Vyhláška č. 47/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky s vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 15/1986
Platnosť od 25.07.1986
Účinnosť od 09.07.1986
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom podpisu.

47

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. mája 1986

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied


Dňa 19. februára 1986 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Jordánskeho hášimovského kráľovstva, v snahe prehĺbiť spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied a rozšíriť a upevniť priateľské vzťahy medzi oboma krajinami, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti získané v organizácii a riadení zdravotníctva, najmä skúsenosti na úseku liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemiologickej služby, zdravotníckej výchovy a skúsenosti s používaním lekárskych nástrojov, prístrojov a liekov a budú skúmať možnosti spolupráce v oblasti farmaceutického priemyslu.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou týkajúcich sa otázok zdravotníctva a lekárskych vied, ktoré sa budú konať na ich území, a na žiadosť jednej zmluvnej strany zašle jej druhá zmluvná strana príslušné materiály z týchto akcií.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať a rozširovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi školami a inými zdravotníckymi inštitúciami a zariadeniami oboch krajín.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a filmov o zdravotníckej starostlivosti, ako aj informatívne materiály z oblasti zdravotníckej výchovy.

Článok 6

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán si budú za účelom spoločného boja proti prenosným chorobám vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb a zasielať si prehľady o epidemiologickej situácii vo svojich krajinách.

Článok 7

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti odbornej výchovy zdravotníckych pracovníkov tým, že:

1. na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana vysielať svojich odborníkov na školenie zdravotníckych pracovníkov alebo umožní zdravotníckym pracovníkom druhej zmluvnej strany školenie vo svojich zariadeniach;

2. budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na študijné pobyty alebo im umožnia postgraduálne štúdium v určitom špeciálnom odbore a štúdium určitých druhov chorôb;

3. budú podporovať výmenu pedagogických skúseností v oblasti zdravotníctva.

Článok 8

Zmluvné strany budú spolupracovať pri technickej pomoci v oblasti zdravotníctva tým, že budú na žiadosť jednej zmluvnej strany umožňovať vysielanie a prijímanie zdravotníckych pracovníkov druhej zmluvnej strany. Rozsah a podmienky včítane formy odmieňania budú dohodnuté v osobitných dojednaniach medzi príslušnými organizáciami oboch krajín.

Článok 9

1. Zmluvné strany budú umožňovať na žiadosť druhej zmluvnej strany ústavné liečenie vo svojich zdravotníckych zariadeniach chorých občanov druhej zmluvnej strany za podmienok dohodnutých v článku 11 ods. 3 tejto Dohody a určených v plánoch spolupráce dojednávaných podľa článku 10 tejto Dohody.

2. Každá zmluvná strana poskytne v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu nevyhnutnú lekársku starostlivosť občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území.

Článok 10

Zmluvné strany dojednajú na vykonávanie tejto Dohody na určité časové obdobia konkrétne plány spolupráce.

Článok 11

Náklady spojené s vykonávaním tejto Dohody sa budú uhrádzať podľa týchto zásad:

1. zoznamy lekárskej literatúry a filmov o zdravotníckej starostlivosti a informatívne materiály z oblasti zdravotníckej výchovy sa budú vymieňať bezplatne;

2. náklady spojené s vysielaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na územie druhej zmluvnej strany podľa článku 7 ods. 1 a 2 bude hradiť zmluvná strana, v prospech ktorej alebo na žiadosť ktorej boli tieto osoby vyslané;

3. náklady spojené s liečením podľa článku 9 ods. 1 bude hradiť zmluvná strana, ktorá chorých vysiela;

4. nevyhnutné liečenie pri akútnom ochorení alebo úraze občanov podľa článku 9 ods. 2 tejto Dohody sa bude poskytovať bezplatne.

Článok 12

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Článok 13

Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a bude sa predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie v lehote najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Táto Dohoda môže byť doplnená alebo zmenená výhradne s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.

Dané v Prahe 19. februára 1986 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Jaroslav Prokopec v. r.

Za vládu

Jordánskeho hášimovského kráľovstva:

Zaid Hamzeh v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.