Vyhláška č. 62/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontejnerov

Čiastka 21/1986
Platnosť od 27.10.1986
Účinnosť od 11.11.1986
Redakčná poznámka

Medzinárodný dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku VIII ods. 1 dňom 6. septembra 1977 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku. V roku 1981 Výbor pre námornú bezpečnosť Medzinárodnej námornej organizácie prijal na svojo...

62

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. septembra 1986

o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontejnerov


Dňa 2. decembra 1972 bol v Ženeve dojednaný Medzinárodný dohovor o bezpečnosti kontejnerov. V mene Československej socialistickej republiky bol dohovor podpísaný v Londýne 28. decembra 1973.

Listina o schválení Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti kontejnerov Československou socialistickou republikou bola uložená u generálneho tajomníka Medzinárodnej námornej organizácie, depozitára dohovoru, 8. mája 1974 s výhradou k článku VII ods. 1 dohovoru.

Medzinárodný dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku VIII ods. 1 dňom 6. septembra 1977 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

V roku 1981 Výbor pre námornú bezpečnosť Medzinárodnej námornej organizácie prijal na svojom zasadaní zmeny a doplnky k prílohe I dohovoru, ktoré pre všetky zmluvné strany nadobudli platnosť 1. decembrom 1981, a na svojom 48. zasadaní v roku 1983 prijal ďalšie zmeny a doplnky k prílohe I a II dohovoru, ktoré nadobudli platnosť 1. januárom 1984.

Český preklad dohovoru, zmien a doplnkov z roku 1981 a 1983 sa vyhlasuje súčasne.+)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR O BEZPEČNOSTI KONTEJNEROV (KBK)

OSN/IMCO*) 1972

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR O BEZPEČNOSTI KONTEJNEROV (KBK)

Preambula

Zmluvné strany

uznávajúc nevyhnutnosť udržania vysokej úrovne bezpečnosti ľudského života pri manipulácii, stohovaní a preprave kontejnerov,

prihliadajúc na nevyhnutnosť zjednodušenia medzinárodných kontejnerových prepráv,

uznávajúc v súvislosti s tým prednosti vypracovania všeobecne platných medzinárodných požiadaviek v oblasti bezpečnosti,

domnievajúc sa, že na tento cieľ najlepšie poslúži uzavretie dohovoru,

rozhodli sa vypracovať konštruktívne požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri manipulácii, stohovaní a preprave kontejnerov za normálnych prevádzkových podmienok, a za tým účelom

dohodli sa na nasledujúcom:

Čl. I

Všeobecný záväzok vyplývajúci z tohto dohovoru

Zmluvné strany sa zaväzujú zavádzať do praxe ustanovenia tohto dohovoru a jeho príloh, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou spomenutého dohovoru.

Čl. II

Pojmy

V tomto dohovore, ak nebude ustanovené inak:

1. „kontejner“ znamená prepravný prostriedok:

a) majúci stály charakter a s ohľadom na to je dostatočne pevný, aby mohol slúžiť opakovane;

b) špeciálne konštruovaný s cieľom uľahčenia prepravy tovaru jedným alebo niekoľkými druhmi dopravy bez jeho prekládky;

c) konštruovaný s prihliadnutím na nevyhnutnosť upevňovania a/alebo ľahkej manipulácie, a za tým účelom vybavený rohovými prvkami;

d) takých rozmerov, že plocha ohraničená štyrmi vonkajšími hranami spodných rohových prvkov je

i) minimálne 14 m2 (150 štv. stôp) alebo

ii) minimálne 7 m2 (75 štv. stôp) za podmienky, že kontejner je vybavený vrchnými rohovými prvkami;

pojem „kontejner“ nezahŕňa ani dopravný prostriedok, ani obal. týka sa však kontejnerov, ak sú prepravované na podvozkoch.

2. „rohové prvky“ znamenajú súhrn častí kontejnera s otvormi a hranami vo vrchných a/alebo spodných rohoch kontejnera, ktoré sa využívajú za účelom nakládky, stohovania a/alebo upevňovania kontejnera.

3. „správa“ znamená vládu zmluvnej strany, so súhlasom ktorej sa realizuje schvaľovanie kontejnerov na prepravu.

4. „schválený“ znamená schválený Správou.

5. „schválenie“ znamená rozhodnutie Správy o tom, že typ konštrukcie alebo kontejner nie sú nebezpečné podľa podmienok tohto dohovoru.

6. „medzinárodná preprava“ znamená prepravu, pri ktorej sa miesto odoslania a miesto určenia nachádza na území dvoch štátov, z ktorých minimálne jeden je štátom, v ktorom sa používa tento dohovor. Tento dohovor sa používa tiež v tých prípadoch, keď sa časť prepravy medzi dvoma štátmi uskutočňuje po území štátu, v ktorom sa používa tento dohovor.

7. „náklad“ znamená akýkoľvek tovar, výrobky alebo ľubovoľné predmety prepravované v kontejneroch.

8. „nový kontejner“ znamená kontejner, ktorého výroba sa začala v okamihu nadobudnutia platnosti tohto dohovoru alebo po tomto dátume.

9. „existujúci kontejner“ znamená kontejner, ktorý nie je novým kontejnerom.

10. „vlastník“ znamená vlastníka podľa národných právnych predpisov Zmluvnej strany, nájomcu alebo prenajímateľa, ak dohoda medzi Stranami predpokladá zodpovednosť vlastníka za údržbu a prehliadky kontejnera týmto nájomcom alebo prenajímateľom.

11. „typ kontejnera“ znamená typ konštrukcie schválený Správou.

12. „sériový kontejner“ znamená akýkoľvek kontejner vyrobený podľa schváleného typu konštrukcie.

13. „prototyp“ znamená vzor kontejnera vyrobeného alebo predpokladaného na sériovú výrobu podľa typovej konštrukcie.

14. „maximálna prevádzková brutto hmotnosť“ alebo „R“ znamená maximálne prípustnú celkovú hmotnosť kontejnera a v ňom sa nachádzajúceho nákladu.

15. „tara kontejnera“ znamená vlastnú hmotnosť prázdneho kontejnera včítane k nemu trvale pripevneného zariadenia.

16. „maximálne prípustná užitočná hmotnosť“ alebo „P“ znamená rozdiel maximálnou prevádzkovou brutto hmotnosťou a tarou kontejnera.

Čl. III

Rozsah platnosti

1. Tento dohovor sa vzťahuje na nové a existujúce kontejnery používané v medzinárodných prepravách okrem kontejnerov špeciálne určených na leteckú prepravu.

2. Každý nový kontejner podlieha schváleniu buď podľa procedúr skúšok podľa typu konštrukcie, alebo podľa procedúr skúšok jednotlivých kontejnerov podľa ustanovení Prílohy č. I.

3. Každý existujúci kontejner musí byť schválený podľa zodpovedajúcich ustanovení o schvaľovaní existujúcich kontejnerov, obsiahnutých v Prílohe č. I, v priebehu 5 rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru.

Čl. IV

Skúšky, prehliadky, schvaľovanie a údržba

1. S cieľom realizácie ustanovení Prílohy č. I je každá Správa povinná vypracovať účinný postup vykonávania skúšok, prehliadok a schvaľovania kontejnerov podľa kritérií ustanovených týmto dohovorom; napriek tomu môže preniesť vykonanie skúšok, prehliadok alebo schvaľovanie na organizácie, ktoré zodpovedajúcim spôsobom splnomocní.

2. Správa, ktorá splnomocní na vykonávanie takých skúšok, prehliadok alebo na schvaľovanie akúkoľvek organizáciu, musí o tom bezodkladne informovať generálneho tajomníka IMCO, ktorý o tom upovedomí všetky Zmluvné strany.

3. Objednávku schválenia môže podať Správa ktorejkoľvek Zmluvnej strany.

4. Každý kontejner musí byť udržiavaný v stave zaisťujúcom bezpečnosť podľa ustanovení Prílohy č. I.

5. Ak schválený kontejner fakticky nezodpovedá požiadavkám obsiahnutým v Prílohách I. a II., príslušná Správa prijme opatrenia, ktoré pokladá za potrebné, s cieľom uviesť taký kontejner do stavu zodpovedajúceho týmto požiadavkám, alebo schválenie odoberie.

Čl. V

Vydanie schválenia

1. Schválenie vydané rozhodnutím jednej Zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru musia uznávať ostatné Zmluvné strany vo všetkých prípadoch, ktorých sa týka tento dohovor. Ostatné Zmluvné strany musia také schválenie pokladať za rovnocenné schválenie vydané nimi samými.

2. Zmluvná strana nesmie mať žiadne ďalšie konštrukčné požiadavky, pokiaľ ide o bezpečnosť alebo skúšky pri kontejneroch, ktorých sa týka tento dohovor, ale za podmienky, že ani jedno ustanovenie tohto dohovoru neodporuje ustanoveniam národných predpisov alebo zákonov alebo medzinárodných dohôd určujúcich dodatočné konštrukčné požiadavky na bezpečnosť alebo skúšky pri kontejneroch špeciálne konštruovaných na prepravu nebezpečných nákladov, alebo pri tých konštrukčných zvláštnostiach, ktoré sú vlastné kontejnerom na prepravu tekutého nákladu alebo leteckým kontejnerom. Termín „nebezpečné náklady“ sa vykladá podľa medzinárodných dohôd.

Čl. VI

Kontrola

1. Každý kontejner, ktorý dostal podľa článku III. schválenie, musí byť na území Zmluvných strán kontrolovaný oficiálnymi osobami, zodpovedajúcim spôsobom, splnomocnenými týmito Zmluvnými stranami. Kontrola sa obmedzuje na zistenie, či je kontejner vybavený platným schvaľovacím štítkom z hľadiska bezpečnosti tak, ako to vyžaduje tento dohovor, ak nie sú vážne dôvody predpokladať, že stav kontejnera je taký, že hrozí bezprostredné nebezpečenstvo. V tomto prípade kontrolujúca splnomocnená osoba vykoná kontrolu iba v takom rozsahu, ktorý je potrebný na zabezpečenie toho, aby do okamihu obnovenia prevádzky bol kontejner uvedený do stavu vyhovujúceho požiadavkám bezpečnosti.

2. V prípadoch, keď sa zistí, že kontejner prestal vyhovovať požiadavkám bezpečnosti v dôsledku závady, ktorá mohla existovať už v okamihu vydania schválenia kontejnera, Zmluvná strana, ktorá zistila takú závadu, musí o nej informovať Správu zodpovedajúcu za vydanie schválenia.

Čl. VII

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a pripojenie

1. Tento dohovor je otvorený na podpis do 15. januára 1973 na odbore OSN v Ženeve a ďalej od 1. februára 1973 do 31. decembra 1973 včítane na ústredí IMCO v Londýne pre všetky členské štáty OSN alebo členov akýchkoľvek špecializovaných inštitúcií alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu alebo členov Štatútu Medzinárodného súdu a ďalej pre ktorýkoľvek ďalší štát, ktorému Valné zhromaždenie OSN ponúklo účasť na tomto dohovore.

2. Tento dohovor musí byť ratifikovaný, prijatý alebo schválený krajinami, ktoré ho podpísali.

3. Tento dohovor zostáva otvorený na pripojenie sa ktoréhokoľvek štátu uvedeného pod bodom 1.

4. Dokumenty o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pripojení sa odovzdávajú do úschovy Generálnemu tajomníkovi IMCO.

Čl. VIII

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobúda platnosť po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa odovzdania do úschovy desiateho dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pripojení.

2. Pre každý štát, ktorý ratifikoval, prijal alebo schválil dohovor alebo sa k nemu pripojil po odovzdaní do úschovy desiateho dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pripojení, nadobúda tento dohovor platnosť po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa, keď taký štát odovzdal svoj dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pripojení do úschovy.

3. Ktorýkoľvek štát, ktorý sa stal účastníkom tohto dohovoru po nadobudnutí platnosti opravy, v prípade, že neoznámi iný úmysel,

a) pokladá sa za člena dohovoru, v ktorom sa vykonali opravy; a

b) pokladá sa za člena dohovoru, v ktorom sa nevykonali opravy vo vzťahu ku ktorémukoľvek členovi dohovoru, ktorý nie je takou opravou viazaný.

Čl. IX

Procedúra vykonania opráv v ktorejkoľvek časti alebo celej časti tohto dohovoru

1. Opravy tohto dohovoru môže navrhnúť ktorákoľvek Zmluvná strana podľa ktorejkoľvek procedúry uvedenej v tomto článku.

2. Vykonanie opráv po prerokovaní v IMCO:

a) Na žiadosť Zmluvnej strany sa akákoľvek navrhnutá oprava tohto dohovoru prerokúva v IMCO. Oprava, ak bude schválená Výborom pre námornú bezpečnosť IMCO, na zasadanie ktorého sa s hlasovacím právom prizvú všetky Zmluvné strany, a to dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich, odošle sa všetkým členom IMCO a všetkým Zmluvným stranám najneskôr šesť mesiacov pred jej prerokovaním na Valnom zhromaždení IMCO. Ktorákoľvek Zmluvná strana, ktorá nie je členom IMCO, má právo účasti a hlasovania pri prerokúvaní opravy na Valnom zhromaždení IMCO.

b) Ak je oprava prijatá dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich na Valnom zhromaždení IMCO a ak táto väčšina zahŕňa dve tretiny prítomných a hlasujúcich Zmluvných strán, rozošle ju Generálny tajomník všetkým Zmluvným stranám na prijatie.

c) Taká oprava nadobúda platnosť po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa jej prijatia dvoma tretinami Zmluvných strán. Oprava nadobúda platnosť vo vzťahu ku všetkým Zmluvným stranám s výnimkou tých, ktoré pred jej nadobudnutím platnosti oznámili, že ju neprijímajú.

3. Vykonanie opravy prostredníctvom zvolania konferencie.

Na žiadosť Zmluvnej strany podporenú minimálne jednou tretinou Zmluvných strán, zvolá Generálny tajomník IMCO konferenciu, na ktorú pozve štáty uvedené v čl. VII.

Čl. X

Osobitná procedúra vykonania opráv Príloh

1. Akákoľvek oprava Príloh navrhnutá Zmluvnou stranou sa prerokúva v IMCO na žiadosť tejto strany.

2. Ak je taká oprava prijatá dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich vo Výbore pre námornú bezpečnosť IMCO, na zasadanie ktorého sú prizvané s hlasovacím právom všetky Zmluvné strany, a ak táto väčšina obsahuje dve tretiny prítomných a hlasujúcich Zmluvných strán, rozošle ju Generálny tajomník IMCO všetkým Zmluvným stranám na prijatie.

3. Taká oprava nadobúda platnosť v termíne, ktorý určí Výbor pre námornú bezpečnosť IMCO v okamihu jej prijatia, ak pred termínom určeným Výborom pre námornú bezpečnosť IMCO súčasne jedna pätina alebo päť Zmluvných strán (pričom sa prihliada na nižšie z týchto čísel) neoznámi Generálnemu tajomníkovi, že majú námietky proti oprave. V tomto bode ustanovené termíny určí Výbor pre námornú bezpečnosť IMCO väčšinou dvoch tretín prítomných a hlasujúcich, pričom taká väčšina musí obsahovať dve tretiny prítomných a hlasujúcich Zmluvných strán.

4. Po nadobudnutí platnosti ktorákoľvek oprava nahrádza alebo mení ktorékoľvek predchádzajúce ustanovenie, ktorého sa týka, pre všetky Zmluvné strany, ktoré proti tejto oprave nemali námietky; námietky oznámené jednou zo Zmluvných strán neobmedzujú ostatné Zmluvné strany, pokiaľ ide o schvaľovanie kontejnerov, ktorých sa týka tento dohovor.

5. Generálny tajomník IMCO informuje všetky Zmluvné strany a členov IMCO o akejkoľvek žiadosti alebo oznámení týkajúcich sa tohto článku a o dátume nadobudnutia platnosti ktorejkoľvek opravy.

6. V prípade, keď sa návrhy na vykonanie opravy Príloh prerokúvali vo Výbore pre námornú bezpečnosť IMCO, ale neprijali sa, môže ktorákoľvek Zmluvná strana požiadať o zvolanie konferencie, na ktorú sa prizvú štáty uvedené v čl. VII. V prípade prijatia správy o súhlase minimálne jednej tretiny Zmluvných strán zvolá Generálny tajomník IMCO takú konferenciu za účelom prerokovania opráv navrhovaných do Príloh.

Čl. XI

Vypovedanie dohovoru

1. Ktorákoľvek Zmluvná strana môže vypovedať tento dohovor tak, že zodpovedajúci dokument odovzdá do úschovy Generálnemu tajomníkovi. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom odovzdania príslušného dokumentu do úschovy Generálnemu tajomníkovi.

2. Zmluvná strana, ktorá oznámila svoje námietky proti vykonaniu opráv v Prílohách, môže vypovedať tento dohovor a jej rozhodnutie nadobúda platnosť dňom nadobudnutia platnosti takej opravy.

Čl. XII

Skončenie platnosti dohovoru

Tento dohovor stráca platnosť, ak počet Zmluvných strán je nižší ako päť počas akéhokoľvek obdobia po sebe nasledujúcich dvanástich mesiacov.

Čl. XIII

Riešenie sporov

1. Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými Zmluvnými stranami podľa výkladu alebo aplikácie tohto dohovoru, ktorý nemožno vyriešiť rokovaním alebo inými prostriedkami, sa na žiadosť jednej Strany odovzdá arbitrážnemu súdu zloženému nasledujúcim spôsobom: každý účastník sporu vymenuje arbitra a títo dvaja arbitri vymenujú tretieho arbitra, ktorý je potom predsedom. Ak po uplynutí troch mesiacov odo dňa postúpenia žiadosti jeden z účastníkov nemôže vymenovať arbitra alebo arbitri si nemôžu zvoliť predsedu, ktorýkoľvek účastník sa môže obrátiť na Generálneho tajomníka IMCO so žiadosťou, aby určil arbitra alebo predsedu arbitrážnemu súdu.

2. Rozhodnutie arbitrážneho súdu vymenovaného v súlade s ustanovením bodu 1. je pre účastníkov sporu záväzné.

3. Arbitrážny súd si sám ustanoví procedurálne pravidlá.

4. Rozhodnutia arbitrážneho súdu týkajúce sa jeho procedurálnych pravidiel a miesta zasadania a ďalej akéhokoľvek ním prejednávaného sporu, sa prijímajú väčšinou hlasov.

5. Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi spornými stranami, pokiaľ ide o výklad a realizáciu rozhodnutí, môže odovzdať ktorýkoľvek účastník na prejednanie arbitrážnemu súdu, ktorý vyniesol toto rozhodnutie.

Čl. XIV

Výhrady

1. Výhrady k tomuto dohovoru sú prípustné s výnimkou výhrad týkajúcich sa ustanovení čl. I. - VI., XIII. a tohto článku a ďalej s výnimkou výhrad týkajúcich sa ustanovení obsiahnutých v Prílohách za podmienky, že také výhrady sa predložia písomne a v čase pred odovzdaním do úschovy dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pripojení a potvrdia sa týmto dokumentom. Generálny tajomník IMCO zasiela tieto výhrady všetkým štátom uvedeným v čl. VII.

2. Akákoľvek výhrada vznesená v súlade s bodom 1.:

a) mení pre Zmluvné strany, ktoré ju vzniesli, v rámci tejto výhrady tie ustanovenia tohto dohovoru, ktorých sa týka; a

b) mení v rovnakej miere tieto ustanovenia aj pre ostatné Zmluvné strany pri ich stykoch so Zmluvnou stranou, ktorá výhradu vzniesla.

3. Ktorákoľvek Zmluvná strana, ktorá vzniesla výhradu v súlade s bodom 1, má právo ju zrušiť kedykoľvek odovzdaním príslušnej nóty Generálnemu tajomníkovi IMCO.

Čl. XV

Oznámenia

Okrem oznámení a správ predpokladaných čl. IX., X. a XIV. Generálny tajomník IMCO informuje všetky štáty uvedené v čl. VII:

a) o podpísaní, ratifikácii, prijatí, schválení a pripojení podľa čl. VII.;

b) o dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru podľa čl. VIII.;

c) o dátume nadobudnutia platnosti opráv tohto dohovoru podľa čl. IX a X.;

d) o vypovedaní dohovoru podľa čl. XI.;

e) o skončení platnosti tohto dohovoru podľa čl. XII.

Čl. XVI

Autentické texty

Originál tohto dohovoru, anglický, španielsky, čínsky, ruský a francúzsky text, ktoré majú rovnakú platnosť, sa odovzdávajú na úschovu Generálnemu tajomníkovi IMCO, ktorý rozošle zodpovedajúcim spôsobom overené kópie všetkým štátom uvedeným v čl. VII.

Na potvrdenie uvedeného podpísaní splnomocnení predstavitelia poverení zodpovedajúcim spôsobom svojimi vládami podpísali tento dohovor.

Dané v Ženeve druhého decembra tisíc deväťsto sedemdesiatdva.

Príloha I.

PREDPISY PRE SKÚŠANIE, DOZOR, SCHVAĽOVANIE A DRŽBU KONTEJNEROV

Kapitola I. - VŠEOBECNÉ PREDPISY PRE VŠETKY SYSTÉMY SCHVAĽOVANIA

Pravidlo 1.

Schvaľovací štítok KBK

1. Na každý schválený kontejner sa na dobre viditeľné miesto, kde je najmenšie nebezpečenstvo poškodenia, upevňuje okrem akéhokoľvek iného schvaľovacieho štítku vydaného na oficiálne účely, stabilne schvaľovací štítok KBK zodpovedajúci požiadavkám obsiahnutým v dodatku tejto Prílohy.

2.

a) Schvaľovací štítok KBK musí obsahovať tieto informácie minimálne v anglickom alebo vo francúzskom jazyku:

„Schválenie podľa podmienok bezpečnosti KBK“ Schvaľujúca krajina a číslo schválenia Dátum výroby (mesiac a rok) Identifikačné číslo výrobcu kontejnera alebo v prípade existujúcich kontejnerov, (ktorých číslo nie je známe), číslo pridelené Správou Maximálna prevádzková brutto hmotnosť (kilogramy a anglické libry) Prípustná stohovacia hmotnosť pri 1,8 g (kilogramy a anglické libry) Zaťaženie pri skúške bočnej tuhosti konštrukcie (kilogramy a anglické libry)

b) Na schvaľovacom štítku KBK sa musí nechať voľné miesto na uvedenie hodnôt (koeficientov) pevnosti čelnej a/alebo bočnej steny podľa bodu 3 pravidla 1 skúšok 6 a 7 opísaných v prílohe II. Na schvaľovacom štítku KBK sa takisto necháva voľné miesto pre dátum prvej a nasledujúcich prehliadok (mesiac a rok), ak sa ich uvedenie na schvaľovacom štítku KBK predpokladá.

3. Keď Správa usúdi, že nový kontejner vyhovuje podmienkam bezpečnosti podľa tohto dohovoru a že hodnota (koeficient) pevnosti čelných a/alebo bočných stien pri tomto kontejneri je vyššia alebo nižšia než hodnota predpísaná Prílohou II., vyznačí sa táto hodnota na schvaľovacom štítku KBK.

4. Schvaľovací štítok KBK nenahrádza nálepky alebo iné označenia, ktoré môžu byť vyžadované podľa iných platných predpisov.

Pravidlo 2.

Údržba

1. Vlastník kontejnera je zodpovedný za jeho udržiavanie v bezpečnom stave.

2. Vlastník schváleného kontejnera musí vykonávať prehliadky kontejnera alebo ho odovzdávať na prehliadky v súlade s procedúrou predpísanou alebo schválenou zainteresovanou Zmluvnou stranou po uplynutí určitého časového obdobia zodpovedajúceho prevádzkovým podmienkam. Dátum (mesiac a rok), v ktorom musí nový kontejner prejsť prvou prehliadkou, je uvedený na schvaľovacom štítku KBK.

3. Dátum (mesiac a rok), v ktorom treba vykonať nasledujúcu prehliadku kontejnera, musí byť jasne uvedený na kontejneri na schvaľovacom štítku KBK alebo čo najbližšie pri ňom spôsobom prijateľným pre Zmluvnú stranu, ktorá ustanovila alebo schválila určitú procedúru údržby kontejnerov, v stave neohrozujúcom bezpečnosť.

4. Obdobie medzi dátumom výroby a dátumom prvej prehliadky nesmie prekročiť päť rokov. Nasledujúca prehliadka nových kontejnerov a opakované prehliadky existujúcich kontejnerov sa musia vykonávať do doby neprevyšujúcej 24 mesiacov. Všetky prehliadky musia zistiť, či kontejner nemá závady vytvárajúce nebezpečenstvo pre ľudský život.

5. V tomto pravidle sa „zainteresovanou Zmluvnou stranou“ rozumie Zmluvná strana, na území ktorej vlastník buď žije stále, alebo má svoje sídlo.

Kapitola II. - PREDPISY PRE SCHVAĽOVANIE NOVÝCH KONTEJNEROV PODĽA TYPU KONŠTRUKCIE

Pravidlo 3.

Schvaľovanie nových kontejnerov

Pre schválenie podľa bezpečnostných podmienok v súlade s týmto dohovorom musia všetky nové kontejnery zodpovedať požiadavkám uvedeným v prílohe II.

Pravidlo 4.

Schvaľovanie podľa typu konštrukcie

Pri kontejneroch, ktoré sú predmetom žiadosti o schválenie, posúdi Správa konštrukciu a zúčastní sa skúšok prototypu, aby zistila, že kontejner zodpovedá požiadavkám uvedeným v prílohe II. dohovoru. V kladnom prípade oznámi Správa písomne žiadateľovi, že kontejner vyhovuje požiadavkám tohto dohovoru a toto oznámenie splnomocňuje výrobcu, aby na všetky kontejnery série tohto konštrukčného typu upevňoval schvaľovací štítok KBK.

Pravidlo 5.

Ustanovenia pre schvaľovanie podľa typu konštrukcie

1. V prípade sériovej výroby kontejnerov podľa typu konštrukcie treba žiadosť o schválenie podľa typu konštrukcie adresovanú Správe doložiť výkresmi a technickými podmienkami typu kontejnera, ktorý má byť premetom schválenia, a všetkými ostatnými údajmi, ktoré môže Správa požadovať.

2. Žiadateľ musí uviesť identifikačné znaky, ktoré pridelí výrobca typu kontejnerov, ktorý je predmetom žiadosti.

3. Žiadosť musí byť doložená vyhlásením výrobcu, ktorým sa tento zaväzuje:

a) dať Správe k dispozícii ktorýkoľvek kontejner príslušného typu konštrukcie, ktorý by Správa chcela posúdiť;

b) informovať Správu o každej zmene týkajúcej sa konštrukcie alebo technických podmienok kontejnera a pripevňovať schvaľovací štítok KBK až po tom, čo dostal súhlas Správy s týmito zmenami;

c) pripevňovať schvaľovací štítok KBK len na kontejnery schváleného typu konštrukcie a na žiadne iné;

d) viesť zoznam kontejnerov vyrobených podľa schváleného typu konštrukcie.

V tejto evidencii treba minimálne uvádzať identifikačné čísla výrobcov, dátum dodávky a mená a adresy odberateľov, ktorým boli kontejnery dodané.

4. Schválenie môže byť Správou udelené kontejnerom, ktoré tvoria modifikovanú verziu schváleného typu konštrukcie, ak táto usúdi, že uvedené modifikácie nemajú vplyv na výsledky skúšok uskutočnených pre schválenie podľa typu konštrukcie.

5. Správa nevydá výrobcovi splnomocnenie na vydávanie schvaľovacích štítkov KBK na výrobu podľa schváleného typu konštrukcie, ak sa nepresvedčí o tom, že výrobca zaviedol taký systém vnútornej kontroly vo výrobe, ktorý zaručuje, že kontejnery ním vyrobené budú zodpovedať schválenému prototypu.

Pravidlo 6.

Prehliadky v priebehu výroby

Aby sa Správa ubezpečila, že všetky kontejnery tej istej série sú vyrobené v súlade so schváleným typom konštrukcie, kontroluje alebo skúša taký počet kontejnerov, ktorý uzná za potrebný, a to v ktorejkoľvek etape výroby série kontejnerov daného typu konštrukcie.

Pravidlo 7.

Oznámenie adresované Správe

Výrobca zodpovedajúcim spôsobom informuje Správu pred začatím výroby každej novej série kontejnerov, ktoré sa vyrábajú v súlade so schváleným typom konštrukcie.

Kapitola III. - PREDPISY PRE INDIVIDUÁLNE SCHVAĽOVANIE NOVÝCH KONTEJNEROV

Pravidlo 8.

Schvaľovanie jednotlivých kontejnerov

Správa môže udeliť individuálne schválenie na jednotlivý kontejner, ak sa po posúdení konštrukcie a priamej účasti pri skúškach presvedčí o tom, že kontejner zodpovedá požiadavkám dohovoru; po tomto zistení upovedomí Správa písomne žiadateľa o svojom schválení a toto oznámenie splnomocňuje žiadateľa, aby na taký kontejner pripevnil schvaľovací štítok KBK.

Kapitola IV. - PREDPISY TÝKAJÚCE SA SCHVAĽOVANIA EXISTUJÚCICH KONTEJNEROV

Pravidlo 9.

Schvaľovanie existujúcich kontejnerov

1. Ak v priebehu 5 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto dohovoru predloží vlastník existujúceho kontejnera Správe tieto informácie:

a) dátum a miesto výroby

b) identifikačné číslo výrobcu kontejnera, ak je známe

c) maximálnu prevádzkovú brutto hmotnosť

d) i) dôkaz o tom, že kontejner tohto typu bol bezpečne používaný v námornej a/alebo v suchozemských prepravách aspoň počas dvoch rokov, alebo

ii) dôkaz, ktorý Správa považuje za dostatočný, o tom, že kontejner bol vyrobený podľa typu konštrukcie, ktorý bol podrobený skúškam a zodpovedá technickým podmienkam ustanoveným v prílohe II. s výnimkou technických podmienok týkajúcich sa skúšok pevnosti čelných a bočných stien, alebo

iii) dôkaz o tom, že kontejner bol vyrobený v súlade s normami, ktoré podľa názoru Správy sú rovnocenné technickým podmienkam uvedeným v prílohe č. II., s výnimkou technických podmienok týkajúcich sa skúšok pevnosti čelných a bočných stien

e) maximálna stohovacia hmotnosť pri skúšaní hodnotou 1,8 g(v kilogramoch a anglických librách) a

f) iné údaje požadované pre schvaľovací štítok KBK.

Správa po previerke upovedomí písomne vlastníka, či sa schválenie udeľuje; v kladnom prípade toto oznámenie splnomocňuje vlastníka upevniť schvaľovací štítok KBK po kontrole daného kontejnera podľa pravidla č. 2.

2. Existujúce kontejnery, ktoré nevyhovujú podmienkam, aby mohli byť schválené na základe bodu číslo 1 tohto Pravidla, môžu sa navrhnúť na schválenie podľa ustanovení kapitoly II. alebo III. tejto prílohy. Pri týchto kontejneroch sa neuplatňujú požiadavky prílohy II. vzťahujúce sa na skúšky pevnosti čelných a/alebo bočných stien. Správa sa môže, ak nadobudla presvedčenie o tom, že kontejnery boli v prevádzke, vzdať - v rozsahu, ktorý považuje za vhody - niektorých požiadaviek týkajúcich sa predloženia výkresov a vykonania skúšok na zdvih a skúšok pevnosti podlahy.

Dodatok

Schvaľovací štítok KBK musí zodpovedať uvedenému vzoru. Musí byť spoľahlivo pripevnený na kontejneri a mať formu obdĺžnika s rozmermi minimálne 200 mm x 100 mm a nepodliehať korózii a vplyvu ohňa. Na povrchu schvaľovacieho štítku musí byť vygravírované, vyrazené alebo jasne a spoľahlivo uvedené akýmkoľvek iným spôsobom písmenami s výškou minimálne 8 mm: „Schválené podľa podmienok bezpečnosti KBK“; výška všetkých ostatných písmen a čísel uvedených na schvaľovacom štítku KBK nesmie byť menšia než 5 mm.

------------------------------------------------------------------

SCHVÁLENIE PODĽA PODMIENOK BEZPEČNOSTI KBK

1. ........ [GB - L/749/2/7/75]

2. ........ dátum výroby

3. ........ identifikačné číslo

4. ........ max. brutto hmotnosť ..... kg ..... lb

5. prípustná stohovacia hmotnosť pri zaťažení 1,8 g ..... kg .... 100 mm

6. zaťaženie pri skúške pevnosti konštrukcie ..... kg ..... lb

7. ........

8. ........

9. ........

---------------------------- 200 mm ----------------------------

1. Schvaľujúca krajina, číslo schválenia, ako je uvedené ako príklad v riadku 1. (Schvaľujúca krajina musí byť označená osobitným znakom používaným pre označenie krajiny pri registrácii automobilov v medzinárodnej premávke.)

2. Dátum (mesiac a rok) výroby

3. Identifikačné číslo kontejnera udelené výrobcom alebo pri existujúcich kontejneroch, pri ktorých číslo nie je známe, číslo udelené Správou

4. Maximálna prevádzková brutto hmotnosť (kg a lb)

5. Prípustná stohovacia hmotnosť pri zaťažení 1,8 g (kg a lb)

6. Hodnota zaťaženia pri skúške bočnej tuhosti konštrukcie (kg a lb)

7. Pevnosť čelnej steny sa uvádza na schvaľovacom štítku KBK len v prípade, keď bočné steny sú vypočítané na zaťaženie nižšie alebo vyššie o O,5 než max. prípustné užitočné zaťaženie, t. j. 0,4 P.

8. Pevnosť bočnej steny sa uvádza na schvaľovacom štítku KBK len v prípade, keď bočné steny sú konštruované na zaťaženie nižšie alebo vyššie o 0,6 než max. prípustné užitočné zaťaženie, t. j. 0,6 P.

9. Dátum (mesiac a rok) prvej prehliadky nových kontejnerov a dátum (mesiac a rok) nasledujúcich prehliadok, ak sa schvaľovací štítok KBK používa na tento účel.

Príloha II.

POŽIADAVKY NA KONŠTRUKCIU Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI A SKÚŠKY

Úvod

Z ustanovení požiadaviek tejto prílohy vyplýva, že sily vo všetkých fázach manipulácie s kontejnermi, ktoré vznikli pohybom, premiestňovaním, stohovaním a hmotnosťou ložených kontejnerov, ako aj vonkajšie sily, nepresiahnu projektovanú pevnosť kontejnera. Osobitne treba dodržať tieto zásady:

a) kontejner sa musí upevňovať tak, aby nebol vystavený silám, ktoré presahujú sily, na pôsobenie ktorých bol konštruovaný;

b) náklad v kontejneri sa musí uložiť v súlade s odporúčanou prevádzkovou praxou tak, aby nepôsobil na kontejner silami vyššími, než na aké bol konštruovaný.

Konštrukcia

1. Kontejner sa môže považovať za bezpečný, ak je vyrobený z vhodného materiálu, ktorý uspokojivo vyhovie ďalej uvedeným skúškam bez zanechania akýchkoľvek trvalých deformácií alebo poškodení, ktoré by ho urobili neschopným použitia na účely, na ktoré je konštruovaný.

2. Rozmery, umiestňovanie a príslušné tolerancie rohových prvkov sa musia kontrolovať s ohľadom na zdvíhacie a upevňovacie systémy určené pre prácu s ním.

3. Kontejnery vybavené osobitným zariadením, ktoré sa používa, len ak je kontejner prázdny, musia byť označené znakom takého obmedzenia.

Skúšobné zaťaženia a metódy skúšania

Primerane k druhu kontejnera sa budú tieto skúšobné zaťaženia a metódy skúšok používať pre všetky typy skúšaných kontejnerov:

 SKÚŠOBNÉ ZAŤAŽENIE A POUŽITIE SILY                                                                 SKÚŠOBNÉ METÓDY
                                                                                                      1. ZDVÍHANIE
Kontejner s predpísaným vnútorným zaťažením sa musí zdvíhať tak, aby sa zreteľne neprejavili sily zrýchlenia.
Po zdvihnutí zostane kontejner zavesený alebo zdvihnutý 5 minút, potom sa spúšťa na zem.
A) ZDVÍHANIE ZA ROHOVÉ PRVKY
Vnútorné zaťaženie i) Zdvíhanie za horné rohové prvky
Rovnomerné rozloženie zaťaženia také, aby sa celková hmotnosť kontejnera spolu so skúšobným zaťažením rovnala 2 R.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Pri kontejneroch dlhších ako 10 stôp (3000 mm) (nominálna dĺžka) musia zdvíhacie sily 
pôsobiť vertikálne na všetkých štyroch rohových prvkoch. Pri kontejneroch do 10 stôp (3000 mm)
(nominálna dĺžka) musia zdvíhacie sily pôsobiť na všetkých štyroch rohových prvkoch tak, aby bol uhol medzi každým zdvíhacím zariadením a vertikálou 30°.
Sily pôsobiace zvonku ii) Zdvíhanie za spodné rohové prvky
Také, ktoré zdvíhajú celkovú hmotnosť 2 R určeným spôsobom (podľa stĺpca Skúšobné metódy)Zdvíhanie kontejnerov sa robí tak, že zdvíhacie zariadenie sa upevňuje len za spodné rohové prvky. Sily zdvihu musia tvoriť s horizontálou tento uhol:
30° pre kontejnery 40 stôp (12 000 mm) nominálnej dĺžky alebo väčšie
37° pre kontejnery 30 stôp (9000 mm) nominálnej dĺžky a viac, ale nezahŕňajúce 40stopé (12 000 mm)
45° pre kontejnery 20 stôp (6000 mm) nominálnej dĺžky a viac, ale nezahŕňajúce 30stopé (9000 mm)
60° pre kontejnery menšie než 20 stôp (6000 mm) nominálnej dĺžky.
B) ZDVÍHANIE INÝMI DOPĹŇAJÚCIMI METÓDAMI
Vnútorné zaťaženie i) Zdvíhanie za naberacie otvory pre vidlicové prekladače
Rovnomerne rozložené zaťaženie, pri ktorom je celková hmotnosť kontejnera a skúšobného zaťaženia 1,25 R. Kontejner sa umiestni na  oporách nachádzajúcich sa v jednej rovine, pričom v osi každého naberacieho otvoru, ktorý sa používa pre zdvih kontejnera, sa umiestni jedna opora.
Sily pôsobiace zvonku 
Sily dovoľujúce zdvihnúť celkovú hmotnosť rovnajúcu sa 1,25 R predpísaným spôsobom (stĺpec Skúšobné metódy). Opory musia mať šírku rovnajúcu sa šírke vidlice, používaných pri manipulácii a musia zasahovať do dĺžky 0,75 naberacieho otvoru.
Vnútorné zaťaženie ii) Zdvíhanie za vybratie pre kliešťové chápadlá
Rovnomerne rozložené zaťaženie, pri ktorom celková hmotnosť kontejnera a skúšobného zaťaženia je 1,25 R.Kontejner sa umiestni na podložkách nachádzajúcich sa v jednej rovine, pričom pod každé vybratie pre kliešťové chápadlá sa umiestni jedna podložka.
Tieto podložky musia mať rovnaké rozmery ako zdvíhacia plocha kliešťového chápadla, ktorého použitie sa predpokladá.
Sily pôsobiace zvonku iii) Ostatné metódy
Sily dovoľujúce zdvihnúť celkovú hmotnosť 1,25 R predpísaným spôsobom (stĺpec Skúšobné metódy). Ak sú kontejnery konštruované pre zdvihnutie v loženom stave akoukoľvek inou metódou neuvedenou pod bodmi A) alebo B) i) a ii), musia sa skúšať na vnútorné zaťaženie a sily pôsobiace zvonku analogicky platným podmienkam zrýchlenia.
                                                                                             2. STOHOVANIE
1. Pre podmienky medzinárodnej prepravy, kde sa maximálne sily vertikálneho zrýchlenia značne líšia od 1,8 g a keď je preprava kontejnerov spoľahlivo a účinne vymedzená len týmito podmienkami prepravy, môže sa stohovacie zaťaženie zodpovedajúcim spôsobom meniť v určitom pomere k silám zrýchlenia.
2. Kontejnery, ktoré vyhoveli tejto skúške, sa môžu považovať za schopné zniesť uvedené statické stohovacie zaťaženie, ktoré sa musí vyznačiť na schvaľovacom štítku KBK v rubrike „Prípustná stohovacia hmotnosť pri 1,8 g (kg a lb)“.
Vnútorné zaťaženie
Také rovnomerne rozložené zaťaženie, aby sa celková hmotnosť kontejnera a skúšobného zaťaženia rovnala 1,8 R. Kontejner zaťažený predpísaným vnútorným zaťažením sa umiestni na štyroch podložkách v jednej rovine umiestnených na pevnom povrchu; pod každým dolným rohovým prvkom alebo zodpovedajúcim rohovým  zariadením jedna podložka. Podložky sa majú vycentrovane uložiť pod prvky a musia mať približne rovnaké rozmery ako prvky.
Sily pôsobiace zvonku
Také, aby každý zo štyroch horných rohových prvkov bol vystavený vertikálnej sile pôsobiacej smerom dole, ktorá sa rovná 1/4 x 1,8 prípustnej výšky statického stohovacieho zaťaženia. Každá zvonku pôsobiaca sila bude pôsobiť na každý rohový prvok pomocou zodpovedajúceho skúšobného horných rohového prvku alebo pomocou podložky rovnakých rozmerov. Skúšobný rohový prvok sa má posunúť oproti hornému rohovému prvku kontejnera o 25 mm (1 palec) priečne a 38 mm (1,5 palca) pozdĺžne.
                                                                                                  3. SÚSTREDENÉ ZAŤAŽENIE
a) Na strechu
Vnútorné zaťaženie
žiadne
Sily pôsobiace zvonku
Sústredené zaťaženie 300 kg (660 lb) rovnomerne rozložené na ploche s rozmerom 600 x 300 mm (24 palcov x 12 palcov) Zvonku pôsobiace sily musia pôsobiť vertikálne smerom dolu na vonkajší povrch najslabšej časti strechy kontejnera.
b) Na podlahu
Vnútorné zaťaženie
Dve sústredné zaťaženia každé po 2730 kg (6000 lb) pôsobiace na podlahu kontejnera každé styčnou plochou 142 cm2 (22 štvorcových palcov) Skúška sa má vykonať pri kontejneri spočívajúcom na štyroch podporách na jednej úrovni pod jeho štyrmi dolnými rohovými prvkami tak, aby sa základňa kontejnera mohla voľne prehnúť. Po celej ploche podlahy sa musí premiestňovať skúšobné zariadenie, ktorého hmotnosť pri zaťažení sa rovná 5460 kg (12 000 lb), a táto hmotnosť sa musí rozdeliť na dve styčné plochy po 2730 kg (6000 lb) na každú. Tieto styčné plochy musia pri zaťažení merať dohromady 284 cm2 (44 štvorcových palcov), t. j. 142 cm2 (22 štvorcových palcov) každá; ich šírka musí byť 180 mm (7 palcov) a rozstup medzi ich stredmi 760 mm (30 palcov).
Sily pôsobiace zvonku
žiadne
                                                                                                4. SKÚŠKA BOČNEJ TUHOSTI KONŠTRUKCIE
Vnútorné zaťaženie
žiadne Prázdny kontejner je umiestnený na štyroch podporách v jednej rovine po jednej pod každým spodným rohom a je zabezpečený proti priečnemu a pozdĺžnemu pohybu kotviacim zariadením usporiadaným tak, že bočný odpor pôsobí len na dolné rohy umiestnené uhlopriečne oproti tým, na ktoré pôsobia sily.
Sily pôsobiace zvonku
Také, aby namáhali zboku čelnú konštrukciu kontejnera. Sily sa musia rovnať tým, pre ktoré bol kontejner konštruovaný. Sily pôsobiace zvonku musia pôsobiť buď oddelene, alebo súčasne na každý horný rohový prvok jednej strany kontejnera v rovnobežnom smere tak so základňou, ako aj s rovinami čelných stien kontejnera. Sily pôsobia najprv smerom k horným rohovým prvkom a potom smerom od nich. Pri kontejneroch, ktoré majú každé čelo symetrické s vlastnou vertikálnou osou, treba skúšať len jednu stranu, ale pri kontejneroch s asymetrickými čelami sa skúšajú obe strany.
                                                                                             5. SKÚŠKA ODOLNOSTI V POZDĹŽNOM SMERE
                                                                                                                      (statická skúška)
Pri projektovaní a výrobe kontejnerov sa musí brať do úvahy ten fakt, že pri pozemných dopravách môžu byť tieto vystavené zrýchleniu 2 g pôsobeniu horizontálne v pozdĺžnom smere.
Vnútorné zaťaženie
Rovnomerne rozložené zaťaženie také, aby sa celková hmotnosť kontejnera spolu so skúšobným zaťažením rovnala max. brutto prevádzkovej hmotnosti (R). Kontejner, ktorý má predpísané vnútorné zaťaženie, musí byť pozdĺžne fixovaný vo dvoch kotviacich bodoch pomocou dolných rohových prvkov alebo rovnocenných rohových zariadení na jednom konci.
Sily pôsobiace zvonku
Také, aby podrobili každú stranu kontejnera pozdĺžnym stláčacím a ťažným silám rovnajúcim sa R, to je súhrnná sila 2 R na základňu kontejnera. Sily pôsobiace zvonku musia pôsobiť najskôr smerom ku kotvovým bodom a potom smerom od nich. Musí sa skúšať každá strana kontejnera.
                                                                                                                       6. ČELNÉ STENY
Čelné steny musia zniesť zaťaženie rovnajúce sa aspoň 0,4 násobku maximálne prípustného užitočného zaťaženia. Ak však sú čelné steny konštruované tak, aby zniesli zaťaženie nižšie alebo vyššie než je 0,4 násobok maximálne užitočného prípustného zaťaženia, vyznačí sa koeficient pevnosti na schvaľovacom štítku KBK podľa pravidla 1 Prílohy I.
Vnútorné zaťaženie
Také, aby podrobilo vnútornú plochu čelnej steny rovnomerne rozloženému zaťaženiu 0,4 P alebo takému inému zaťaženiu, pre ktoré je kontejner konštruovaný. Predpísané vnútorné zaťaženie sa musí použiť takto: Obe čelné steny kontejnera sa musia skúšať okrem prípadu, keď sú čelné steny rovnaké a stačí skúška jednej z nich. Čelné steny kontejnerov, pri ktorých sa neotvára bočná stena alebo nemajú bočné dvere, môžu sa skúšať osobitne alebo súčasne. Čelné steny kontejnerov, ktoré majú otvorené bočné steny alebo bočné dvere, musia sa skúšať osobitne a reakcia na sily pôsobiace na čelné steny sa musí týkať len konštrukcie spodku kontejnera.
Sily pôsobiace zvonku
žiadne
                                                                                                                      7. BOČNÉ STENY
Bočné steny musia zniesť zaťaženie rovnajúce sa aspoň 0,6 násobku maximálneho prípustného užitočného zaťaženia. Ak však sú bočné steny konštruované tak, aby zniesli zaťaženie nižšie alebo vyššie než je 0,6 násobok max. prípustného užitočného zaťaženia, vyznačí sa koeficient pevnosti na schvaľovacom štítku KBK podľa pravidla 1 Prílohy I.
Vnútorné zaťaženie
Také, aby podrobilo vnútornú plochu bočnej steny rovnomerne rozloženému zaťaženiu 0,6 P alebo takému inému zaťaženiu, pre ktoré môže byť kontejner konštruovaný. Predpísané vnútorné zaťaženie sa musí použiť takto: Obe bočné steny kontejnera sa musia skúšať osobitne (okrem prípadov, keď sú bočné steny rovnaké a stačí skúška jednej z nich), pričom sa prihliada len na reakciu rohových prvkov alebo zodpovedajúcich rohových zariadení na vnútorné zaťaženie. Otvorené kontejnery sa musia skúšať v podmienkach, pre ktoré sú konštruované, napr. časti sklopnej strechy sa musia nachádzať v pracovnej polohe.
Sily pôsobiace zvonku
žiadne

ÚPRAVY Z ROKU 1981 K PRÍLOHE I MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI KONTEJNEROV (KBK)

(Publikácia č. 74.10.R)

KAPITOLA I

Pravidlo 2

Záhlavie pravidla 2 zmeniť takto: „Údržba a kontrola“.

V bode 3, riadky 6-7 vypustiť slová „Údržby kontejnerov v bezpečnom stave“ a namiesto nich zaradiť slovo „kontroly“.

Na konci bodu 4 doplniť tento text:

„Akékoľvek požiadavky týkajúce sa uvedenia dátumu prvej kontroly nových kontejnerov alebo dátumu ďalšej kontroly nových kontejnerov uvedených v pravidle 10 a takisto existujúcich kontejnerov nemožno prechodne do 1.januára 1987 uplatňovať. Ale Správa môže pri kontejneroch svojich (národných) majiteľov uplatňovať prísnejšie požiadavky.“

Na konci bodu 5 doplniť tento text:

„Ale v prípade, keď majiteľ trvale žije alebo má svoju kanceláriu v štáte, ktorého vláda dosiaľ neprijala opatrenie na predpis alebo schválenie procedúry kontroly, a než budú tieto opatrenia prijaté, môže využiť procedúru predpísanú alebo schválenú Správou zmluvnej strany, ktorá je ochotná vystupovať ako “zainteresovaná zmluvná strana„. Majiteľ je povinný dodržiavať podmienky používania tejto procedúry ustanovenej danou Správou.“

KAPITOLA IV

Záhlavie zmeniť takto: „PRAVIDLÁ SCHVAĽOVANIA EXISTUJÚCICH KONTEJNEROV A NOVÝCH KONTEJNEROV NESCHVÁLENÝCH PRI VÝROBE“.

Pravidlo 9

Na konci bodu 1 doplniť:

„Kontrola daného kontejnera a upevnenie schvaľovacieho štítku KBK sa musí vykonať najneskôr do 1.januára 1985“.

Zaradiť nové pravidlo 10 s týmto obsahom:

„Pravidlo 10

Schvaľovanie nových kontejnerov neschválených pri výrobe

Pokiaľ majiteľ nového kontejnera neschváleného pri výrobe predloží Správe do 6.septembra alebo pred týmto dátumom túto informáciu:

a) dátum a miesto výroby;

b) identifikačné číslo kontejnera pridelené výrobným závodom v prípade existencie tohto čísla;

c) maximálnu prevádzkovú brutto hmotnosť;

d) osvedčenie o tom, že kontejner bol vyrobený v súlade s typom konštrukcie vyskúšaným a uznaným za vyhovujúci technickým podmienkam uvedeným v prílohe II; osvedčenie musí byť uznané Správou;

e) prípustná stohovacia hmotnosť pri 1,8 g (kilogramy a anglické libry); a

f) ďalšie údaje potrebné pre schvaľovací štítok KBK

Správa môže po kontrole kontejner schváliť bez ohľadu na ustanovenia kapitoly II. O schválení je majiteľ upovedomený písomne a toto oznámenie ho oprávňuje upevniť po kontrole na kontejner schvaľovací štítok KBK v súlade s pravidlom 2. Kontrola kontejnera a upevnenie schvaľovacieho štítku KBK musí prebehnúť najneskôr do 1.januára 1985.“

ZMENY Z ROKU 1983 K MEDZINÁRODNÉMU DOHOVORU Z ROKU 1972 O BEZPEČNOSTI KONTEJNEROV (KBK)

(Publikácia č. 280 74.10.R)

1. Označovanie maximálnej brutto hmotnosti kontejnerov

Príloha I., predpis 1, odsek 1

Schvaľovací štítok KBK

Prečíslovať terajší odsek 1 ako odsek 1(a) a pripojiť nasledujúce nové ustanovenia:

„b) Každé označenie maximálnej brutto hmotnosti uvedené na kontejneri, ktorého stavba sa začala 1.januára 1984 alebo po tomto dátume, musí zodpovedať informáciám o maximálnej brutto hmotnosti, ktoré sú uvedené za týmto účelom na schvaľovacom štítku KBK.

c) Každé označenie maximálnej brutto hmotnosti uvedené na kontejneri, ktorého stavba sa začala pred 1.januárom 1984, sa musí uviesť do súladu s informáciami o maximálnej brutto hmotnosti, ktoré sú za týmto účelom uvedené na schvaľovacom štítku KBK, nie neskôr ako 1.januára 1989.“

2. Označenie pre manipuláciu s prázdnymi kontejnermi

Príloha II - konštrukcia - Zrušiť odsek 3

3. Skúška stohovania nádržkových kontejnerov

Príloha II, skúška č. 2 (stohovanie)

V rubrike nazvanej „Vnútorné zaťaženie“ a po slovách „...rovnalo 8 R“ pripojiť novú nasledujúcu vetu: „Nádržkové kontejnery sa môžu skúšať prázdne.“

4. Skúška odolnosti v pozdĺžnom smere nádržkových kontejnerov

(statická skúška)

Príloha II, skúška č. 5

V rubrike nazvanej „Vnútorné zaťaženie“ po slovách „...maximálna brutto prevádzková hmotnosť (R)“ pripojiť novú vetu „Pri nádržkovom kontejneri musí byť dodatkové loženie v prípade, že hmotnosť vnútorného loženia kontejnera plus vlastná hmotnosť je nižšia než maximálna brutto hmotnosť (R)."

5. Schválený program priebežných skúšok

Príloha I, Pravidlo 2

Nahradiť terajšie odseky 2, 3 a 4 nasledujúcimi ustanoveniami:

„2

(a) Vlastník schváleného kontejnera musí prezrieť alebo nechať prezrieť kontejner podľa postupu predpísaného alebo schváleného zainteresovanou zmluvnou stranou v intervaloch zlučiteľných s prevádzkovými podmienkami.

(b) Dátum (mesiac a rok), pred ktorým sa musí nový kontejner prezrieť prvý raz, musí byť uvedený na schvaľovacom štítku KBK.

(c) Dátum (mesiac a rok) ... (text terajšieho odseku 3).

(d) (Text terajšieho odseku 4 okrem údaja „24 mesiacov“, ktorý by sa mal nahradiť údajom „30 mesiacov“).

3

(a) Ako alternatíva k ustanoveniam odseku 2, zainteresovaná zmluvná strana môže schváliť program priebežných skúšok, ak je presvedčená na základe dôkazov predložených vlastníkom, že taký program dovolí zaistiť úroveň bezpečnosti, ktorá nie je nižšia než úroveň predpokladaná v uvedenom odseku 2.

(b) Aby sa mohlo uviesť, že kontejner je v prevádzke v rámci programu priebežných skúšok, musí byť na kontejneri značka „ACEP“ a názov zmluvnej strany, ktorá schválila program, a to buď na schvaľovacom štítku KBK, alebo v jeho najbližšom okolí.

(c) Všetky skúšky vykonávané v rámci takého programu, musia určiť, či má kontejner nejaké závady, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre kohokoľvek. Tieto skúšky sa musia vykonať zakaždým, keď sa na kontejneri vykonajú bežné a generálne opravy alebo na začiatku a na konci nájomných období; v každom prípade sa musia vykonávať raz za 30 mesiacov.

(d) Prechodne až do 1.januára 1987 je odložené používanie všetkých ustanovení, podľa ktorých sa musia upevniť značka uvádzajúca, že kontejner je v prevádzke v rámci schváleného programu predbežných skúšok. Ktorákoľvek Správa však môže vydať prísnejšie ustanovenia pre kontejnery patriace vlastníkom, ktorí podliehajú vnútroštátnemu právnemu poriadku."

Prečíslovať terajší odsek 5, ktorý sa stáva odsekom 4.

Poznámky pod čiarou

+) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

*) IMO od roku 1982.