Vyhláška č. 56/1986 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb.

Čiastka 18/1986
Platnosť od 15.09.1986 do31.08.2008
Účinnosť od 15.09.1986 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

56

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 1. júla 1986,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb.

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 45 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach a podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


Čl. I

Ustanovenie § 17 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb. znie:

(2) Vreckové sa poskytuje deťom predškolského veku najviac vo výške 15 Kčs mesačne, žiakom základnej školy a osobitnej školy najviac vo výške 30 Kčs mesačne, žiakom stredných škôl a žiakom osobitných odborných učilíšť 80 Kčs mesačne; jeho výšku jednotlivým chovancom určuje riaditeľ zariadenia podľa celkového zhodnotenia správania a účasti na výchove mimo vyučovania. Vreckové sa neposkytuje chovancom, ktorí majú vlastný príjem.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.