Vyhláška č. 5/1986 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch

Čiastka 1/1986
Platnosť od 27.01.1986
Účinnosť od 27.01.1986

OBSAH

5

VYHLÁŠKA

Československej akadémie vied

zo 16. decembra 1985,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch

Československá akadémia vied podľa § 50 písm. a) zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov spolu so Slovenskou akadémiou vied po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré riadia vysoké školy, s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré riadia udeľovanie vedeckých hodností, a so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch sa mení a dopĺňa takto:

Príloha vyhlášky Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. znie:

„ODBORY VEDECKEJ VÝCHOVY1)

Fyzikálno-matematické vedy

11-01-9 Matematická logika

11-02-9 Algebra a teória čísel

11-03-9 Geometria a topológia

11-04-9 Matematická analýza

11-05-9 Približné a numerické metódy

11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika

11-07-9 Matematická informatika a teoretická kybernetika

11-21-9 Všeobecná fyzika a matematická fyzika

11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika

11-23-9 Kvantová elektronika a optika

11-24-9 Jadrová a subjadrová fyzika

11-25-9 Fyzika plazmy

11-40-9 Astronómia

11-41-9 Astrofyzika

11-45-9 Geofyzika

11-50-9 Geodézia (aj technické vedy)

11-55-9 Meteorológia a klimatológia

Geologické vedy

12-01-9 Geológia

12-02-9 Hydrogeológia

12-03-9 Inžinierska geológia

12-04-9 Ložisková geológia a užitá geofyzika (aj technické vedy)

12-05-9 Geochémia

12-10-9 Mineralógia a petrografia

12-20-9 Paleontológia

Geografické vedy

13-01-9 Fyzická geografia

13-02-9 Ekonomická geografia

13-03-9 Regionálna geografia

13-04-9 Kartografia (aj technické vedy)

Chemické vedy

14-01-9 Anorganická chémia

14-02-9 Organická chémia

14-03-9 Analytická chémia

14-04-9 Fyzikálna chémia

14-05-9 Makromolekulárna chémia

14-06-9 Chemická fyzika (aj fyzikálno-matematické vedy)

14-07-9 Jadrová chémia

14-08-9 Teória chemickej techniky

14-10-9 Biochémia (aj biologické vedy, lekárske vedy, veterinárne vedy)

Biologické vedy

15-01-9 Všeobecná biológia (aj lekárske vedy)

15-02-9 Molekulárna biológia

15-03-9 Genetika (aj lekárske vedy)

15-04-9 Fyziológia živočíchov

15-05-9 Fyziológia rastlín

15-06-9 Zoológia

15-07-9 Botanika

15-08-9 Hydrobiológia

15-09-9 Entomológia

15-10-9 Mikrobiológia

15-11-9 Virológia

15-12-9 Parazitológia

15-13-9 Mykológia

15-14-9 Onkológia (aj lekárske vedy)

15-15-9 Biofyzika (aj fyzikálno-matematické vedy, lekárske vedy)

15-16-9 Imunológia (aj lekárske vedy, veterinárne vedy)

15-20-9 Antropológia

15-21-9 Ekológia

Technické vedy

Baníctvo

21-01-9 Dobývanie ložísk

21-02-9 Banské meračstvo

21-03-9 Úpravníctvo

Hutníctvo

22-01-9 Hutníctvo kovov

22-02-9 Chemická metalurgia

22-04-9 Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov

Strojárstvo

23-01-9 Časti strojov a mechanizmov

23-02-9 Stavba dopravných strojov a zariadení

23-03-9 Stavba výrobných strojov a zariadení

23-04-9 Stavba energetických strojov a zariadení

23-05-9 Stavba jadrových zariadení

23-06-9 Presná mechanika

23-07-9 Strojárska technológia

23-08-9 Technika prostredia

23-09-9 Textilná technika

Elektrotechnika

26-01-9 Elektrotechnológia

26-02-9 Elektrické stroje a prístroje

26-04-9 Elektrická trakcia a elektrické pohony

26-06-9 Teoretická elektrotechnika

26-07-9 Rádioelektronika

26-08-9 Oznamovacia technika po vedeniach

26-09-9 Elektroakustika

26-10-9 Elektronika a vákuová technika

26-11-9 Mikroelektronika

26-12-9 Výkonové polovodičové systémy

26-15-9 Technická kybernetika

26-16-9 Meracia technika

26-17-9 Výpočtová technika

Chemická technológia

27-06-9 Technológia silikátov

28-01-9 Anorganická technológia

28-02-9 Organická technológia

28-03-9 Technológia makromolekulárnych látok

28-04-9 Technológia palív (nejadrových)

28-05-9 Technológia vody

29-01-9 Chémia a technológia požívatín

29-02-9 Kvasná chémia a technológia

Stavebníctvo

33-01-9 Technológia dreva

35-01-9 Architektúra

35-02-9 Urbanizmus

36-01-9 Teória a konštrukcia pozemných stavieb

36-02-9 Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb

36-03-9 Technológia stavieb

36-04-9 Hydrotechnika

36-05-9 Zdravotníckotechnické stavby

Ostatné technické obory

37-01-9 Dopravná technika a technológia

39-01-9 Mechanika pevných a poddajných telies a prostredí

39-02-9 Termomechanika a mechanika tekutín

39-03-9 Bionika (aj biologické vedy, lekárske vedy, poľnohospodársko-lesnícke vedy)

39-13-9 Náuka o nekovových materiáloch a stavebných látkach

39-21-9 Energetika

39-25-9 Hydrológia a vodné hospodárstvo

39-38-9 Technológia jadrových palív

Poľnohospodársko-lesnícke vedy

41-01-9 Všeobecná rastlinná produkcia

41-02-9 Špeciálna rastlinná produkcia

41-03-9 Poľnohospodárska a lesnícka fytopatológia a ochrana rastlín

41-04-9 Všeobecná zootechnika

41-05-9 Špeciálna zootechnika

41-06-9 Náuka o lesnom prostredí

41-07-9 Pestovanie lesa

41-10-9 Meliorácie (aj technické vedy)

41-15-9 Technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby

Veterinárne vedy

43-01-9 Veterinárna morfológia a fyziológia

43-02-9 Vnútorné choroby hospodárskych zvierat

43-03-9 Veterinárna farmakológia

43-04-9 Veterinárna chirurgia

43-05-9 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

43-06-9 Epizootológia a zoohygiena

43-07-9 Invázne choroby

43-08-9 Veterinárna hygiena

Lekárske vedy

51-01-9 Normálna anatómia, histológia a embriológia

51-02-9 Normálna a patologická fyziológia

51-03-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

51-04-9 Farmakológia (aj farmaceutické vedy)

51-05-9 Vnútorné choroby

51-06-9 Epidemiológia

51-07-9 Hygiena

51-08-9 Chirurgia

51-09-9 Röntgenológia a rádiológia

51-10-9 Gynekológia a pôrodníctvo

51-11-9 Pediatria

51-12-9 Neurológia

51-13-9 Psychiatria

51-14-9 Dermatovenerológia

51-15-9 Otorhinolaryngológia

51-16-9 Očné lekárstvo

51-17-9 Stomatológia

51-18-9 Náuka o zdravotníctve

51-19-9 Výživa

51-20-9 Telovýchovné lekárstvo

51-21-9 Nukleárna medicína

Farmaceutické vedy

52-01-9 Farmaceutická chémia

52-02-9 Farmakognózia

52-03-9 Galenická farmácia

Filozofické vedy

61-02-9 Dejiny filozofie

61-03-9 Logika

61-04-9 Dialektický a historický materializmus

61-05-9 Teória vedeckého komunizmu

61-11-9 Marxisticko-leninská etika

61-21-9 Marxisticko-leninská sociológia

Ekonomické vedy

62-01-9 Politická ekonómia

62-02-9 Teória riadenia a plánovania

62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky

62-04-9 Svetová ekonomika

62-05-9 Dejiny ekonomických teórií

62-06-9 Dejiny národného hospodárstva

Právne vedy

68-01-9 Dejiny štátu a práva

68-02-9 Teória štátu a práva

68-03-9 Ústavné právo

68-04-9 Správne právo a roľníckodružstevné právo

68-05-9 Hospodárske právo a finančné právo

68-06-9 Pracovné právo

68-07-9 Občianske právo hmotné a občianske právo procesné

68-08-9 Trestné právo

68-09-9 Medzinárodné právo

Historické vedy

71-01-9 Všeobecné dejiny

71-02-9 Československé dejiny

71-03-9 Archeológia

71-04-9 Pomocné historické vedy

71-05-9 Národopis

71-06-9 Dejiny vied a techniky

Filologické vedy

73-01-9 Všeobecná jazykoveda

73-02-9 Porovnávacia indoeurópska jazykoveda

73-03-9 Český jazyk

73-04-9 Slovenský jazyk

73-05-9 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

Pedagogické vedy

75-01-9 Pedagogika

75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy

Psychologické vedy

77-01-9 Psychológia

77-02-9 Pedagogická psychológia

Vedy o umení

81-01-9 Marxisticko-leninská estetika

81-02-9 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

81-03-9 Teória a dejiny hudby

81-04-9 Teória a dejiny výtvarných umení

81-05-9 Teória a dejiny divadla, filmu, rozhlasu a televízie“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

akademik Říman v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Odbory vedeckej výchovy sú identické s vednými odbormi pre udeľovanie vedeckých hodností (zákon č. 53/1964 Zb.).
V niektorých (zmiešaných) vedných odboroch možno udeliť vedeckú hodnosť aj v iných skupinách vied podľa oprávnenia udeleného príslušným orgánom Českou komisiou pre vedecké hodnosti alebo Slovenskou komisiou pre vedecké hodnosti. Tieto iné skupiny vied sú za názvom odboru uvedené v zátvorke.