Vyhláška č. 9/1986 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb.

Čiastka 2/1986
Platnosť od 17.02.1986 do31.12.1988
Účinnosť od 01.03.1986 do31.12.1988
Zrušený 206/1988 Zb.

OBSAH

9

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 20. decembra 1985

o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 1 ods. 3 vládneho nariadenia č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky podľa § 195 Trestného zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb. sa dopĺňa takto:

Zoznam omamných látok uvedený v prílohe č. 3 sa dopĺňa týmito látkami:

I. skupina alfentanil N-/1-/2-/4 ethyl-4,5 dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl/ /4-methoxymethyl/ -4-piperidinyl/ -N-phenylpropanamid monohydrochlorid

metamfetamín /+/-2-metylamino-1-fenylpropan.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1986.


Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky:

JUDr. Pješčák CSc. v. r.

Minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.