Vyhláška č. 28/1986 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve

(v znení č. 103/1990 Zb.)

Čiastka 7/1986
Platnosť od 25.04.1986 do31.12.1990
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1990
Zrušený 527/1990 Zb.

28

VYHLÁŠKA

Úradu pre vynálezy a objavy

z 10. marca 1986

o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve

Úrad pre vynálezy a objavy podľa § 155 ods. 1 písm. b) zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch (ďalej len „zákon“) po dohode s Federálnym ministerstvom financií a so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

Správa vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov

Prvý oddiel

Správa vynálezov a priemyselných vzorov

§ 1

(1) Vynález a priemyselný vzor, ktorý autor alebo niektorý zo spoluautorov utvoril pri plnení úloh z pracovného pomeru, členského alebo iného obdobného vzťahu k štátnej organizácii alebo v priamej súvislosti s ich plnením (ďalej len „v pracovnom pomere“) alebo za jej hmotnej podpory spravuje táto organizácia; priemyselný vzor, ktorý autor alebo niektorý zo spoluautorov utvoril na základe zmluvy so štátnou organizáciou, spravuje organizácia, s ktorou bola zmluva uzavretá. Túto skutočnosť organizácia potvrdí na prihláške vynálezu alebo priemyselného vzoru.

(2) Spravovať vynález a priemyselný vzor utvorený autorom alebo niektorým zo spoluautorov v pracovnom pomere s niekoľkými štátnymi organizáciami alebo za hmotnej podpory niekoľkých štátnych organizácií a spravovať priemyselný vzor utvorený autorom alebo niektorým zo spoluautorov na základe zmluvy s niekoľkými štátnymi organizáciami je príslušná tá štátna organizácia, ktorá je riešiteľom úlohy, pri riešení ktorej bol vynález alebo priemyselný vzor utvorený, alebo tá štátna organizácia, na ktorej sa organizácie zúčastnené na riešení úlohy vopred dohodli. Príslušnosť spravovať potvrdí organizácia na prihláške vynálezu alebo priemyselného vzoru. Ak nedôjde k dohode, túto štátnu organizáciu ustanoví príslušný ústredný orgán a upovedomí o tom Úrad pre vynálezy a objavy (ďalej len „Úrad“).

(3) Ostatné vynálezy, na ktoré bolo udelené autorské osvedčenie, a priemyselné vzory, na ktoré bolo udelené osvedčenie, okrem vynálezov a priemyselných vzorov utvorených v pracovnom pomere k družstevnej, spoločenskej alebo inej socialistickej organizácii alebo za hmotnej podpory týchto organizácií a priemyselných vzorov utvorených na základe zmluvy s družstevnými, spoločenskými alebo inými socialistickými organizáciami spravuje štátna organizácia, ktorú určil Úrad na návrh príslušného ústredného orgánu. Vynález alebo priemyselný vzor, ktorého predmet sa dotýka činností zabezpečovaných výlučne družstevnou, spoločenskou alebo inou socialistickou organizáciou, spravuje Úrad, ktorý môže tieto organizácie poveriť výkonom všetkých alebo niektorých práv alebo povinností vyplývajúcich zo správy.

§ 2

(1) Štátna organizácia, ktorá spravuje vynález alebo priemyselný vzor, nakladá s ním v súlade so záujmami štátu a národného hospodárstva a zabezpečuje oprávnené záujmy autora. V rámci povinností ustanovených zákonom je povinná najmä:

a) zabezpečovať plánovité všestranné a urýchlené využívanie spravovaných vynálezov alebo priemyselných vzorov a na ten účel uskutočňuje ich technicko-ekonomické vyhodnotenie a včasný prieskum možností využitia v národnom hospodárstve, o výsledku ktorého informuje Úrad. Na základe výsledku tohto prieskumu prijíma opatrenia na zaradenie vynálezov alebo priemyselných vzorov do vecne príslušných plánov a na ich rozšírenie do ďalších organizácií;

b) zabezpečovať v spolupráci s autorom v potrebnom rozsahu ochranu vynálezu alebo priemyselného vzoru v Československej socialistickej republike, zastupovať autora na jeho žiadosť na Úrade a oznamovať mu všetky skutočnosti rozhodné pre právnu ochranu, vznik a prevod správy a využitie vynálezu alebo priemyselného vzoru a oboznamovať ho so všetkými skutočnosťami rozhodnými pre vznik a výšku nároku na odmenu;

c) starať sa v spolupráci s príslušnými orgánmi a organizáciami v potrebnom rozsahu o ochranu a uplatnenie vynálezu alebo priemyselného vzoru v zahraničí, najmä v rámci hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce;

d) evidovať spravované vynálezy a priemyselné vzory, zhromažďovať a uchovávať nevyhnutné ich sa týkajúce dokumentačné materiály.

(2) Na splnenie povinností uvedených v predchádzajúcom odseku je správca vynálezu alebo priemyselného vzoru oprávnený požadovať spoluprácu autora a príslušných organizácií.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane aj pre Úrad, pokiaľ vykonáva správu vynálezov a priemyselných vzorov (§ 50 ods. 1 a § 102 ods. 1 zákona).

(4) Družstevné, spoločenské alebo iné socialistické organizácie poverené výkonom práv a povinností vyplývajúcich zo správy vykonávajú povinnosti a oprávnenia uvedené v odsekoch 1 a 2 v rozsahu ustanovenom Úradom.

(5) Pokiaľ vynález po uplynutí desiatich rokov od podania prihlášky a priemyselný vzor po uplynutí piatich rokov od podania prihlášky nie sú využívané a ich využitie preukázateľne neprichádza do úvahy, sú organizácie uvedené v odsekoch 1 a 4 povinné:

a) uchovávať k takému vynálezu alebo priemyselnému vzoru nevyhnutný dokumentačný materiál, ktorým je najmä autorské osvedčenie na vynález, osvedčenie na priemyselný vzor, doklady o uskutočnených prieskumoch možností hospodárskeho využitia vynálezu alebo priemyselného vzoru, doklady o odmenách a rozhodnutie o tom, že využitie vynálezu alebo priemyselného vzoru neprichádza do úvahy;

b) obnoviť plnenie povinností podľa odseku 1 na čas nevyhnutne potrebný, ak nastanú podmienky pre využitie takého vynálezu alebo priemyselného vzoru v národnom hospodárstve.

§ 3

(1) Štátna organizácia, ktorá sa udelením autorského osvedčenia na vynález alebo osvedčenia na priemyselný vzor stane správcom vynálezu alebo priemyselného vzoru uvedeného v § 1 ods. 1 a ods. 2 v prvej vete, a družstevná, spoločenská alebo iná socialistická organizácia poverená výkonom práv a povinností vyplývajúcich zo správy, je oprávnená a povinná už od podania prihlášky vynálezu alebo priemyselného vzoru robiť opatrenia uvedené v § 2 ods. 1 a 2, ktoré s prihliadnutím na stav konania o prihláške vynálezu alebo priemyselného vzoru a stupňa rozpracovania ich predmetu na využitie sú nevyhnutné na zabezpečenie ochrany a využitia vynálezu alebo priemyselného vzoru.

(2) Pokiaľ Úrad nepoverí výkonom práv alebo povinností vyplývajúcich zo správy družstevnú, spoločenskú alebo inú socialistickú organizáciu, platia ustanovenia odseku 1 primerane pre Úrad.

(3) Pri vynálezoch alebo priemyselných vzoroch, ktorých správcu na návrh príslušného ústredného orgánu určuje Úrad, upovedomí Úrad už po podaní prihlášky vynálezu alebo priemyselného vzoru, pokiaľ prihláška spĺňa ustanovené požiadavky, štátnu organizáciu, že po udelení autorského osvedčenia na vynález alebo osvedčenia na priemyselný vzor bude určená za správcu vynálezu alebo priemyselného vzoru. Súčasne s týmto upovedomením jej zašle jedno vyhotovenie prihlášky vynálezu alebo priemyselného vzoru s opisom a výkresmi. Pre tieto organizácie platí odo dňa, keď dostali upovedomenie Úradu, obdobne ustanovenie odseku 1. Úrad postupuje primerane, ak bude vynález alebo priemyselný vzor spravovať sám a výkonom práv a povinností zo správy poverí družstevnú, spoločenskú alebo inú socialistickú organizáciu.

§ 4

(1) Úrad vydáva správcovi rozhodnutie o správe v tých prípadoch, keď na návrh príslušného ústredného orgánu určil štátnu organizáciu za správcu vynálezu alebo priemyselného vzoru. V prípadoch, keď poveril družstevnú, spoločenskú alebo inú socialistickú organizáciu výkonom všetkých alebo niektorých práv alebo povinností vyplývajúcich zo správy vynálezu alebo priemyselného vzoru, vydáva jej o tom rozhodnutie.

(2) Vznik správy, názov a sídlo správcu vynálezu alebo priemyselného vzoru alebo poverenie družstevnej, spoločenskej a inej socialistickej organizácie výkonom práv a povinností vyplývajúcich zo správy zapíše Úrad do registra vynálezov alebo do registra priemyselných vzorov a zverejní vo vestníku.

(3) Úrad zašle správcovi jedno vyhotovenie opisu k autorskému osvedčeniu na vynález alebo osvedčeniu na priemyselný vzor.

Druhý oddiel

Správa zlepšovacích návrhov

§ 7

(1) Správa zlepšovacieho návrhu vzniká dňom kladného rozhodnutia o prihláške zlepšovacieho návrhu.1)

(2) Vznik správy zlepšovacieho návrhu sa zapisuje do denníka zlepšovacích návrhov.

§ 8

(1) Štátna organizácia, ktorá spravuje zlepšovací návrh, nakladá s ním v súlade so záujmami štátu a národného hospodárstva a zabezpečuje oprávnené záujmy autora. V rámci povinností ustanovených zákonom je povinná najmä:

a) zabezpečovať plánovité všestranné a urýchlené využívanie zlepšovacích návrhov v rámci organizácie, včas posudzovať možnosti ich využitia v ďalších organizáciách a na základe tohto posúdenia uskutočňovať opatrenia na rozšírenie vybraných zlepšovacích návrhov do ďalších organizácií;

b) zabezpečovať v spolupráci s príslušnými orgánmi prípadné uplatňovanie zlepšovacích návrhov v zahraničí pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce a informovať o tom autorov zlepšovacích návrhov;

c) evidovať spravované zlepšovacie návrhy, zhromažďovať a uchovávať nevyhnutné ich sa týkajúce dokumentačné materiály, oznamovať autorom všetky skutočnosti rozhodné pre právnu ochranu, správu a využitie zlepšovacieho návrhu a oboznamovať ich so všetkými skutočnosťami rozhodnými pre vznik a výšku nároku na odmenu.

(2) Pokiaľ pri zlepšovacom návrhu po uplynutí troch rokov od skončenia jeho využívania v národnom hospodárstve nebude jeho ďalšie využívanie prichádzať preukázateľne do úvahy, je organizácia uvedená v odseku 1 povinná k tomuto spravovanému zlepšovaciemu návrhu uchovávať iba jeho sa týkajúci dokumentačný materiál, ktorým je hlavne prihláška zlepšovacieho návrhu, dokumentácia súvisiaca s rozhodnutím o prihláške zlepšovacieho návrhu, doklady o prieskume možností hospodárskeho využitia zlepšovacieho návrhu a doklady o odmenách.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 2 a 3 platia obdobne aj pre správu zlepšovacích návrhov.

§ 9

(1) Štátna organizácia, ktorá sa podľa § 69 ods. 1 zákona stane správcom zlepšovacieho návrhu, je oprávnená a povinná už od podania prihlášky zlepšovacieho návrhu robiť opatrenia uvedené v § 8 s prihliadnutím na stav prerokovania prihlášky zlepšovacieho návrhu a na stupeň rozpracovania predmetu tejto prihlášky.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí primerane pre Úrad, pokiaľ ide o zlepšovacie návrhy, ktorých správa bude prislúchať Úradu. Úrad môže družstevnú, spoločenskú alebo inú socialistickú organizáciu, ktorú zamýšľa poveriť výkonom všetkých alebo niektorých práv alebo povinností vyplývajúcich zo správy, už po podaní prihlášky zlepšovacieho návrhu splnomocniť, aby robila opatrenia potrebné na zabezpečenie využitia a ochrany zlepšovacieho návrhu (§ 6 ods. 3 zákona).


TRETIA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 15

(1) Vynálezy urobené podľa § 2 ods. 3 zákona č. 34/1957 Zb. pôvodcom alebo niektorým zo spolu pôvodcov v súvislosti s jeho prácou v štátnej organizácii alebo za jej hmotnej podpory, na ktoré boli udelené patenty platné ku dňu účinnosti zákona (§ 150 ods. 1 zákona), spravuje po dobu ich platnosti ustanovenej § 4 zákona č. 34/1957 Zb. v súlade s predpismi o správe národného majetku4) a podľa § 50 ods. 1 zákona štátna organizácia, vo vzťahu ku ktorej boli tieto vynálezy za týchto podmienok utvorené.

(2) Vynálezy, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, pri ktorých právo na využitie prislúcha štátu podľa § 3 ods. 6 zákona č. 34/1957 Zb., na ktoré boli udelené patenty platné ku dňu účinnosti zákona (§ 150 ods. 1 zákona), spravuje po dobu ich platnosti ustanovenej § 4 zákona č. 34/1957 Zb. v súlade s predpismi o správe národného majetku4) a podľa § 50 zákona:

a) štátna organizácia, ktorá predo dňom účinnosti zákona č. 84/1972 Zb. tieto vynálezy využila alebo prihlásila do zahraničia alebo pre to urobila preukázateľné prípravy;

b) v ostatných prípadoch Úrad, ktorý primerane vykonáva práva a povinnosti správcu.

(3) Pri vynálezoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sa nepoužije ustanovenie § 4 tejto vyhlášky.

§ 16

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy č. 103/1972 Zb. o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve.

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1986.


Predseda:

Ing. Bělohlávek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 69 ods. 1 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.

2) § 19 vyhlášky Úradu pre vynálezy a objavy č. 27/1986 Zb. o odmieňaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

4) § 73a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.