Uznesenie č. 14/1986 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej Národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Čiastka 3/1986
Platnosť od 13.03.1986 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

14

UZNESENIE

PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 12. marca 1986

o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii, podľa § 29 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady a § 30 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje voľby do Slovenskej národnej rady a všeobecné voľby do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a určuje deň ich konania na piatok 23. mája a sobotu 24. mája 1986.

Predseda Slovenskej národnej rady:

V. Šalgovič v. r.