Vyhláška č. 17/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 166/1980 Zb.

Čiastka 4/1986
Platnosť od 14.03.1986 do31.12.1988
Účinnosť od 01.04.1986 do31.12.1988
Zrušený 231/1988 Zb.

17

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 13. februára 1986,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 166/1980 Zb.

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 166/1980 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 a v ods. 2 písm. c) sa suma „600 Kčs“ nahrádza sumou „1000,- Kčs“.

2. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

3. V § 5 sa dopĺňajú odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Československý zastupiteľský úrad môže prijať platenie poplatku aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo; táto mena však musí byť uvedená v kurzovom lístku Štátnej banky československej v oddieli „Valuty".

(4) Prepočet československých korún na zahraničnú menu a naopak sa vykonáva kurzom príslušnej meny podľa kurzového lístka Štátnej banky československej platného v čase vyrubenia poplatku.“.

4. § 6 včítane nadpisu sa vypúšťa.

5. § 7 včítane nadpisu znie:

㤠7

Oslobodenie

(1) Od poplatkov sú okrem orgánov oslobodených podľa § 10 ods. 1 zákona a oslobodení uvedených v položkách sadzobníka ďalej oslobodení diplomatickí zástupcovia a konzuli z povolania poverení v Československej socialistickej republike a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú diplomatické výsady a imunity za predpokladu, že nie sú československými štátnymi občanmi a je zaručená vzájomnosť.1)

(2) Okrem úkonov oslobodených v jednotlivých položkách sadzobníkov sú ďalej oslobodené úkony:

a) na vykonávanie predpisov o nemocenskom poistení (zabezpečení v chorobe), sociálnom zabezpečení, poskytovaní zdravotníckych služieb, poskytovaní starostlivosti o pracovné sily, rodinu a matku a dieťa,

b) na vykonávanie predpisov o obrane štátu,

c) na založenie jednotných roľníckych družstiev alebo na zlúčenie doterajších jednotných roľníckych družstiev,

d) súvisiace s vykonávaním pozemkových úprav alebo so zaokrúhľovaním pozemkov,

e) potrebné pri zakladaní a vedení evidencie nehnuteľností,

f) súvisiace s odplatnými alebo bezodplatnými prevodmi nehnuteľností alebo s bezodplatnými prevodmi hnuteľného majetku z osobného alebo súkromného vlastníctva občanov do socialistického vlastníctva,

g) v konaní o prihláške vynálezu so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia alebo úkony v konaní o prihláške priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie osvedčenia na priemyselný vzor,

h) v konaní o vynáleze, na ktorý sa udelilo autorské osvedčenie, alebo úkony v konaní o priemyselnom vzore, na ktorý sa udelilo osvedčenie.

6. § 8 včítane nadpisu znie:

㤠8

Vrátenie poplatku

(1) Správny orgán, ktorý poplatok vyrubil alebo vybral, rozhodne o vrátení zaplateného poplatku v plnej výške, ak k vykonaniu úkonu alebo k vecnému prejednaniu nedošlo bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, že by bol poplatník na to povinný.

(2) Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil na poplatku viac, než bol povinný, alebo o ktorú sa zaplatený poplatok dodatočne znížil alebo odpustil.

(3) Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne na žiadosť poplatníka, či a aká časť zaplateného poplatku sa vráti, ak nedošlo vinou poplatníka k vykonaniu úkonu, za ktorý poplatok zaplatil. Správny orgán môže vrátiť najviac 65% zo sumy zaplatenej na poplatku. Vrátené sumy sa zaokrúhľujú na celé koruny dole. Poplatok sa nevráti, ak neprevyšuje sumu 30,- Kčs.

(4) O vrátení poplatku (preplatku) nemožno rozhodovať po uplynutí troch rokov od začiatku kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa poplatok zaplatil.".


Čl. II

V sadzobníkoch I a II sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1986.


Minister financií ČSSR:

Ing. Žák v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.


Príloha vyhlášky č. 17/1986 Zb.

Zmeny a doplnky sadzobníkov I a II

1. V položke 19 sa písmeno b) vypúšťa.

2. V položke 37 písmeno a) bod 1 sa horná hranica sadzby „Kč 2000,-" nahrádza sadzbou „Kčs 3000,-".

3. V bode 1 splnomocnenia k položke 37 sa slová „§ 136 až 151 vyhlášky č. 123/1976 Zb." nahrádzajú slovami „§ 37 až 41 vyhlášky č. 73/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb".

4. V bode 2 splnomocnenia k položke 37 sa slovo „dvojnásobku" nahrádza slovom „trojnásobku".

5. Poznámky k položke 37 sa dopĺňajú o poznámky pod bodmi 3 a 4, ktoré znejú:

3. Výšku poplatku v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí správny orgán najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu so súhlasom príslušného ministerstva financií.

4. Povolenie sa odovzdá (doručí) až po zaplatení poplatku podľa tejto položky.".

6. Položka 39 znie:

„Povolenie na zvláštne užívanie diaľníc, ciest a miestnych komunikácií pri prepravách nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a na používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitnými predpismi

a) pri doprave v obvode jedného okresu Kčs 200,- až 2 000,-

b) pri doprave presahujúcej územie jedného okresu Kčs 600,- až 6 000,-

c) pri medzinárodnej doprave a v rámci medzinárodnej dopravy Kčs 1000, až 120 000,-

Oslobodenie:

Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými prácami.

Splnomocnenie:

1. Správny orgán môže poplatok podľa písmena c) tejto položky znížiť alebo od jeho vybratia upustiť na základe vzájomnosti. V odôvodnených prípadoch najmä z hľadiska zabezpečenia zásad prepravnej politiky môže hornú hranicu sadzby poplatku zvýšiť až na dvojnásobok.

2. Za dodatočne vydávané povolenie môže správny orgán zvýšiť hornú hranicu sadzby poplatku až na dvojnásobok.

Poznámky:

1. Výšku poplatkov v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí Federálne ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnútra ČSR a Ministerstvo vnútra SSR najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu so súhlasom príslušného ministerstva financií.

2. Povoleniami podľa tejto položky sa rozumejú povolenia podľa § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

3. Povolenie sa odovzdá (doručí) až po zaplatení poplatku podľa tejto položky, s výnimkou dodatočne vydávaných povolení.".

7. Položka 63 znie:

a) Vydanie povolenia na neobchodný vývoz vecí 3 % až 150 % najmenej Kčs 20,-

b) Predĺženie platnosti povolenia na neobchodný vývoz Kčs 20,-

c) Predĺženie platnosti colného dokladu Kčs 10,- až 100,-

d) Overenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány Kčs 10,- až 100,-

Oslobodenie:

Od poplatku podľa písmena a) a b) tejto položky sú oslobodené medzinárodné organizácie so sídlom v ČSSR a Československý Červený kríž, ak ide o neobchodný vývoz vecí v rámci ich činnosti.

Splnomocnenie:

Správny orgán môže poplatok podľa písmena a) tejto položky znížiť alebo od jeho vybratia upustiť na základe vzájomnosti.

Poznámky:

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa platí najneskoršie pri vývoze tovaru.

2. Výšku poplatku v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí správny orgán najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu so súhlasom príslušného ministerstva financií.".

8. Za položku 63 A sa vkladá položka 63B, ktorá znie:

„Položka 63 B:

Povolenia udeľované podľa zákona o devízovom hospodárstve 3 % až 150 % najmenej Kčs 20,-

Splnomocnenie:

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo od jeho vybratia upustiť na základe vzájomnosti.

Poznámky:

1. Výšku poplatku v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí správny orgán najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu so súhlasom príslušného ministerstva financií.

2. Poplatok podľa tejto položky vyberá správny orgán len za povolenia v neobchodnej oblasti,1) pokiaľ sa udeľujú výhradne v záujme žiadateľa.

9. Položka 66 znie:

„Vydanie povolenia občanom na vykonávanie služieb, na predaj tovaru alebo na inú činnosť Kčs 20,- až 500,-

Splnomocnenie:

Ak správny orgán vydáva povolenie dodatočne (po začatí tejto činnosti bez povolenia), zvyšuje sa sadzba poplatku na dvojnásobok.“.

10. Položka 67 znie:

a) Vydanie alebo predĺženie povolenia

- na zriadenie obchodného zastupiteľstva zahraničným osobám2) Kčs 1000,- až 10 000,-

- na zahraničnoobchodnú činnosť Kčs 1000,- až 10 000,-

- na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb Kčs 1000,- až 10 000,-

b) Vydanie súhlasu so začatím konania o obsahu licenčnej zmluvy Kčs 50,- až 500,-

c) Vydanie povolenia na uzavretie licenčnej zmluvy Kčs 1000,- až 10 000,-

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené československé socialistické organizácie.

Splnomocnenie:

Podľa zásad vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo ho znížiť. V odôvodnených prípadoch môže správny orgán zvýšiť hornú hranicu sadzby poplatkov podľa tejto položky až na dvojnásobok.

Poznámky:

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky je splatný pred registráciou povolenia.

2. Výšku poplatku v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí správny orgán najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu so súhlasom príslušného ministerstva financií.“.

11. Sadzobník II oddiel A znie:

„Oddiel A

Konzulárne poplatky

Splnomocnenie pre oddiel A

Správne orgány vyrubujúce a vyberajúce poplatky podľa tejto časti sadzobníka môžu ustanovenú sadzbu poplatku znížiť alebo upustiť od vybratia poplatku z dôvodu vzájomnosti, z dôvodu všeobecného záujmu alebo vo vzťahu k devízovému tuzemcovi.

Poznámky pre oddiel A

1. Poplatky podľa tejto časti sadzobníka vyrubujú a vyberajú Federálne ministerstvo zahraničných vecí, československé zastupiteľské úrady a ďalšie správne orgány, ak tak ustanovujú jednotlivé položky.

2. Československé zastupiteľské úrady a Federálne ministerstvo zahraničných vecí môžu podľa splnomocnenia pre túto časť postupovať a pri vyrubovaní a vyberaní poplatkov podľa položiek sadzobníka I.

3. Výšku poplatku v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí správny orgán najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu so súhlasom príslušného ministerstva financií.

Položka 1:

Udelenie československého víza alebo predĺženie jeho platnosti Kčs 30,- až 1500,-

Oslobodenie:

Od poplatku sú oslobodené víza udeľované

- do diplomatických, služobných a osobitných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť,

- významným osobám,

- deťom do 15 rokov,

- štátnym príslušníkom rozvojových štátov Ázie, Afriky, Strednej a Južnej Ameriky, ktorí do ČSSR prichádzajú na pozvanie Ústrednej rady odborov.

Poznámky:

1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky aj za povolenie na cestu do ČSSR.

2. Poplatok podľa tejto položky vyberajú tiež útvary pasov a víz Zborov národnej bezpečnosti a orgány pasovej kontroly.

3. Poplatok podľa tejto položky je splatný bez vyrubenia pred vykonaním úkonu.

Položka 2:

Vykonanie uzavretia manželstva československým zastupiteľským úradom Kčs 300,- až 1500,-

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení československí štátni občania zdržujúci sa služobne v zahraničí.

Položka 3:

Podanie žiadosti na československom zastupiteľskom úrade Kčs 5,- až 1000,-

Poznámka:

Podľa tejto položky sa nepostupuje, ak sa za požadovaný úkon vyrubuje a vyberá poplatok podľa inej položky tohto oddielu alebo podľa položiek v sadzobníku I.

Položka 4:

Vybratie pohľadávky, renty a pod. s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia, úkony v konaní o dedičstve (včítane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhania a doručenia dedičstva) z vybratej sumy (ceny) alebo z hodnoty dedičstva 2 % najmenej Kčs 30,-

Poznámky:

1. Pokiaľ sa k žiadosti veriteľa (príjemcu) alebo dediča vykonáva iba úkon na zabezpečenie pohľadávky, renty alebo dedičstva, vyrubí sa poplatok podľa položky 3 tohto oddielu.

2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyrubuje z hodnoty dedičstva nezníženej o honorár právneho zástupcu.

Položka 5:

Úradná úschova

- peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov zo sumy alebo ceny predmetu za každý rok 1% najmenej Kčs 100,-

- listín alebo spisov za každý rok Kčs 10,- až 100,-

Položka 6:

Spísanie písomností o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov, plnomocenstiev a pod. Kčs 25,- až 500,-

Poznámka:

Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a ďalších tlačív, ktoré slúžia na úradnú potrebu alebo na potrebu československého zastupiteľského úradu.

Položka 7:

Vidovanie listín bez overovania Kčs 30,- až 100,-

Položka 8:

Overenie

- podpisu na listine i na jej rovnopise za každý podpis Kčs 30,- až 100,-

- úradných pečiatok a úradných podpisov (superlegalizácia) Kčs 40,- až 500,-

Položka 9:

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) včítane overenia Kčs 40,- až 120,-

b) Overenie správnosti odpisu (fotokópie) predloženého stránkou Kčs 10,- až 100,-

c) Overenie správnosti prekladu predloženého stránkou Kčs 20,- až 100,-

Položka 10:

a) Vystavenie a doručenie matričného dokladu Kčs 20,- až 500,-

b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho overenie Kčs 30,- až 120,-

Položka 11:

Vyhotovenie prekladu spisového materiálu

I. do českého alebo slovenského jazyka za každú i začatú stranu Kčs 40,- až 100,-

II. z českého alebo slovenského jazyka za každú i začatú stranu Kčs 50,- až 120,-

III. z jedného cudzieho jazyka do druhého za každú i začatú stranu Kčs 100,- až 200,-

IV. z čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov za každý slovný znak Kčs 3,-

V. do čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov za každý slovný znak Kčs 5,-

Položka 12:

Vystavenie a doručenie archívnej rešerše Kčs 20,- až 2000,-

Položka 13:

Vydanie povolenia na prevoz alebo na dovoz každej zbrane alebo jej hlavnej časti alebo streliva Kčs 40,- až 100,-

Oslobodenie:

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do ČSSR na pozvanie alebo so súhlasom ústredných straníckych alebo štátnych orgánov alebo sú hosťami Českého alebo Slovenského poľovníckeho zväzu, ak bolo pozvanie týchto hostí schválené príslušnými ministerstvami. Od poplatku sú ďalej oslobodené osoby, ktoré sa zúčastňujú medzinárodných akcií plánovaných ÚV ČSZTV v športovej streľbe.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na zbrane získané ako ceny v streleckých alebo podobných súťažiach.“.

12. Oddiel C znie:

„Oddiel C

Splnomocnenie pre oddiel C

Úrad pre normalizáciu a meranie môže zvýšiť poplatok až na dvojnásobok v prípadoch, keď sa o povolenie požiadalo oneskorene.

Položka 23:

Povolenie dovozu meradla Kčs 200,-

Položka 24:

Povolenie úradného overenia meradla v cudzine Kčs 200,-“.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.".

2) § 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.