Vyhláška č. 54/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť

Čiastka 18/1986
Platnosť od 15.09.1986 do02.03.2000
Účinnosť od 30.09.1986 do02.03.2000
Zrušený 382/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom podpisu.

54

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 19. augusta 1986

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť

Dňa 25. júna 1986 bola v Svetozareve (SFRJ) podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti technickej normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom podpisu.

Týmto dňom stratil platnosť Protokol o priamej vedecko-technickej spolupráci v oblasti normalizácie, riadenia akosti výrobkov a metrológie medzi Úradom pre normalizáciu a meranie ČSSR a Štátnym výborom ZSSR pre normy z 28. januára 1976.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.1)

Prvý námestník:

Řehořek v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti technickej normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík (ďalej len „zmluvné strany“)

vychádzajúc zo zásad Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík zo 6. mája 1970,

spravujúc sa uzneseniami a rozhodnutiami Ekonomického zasadania členských štátov RVHP na najvyššej úrovni, Programom dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík na obdobie do roku 2000, Komplexným programom ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovanie spolupráce a rozvoja socialistickej hospodárskej integrácie členských štátov RVHP, dlhodobými cieľovými programami spolupráce členských štátov RVHP a tiež Dohovorom o uplatňovaní noriem RVHP,

prikladajúc veľký význam ďalšiemu rozšíreniu a upevňovaniu vzájomne výhodnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce na dlhodobom základe, zjednoteniu vedecko-technického potenciálu oboch štátov pre spoločné riešenie veľkých hospodárskych úloh, vychádzajúc z predpokladu dlhodobej perspektívy,

usilujúc sa o rozšírenie vzájomne výhodnej výmeny tovaru medzi Československou socialistických republík, o prehlbovanie špecializácie a kooperácie priemyselnej výroby oboch štátov, o zvýšenie technickej úrovne a akosti výrobkov, o spoločné riešenie vedecko-technických problémov

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť a zabezpečovať predovšetkým:

unifikáciu štátnych noriem a iných normatívno-technických dokumentov Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík na predmety spolupráce, pre ktoré nie sú spracované normy RVHP alebo normy iných medzinárodných organizácií, spoločným vypracovaním nových dokumentov a ich súčasným zavedením v oboch štátoch a odsúhlasením existujúcich uvedených dokumentov na výrobky, ktoré sú predmetom špecializácie a kooperácie výroby, vedecko-technickej spolupráce a vzájomných dodávok medzi ČSSR a ZSSR, a tiež noriem všeobecne technického a medziodvetvového určenia;

uplatňovanie unifikovaných štátnych noriem a iných normatívno-technických dokumentov ČSSR a ZSSR v zmluvných právnych vzťahoch v oblasti hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce;

vykonávanie prác v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikácie výrobkov, ktoré sú predmetom vzájomnej výmeny tovaru, s osobitným zreteľom na vytváranie podmienok pre unifikáciu metód skúšania a skúšobného zariadenia a tiež pre vzájomné uznávanie výsledkov štátnych skúšok a overovanie meradiel s prihliadnutím na práce vykonávané v RVHP;

spoločnú tvorbu a zdokonaľovanie štátnych etalónov jednotiek fyzikálnych veličín a sekundárnych etalónov, vývoj a výrobu sekundárnych etalónov a referenčných materiálov;

koordináciu a kooperáciu pri uskutočňovaní vedeckých výskumov problémov v oblasti normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť, ktoré sú predmetom spoločného záujmu;

výmenu normatívno-technickej dokumentácie a informácií v oblasti normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť.

Pri uskutočňovaní spolupráce v oblasti normalizácie a metrológie sa budú používať normy RVHP, normy iných medzinárodných organizácií, národné normy oboch štátov, bude sa prihliadať na normy priemyselne vyspelých štátov a na iné normatívno-technické dokumenty, ktoré zabezpečujú výrobu tovaru na svetovej úrovni a jej konkurenčnú schopnosť na svetovom trhu.

Spolupráca v uvedených smeroch sa bude uskutočňovať na základe päťročných a ročných plánov a v nevyhnutných prípadoch aj formou dohôd, zmlúv a kontraktov.

Článok 2

Vykonávanie prác pri uskutočňovaní spolupráce podľa článku 1 tejto Dohody budú zabezpečovať Úrad pre normalizáciu a meranie ČSSR a Štátny výbor ZSSR pre normy, ďalšie ministerstvá a ostatné ústredné orgány ČSSR a ZSSR.

Metodické riadenie prác riešených ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátov zmluvných strán, predvídaných touto Dohodou, ich plánovanie a koordináciu budú zabezpečovať z československej strany Úrad pre normalizáciu a meranie ČSSR a zo sovietskej strany Štátny výbor ZSSR pre normy.

Článok 3

Úrad pre normalizáciu a meranie ČSSR a Štátny výbor ZSSR pre normy budú uskutočňovať najmä:

koordináciu plánov normalizácie a metrológie štátov oboch strán a vzájomné konzultácie za účelom určenia základných smerov rozvoja prác v oblasti vedecko-technických a technicko-ekonomických základov normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť;

vykonávanie prác na unifikácii štátnych noriem a iných normatívno-technických dokumentov ČSSR a ZSSR všeobecne technického a medziodvetvového určenia;

vykonávanie prác na vytváraní a zdokonaľovaní štátnych etalónov jednotiek fyzikálnych veličín a sekundárnych etalónov, ak sú predmetom spoločného záujmu pre obe strany;

vykonávanie prác na určení a odsúhlasení nomenklatúry sekundárnych etalónov potrebných pre národné hospodárstvo oboch štátov, prípadne spoluprácu na ich tvorbe;

vykonávanie prác na vzájomnom uznávaní výsledkov štátnych skúšok a overovanie meradiel a atestácii referenčných materiálov;

vykonávanie prác na unifikácii metód merania a meradiel používaných pri skúšaní výrobkov, ktoré sú predmetom vzájomných dodávok v súlade s platnými obchodnými dohodami;

organizáciu prác, metodické riadenie, koordináciu a kontrolu prác vykonávaných na unifikácii metód skúšania, hodnotenie akosti a certifikáciu výrobkov, ktoré sú predmetom vzájomných dodávok medzi oboma štátmi, v súlade s vnútroštátnym zákonodarstvom štátov;

vykonávanie prác na príprave a zvyšovaní kvalifikácie kádrov v oblasti normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť;

koordináciu činnosti v oblasti normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť v medzinárodných organizáciách na základe výsledkov spolupráce v rámci RVHP;

prerokovanie, odsúhlasenie a schválenie päťročných a ročných plánov spolupráce v oblasti normalizácie a metrológie včítane unifikácie štátnych noriem a iných normatívno-technických dokumentov ČSSR a ZSSR; tieto plány spolupráce sa budú dojednávať v súlade s vnútroštátnym zákonodarstvom štátov zmluvných strán;

zaradenie uvedených prác a opatrení do ročných národných plánov práce v oblasti normalizácie a metrológie v ČSSR a ZSSR;

prípravu a predloženie informácií o vykonávaní tejto Dohody s návrhmi na zdokonalenie spolupráce v oblasti normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť na posúdenie Stálej subkomisii pre vedecko-technickú spoluprácu medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.

Článok 4

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátov zmluvných strán budú zabezpečovať:

zaradenie úloh na unifikáciu štátnych noriem a iných normatívno-technických dokumentov ČSSR a ZSSR do dohôd a zmlúv o špecializácii a kooperácii výroby a vedecko-technickej spolupráci uzavieraných medzi orgánmi a organizáciami štátov zmluvných strán a taktiež zaradenie úloh metrologického zabezpečenia týchto dohôd a zmlúv;

vypracovanie podkladov na návrhy plánu unifikácie štátnych noriem a iných normatívno-technických dokumentov ČSSR a ZSSR vychádzajúc z dohôd a zmlúv o špecializácii a kooperácii výroby a vedecko-technickej spolupráci medzi orgánmi a organizáciami štátov zmluvných strán a ich predloženie Úradu pre normalizáciu a meranie ČSSR a Štátnemu výboru ZSSR pre normy;

vykonávanie prác na unifikácii štátnych noriem a iných normatívno-technických dokumentov ČSSR a ZSSR na výrobky vyrábané v súlade s dohodami a zmluvami o špecializácii a kooperácii výroby a vedecko-technickej spolupráci uzavieranými medzi orgánmi a organizáciami štátov zmluvných strán;

uplatňovanie unifikovaných štátnych noriem a iných normatívno-technických dokumentov ČSSR a ZSSR v zmluvných právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci uvedením odvolaní na ne;

prípravu a predloženie odsúhlasených návrhov na nomenklatúru sekundárnych etalónov a referenčných materiálov a taktiež na poradie a lehoty vývoja, výroby a vzájomných dodávok ustanovených meradiel a referenčných materiálov Úradu pre normalizáciu a meranie ČSSR a Štátneho výboru ZSSR pre normy;

vývoj a výrobu sekundárnych etalónov meradiel a referenčných materiálov podľa odsúhlasenej nomenklatúry a taktiež ich vzájomné dodávky ustanoveným postupom;

spoluprácu na unifikácii metód skúšania, na hodnotenie akosti a na certifikácii výrobkov, ktoré sú predmetom vzájomných dodávok medzi oboma štátmi, v súlade s vnútroštátnym zákonodarstvom štátov zmluvných strán.

Článok 5

Pri uskutočňovaní konkrétnych opatrení spolupráce v súlade s touto Dohodou sa budú orgány a organizácie zmluvných strán spravovať Všeobecnými podmienkami uskutočňovania vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR.

Orgány a organizácie zmluvných strán zabezpečia vysielanie špecialistov na plnenie prác predvídaných touto Dohodou na základe vzájomne vyrovnanej bezdevízovej výmeny a v prípade potreby aj na základe devízovej úhrady na náklady vysielajúcej strany.

Článok 6

Právna ochrana a využívanie vynálezov, priemyselných a úžitkových vzorov a ochranných známok sa spravuje Zmluvou o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce z 12.apríla 1973, inými dohodami v tejto oblasti, ktoré uzavreli štáty zmluvných strán, a taktiež vnútroštátnym právnym poriadkom štátov, ktorý treba použiť v príslušných prípadoch pri riešení otázok neupravených v príslušnej dohode.

Článok 7

Orgány a organizácie štátov zmluvných strán zabezpečia utajenie dokumentácie a informácií, ktoré dostali, o prácach vykonaných podľa tejto Dohody a o dosiahnutých vedecko-technických výsledkoch, pokiaľ odovzdávajúci orgán oznámi, že majú tajný charakter.

Informácie o rokovaniach a vzájomne získaných výsledkoch sa môžu zverejniť po vzájomnej dohode medzi orgánmi a organizáciami štátov zmluvných strán po zabezpečení príslušnej právnej ochrany týchto výsledkov.

Článok 8

Táto Dohoda sa nedotýka práv a povinností vyplývajúcich pre zmluvné strany z iných nimi uzavretých medzinárodných dohôd.

Článok 9

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a bude platiť neobmedzený čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať odovzdaním písomnej výpovede druhej zmluvnej strane 12 mesiacov vopred.

Nadobudnutím platnosti Dohody stráca platnosť Protokol o priamej vedecko-technickej spolupráci v oblasti normalizácie, riadenia akosti výrobkov a metrológie medzi Úradom pre normalizáciu a meranie ČSSR a Štátnym výborom ZSSR pre normy z 28. januára 1976.

Dané v Svetozareve 25. júna 1986 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

T. Hill v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

G. D. Kolmogorov v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.