Nariadenie vlády č. 38/1986 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany

(v znení č. 153/1989 Zb.)

Čiastka 12/1986
Platnosť od 06.06.1986 do31.03.1993
Účinnosť od 01.01.1990 do31.03.1993
Zrušený 56/1993 Z. z.

OBSAH

38

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 16. mája 1986

o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 81 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane:


§ 1

(1) Jednorazové mimoriadne odškodnenie patrí

a) príslušníkovi Zboru požiarnej ochrany, pracovníkovi závodného požiarneho útvaru, členovi dobrovoľného verejného požiarneho zboru, členovi dobrovoľného závodného požiarneho zboru a členovi požiarnej hliadky, ktorý pri zdolávaní požiaru, pri cvičení v jednotke požiarnej ochrany alebo pri záchranných prácach pri živelnej pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti1) alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh a

b) občanovi, ktorý pri osobnej pomoci, ktorú poskytol

1. pri zdolávaní požiaru alebo záchrane osôb alebo majetku pri požiari,

2. pri záchranných prácach pri živelnej pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti1) jednotke požiarnej ochrany na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo s ich vedomím alebo na výzvu národného výboru, utrpel poškodenie na zdraví, následkom ktorého sa stal osobou so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo čiastočne invalidným alebo invalidným (ďalej len „poškodený“).

(2) Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odseku 1 sa poskytuje vo výške od 5000 Kčs do 25 000 Kčs podľa stupňa poškodenia na zdraví a s prihliadnutím na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia, na podiel poškodeného pri zdolávaní požiaru alebo záchranných prácach, ako aj na osobné, rodinné a sociálne pomery poškodeného.

§ 2

(1) Ak poškodený následkom poškodenia na zdraví zomrel, patrí jednorazové mimoriadne odškodnenie jeho manželovi a dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský dôchodok; v prípadoch odôvodnených osobnými, rodinnými a sociálnymi pomermi možno jednorazové mimoriadne odškodnenie priznať aj jeho rodičom, prípadne ďalším osobám, ktoré boli na neho odkázané výživou.

(2) Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odseku 1 sa poskytuje

a) dieťaťu poškodeného vo výške 8 000 Kčs,

b) manželovi poškodeného vo výške 5 000 Kčs,

c) rodičom poškodeného v úhrnnej výške 5 000 Kčs,

d) ďalším osobám, ktoré boli na poškodeného odkázané výživou, do úhrnnej výšky 5 000 Kčs.

§ 3

Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa § 1 a 2 patrí okrem nárokov podľa predpisov o odškodňovaní pracovných úrazov.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1986.


Prof. JUDr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 92 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane.