Vyhláška č. 48/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti štátnej a miestnej správy

Čiastka 16/1986
Platnosť od 15.08.1986
Účinnosť od 07.04.1986

48

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 24. júna 1986

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti štátnej a miestnej správy

Dňa 11. septembra 1985 bola v Damašku podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti štátnej a miestnej správy. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9. dňom 7. apríla 1986.


České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti štátnej a miestnej správy

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky, vedené spoločnými záujmami a cieľom upevňovať svetový mier, priateľstvo a porozumenie medzi národmi a prajúc si posilniť priateľské vzťahy a ďalej prehĺbiť vzájomnú spoluprácu, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozširovať a prehlbovať vzájomnú spoluprácu v oblasti štátnej a miestnej správy.

Za tým účelom príslušné orgány oboch štátov si budú navzájom vymieňať a zasielať písomné materiály, publikácie, poznatky a skúsenosti z oblastí:

a) riadenia a štruktúry štátnej a miestnej správy,

b) rozvoja služieb pre obyvateľstvo v mestách i na vidieku,

c) tvorby a ochrany životného prostredia,

d) organizácie a zabezpečovania požiarnej ochrany.

Článok 2

Zmluvné strany budú formou vzájomných návštev odborných pracovníkov príslušných orgánov oboch štátov podporovať obojstrannú výmenu skúseností, konzultácie a štúdium metód práce v oblastiach uvedených v článku 1.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú usilovať o vzájomné zoznamovanie svojej verejnosti s úspechmi národov Československej socialistickej republiky a Sýrskej arabskej republiky dosahovanými v oblastiach tvoriacich predmet tejto Dohody.

Článok 4

Zmluvné strany budú vytvárať podmienky pre nadväzovanie družobných stykov medzi mestami svojich štátov.

Článok 5

Zmluvné strany poskytnú v rámci svojich vnútroštátnych predpisov štátnym občanom druhej zmluvnej strany, ktorí budú vyslaní podľa tejto Dohody, potrebné podmienky, aby mohli splniť svoje úlohy.

Štátni občania vysielajúceho štátu musia dodržiavať platné vnútroštátne predpisy prijímajúceho štátu.

Článok 6

Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať na určité obdobia vykonávacie protokoly spolupráce, ktoré budú zahŕňať dohodnuté akcie, ako aj finančné podmienky ich uskutočňovania.

Článok 7

Vykonávanie tejto Dohody budú zabezpečovať Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky v spolupráci s ďalšími príslušnými orgánmi štátnej správy Československej socialistickej republiky a Ministerstvo miestnej správy Sýrskej arabskej republiky.

Článok 8

Zmluvné strany môžu na základe vzájomného súhlasu v prípade potreby doplniť alebo pozmeniť ustanovenia jednotlivých článkov tejto Dohody.

Článok 9

Táto Dohoda podlieha schváleniu oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Táto Dohoda sa dojednáva na neobmedzenú dobu. Môže byť písomne vypovedaná každou zo zmluvných strán; v takom prípade stráca platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Dané v Damašku 11. septembra 1985 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, arabskom, francúzskom jazyku. V prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúce znenie vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Jung v. r.

Za vládu

Sýrskej arabskej republiky:

Harba v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.