Nariadenie vlády č. 79/1986 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami

Čiastka 25/1986
Platnosť od 19.12.1986 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1987 do31.12.1989
Zrušený 156/1989 Zb.

79

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 17. novembra 1986

o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu:


§ 1

Predmet a subjekty dodatkového odvodu

(1) Toto nariadenie upravuje dodatkový odvod za prekročenie na kalendárny rok rozpísaných záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov1) (ďalej len „prekročenie limitov“) automobilového benzínu a motorovej a vykurovacej nafty (ďalej len „ropné výrobky“).

(2) Dodatkovému odvodu za prekročenie limitov automobilového benzínu podliehajú ústredné orgány Slovenskej socialistickej republiky a národné výbory a nimi riadené rozpočtové a príspevkové organizácie (ďalej len „organizácie“).

(3) Dodatkovému odvodu za prekročenie limitov motorovej a vykurovacej nafty podliehajú z organizácií uvedených v odseku 2 organizácie,

a) ktoré sú držiteľmi fondov,1)

b) ak ich riadiace ústredné orgány (krajské národné výbory) sú držiteľmi fondov.1)

§ 2

Základ a sadzba dodatkového odvodu

(1) Základom dodatkového odvodu za prekročenie limitov ropných výrobkov (ďalej len „dodatkový odvod“) je prekročenie limitov ropných výrobkov vyjadrené v litroch.

(2) Sadzba dodatkového odvodu je pri

a) automobilovom benzíne za liter Kčs 25,50

b) motorovej a vykurovacej nafte za liter Kčs 16,50.

(3) Prekročenie limitov motorovej a vykurovacej nafty možno v tej istej organizácii vyrovnať úsporou limitu automobilového benzínu v rovnakej hmotnosti a naopak.

§ 3

Zdroj úhrady dodatkového odvodu

(1) Rozpočtové organizácie vrátane ústredných orgánov Slovenskej socialistickej republiky a národných výborov hradia dodatkový odvod z rozpočtových výdavkov na príslušné ropné výrobky v roku nasledujúcom po roku, v ktorom prekročili limit.

(2) Príspevkové organizácie hradia dodatkový odvod na vrub príspevku roku nasledujúceho po roku, v ktorom prekročili limit, a ak vykonávajú odvod do štátneho rozpočtu alebo rozpočtu národného výboru,2) hradia dodatkový odvod z materiálových výdavkov roku nasledujúceho po roku, v ktorom prekročili limit.

§ 4

Výpočet a splatnosť dodatkového odvodu

(1) Dodatkový odvod vypočíta organizácia v štatistickom výkaze,3) ktorý predloží príslušnej finančnej správe4) najneskôr v lehote splatnosti dodatkového odvodu.

(2) Dodatkový odvod sa zaokrúhľuje na celé stovky Kčs dolu.

(3) Dodatkový odvod je splatný najneskôr do 15. februára po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom došlo k prekročeniu limitov ropných výrobkov.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 5

Za prekročenie limitov ľahkých vykurovacích olejov, ťažkých vykurovacích olejov, nízko sírneho oleja, automobilového benzínu a motorovej a vykurovacej nafty sa v kalendárnom roku 1986 a v rokoch predchádzajúcich uplatní voči organizáciám postih podľa doterajších predpisov.

§ 6

Zrušuje sa nariadenie vlády SSR č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v znení nariadenia vlády SSR č. 178/1982 Zb.

§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.


Prof. JUDr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

2) § 6 ods. 2 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

3) Smernice Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek odberateľsko-dodávateľské a výrobno-spotrebné vzťahy „13/1 ODV" (registrované v čiastke 1/1986 Zb.).

4) § 2 a 3 zákona SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach.