
77/1986 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov 01.01.1987
79/1986 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami 01.01.1987
80/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách 01.02.1987
81/1986 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1986-1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne) 22.12.1986
82/1986 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1987 01.01.1987
83/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1986 - 1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne) 22.12.1986
84/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987 01.01.1987
86/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy 01.02.1987
89/1986 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1987 01.01.1987
90/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov 01.01.1987
91/1986 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb 23.12.1986
Presunúť na začiatok