Uznesenie č. 15/1986 Zb.Uznesenie Predsedníctva Sloveskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady

Čiastka 3/1986
Platnosť od 13.03.1986 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

15

UZNESENIE

PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 12. marca 1986

o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady určuje podľa § 12 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady volebné obvody pre voľby do Slovenskej národnej rady, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.

Predseda Slovenskej národnej rady:

V. Šalgovič v. r.

Príloha k uzneseniu č. 15/1986 Zb.