Vyhláška č. 44/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu úmrtia Karla Hynka Máchu

Čiastka 14/1986
Platnosť od 11.07.1986 do29.09.2000
Účinnosť od 28.07.1984 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

44

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 2. júla 1986

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu úmrtia Karla Hynka Máchu

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 150. výročiu úmrtia básnika Karla Hynka Máchu sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 31 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je uprostred v hornej časti umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách štátneho znaku je v rozdelenom riadku označenie hodnoty „100 Kčs“.

(2) Na rube stokorunáka je portrét Karla Hynka Máchu. Jeho meno „KAREL HYNEK MÁCHA“ je v troch riadkoch vľavo, letopočty „1836“ a „1986“ v dvoch riadkoch vpravo.

(3) Autorom návrhu stokorunáka je Miloš Vavro, iniciálky jeho mena „V“ a „M“ sú umiestnené vpravo dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 28. júlom 1986.


Minister:

Ing. Žák v. r.


Príloha

Obrázok 01