Vyhláška č. 30/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o Kódexe rokovaní líniových konferencií

Čiastka 8/1986
Platnosť od 30.04.1986
Účinnosť od 30.04.1986
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 49 ods. 1 dňom 6. októbra 1983 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

30

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. januára 1986

o Dohovore o Kódexe rokovaní líniových konferencií


Dňa 6. apríla 1974 bol v Ženeve dojednaný Dohovor o Kódexe rokovaní líniových konferencií. V mene Československej socialistickej republiky bol Dohovor podpísaný v New Yorku 30. júna 1975.

Pri podpise sa urobilo vyhlásenie o tom, že

a) ustanovenia Kódexu sa nevzťahujú na spojené líniové služby zriadené na základe medzivládnych dohôd na obsluhovanie dvojstranného obchodu;

b) prípadná jednostranná úprava činnosti mimokonferenčných liniek cestou zákonodarstva jednotlivých štátov by bola zo strany ČSSR považovaná za nezľúčiteľnú s hlavnými cieľmi a zásadami Dohovoru a nebola by uznávaná za platnú.

Listina o schválení Československej socialistickej republiky k Dohovoru o Kódexe rokovaní líniových konferencií bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára Dohovoru, 4. júna 1979.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 49 ods. 1 dňom 6. októbra 1983 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVOR

O KÓDEXE ROKOVANÍ LÍNIOVÝCH KONFERENCIÍ

Ciele a zásady

Zmluvné strany tohto Dohovoru

v snahe zlepšiť systém líniových konferencií, uznávajúc potrebu všeobecne prijateľného Kódexu rokovaní líniových konferencií,

berúc do úvahy osobitné potreby a problémy rozvojových krajín s ohľadom na činnosť líniových konferencií slúžiacich ich zahraničnému obchodu a

súhlasiac s vyjadrením ďalej uvedených základných cieľov a hlavných zásad v Kódexe:

a) ciele napomáhať usporiadané rozširovanie svetového námorného obchodu;

b) ciele podporovať rozvoj pravidelných a účinných líniových služieb primeraných požiadavkám príslušného obchodu;

c) ciele zabezpečiť rovnováhu medzi záujmami dodávateľov a užívateľov líniových námorných služieb;

d) zásady, že prax konferencií nemá spôsobovať žiadnu diskrimináciu vlastníkov lodí, odosielateľov alebo zahraničného obchodu ktoréhokoľvek štátu;

e) zásady, že konferencie konajú účelné porady s organizáciami odosielateľov, zástupcami odosielateľov a odosielateľmi v záležitostiach spoločných záujmov za účasti príslušných orgánov, pokiaľ o to požiadajú;

f) zásady, že konferencie majú urobiť dostupnými pre zúčastnené strany príslušné informácie o svojej činnosti, ktoré sú pre tieto strany závažné, a že majú uverejňovať účelné informácie o svojej činnosti,

dohodli sa takto:

ČASŤ I

HLAVA I: DEFINÍCIE

Líniová konferencia alebo líniové konferencie

Líniová konferencia je skupina dvoch alebo viacerých dopravcov prevádzkujúcich lode, ktorá poskytuje medzinárodné líniové služby pre prepravu nákladu na určitej trase alebo určitých zemepisne vymedzených trasách a ktorá má dohodu alebo dojednanie, bez ohľadu na ich povahu, v rámci ktorej vykonávajú prepravu za jednotné alebo spoločné prepravné sadzby a za iných dojednaných podmienok týkajúcich sa poskytovania líniových služieb.

Národná námorná linka

Národnou námornou linkou v danom štáte je dopravca prevádzkujúci lode, ktorý má svoje správne ústredie a skutočné riadenie v tomto štáte a je ako taký uznávaný príslušnými orgánmi toho štátu alebo podľa právnych predpisov toho štátu.

Linky patriace spoločnému podniku a ním prevádzkované s účasťou dvoch alebo viacerých štátov, na kapitále ktorého majú národné, verejné alebo súkromné záujmy týchto štátov podstatný podiel, a ktorých správne ústredie a fungujúce riadenie je v jednom z týchto štátov, môžu byť uznané za národnú námornú linku príslušnými orgánmi týchto štátov.

Námorná linka tretieho štátu

Námornou linkou tretieho štátu je dopravca prevádzkujúci lode medzi dvoma štátmi, ak nie je národnou námornou linkou žiadneho z týchto štátov.

Odosielateľ

Odosielateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila alebo prejavuje úmysel vstúpiť do zmluvného alebo iného dojednania s konferenciou alebo námornou linkou za účelom nalodenia tovaru, na ktorom má zárobkový záujem.

Organizácia odosielateľov

Organizácia odosielateľov je združenie alebo rovnocenná organizácia, ktorá podporuje, zastupuje a chráni záujmy odosielateľov a ako taká je uznávaná príslušným orgánom alebo orgánmi toho štátu, ktorého odosielateľov zastupuje, pokiaľ si to tieto orgány prajú.

Tovar prepravovaný konferenciou

Tovar prepravovaný konferenciou je tovar prepravovaný členskými námornými linkami konferencie podľa konferenčnej dohody.

Príslušný orgán

Príslušným orgánom je vláda alebo orgán určený vládou alebo národným zákonodarstvom na výkon ktorejkoľvek funkcie priznanej takému orgánu ustanoveniami tohto Kódexu.

Pobádacia sadzba prepravného

Pobádacia sadzba prepravného je sadzba zavedená za účelom podpory prepravy netradičných vývozov príslušného štátu.

Osobitná sadzba prepravného

Osobitná sadzba prepravného je zvýhodnená sadzba iná než pobádacia sadzba, ktorá sa môže dojednať medzi príslušnými stranami.

HLAVA II: VZŤAHY MEDZI ČLENSKÝMI LINKAMI

Článok 1

Členstvo

(1) Každá národná námorná linka má právo byť plnoprávnym členom konferencie, ktorá slúži zahraničnému obchodu svojho štátu, pod podmienkou, že sa splnia podmienky uvedené v článku 1 odseku 2. Námorné linky, ktoré nie sú národnými linkami v prepravách vykonávaných konferenciou, majú právo stať sa plnoprávnymi členmi tejto konferencie, pokiaľ sa splnia podmienky uvedené v článku 1 odsekoch 2 a 3 a predpisy týkajúce sa podielu na prepravách, ako je to uvedené v článku 2, pokiaľ ide o námorné linky tretích štátov.

(2) Námorná linka, ktorá žiada o členstvo v konferencii, musí predložiť doklad o svojej spôsobilosti a zámere, ktorý môže zahŕňať používanie najatej tonáže, pokiaľ sa splnia podmienky tohto odseku, prevádzkovať v rámci konferencie pravidelnú, primeranú a účinnú službu na dlhodobom základe, ako je ustanovené v konferenčnej dohode, a musí sa zaviazať, že bude dodržiavať všetky podmienky konferenčnej dohody, a zložiť finančnú záruku na krytie neuhradených finančných záväzkov pre prípad, že sa neskôr vzdá členstva alebo že jej členstvo bude pozastavené alebo ho bude zbavená, ak to vyžaduje konferenčná dohoda.

(3) Pri posudzovaní žiadosti o členstvo námornej linky, ktorá nie je národnou linkou v prepravách príslušnej konferencie, sa okrem ustanovení uvedených v článku 1 odseku 2 vezmú okrem iného do úvahy ďalej uvedené podmienky:

a) súčasný objem obchodu na trase alebo trasách obsluhovaných touto konferenciou a perspektívy jeho rastu;

b) primeranosť lodného priestoru pre súčasný a perspektívny objem obchodov na trase alebo na trasách obsluhovaných touto konferenciou;

c) pravdepodobný vplyv prijatia námornej linky do tejto konferencie na účinnosť a akosť konferenčných služieb;

d) bežná účasť námornej linky v obchode na tej istej trase alebo tých istých trasách mimo rámca konferencie; a

e) bežná účasť námornej linky na tej istej trase alebo tých istých trasách v rámci inej konferencie.

Uvedené podmienky sa nepoužijú spôsobom, ktorý má nepriaznivý vplyv na plnenie ustanovení týkajúcich sa účasti na obchode uvedenom v článku 2.

(4) O žiadosti o prijatie alebo znovu prijatie za člena sa rozhodne urýchlene a o rozhodnutí konferencia upovedomí žiadateľa urýchlene, najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu žiadosti. Ak sa námornej linke odmietlo prijatie alebo znovuprijatie, odôvodní konferencia súčasne písomne toto odmietnutie.

(5) Pri posudzovaní žiadosti o prijatie vezme konferencia do úvahy stanoviská predložené odosielateľmi a organizáciami odosielateľov tých štátov, ktorých obchod táto konferencia prepravuje, ako aj stanoviská príslušných orgánov, ak o to požiadajú.

(6) Dodatkom k podmienkam prijatia uvedeným v článku 1 odseku 2 predloží námorná linka, ktorá žiada o znovuprijatie, takisto dôkaz, že splnila svoje záväzky podľa ustanovení článku 4 odsekov 1 a 4. konferencia môže osobitne starostlivo preskúmať okolnosti, za ktorých linka opustila konferenciu.

Článok 2

Účasť na obchodoch

(1) Každá námorná linka prijatá za člena konferencie má právo plavby a nakládky tovaru v prepravách vykonávaných touto konferenciou.

(2) Ak konferencia vykonáva pool, všetky členské námorné linky konferencie slúžiace obchodu zahrnutému do poolu, majú právo zúčastniť sa na poole pre túto prepravu.

(3) Za účelom určenia podielu na obchodoch, na získaní ktorých majú právo členské linky, budú sa národné námorné linky každého štátu bez ohľadu na počet liniek, považovať za jedinú skupinu námorných liniek tohto štátu.

(4) Pri určovaní podielu na obchode v rámci poolu jednotlivých členských liniek a/alebo skupín národných námorných liniek budú sa, podľa ustanovenia článku 2 odseku 2, dodržiavať ďalej uvedené zásady týkajúce sa ich práva na účasť na obchodoch vykonávaných konferenciou, pokiaľ sa vzájomne nedohodlo inak:

a) skupina národných námorných liniek každého z dvoch štátov, medzi ktorými prepravu pre zahraničný obchod vykonáva táto konferencia, má rovnaké práva na účasť na prepravnom a na objeme prepravy pochádzajúcej z ich vzájomného zahraničného obchodu a vykonávanej konferenciou;

b) námorné linky tretieho štátu, pokiaľ sú, majú právo získať významnú časť, napríklad 20 % na prepravnom a na objeme prepravy pochádzajúcej z týchto obchodov.

(5) Ak v niektorom štáte, ktorého obchod zabezpečuje konferencia, nie sú žiadne národné námorné linky zúčastnené na preprave v tomto obchode, bude podiel na obchode, na ktorý by podľa ustanovenia článku 2 odseku 4 mali nárok národné námorné linky tohto štátu, rozdelený medzi jednotlivé členské linky zúčastnené na tomto obchode v pomere k ich príslušným podielom.

(6) Ak sa národné námorné linky jedného štátu rozhodnú nevyužiť svoj plný podiel na obchode, potom táto časť ich podielu na obchode, ktorú nevyužijú, bude rozdelená medzi jednotlivé členské linky zúčastnené na obchode v pomere k ich príslušným podielom.

(7) Ak sa národné námorné linky príslušných štátov nezúčastňujú na obchode medzi týmito štátmi vykonávanom konferenciou, budú podiely na obchodoch vykonávaných medzi týmito štátmi konferenciou rozdelené pomerne medzi zúčastnené členské linky tretích štátov na základe obchodných rokovaní medzi týmito linkami.

(8) Národné námorné linky danej územnej oblasti, ktoré sú členmi konferencie na jednom konci prepravnej trasy zabezpečovanej konferenciou, môžu medzi sebou na základe vzájomnej dohody znovu rozdeliť podiely na obchodoch im pridelené podľa ustanovenia článku 2 odsekov 4 až 7 včítane.

(9) S výhradou ustanovení článku 2 odsekov 4 až 8 včítane, ktoré sa týkajú podielov na obchodoch medzi jednotlivými námornými linkami alebo skupinami námorných liniek, budú dohody o pooloch alebo podiele na obchodoch pravidelne revidované konferenciou, a to v lehotách ustanovených v týchto dohodách a podľa podmienok podrobne určených v konferenčnej dohode.

(10) Ustanovenie tohto článku sa začne používať čo možno najskôr potom, keď nadobudne platnosť tento Dohovor, a jeho použitie sa skončí počas prechodného obdobia, ktoré v žiadnom prípade nebude dlhšie ako dva roky, s prihliadnutím na osobitnú situáciu v každej z príslušných obchodných oblastí.

(11) Námorné linky, ktoré sú členmi konferencie, majú právo prevádzkovať najaté lode, aby splnili svoje záväzky voči konferencii.

(12) Podmienky určenia a revízie podielov uvedených v článku 2 odsekoch 1 až 11 včítane sa použijú, ak pri nedostatku poolu je dohoda o rozdelení prístavov, v ktorých sa pristáva, o počte odchodov lodí a/alebo o inej forme rozdeľovania nákladov.

(13) Ak v konferencii nie je žiadna dohoda o poole, o rozdelení prístavov, v ktorých sa pristáva, o počte odchodov lodí alebo iná dohoda o účasti na obchodoch, každá skupina národných námorných liniek, ktoré sú členmi konferencie, môže požadovať, aby sa zaviedli dojednania o poole, pokiaľ ide o obchod medzi ich štátmi vykonávaný touto konferenciou, v súlade s ustanoveniami článku 2 odseku 4 alebo môžu požadovať, aby odchody lodí boli upravené tak, aby týmto linkám poskytli možnosť používať riadne rovnaké práva účasti na obchode medzi týmito dvoma štátmi vykonávanom konferenciou, aké by požívali podľa ustanovení článku 2 odseku 4. Konferencia posúdi každú takú žiadosť a rozhodne o nej. Ak členovia konferencie nemajú takú dohodu o zriadení poolu alebo o úprave odchodu lodí, majú skupiny národných námorných liniek štátov na oboch koncoch prepravnej trasy väčšinu hlasov pri rozhodovaní o zriadení takého poolu alebo o úprave odchodov lodí. O veci sa rozhodne v lehote nie dlhšej ako šesť mesiacov od dátumu prijatia žiadosti.

(14) V prípade nezhody medzi národnými námornými linkami štátov na oboch koncoch prepravnej trasy, ktorých obchod odsluhuje konferencia, o tom, či sa má zriadiť pool, môžu tieto linky požiadať, aby sa v rámci konferencie odchody lodí upravili tak, aby týmto linkám poskytli možnosť riadne používať rovnaké práva účasti na obchode medzi týmito dvoma štátmi, zabezpečovanom konferenciou, aké by požívali podľa ustanovení článku 2 odseku 4. V prípade, že nie sú žiadne národné námorné linky v jednom zo štátov, ktorých obchod obsluhuje konferencia, môže národná linka alebo linky iného štátu podať rovnakú žiadosť. konferencia vyvinie najväčšie úsilie, aby tejto žiadosti vyhovela. Ak sa však žiadosti nevyhovelo, môžu sa príslušné orgány štátov na oboch koncoch prepravnej trasy, pokiaľ si to prajú, ujať veci a dať zúčastneným stranám na úvahu svoje stanoviská. Ak sa nedosiahne dohoda, rozpor sa prerokuje postupom ustanoveným v tomto Kódexe.

(15) Ostatné námorné linky, ktoré sú členmi konferencie, môžu takisto žiadať, aby sa zaviedli dohody o poole alebo dohody o počte odchodov lodí a ich žiadosť konferencia posúdi podľa príslušných ustanovení tohto Kódexu.

(16) Konferencia zabezpečí vhodné opatrenia v každej svojej dohode o poole, aby sa riešili prípady, keď niektorá členská linka neprevzala na prepravu náklad z nejakého dôvodu s výnimkou prípadov, keď náklad dodal odosielateľ oneskorene. V takej dohode sa ustanoví, že loď s nevyknihovaným priestorom, ktorý sa môže využiť, smie nalodiť náklad, aj keď by to bol náklad naviac nad poolový podiel linky v príslušnej prepravnej trase, ak by inak nebol náklad nalodený a jeho preprava by sa zdržala dlhšie ako je lehota ustanovená konferenciou.

(17) Ustanovenia článku 2 odseky 1 až 16 včítane sa týkajú všetkého tovaru, bez ohľadu na jeho pôvod, určenie alebo zamýšľané použitie, s výnimkou vojenského zariadenia, ktoré je určené na účely národnej obrany.

Článok 3

Konanie pri vydávaní rozhodnutí

Konanie pri vydávaní rozhodnutí zakotvené v konferenčnej dohode bude založené na zásade rovnosti všetkých plnoprávnych členských liniek; toto konanie zabezpečí, aby pravidlá o hlasovaní neboli prekážkou pre riadnu prácu konferencie a službu v obchodnej oblasti a určí záležitosti, v ktorých sa budú rozhodnutia prijímať jednomyseľne. Nemôže sa však urobiť rozhodnutie týkajúce sa záležitostí vymedzených v konferenčnej dohode, ktoré sa vzťahujú na obchod medzi dvoma štátmi, bez súhlasu národných námorných liniek týchto dvoch štátov.

Článok 4

Sankcie

(1) Námorná linka, ktorá je členom konferencie, má právo - s výhradou ustanovení týkajúcich sa vystúpenia, ktoré sú zakotvené v systémoch poolu alebo v dojednaniach o podiele na náklade - zabezpečiť si bez penalizácie svoje uvoľnenie z podmienok konferenčnej dohody po podaní trojmesačnej výpovede, pokiaľ konferenčná dohoda neustanovuje inú lehotu, hoci sa bude požadovať, aby ako člen konferencie splnila svoje záväzky až do dátumu svojho uvoľnenia.

(2) Konferencia môže na základe výpovede, ktorá sa bližšie určí v konferenčnej dohode, pozastaviť členstvo alebo vylúčiť člena pre závažné nedodržiavanie ustanovení a podmienok konferenčnej dohody.

(3) Vylúčenie člena alebo pozastavenie členstva nenadobudne účinnosť, pokiaľ sa písomne nezdôvodnilo a pokiaľ akýkoľvek spor sa nevybavil podľa ustanovení hlavy VI.

(4) Pri vzdaní sa členstva alebo vylúčení požiada sa príslušná linka, aby zaplatila svoj podiel na neuhradených finančných záväzkoch konferencie, a to až do dátumu, keď sa vzdala členstva alebo keď bola vylúčená. V prípadoch vzdania sa členstva, jeho pozastavenia alebo vylúčenia, nie je linka zbavená svojich finančných záväzkov podľa konferenčnej dohody ani žiadneho svojho záväzku voči odosielateľom.

Článok 5

Vlastné poriadkové predpisy

(1) Konferencia zavedie a bude udržiavať aktuálny a prehľadný, čo možno najobsiahlejší výpočet postupov, ktoré sa považujú za nedodržanie a/alebo za porušenie konferenčnej dohody, a zabezpečí vlastný účinný poriadkový použiteľný mechanizmus podľa osobitných ustanovení vyžadujúcich:

a) aby určenie alebo odstupňovanie pokuty za nedodržanie alebo porušenie dohody bolo úmerné ich závažnosti;

b) aby sa na žiadosť konferencie alebo inej zúčastnenej strany výrok o sťažnostiach a/alebo rozhodnutia urobené o sťažnostiach na nedodržanie alebo porušenie dohody preskúmali a aby sa vydal nestranný posudok fyzickou alebo právnickou osobou bez pomeru k niektorej členskej námornej linke konferencie alebo k inej zúčastnenej strane;

c) aby sa na požiadanie podala správa o akcii podniknutej v súvislosti so sťažnosťami na nedodržanie alebo porušenie dohody príslušným orgánom štátov, ktorých obchodu konferencia slúži, a štátov, ktorých námorné linky sú členmi tejto konferencie, a to na báze anonymity pre zúčastnené strany.

(2) Námorné linky a konferencia sú oprávnené plne spolupracovať s odosielateľmi a organizáciami odosielateľov v úsilí potierať nedodržiavanie a porušovanie dohôd.

Článok 6

Konferenčné dohody

Všetky konferenčné dohody, dohody o poole, o rozdelení obsluhovateľných prístavov, o počte odchodov lodí, ako aj všetky dodatky alebo iné dokumenty, ktoré s nimi priamo súvisia a dotýkajú sa takých dohôd, budú na požiadanie prístupné príslušným orgánom štátov, ktorých obchodu konferencia slúži, a štátov, ktorých námorné linky sú členmi konferencie.

HLAVA III: VZŤAHY K ODOSIELATEĽOM

Článok 7

Vernostné dojednania

(1) Členské námorné linky konferencie majú právo zaviesť a udržiavať v platnosti vernostné dojednania s odosielateľmi, ktorých forma a podmienky sú predmetom porád medzi konferenciou a organizáciami odosielateľov alebo zástupcami odosielateľov. Tieto vernostné dojednania budú obsahovať ustanovenia zaručujúce práva odosielateľov a členov konferencie. Tieto dojednania budú založené na zmluvnom systéme alebo inom systéme, ktorý je takisto zákonný.

(2) Či už sú uzavreté vernostné dojednania akékoľvek, bude sadzba prepravného použiteľná pre verných odosielateľov určená v rámci určeného percentného odstupňovania sadzby prepravného používanej pre iných odosielateľov. Keď zmena v rozdieli sadzieb vyvolá zvýšenie sadzieb účtovaných odosielateľom, môže sa táto zmena zaviesť až po uplynutí 150 dní od dátumu, keď sa to oznámilo týmto odosielateľom alebo podľa oblastnej praxe a/alebo dohody. Rozpory vzniknuté v súvislosti so zmenou v rozdieli sadzieb sa riešia spôsobom ustanoveným vo vernostnom dojednaní.

(3) Podmienky vernostných dojednaní obsahujú záruky výslovne ustanovujúce práva a povinnosti odosielateľov a členských námorných liniek konferencie, a to, okrem iného, podľa ďalej uvedených ustanovení:

a) Odosielateľ je zaviazaný, pokiaľ ide o náklad, ktorého nalodenie kontroluje sám alebo jeho sesterská alebo pridružená spoločnosť alebo jeho zasielateľ, v súlade s podmienkami kúpnej zmluvy predmetného tovaru pod podmienkou, že sa odosielateľ nepokúsi obchádzaním, úskokom alebo pomocou sprostredkovateľa prepraviť náklad iným spôsobom, pri porušení svojho vernostného záväzku.

b) Tam, kde existuje vernostná zmluva, bude rozsah skutočnej alebo preukázanej škody a/alebo pokuty podrobne určený v zmluve. Členské linky konferencie však môžu rozhodnúť, že bude určená nižšia miera náhrady škody alebo že sa vzdajú nároku na náhradu škody. V žiadnom prípade však náhrada škody, ktorá podľa zmluvy má byť zaplatená odosielateľom, nesmie byť vyššia ako prepravné náklady určitej zásielky vypočítané podľa sadzby ustanovenej v zmluve.

c) Odosielateľ je oprávnený obnoviť úplne svoje vernostné postavenie za predpokladu, že splní podmienky ustanovené konferenciou, ktoré sú podrobne ustanovené vo vernostnom dojednaní.

d) Vernostné dojednanie bude obsahovať:

i) Zoznam nákladov, ktorý môže zahŕňať hromadné náklady lodené bez označenia alebo počtu, ktoré sú osobitne vyňaté z rámca vernostného dojednania;

ii) Určenie okolností, za ktorých iný náklad než ten, ktorý je zahrnutý pod pododsekom i) sa považuje za vyňatý z rámca vernostného dojednania;

iii) Spôsob riešenia sporov vzniknutých z vernostného dojednania;

iv) Ustanovenia týkajúce sa ukončenia vernostného dojednania bez pokuty buď na žiadosť odosielateľa, alebo konferencie po uplynutí určenej lehoty pre podanie výpovede, pričom musí byť výpoveď daná písomne;

v) Podmienky jeho zbavenia záväzku.

(4) Ak je medzi konferenciou a organizáciou odosielateľov, zástupcami odosielateľov alebo odosielateľmi rozpor ohľadne formy alebo podmienok navrhovaného vernostného dojednania, môže každá strana predložiť vec na rozhodnutie v príslušnom konaní podľa ustanovení tohto Kódexu.

Článok 8

Zbavenie záväzkov

(1) Konferencia zabezpečí v rámci podmienok vernostných dojednaní, aby sa žiadosti odosielateľov o zbavenie záväzkov preskúmali a aby sa o nich urýchlene rozhodlo, a ak sa o to požiada, aby sa uvideli písomne dôvody, kde sa žiadosti o zbavenie záväzkov nevyhovelo. Pokiaľ konferencia nepotvrdí v lehote ustanovenej vo vernostnom dojednaní, že dáva dostatočný lodný priestor na nalodenie nákladu odosielateľa v lehote takisto ustanovenej vo vernostnom dojednaní, má odosielateľ právo, bez toho, že by bol penalizovaný, použiť pre predmetný náklad ktorúkoľvek loď.

(2) V prístavoch, kde sú konferenčné služby organizované tak, že závisia na disponibilite určeného minimálneho nákladu (t.j. na záujme), ale buď námorná linka do prístavu nepripláva, napriek tomu, že odosielatelia podali riadne hlásenie, alebo námorná linka neodpovie v určenom čase na hlásenie podané odosielateľmi, majú odosielatelia automaticky právo, bez toho, že by tým bolo dotknuté ich vernostné postavenie, použiť ktorúkoľvek dostupnú loď na prepravu svojho nákladu.

Článok 9

Dostupnosť taríf a súvisiacich podmienok alebo predpisov

Tarify, súvisiace podmienky, predpisy a všetky ich úpravy budú na žiadosť dostupné odosielateľom, organizáciám odosielateľov a iným zúčastneným stranám za primeranú cenu a budú k dispozícii na nazretie v úradovniach námorných liniek a ich agentov. Obsahujú v neskrátenej forme všetky podmienky týkajúce sa použitia prepravných sadzieb a prepravy všetkého v nich zahrnutého nákladu.

Článok 10

Výročné správy

Konferencie každoročne podajú organizáciám odosielateľov alebo zástupcom odosielateľov správy o svojej činnosti určené na to, aby im poskytli všeobecné informácie, ktoré sú pre ne zaujímavé, včítane príslušných informácií o poradách konaných s odosielateľmi alebo s organizáciami odosielateľov o opatreniach urobených vo veciach sťažností, o zmenách v členstve a o dôležitých zmenách týkajúcich sa služieb, taríf a podmienok prepravy. Také výročné správy sa budú na žiadosť predkladať príslušným orgánom štátov, ktorých obchodu príslušná konferencia slúži.

Článok 11

Poradný aparát

(1) Medzi konferenciou, organizáciami odosielateľov, zástupcami odosielateľov a kde to je uskutočniteľné, odosielateľmi, ktorí môžu byť na ten účel určení príslušným orgánom, pokiaľ si to praje, sa budú konať porady o záležitostiach spoločného záujmu. Také porady sa budú konať kedykoľvek o to požiada niektorá z uvedených strán. Príslušné orgány majú právo, ak o to požiadajú, zúčastniť sa úplne porád, čo však neznamená, že pritom majú rozhodovaciu úlohu.

(2) Predmetom porád môžu byť, okrem iného, ďalej uvedené záležitosti:

a) zmeny všeobecných tarifných podmienok a súvisiacich úprav;

b) zmeny všeobecnej úrovne tarifných sadzieb a sadzieb pre hlavné komodity;

c) pobádacie a/alebo osobitné prepravné sadzby;

d) ukladanie prirážok k prepravnému a ich zmeny;

e) vernostné dojednania, ich zavedenie alebo zmeny ich formy a všeobecných podmienok;

f) zmeny v tarifnom zaradení prístavov;

g) postup pri podávaní potrebných informácií odosielateľovi o očakávanom objeme a povahe ich nákladov; a

h) ponuka nákladu na prepravu a požiadavky týkajúce sa hlásenia o disponibilite nákladu.

(3) V rozsahu patriacom do sféry činnosti konferencie, môžu byť predmetom porád tiež ďalej uvedené záležitosti:

a) služby pri inšpekcii nákladu;

b) zmeny spôsobu vykonávania služieb;

c) účinky zavedenia novej technológie pri preprave nákladu, najmä utváraním väčších jednotiek so súčasným znížením obvyklých služieb alebo odpadnutím priamych služieb; a

d) primeranosť a akosť námorných prepravných služieb, včítane účinkov dohôd o poole, o rozdelení obsluhovaných prístavov a o počte odchodov lodí na zabezpečenie námorných prepravných služieb a prepravných sadzieb, za ktoré sa poskytujú námorné prepravné služby; zmeny v prevádzkových oblastiach a v pravidelnosti nabiehavania konferenčnými loďami.

(4) Porady sa konajú pred vydaním konečných rozhodnutí, pokiaľ nie je v tomto Kódexe ustanovené inak. Správa o úmysle urobiť rozhodnutie vo veciach uvedených v článku 11 odsekoch 2 a 3 sa dá vopred. Kde to nie je možné, môžu sa naliehavé rozhodnutia urobiť pred konaním porád.

(5) Porady sa začnú bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr v maximálnej lehote ustanovenej v konferenčnej dohode alebo, ak dohoda také ustanovenie neobsahuje, najneskôr do 30 dní po prijatí návrhu na konanie porád, pokiaľ v tomto Kódexe nie sú ustanovené odlišné lehoty.

(6) Pri konaní porád vyvinú strany čo najväčšie úsilie, aby poskytli príslušné informácie, aby včas prerokovali a vyjasnili záležitosti za tým účelom, aby sa našlo riešenie predmetných problémov. Zúčastnené strany uvážia stanoviská a problémy každej z nich a vynasnažia sa dosiahnuť dohodu, ktorá bude v súlade s ich obchodnými možnosťami.

HLAVA IV: PREPRAVNÉ SADZBY

Článok 12

Zásady pre určenie prepravných sadzieb

Pri rozhodovaní o otázkach tarifnej politiky vo všetkých prípadoch uvedených v tomto Kódexe, vezmú sa do úvahy ďalej uvedené ustanovenia, pokiaľ nie je ustanovené inak:

a) prepravné sadzby sa určia na tak nízkej úrovni, ako je z obchodného hľadiska možné,a pripustia primeraný zisk vlastníkom lodí;

b) prevádzkové náklady konferencií sa spravidla hodnotia za okružnú cestu loďou tak, že cesta v smere tam a cesta v smere späť sa považujú za jeden celok. Kde je to použiteľné, posudzuje sa cesta tam aj cesta späť oddelene. Pri prepravných sadzbách sa má brať do úvahy, okrem iných činiteľov, povaha nákladov, vzájomný pomer medzi váhou a rozmernosťou nákladov, ako aj hodnota nákladov;

c) pri určení pobádacích prepravných sadzieb a/alebo osobitných prepravných sadzieb pre určitý tovar, vezmú sa do úvahy podmienky obchodu s týmto tovarom v štátoch, ktorým konferencia slúži, najmä v rozvojových a vnútrozemských štátoch.

Článok 13

Konferenčné tarify a klasifikácia tarifných sadzieb

(1) Konferenčné tarify nebudú nespravodlivo rozlišovať medzi odosielateľmi podobného postavenia. Námorné linky, ktoré sú členmi konferencie, budú prísne dodržiavať sadzby, pravidlá a podmienky uvedené v tarifách alebo v iných bežne platných uverejnených dokumentoch konferencie a každé osobitné dojednania pripustené týmto Kódexom.

(2) Konferenčné tarify by mali byť zostavené jednoducho a jasne a mali by obsahovať čo možno najmenej tried/kategórií, podľa osobitných požiadaviek obchodu, a špecifikovať prepravnú sadzbu pre každý druh tovaru a tam, kde to je vhodné, pre každú triedu/kategóriu; mali by takisto uvádzať kedykoľvek to bude uskutočniteľné - za účelom uľahčenia štatistického spracovania a rozboru, príslušné zodpovedajúce kódové číslo položky podľa Stálej medzinárodnej obchodnej klasifikácie, Bruselskej tarifnej nomenklatúry alebo akejkoľvek inej nomenklatúry, ktorá môže byť medzinárodne prijatá; klasifikácia druhov tovaru v tarifách by mala byť pripravená, pokiaľ to bude uskutočniteľné, v spolupráci s organizáciami odosielateľov alebo inými zúčastnenými národnými alebo medzinárodnými organizáciami.

Článok 14

Všeobecné zvýšenie prepravných sadzieb

(1) Konferencia oznámi v lehote nie kratšej ako 150 dní alebo podľa oblastnej praxe a/alebo dohody, organizáciám odosielateľov alebo zástupcom odosielateľov a/alebo odosielateľom, a pokiaľ sa to vyžaduje, aj príslušným orgánom štátov, ktorých obchodu konferencia slúži, svoj úmysel vykonať všeobecné zvýšenie prepravných sadzieb, s uvedením jeho rozsahu, dátumu nadobudnutia účinnosti a dôvodov na podporu navrhovaného zvýšenia.

(2) Na žiadosti ktorejkoľvek strany určené na tento účel v tomto Kódexe, ktoré je potrebné podať v dohodnutej lehote po prijatí tohto oznámenia, začnú sa porady podľa príslušných ustanovení tohto Kódexu v ustanovenej lehote nepresahujúcej 30 dní alebo v lehote skôr dohodnutej medzi príslušnými stranami; porady sa budú konať o základe a výške navrhovaného zvýšenia a o dátume, od kedy má zvýšenie nadobudnúť účinnosť.

(3) Konferencia v snahe urýchliť porady môže alebo na žiadosť ktorejkoľvek strany, ktorá je uvedená v tomto Kódexe ako strana oprávnená zúčastniť sa porád o všeobecnom zvýšení prepravných sadzieb, je povinná, keď je to možné, predložiť v primeranej lehote pred začatím porád zúčastňujúcim sa stranám správu vypracovanú nezávislými účtovnými znalcami dobrej povesti včítane celkového rozboru údajov, ktoré sa týkajú príslušných výdavkov a príjmov, ktoré si podľa názoru konferencie vynucujú zvýšenie prepravných sadzieb, pokiaľ tento rozbor strany oň žiadajúce prijímajú ako jeden zo základov pre porady.

(4) Ak je výsledkom porád dosiahnutie dohody, nadobudne zvýšenie prepravných sadzieb účinnosť od dátumu uvedeného v oznámení podanom podľa ustanovení článku 14 odseku 1, pokiaľ nebol medzi zúčastnenými stranami dohodnutý neskorší dátum.

(5) Ak sa nedosiahne dohoda do 30 dní od podania oznámenia podľa ustanovenia článku 14 odseku 1 a pri zachovaní postupu predpísaného v tomto Kódexe, bude záležitosť ihneď postúpená povinnému medzinárodnému zmierovaciemu konaniu podľa ustanovení hlavy VI. o odporúčaní zmierovacích rozhodcov, pokiaľ sa prijalo zúčastnenými stranami, je pre ne záväzné a vykoná sa, s výhradou ustanovení článku 14 odseku 9, s účinnosťou od dátumu uvedeného v odporúčaní zmierovacích rozhodcov.

(6) S výhradou ustanovení článku 14 odseku 9 môže konferencia všeobecné zvýšenie prepravných sadzieb vykonať aj pred vydaním odporúčania zmierovacích rozhodcov. Pri vydávaní svojho odporúčania majú zmierovací rozhodcovia vziať do úvahy rozsah uvedeného zvýšenia vykonaného konferenciou a čas, po ktorý bolo v platnosti. Ak konferencia odmietne odporúčanie zmierovacích rozhodcov, majú odosielatelia a/alebo organizácie odosielateľov právo nepovažovať sa za viazané, po tom, čo to riadne oznámili, žiadnym dojednaním alebo inou zmluvou s touto konferenciou, ktoré by im bránili použiť nekonferenčné námorné linky. Tam, kde je vernostné dojednanie, dajú odosielatelia a/alebo organizácie odosielateľov výpoveď v lehote 30 dní s tým účinkom, že sa naďalej necítia viazaní týmto dojednaním, ktorá výpoveď bude platiť od dátumu v nej uvedenom, a na tento účel bude vo vernostnom dojednaní ustanovená lehota nie kratšia ako 30 dní, ale nie dlhšia ako 90 dní.

(7) Odložený rabat, ktorý patrí odosielateľovi a ktorý už vznikol pri konferencii, nesmie konferencia zadržať a ani nesmie prepadnúť v jej prospech v dôsledku konania odosielateľa podľa ustanovení článku 14 odseku 6.

(8) Ak obchod štátov zabezpečovaný námornými linkami, ktoré sú členmi konferencie, pozostáva na určitej trase prevažne z jedného alebo niekoľkých základných druhov tovaru, potom každé zvýšenie prepravnej sadzby pri jednom alebo viacerých druhoch tohto tovaru sa bude považovať za všeobecné zvýšenie prepravnej sadzby a budú sa na ne vzťahovať príslušné ustanovenia tohto Kódexu.

(9) Konferencia zavedie všeobecné zvýšenie prepravných sadzieb účinné podľa ustanovení podľa tohto Kódexu na čas určeného minimálneho trvania vždy podľa pravidiel, ktoré sa týkajú prirážok a úpravy prepravných sadzieb v dôsledku kolísania devízových kurzov. Čas, po ktorý má používať všeobecné zvýšenie prepravných sadzieb, je záležitosťou vhodnou sa posúdenie počas porád konaných podľa ustanovení článku 14 odseku 2, ale pokiaľ nebolo medzi zúčastnenými stranami dohodnuté inak počas porád nesmie byť minimálne časové obdobie medzi dátumom, keď sa jedno všeobecné zvýšenie prepravných sadzieb stalo účinným, a dátumom, keď bolo oznámené ďalšie všeobecné zvýšenie prepravných sadzieb podľa ustanovení článku 14 odseku 1, kratšie ako 10 mesiacov.

Článok 15

Pobádacie prepravné sadzby

(1) Konferencie majú zavádzať pobádacie prepravné sadzby pre netradičné vývozy.

(2) Všetky potrebné a vhodné informácie, ktoré odôvodňujú potrebu pobádacej prepravnej sadzby, predložia konferencii odosielatelia, organizácie odosielateľov alebo zástupcovia zúčastnených odosielateľov.

(3) Bude zavedené osobitné konanie ustanovujúce vydávanie rozhodnutí o žiadostiach pobádacej prepravnej sadzby do 30 dní od dátumu prijatia týchto informácií, pokiaľ nebolo vzájomne dohodnuté inak. Bude sa jasne rozlišovať medzi týmto konaním a všeobecným konaním o posúdení možností zníženia prepravných sadzieb na iné druhy tovaru alebo o ich oslobodení od zvýšenia.

(4) Informácie ohľadne konania vo veci posúdenia žiadostí o pobádacie prepravné sadzby dá konferencia k dispozícii odosielateľom a/alebo organizáciám odosielateľov a na žiadosť aj vládam a/alebo iným príslušným orgánom štátov, ktorých obchodu konferencia slúži.

(5) Pobádacia prepravná sadzba sa zavádza normálne na 12 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak medzi zúčastnenými stranami. Pred uplynutím tohto času bude sa pobádacia prepravná sadzba revidovať na žiadosť odosielateľa a/alebo organizácie odosielateľov, ktorých sa to týka, pričom bude vecou odosielateľa a/alebo organizácie odosielateľov, aby konferencii na žiadosť preukázali, že ďalšia platnosť sadzby nad pôvodné obdobie je odôvodnená.

(6) Pri skúmaní žiadostí o pobádaciu sadzbu, môže konferencia vziať do úvahy, že aj keď sadzba má podporiť vývoz netradičného výrobku, pre ktorý sa požaduje, pravdepodobne nevytvára podstatné narušenie konkurenčnej schopnosti vo vývoze podobných výrobkov z iného štátu, ktorému konferencia slúži.

(7) Pobádacie prepravné sadzby nie sú oslobodené od prirážok k prepravnému ani od zavedenia koeficientu menovej úpravy podľa ustanovení článkov 16 a 17.

(8) Každá námorná linka, ktorá je členom konferencie, ktorá obsahuje príslušné prístavy v prepravách vykonávaných touto konferenciou, prijme a bezdôvodne neodmietne slušný podiel na nákladoch, pre ktoré ustanovila konferencia pobádaciu prepravnú sadzbu.

Článok 16

Prirážky

(1) Prirážky k prepravnému zavedené konferenciou na krytie náhlych alebo mimoriadnych zvýšení výdavkov alebo znížení príjmov sa považujú za dočasné. Budú znížené podľa zlepšenia situácie alebo okolností, ktorým sa ich zavedením malo čeliť, a budú zrušené pod podmienkou ustanovenia článku 16 odseku 6, len čo prestane situácia alebo okolnosti, ktoré vyvolali ich zavedenie. To sa musí uviesť v čase ich zavedenia, a pokiaľ je to možné, súčasne s opisom zmeny situácie alebo okolností, ktoré vyvolajú ich zvýšenie, zníženie alebo zrušenie.

(2) Prirážky zavedené na náklad prepravovaný do určitého prístavu alebo z určitého prístavu sa považujú takisto za dočasné a takisto sa zvyšujú, znižujú alebo sa zrušujú, s výhradou ustanovení článku 16 odseku 6, keď sa situácia v tomto prístave zmení.

(3) Skôr než sa zavedie akákoľvek prirážka či všeobecná alebo týkajúca sa len určitého prístavu, má sa o tom podať správa a na žiadosť sa bude konať porada podľa pravidiel o konaní ustanovených v tomto Kódexe medzi príslušnou konferenciou a ostatnými stranami, ktoré sú priamo dotknuté prirážkou a majú podľa ustanovení tohto Kódexu právo zúčastňovať sa takých porád, okrem výnimočných okolností oprávňujúcich okamžité zavedenie takej prirážky. V prípadoch, keď sa prirážka zaviedla bez predchádzajúcej porady, budú sa na žiadosť konať porady hneď potom, len čo to bude možné. Pred konaním takých porád poskytne konferencia údaje, ktoré podľa jej názoru odôvodňujú zavedenie prirážky.

(4) Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, ak sa počas 15-dennej lehoty po prijatí oznámenia podaného podľa ustanovenia článku 16 odseku 3 nedosiahne medzi zúčastnenými stranami dohoda uvedená v tomto článku o otázke prirážky, platia pre riešenie rozporov príslušné ustanovenia obsiahnuté v tomto Kódexe. Pokiaľ sa zúčastnené strany nedohodnú inak, môže byť uložená prirážka aj pred rozhodnutím sporu, ak sporná záležitosť zostáva stále nerozhodnutá ku koncu 30-denného obdobia po prijatí uvedeného oznámenia.

(5) V prípade, že sa prirážka zavádza za výnimočných okolností bez predchádzajúcej porady, ako je ustanovené v článku 16 odsek 3, a ak sa nedosiahne dohoda počas nasledujúcich porád, platia pre riešenie rozporov príslušné ustanovenia obsiahnuté v tomto Kódexe.

(6) Finančná strata, ktorú utrpia námorné linky, ktoré sú členmi konferencie, v dôsledku akéhokoľvek omeškania spôsobeného poradami a/alebo iným konaním týkajúcim sa rozhodovania sporných záležitostí ohľadne zavedenia prirážok podľa ustanovení tohto Kódexu, v porovnaní k dátumu, od kedy sa mala zaviesť prirážka podľa podmienok oznámenia podaného v súlade s ustanovením článku 16 odseku 3, môže byť kompenzovaná zodpovedajúcim predĺžením platnosti prirážky pred jej zrušením. Naproti tomu pri každej prirážke zavedenej konferenciou, ktorá potom bude určená a uznaná ako neodôvodnená alebo nadmerná na základe výsledku porád alebo iného konania ustanoveného v tomto Kódexe, sa takto vybrané sumy alebo ich prebytok - ako je uvedené - vrátia stranám, ktorých sa to týka, ak o to požiadajú v lehote 30 dní po uplatnení nároku, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Článok 17

Menové zmeny

(1) Zmeny devízových kurzov včítane formálnej devalvácie alebo revalvácie, ktoré vedú ku zmenám súhrnných prevádzkových výdavkov a/alebo príjmov námorných liniek, ktoré sú členmi konferencie, vo vzťahu k ich prevádzke v rámci konferencie, odôvodňujú zavedenie menového vyrovnávacieho koeficientu alebo zmenu prepravných sadzieb. Úprava alebo zmena bude taká, aby v celku nemali príslušné členské linky, pokiaľ je to možné, ani zisk ani stratu v dôsledku takej úpravy alebo zmeny. Úprava alebo zmena môže byť vo forme menových prirážok alebo zliav alebo zvýšení alebo znížení prepravných sadzieb.

(2) Také úpravy alebo zmeny sú viazané na oznámenie, ktoré má byť vykonané podľa oblastnej praxe, kde taká prax je, a budú sa konať porady podľa ustanovení tohto Kódexu medzi príslušnou konferenciou a ostatnými stranami, ktoré sú tým priamo dotknuté a ktoré podľa ustanovení tohto Kódexu majú právo zúčastňovať sa porád okrem toho za takých výnimočných okolností, ktoré odôvodňujú okamžité zavedenie menového vyrovnávacieho koeficientu alebo zmenu prepravnej sadzby. V prípade, že sa tak stalo bez predchádzajúcich porád, budú sa porady konať ihneď, len čo to bude možné. Porady sa majú zaoberať použitím, rozsahom a dátumom zavedenia menového vyrovnávacieho koeficientu alebo zmeny prepravnej sadzby a na tento účel sa bude postupovať rovnako, ako je predpísané v článku 16 odsekoch 4 a 5, pokiaľ ide o prirážky. Také porady sa majú konať a skončiť počas obdobia, ktoré nepresiahne 15 dní od dátumu, keď bol oznámený zámer použiť menovú prirážku alebo vykonať zmenu prepravnej sadzby.

(3) Ak sa pri poradách nedosiahla žiadna dohoda počas 15 dní, budú platiť pre riešenie rozporov príslušné ustanovenia obsiahnuté v tomto Kódexe.

(4) Ustanovenia článku 16 odseku 6 platia primerane pre menové vyrovnávacie koeficienty a pre zmeny prepravných sadzieb, ktorými sa zaoberá tento článok.

HLAVA V: OSTATNÉ ZÁLEŽITOSTI

Článok 18

Bojové lode

Členovia konferencie nepoužijú bojové lode v konferenčnej obchodnej oblasti za tým účelom, aby vylúčili, zabránili alebo znížili konkurenciu vypudením námornej linky, ktorá nie je členom konferencie, z danej obchodnej oblasti.

Článok 19

Primeranosť služieb

(1) Konferencie majú urobiť potrebné a vhodné opatrenia, aby zabezpečili, aby ich členské linky poskytovali pravidelné, primerané a účinné služby s požadovanou prevádzkou na trasách, ktoré obsluhujú, a zariadia také služby, aby - pokiaľ je to možné - sa zamedzilo nadmernému nahromadeniu alebo vypusteniu odchodov lodí. Konferencie majú takisto zvážiť akékoľvek osobitné opatrenia potrebné pre organizáciu služieb v sezónnych výkyvoch v objeme nákladov.

(2) Konferencie a ostatné strany, ktoré podľa ustanovení tohto Kódexu majú právo zúčastňovať sa na poradách, včítane príslušných orgánov, pokiaľ si to prajú, majú sledovať požiadavky na lodný priestor, primeranosť a vhodnosť služby, a najmä možnosti racionalizácie a zvýšenia účinnosti služieb, ako aj udržiavať úzku spoluprácu. Zisky zistené ako výsledok racionalizácie služieb sa zodpovedajúcim spôsobom prejavia v úrovni prepravných sadzieb.

(3) Pre prístav, pre ktorý poskytuje konferencia služby iba pod podmienkou, že je k dispozícii určené minimálne množstvo nákladu, ustanoví sa toto minimum v tarife. Odosielatelia majú dať príslušné oznámenie, že taký náklad je k dispozícii.

Článok 20

Ústredie konferencie

Konferencia zriadi spravidla svoje ústredie v krajine, ktorej obchodu konferencia slúži, ak sa členské námorné linky nedohodli inak.

Článok 21

Zastúpenie

Konferencia zriadi miestne zastúpenie vo všetkých štátoch, ktorým poskytuje služby, s výnimkou, že tam, kde sú pre to praktické opačné dôvody, môže byť zastúpenie na oblastnej báze. Mená a adresy zástupcov budú ľahko dosiahnuteľné a títo zástupcovia zabezpečia, aby stanoviská odosielateľov a konferencií sa dávali vzájomne rýchlo na vedomie v záujme urýchliť rozhodnutie. Ak to konferencia považuje za vhodné, prevedie primerane rozhodovaciu právomoc na svojich zástupcov.

Článok 22

Obsah konferenčných dohôd, dohôd o podiele na obchodoch a vernostných dojednaniach

Konferenčné dohody, dohody o podiele na obchodoch a vernostné dojednania budú v súlade s príslušnými požiadavkami tohto Kódexu a môžu obsahovať aj ďalšie dohodnuté ustanovenia, ktoré nie sú nezlučiteľné s týmto Kódexom.

ČASŤ II

HLAVA VI: RIEŠENIE SPOROV

A. Všeobecné ustanovenia

Článok 23

(1) Ustanovenie tejto hlavy bude použité pri sporoch o použití alebo vykonávaní tohto Kódexu medzi týmito stranami:

a) medzi konferenciou a námornou linkou;

b) medzi námornými linkami, ktoré sú členmi konferencie;

c) medzi konferenciou alebo jej členskou námornou linkou a organizáciou odosielateľov alebo zástupcami odosielateľov alebo odosielateľov; a

d) medzi dvoma alebo viacerými konferenciami.

Na účely tejto hlavy pojem „strana“ znamená pôvodné strany v spore, ako aj tretie strany, ktoré sa pripojili ku konaniu podľa ustanovenia článku 34 písmena a).

(2) Spory medzi námornými linkami s rovnakou vlajkou, ako aj spory medzi organizáciami toho istého štátu sa budú riešiť v rámci národného súdnictva tohto štátu, pokiaľ to nespôsobí vážne ťažkosti pri plnení ustanovení tohto kódexu.

(3) Sporné strany sa predovšetkým pokúsia urovnať spor výmenou stanovísk alebo priamym rokovaním s úmyslom nájsť vzájomne uspokojivé riešenie.

(4) Spory medzi stranami uvedenými v článku 23 odseku 1, ktoré sa týkajú:

a) odmietnutia prijať národné námorné linky do konferencie, ktorá slúži zahraničnému obchodu štátu tejto námornej linky;

b) odmietnutia prijať námorné linky tretieho štátu do konferencie;

c) vylúčenie z konferencie;

d) nezlúčiteľnosti konferenčnej dohody s týmto Kódexom;

e) všeobecného zvýšenia prepravných sadzieb;

f) prirážok;

g) zmien prepravných sadzieb alebo zavedenia menového vyrovnávacieho koeficientu;

h) účasti na obchodoch; a

i) formy a podmienok navrhovaných vernostných dojednaní nevyriešených výmenou stanovísk alebo priamymi rokovaniami, sa na žiadosť ktorejkoľvek spornej strany predložia medzinárodnému povinnému zmierovaciemu konaniu v súlade s predpismi tejto hlavy.

Článok 24

(1) Zmierovacie konanie sa začína na žiadosť jednej zo sporných strán.

(2) Žiadosť sa podáva:

a) v sporoch, ktoré sa týkajú členstva v konferenciách: najneskôr 60 dní od dátumu, keď žiadateľ dostal rozhodnutie konferencie, včítane jeho odôvodnenia článku 1 odseku 4 a článku 4 odseku 3;

b) v sporoch, ktoré sa týkajú všeobecného zvýšenia prepravných sadzieb: najneskôr k dátumu uplynutia oznamovacej lehoty uvedenej v článku 14 odseku 1;

c) v sporoch, ktoré sa týkajú prirážok: najneskôr k dátumu, keď uplynula 30-dňová lehota ustanovená v článku 16 odseku 4, alebo ak nebolo podané oznámenie, najneskôr 15 dní od dátumu, keď prirážka nadobudla účinnosť; a

d) v sporoch, ktoré sa týkajú zmien prepravných sadzieb alebo zavedenia menového vyrovnávacieho koeficientu, najneskôr 5 dní po dátume, keď uplynul čas ustanovený v článku 17 odseku 3.

(3) Ustanovenie článku 24 odseku 2 neplatí pre spory, ktoré sa predkladajú povinnému medzinárodnému zmierovaciemu konaniu podľa ustanovenia článku 25 odseku 3.

(4) Žiadosti o zmierovacie konanie v iných sporoch než v tých, ktoré sú uvedené v článku 24 odseku 2, sa môžu podať kedykoľvek.

(5) Lehoty ustanovené v článku 24 odseku 2 môžu byť predĺžené dohodou strán.

(6) Žiadosť o zmierovacie konanie sa považuje za riadne podanú, ak bolo preukázané, že žiadosť bola zaslané druhej strane doporučeným listom, telegramom alebo ďalekopisom alebo jej bola doručená v lehotách uvedených v článku 24 odseku 2 alebo 5.

(7) Ak žiadosť nebola podaná v lehotách uvedených v článku 24 odseku 2 alebo 5, rozhodnutie konferencie sa stáva končeným a žiadne konanie podľa tejto hlavy nemôže začať ktorákoľvek strana o námietkach proti takému rozhodnutiu.

Článok 25

(1) Tam, kde sa strany dohodli, že sa spory uvedené v článku 23 odseku 4 písmenách a), b), c), d), h) a i) budú riešiť v inom konaní než v konaní podľa tohto článku, alebo sa dohodnú na spôsobe rozhodnutia určitého sporu, ktorý medzi nimi vznikol, budú sa také spory na žiadosť ktorejkoľvek strany riešiť spôsobom ustanoveným v ich dohode.

(2) Ustanovenie článku 25 odseku 1 sa vzťahuje tiež na spory uvedené v článku 23 odseku 4 písmenách e), f) a g), pokiaľ národné zákonodarstvo, predpisy alebo ustanovenia nebránia odosielateľom v tejto slobode voľby.

(3) Ak sa zmierovacie konanie začalo, bude mať prednosť pred právnymi prostriedkami podľa predpisov národného práva. Ak sa strana uchýli k právnym prostriedkom podľa národného práva, pokiaľ ide o spor, na ktorý sa vzťahuje táto hlava, bez toho, aby sa dovolávala konania, ktoré je upravené v tejto hlave, potom na žiadosť odporcu v tomto konaní bude konanie zastavené a spor súd alebo iný orgán, na ktorom sa podal návrh, odovzdá na konanie upravené v tejto hlave.

Článok 26

(1) Zmluvné strany prenesú na konferencie a organizácie odosielateľov takú právomoc, aká je potrebná pre použitie ustanovení tejto hlavy, a to najmä:

a) konferencia alebo organizácia odosielateľov môže začať konanie ako strana alebo sa môže ako kolektív vymenovať ako strana v konaní;

b) každé oznámenie konferencii alebo organizácii odosielateľov ako kolektívu bude zároveň predstavovať oznámenie každému členovi takej konferencie alebo organizácie odosielateľov;

c) oznámenie konferencii alebo organizácii odosielateľov bude podané na adresu ústredia konferencie alebo organizácie odosielateľov. Každá konferencia alebo organizácia odosielateľov zapíše adresu svojho ústredia u vedúceho kancelárie určeného podľa ustanovenia článku 46 odseku 1. V prípade, že konferencia alebo organizácia odosielateľov nezapíše adresu alebo nemá ústredie, bude sa oznámenie ktorémukoľvek členovi v mene tejto konferencie alebo organizácie odosielateľov považovať za oznámenie urobené tejto konferencii alebo organizácii.

(2) Prijatie alebo odmietnutie odporúčaní zmierovacích rozhodcov zo strany konferencie alebo organizácie odosielateľov sa bude považovať za prijatie alebo odmietnutie takého odporúčania každým jej členom.

Článok 27

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, môžu sa zmierovací rozhodcovia rozhodnúť, že vydajú odporúčanie na základe písomných podaní bez ústneho pojednávania.

B. Medzinárodné povinné zmierovacie konanie

Článok 28

Pri medzinárodnom povinnom zmierovacom konaní sa zúčastnia, pokiaľ o to požiadajú, príslušné orgány Zmluvnej strany zmierovacieho konania na podporu strany, ktorá je príslušníkom tejto Zmluvnej strany, alebo na podporu strany, ktorá má spor vzniknutý v súvislosti so zahraničným obchodom tejto Zmluvnej strany. Príslušný orgán môže v takom zmierovacom konaní vystupovať tiež ako pozorovateľ.

Článok 29

(1) Pri medzinárodnom povinnom zmierovacom konaní bude sa konanie konať v mieste, ktoré bolo jednomyseľne dohodnuté medzi stranami, alebo ak nie je taká dohoda, v mieste, o ktorom rozhodli zmierovací rozhodcovia.

(2) Pri určovaní miesta pre zmierovacie konanie berú strany i zmierovací rozhodcovia do úvahy okrem iného štáty, ktoré sú úzko späté so sporom, majúc na mysli štát príslušnej námornej linky, a najmä ak sa spor vzťahuje na náklad, štát, z ktorého náklad pochádza.

Článok 30

(1) Na účely tejto hlavy bude zostavená medzinárodná listina zmierovacích rozhodcov zložená zo slávnych alebo skúsených odborníkov v oblasti práva, ekonomiky námornej dopravy alebo zahraničného obchodu a financií určených Zmluvnými stranami, ktoré ich vyberajú, ktorí budú svoju funkciu vykonávať nezávisle.

(2) Každá Zmluvná strana môže kedykoľvek vymenovať členov listiny až do celkového počtu dvanásť a oznámi ich mená vedúcemu kancelárie. Vymenovanie sa uskutočňuje na šesť rokov a môže sa obnovovať. V prípade smrti, nespôsobilosti alebo zrieknutia sa členstva v listine, Zmluvná strana, ktorá takú osobu vymenovala, vymenuje náhradného rozhodcu na zvyšujúce funkčné obdobie. Vymenovanie je účinné od dátumu, keď vedúci kancelárie dostane správu o vymenovaní.

(3) Vedúci kancelárie povedie listinu rozhodcov a pravidelne bude informovať Zmluvné strany o jej zložení.

Článok 31

(1) Účelom zmierovacieho konania je dosiahnuť zmierne vybavenie sporov na základe odporúčania formulovaného nezávislými zmierovacími rozhodcami.

(2) Zmierovací rozhodcovia zistia a objasnia sporné otázky, vyžiadajú si na tento účel akékoľvek informácie od strán a na ich podklade predkladajú stranám odporúčania na urovnanie sporu.

(3) Strany spolupracujú dobromyseľne so zmierovacími rozhodcami, aby im umožnili výkon ich funkcie.

(4) S výhradou ustanovení článku 25 odseku 2, môžu sa sporné strany kedykoľvek počas zmierovacieho konania dohodnúť, že sa uchýlia k inému spôsobu urovnania svojho sporu. Strany v spore, ktorý bol predložený inému konaniu, než je ustanovené v tejto hlave, môžu sa vzájomne dohodnúť, že sa uchýlia k medzinárodnému povinnému zmierovaciemu konaniu.

Článok 32

(1) Zmierovacie konanie vykoná buď jeden zmierovací rozhodca, alebo nepárny počet zmierovacích rozhodcov, na ktorých sa dohodli alebo ktorých označili strany.

(2) Ak sa strany nemôžu dohodnúť na počte alebo na vymenovaní zmierovacích rozhodcov podľa ustanovenia článku 32 odseku 1, budú zmierovacie konanie viesť traja zmierovací rozhodcovia, z ktorých po jednom vymenuje každá strana v žalobe, prípadne v žalobnej odpovedi, pričom tretí, ktorého vymenovali takto ustanovení zmierovací rozhodcovia, vykonáva funkciu predsedu.

(3) Ak v žalobnej odpovedi nie je obsiahnuté meno zmierovacieho rozhodcu, ktorý má byť vymenovaný v prípadoch, keď by sa použilo ustanovenie článku 32 odseku 2, druhého zmierovacieho rozhodcu vyberie do 30 dní po prijatí žaloby žrebovaním zmierovací rozhodca vymenovaný v žalobe z členov uvedených v listine, vymenovaných Zmluvnou stranou lebo Zmluvnými stranami, ktorej príslušníkom (ktorých príslušníkmi) je (sú) odporca (odporcovia).

(4) Ak sa zmierovací rozhodcovia vymenovaní podľa ustanovení článku 32 odsekov 2 a 3 nemôžu dohodnúť na vymenovaní tretieho zmierovacieho rozhodcu do 15 dní od dátumu vymenovania druhého zmierovacieho rozhodcu, je tretí zmierovací rozhodca počas nasledujúcich piatich dní vymenovanými rozhodcami určený žrebom. Skôr, než sa ťahá žreb:

a) žiaden člen listiny zmierovacích rozhodcov, ktorý má rovnakú štátnu príslušnosť ako niektorý z prvých dvoch zmierovacích rozhodcov, nie je voliteľný žrebom;

b) každý z dvoch vymenovaných zmierovacích rozhodcov môže vylúčiť z listiny zmierovacích rozhodcov ich rovnaký počet pod podmienkou, že aspoň 30 členov listiny zostane voliteľných pre výber žrebom.

Článok 33

(1) Ak niekoľko strán žiada o zmierovacie konanie s rovnakým odporcom v rovnakej veci alebo veciach, ktoré úzko súvisia, môže odporca žiadať o zlúčenie týchto prípadov.

(2) Žiadosť o zlúčenie posúdi a o nej rozhodne väčšina hlasov predsedov zvolených zmierovacích rozhodcov. Ak sa takej žiadosti vyhovie, predsedovia určia na posúdenie zlúčených prípadov zmierovacích rozhodcov zo zmierovacích rozhodcov, pokiaľ už boli vymenovaní alebo zvolení pod podmienkou, že bol vybraný nepárny počet zmierovacích rozhodcov a že zmierovací rozhodca, ktorého vymenovala každá strana ako prvého, bude jedným zo zmierovacích rozhodcov, ktorí posúdia zlúčený prípad.

Článok 34

Ktorákoľvek iná strana než príslušný orgán uvedený v článku 28 môže vstúpiť do konania, ak sa zmierovacie konanie začalo

buď

a) ako strana v prípade jej primárneho hospodárskeho záujmu,

alebo

b) ako strana podporujúca jednu z pôvodných strán v prípade nepriameho hospodárskeho záujmu,

pokiaľ niektorá z pôvodných strán nemá námietky proti takému pripojeniu.

Článok 35

(1) Zmierovací rozhodcovia robia odporúčania podľa ustanovení tohto Kódexu.

(2) Ak Kódex nemá ustanovenie v niektorej veci, zmierovací rozhodcovia použijú právo, na ktorom sa strany dohodli v čase, keď sa začalo zmierovacie konanie alebo najskôr potom, keď sa zmierovacím rozhodcom predložili dôkazy. Ak nie je taká dohoda, použije sa právo, ktoré podľa názoru rozhodcov má najužšiu súvislosť s predmetným sporom.

(3) Zmierovací rozhodcovia nerozhodujú o spore ex aequo et bono, pokiaľ sa na tom strany nedohodli po vzniku sporu.

(4) Zmierovací rozhodcovia nevynesú rozhodnutie non liquet pre nejasnosť v práve.

(5) Zmierovací rozhodcovia môžu odporučiť také právne a opravné prostriedky, ktoré sú ustanovené právom použiteľným pre spor.

Článok 36

Odporúčania zmierovacích rozhodcov budú obsahovať odôvodnenia.

Článok 37

(1) Pokiaľ sa strany nedohodli pred zmierovacím konaním, v jeho priebehu alebo po ňom, že odporúčanie zmierovacích rozhodcov je záväzné, stane sa odporúčanie záväzným jeho prijatím stranami. Odporúčanie, ktoré bolo prijaté niektorými spornými stranami, stáva sa záväzným iba pre tieto strany.

(2) Prijatie odporúčania musia strany oznámiť zmierovacím rozhodcom na adresu nimi určenú najneskôr 30 dní po prijatí oznámenia o odporúčaní; inak sa bude domnievať, že odporúčanie nebolo prijaté.

(3) Strana, ktorá neprijala odporúčanie, upovedomí zmierovacích rozhodcov a ostatné strany v priebehu 30 dní po dátume uvedenom v článku 37 odseku 2 podrobne a písomne o svojich dôvodoch pre odmietnutie odporúčania.

(4) Ak strany odporúčanie prijali, zmierovací rozhodcovia ihneď spíšu a podpíšu záznam o zmiere, v okamihu ktorom sa stáva odporúčanie pre tieto strany záväzným. Ak odporúčanie neprijali všetky strany, spíšu zmierovací sudcovia správu o spore a o neúspechu týchto strán pre tie strany, ktoré odmietli odporúčanie strán pri riešení sporu.

(5) Odporúčanie, ktoré sa stalo pre strany záväzným, bude nimi splnené ihneď alebo v čase ustanovenom v odporúčaní.

(6) Každá strana môže svoje prijatie urobiť závislé na prijatí všetkými stranami v spore alebo ktoroukoľvek z nich.

Článok 38

(1) Odporúčanie predstavuje konečné rozhodnutie sporu, pokiaľ ide o strany, ktoré ho prijali s výnimkou prípadov, že odporúčanie nie je uznané a vykonané podľa ustanovení článku 39.

(2) „Odporúčanie“ obsahuje výklad, objasnenie alebo opravu odporúčania urobeného zmierovacími rozhodcami prv, než bolo odporúčanie prijaté.

Článok 39

(1) Každá Zmluvná strana uzná odporúčanie ako záväzné pre strany, ktoré ho prijali, a vykoná s výhradou ustanovení článku 39 odsekov 2 a 3, na žiadosť ktorejkoľvek takej strany, všetky povinnosti uložené odporúčaním tak, ako keby išlo o právoplatný rozsudok súdu tejto Zmluvnej strany.

(2) Odporúčanie sa neuzná a nebude vykonané na žiadosť strany uvedenej v článku 39 odseku 1 jedine v prípade, že súd alebo iný príslušný orgán štátu, v ktorom sa žiada o uznanie a výkon, sa presvedčí, že

a) strana, ktorá prijala odporúčanie, bola podľa použitého práva právne nespôsobilou v čase prijatia;

b) pri vynesení odporúčania sa spáchal podvod alebo použilo násilie;

c) odporúčanie je v rozpore s verejným poriadkom (ordre public) v štáte, kde má byť vykonané, alebo

d) zloženie zmierovacích rozhodcov alebo zmierovacie konanie nebolo v súlade s predpismi tohto kódexu.

(3) Ktorákoľvek časť odporúčania sa nevykoná ani neuzná, ak súd alebo iný príslušný orgán sa presvedčí, že sa na takú časť vzťahuje ustanovenie niektorého pododseku článku 39 odseku 2 a že sa môže oddeliť od ostatných častí odporúčania. Ak sa taká časť nemôže oddeliť, nevykoná sa ani neuzná celé odporúčanie.

Článok 40

(1) Ak odporúčanie prijali všetky strany, môže sa spolu s odôvodnením so súhlasom všetkých strán uverejniť.

(2) Ak odporúčanie odmietla jedna alebo viaceré strany, ale ho prijala jedna alebo viaceré strany:

a) strana alebo strany, ktoré odmietajú odporúčanie, uverejnia svoj alebo svoje dôvody odmietnutia dané podľa ustanovenia článku 37 odseku 3 a súčasne môžu uverejniť odporúčanie a jeho odôvodnenie;

b) strana, ktorá prijala odporúčanie, môže uverejniť odporúčanie a jeho odôvodnenie; takisto môže uverejniť dôvody odmietnutia uvedené inou stranou, pokiaľ táto iná strana už neuverejnila svoje odmietnutie a jeho odôvodnenie, v súlade s ustanovením článku 40 odseku 2 písmena a).

(3) Ak odporúčanie neprijala žiadna zo strán, môže každá strana uverejniť odporúčanie a jeho odôvodnenie a takisto svoje odmietnutie a jeho odôvodnenie.

Článok 41

(1) Dokumenty a podania obsahujúce skutkové informácie podané niektorou stranou zmierovacím rozhodcom budú zverejnené, pokiaľ táto strana alebo väčšina zmierovacích rozhodcov sa nedohodne inak.

(2) Také dokumenty a podania predložené ktoroukoľvek stranou môže predložiť táto strana na podporu svojho prípadu v ďalšom konaní, ktoré vznikne z toho istého sporu a medzi tými istými stranami.

Článok 42

V prípadoch, kde sa odporúčanie nestalo záväzným pre strany, ani názory vyjadrené, ani odôvodnenia, vydané zmierovacími rozhodcami, ani ústupky alebo ponuky urobené stranami na účel zmierovacieho konania, sa nedotknú právoplatných práv alebo záväzkov ktorejkoľvek strany.

Článok 43

(1)

a) Náklady zmierovacích rozhodcov a všetky správne náklady zmierovacieho konania znášajú rovnakým dielom strany zúčastnené na konaní, pokiaľ sa nedohodnú inak.

b) Keď bolo začaté zmierovacie konanie, sú zmierovací rozhodcovia oprávnení požadovať preddavok alebo zábezpeku za náklady uvedené v článku 43 odseku 1 písmene a).

(2) Každá strana znáša všetky výdavky, ktoré jej vzniknú v súvislosti s konaním, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

(3) Bez ohľadu na ustanovenia článku 43 odsekov 1 a 2 môžu zmierovací rozhodcovia po jednomyseľnom rozhodnutí, že niektorá strana uplatnila nárok šikanovaním alebo ľahkovážne, pripísať na vrub takej strany niektoré alebo všetky výdavky pripadajúce na ostatné strany konania. Také rozhodnutie je konečné a záväzné pre všetky strany.

Článok 44

(1) Nedostavenie sa strany alebo nečinnosť strany sa v žiadnom štádiu konania nebude považovať za uznanie tvrdenia druhej strany. V takom prípade môže druhá strana podľa svojej voľby požiadať zmierovacích rozhodcov, aby ukončili konanie alebo aby sa zaoberali otázkami, ktoré im boli predložené, a aby vydali odporúčanie v súlade s ustanoveniami o vydávaní rozhodnutí uvedenými v tomto Kódexe.

(2) Skôr než sa skončí konanie, poskytnú zmierovací rozhodcovia strane, ktorá sa nedostavila alebo bola nečinná, dodatočnú lehotu do 10 dní, pokiaľ nie sú presvedčení, že táto strana nemá úmysel dostaviť sa alebo byť činná v spore.

(3) Nedodržanie procesných lehôt uvedených v tomto Kódexe alebo lehôt ustanovených zmierovacími rozhodcami, najmä lehôt na predloženie podaní alebo informácií, sa bude považovať za nedostavenie sa na konanie.

(4) Ak sa konanie skončilo pre nedostavenie sa niektorej strany alebo neprednesenie jej prípadu, vypracujú zmierovací rozhodcovia správu s uvedením opomenutia onej strany.

Článok 45

(1) Zmierovací rozhodcovia postupujú podľa poriadku ustanoveného v tomto Kódexe.

(2) Pravidlá konania pripojené k tomuto Dohovoru sa budú považovať za vzorové pre zmierovacích rozhodcov. Na základe vzájomného súhlasu môžu zmierovací rozhodcovia používať, dopĺňať alebo pozmeňovať pravidlá obsiahnuté v prílohe alebo formulovať svoje vlastné procesné pravidlá tak, aby také dopĺňajúce, pozmeňujúce alebo iné pravidlá neboli v rozpore s ustanoveniami tohto Kódexu.

(3) Ak sa strany dohodnú, že to môže byť v záujme dosiahnutia urýchleného a nenákladného vyriešenia zmierovacieho konania, môžu sa vzájomne dohodnúť na procesných pravidlách, ktoré nebudú v rozpore s ustanoveniami tohto Kódexu.

(4) Zmierovací rozhodcovia formulujú svoje odporúčanie buď na základe zhody názoru, alebo ak nedosiahnu zhodu, rozhodujú väčšinou hlasov.

(5) Zmierovacie konanie sa skončí a odporúčanie zmierovacích rozhodcov bude vydané najneskôr šesť mesiacov od dátumu, keď boli vymenovaní zmierovací rozhodcovia, s výnimkou prípadov uvedených v článku 23 odseku 4 písmenách e), f) a g), pre ktoré platia lehoty uvedené v článku 14 odseku 1 a v článku 16 odseku 4. Šesťmesačná lehota môže byť predĺžená dohodou strán.

C. Inštitucionálny aparát

Článok 46

(1) Šesť mesiacov pred nadobudnutím platnosti tohto Dohovoru, vymenuje generálny tajomník Organizácie Spojených národov, s výhradou schválenia Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov a s prihliadnutím na stanoviská vyjadrené Zmluvnými stranami, vedúceho kancelárie, ktorému môže pomáhať taký počet ďalších pracovníkov, ktorý je potrebný na výkon funkcií uvedených v článku 46 odseku 2. Administratívne služby pre vedúceho kancelárie a jeho pracovníkov zabezpečí úradovňa Organizácie Spojených národov v Ženeve.

(2) Vedúci kancelárie vykonáva ďalej uvedené funkcie, a to prípadne po porade so zmluvnými stranami:

a) vedie zoznam zmierovacích rozhodcov Medzinárodnej listiny zmierovacích rozhodcov a pravidelne informuje Zmluvné strany o zložení listiny;

b) na žiadosť oznamuje zúčastneným stranám mená a adresy zmierovacích rozhodcov;

c) prijíma a eviduje kópie žiadostí o zmierovacie konanie, žalobných odpovedí, odporúčaní, ich prijatie alebo odmietnutie včítane ich odôvodnenia;

d) poskytuje organizáciám odosielateľov, konferenciám a vládam s výhradou ustanovení článku 40 na žiadosť a na ich náklady kópie odporúčaní a dôvody ich odmietnutia;

e) poskytuje informácie nedôvernej povahy o skončených prípadoch zmierovacieho konania bez uvedenia dotyčných strán na účely prípravy materiálov pre revíznu konferenciu spomenutú v článku 52; a

f) ostatné funkcie predpísané pre vedúceho kancelárie podľa ustanovení článku 26 odseku 1 písmena c) a článku 30 odsekov 2 a 3.

HLAVA VII: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 47

Plnenie

(1) Každá Zmluvná strana urobí také zákonodarné alebo iné opatrenia, aké sú potrebné pre plnenie tohto Dohovoru.

(2) Každá Zmluvná strana oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý bude depozitárom, text zákonodarných alebo iných opatrení, ktoré urobila, aby splnila tento Dohovor.

Článok 48

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a prístup

(1) Tento Dohovor zostáva otvorený na podpis od 1. júla 1974 do 30. júna 1975 včítane, v hlavnej úradovni Organizácie Spojených národov a potom zostáva otvorený k prístupu.

(2) Všetky štáty sú oprávnené stať sa Zmluvnými stranami tohto Dohovoru s tým, že

a) ho podpíšu s výhradou následnej ratifikácie, prijatie alebo schválenia; alebo

b) ho podpíšu bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia;

c) k nemu pristúpia.

(3) Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo prístup sa uskutočnia uložením príslušného dokladu u depozitára.

Článok 49

Nadobudnutie platnosti

(1) Tento Dohovor nadobudne platnosť šesť mesiacov odo dňa, keď najmenej 24 štátov, ktorých celková tonáž je 25 % svetovej tonáže, sa stalo Zmluvnými stranami Dohovoru podľa ustanovení článku 48. Na účely tohto článku sa považuje za tonáž tá, ktorá je zapísaná v Lloydovom námornom registri. Štatistické tabuľky pre r. 1973, tabuľka 2 „Rozbor svetovej námornej floty podľa hlavných typov lodí“ pre kusový tovar (včítane lodí pre cestujúcich/pre náklad) a kontejnerových lodí (plne bunkových), okrem záložnej flotily Spojených štátov a flotily amerických a kanadských veľkých jazier.1)

(2) Pre každý štát, ktorý potom ratifikuje, príjme, schváli Dohovor alebo k nemu pristúpi, nadobudne Dohovor platnosť 6 mesiacov po uložení príslušnej listiny týmto štátom.

(3) Každý štát, ktorý sa stane Zmluvnou stranou tohto Dohovoru potom, keď nadobudla platnosť jeho zmena, sa bude, pokiaľ nevyjadrí iný úmysel,

a) považovať za Stranu tohto takto zmeneného Dohovoru a

b) považovať za Stranu nezmeneného Dohovoru vo vzťahu k Strane tohto Dohovoru, ktorá nie je viazaná touto zmenou.

Článok 50

Výpoveď

(1) Tento Dohovor môže vypovedať ktorákoľvek Zmluvná strana kedykoľvek po uplynutí dvoch rokov od dátumu, keď Dohovor nadobudol platnosť.

(2) Výpoveď sa oznámi depozitárovi písomne a nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka alebo dlhšej doby, aká môže byť ustanovená vo výpovednej listine, od dátumu, keď listinu dostane depozitár.

Článok 51

Zmeny

(1) Každá Zmluvná strana môže navrhnúť jednu alebo viac zmien tohto Dohovoru tým, že oznámi zmeny depozitárovi. Depozitár rozošle také zmeny Zmluvným stranám za účelom prijatia a štátom oprávneným stať sa Zmluvnými stranami tohto Dohovoru, ktoré však zmluvnými stranami nie sú, pre informáciu.

(2) Každá navrhnutá zmena rozoslaná podľa ustanovenia článku 51 odseku 1 sa považuje za prijatú, ak žiadna Zmluvná strana neoznámi depozitárovi námietku proti nej do 12 mesiacov od dátumu, keď ju depozitár rozoslal. Ak Zmluvná strana oznámi námietku proti navrhovanej zmene, nebude sa taká zmena považovať za prijatú a nenadobudne účinnosť.

(3) Ak nebola podaná žiadna námietka, nadobudne zmena platnosť pre všetky Zmluvné strany šesť mesiacov po uplynutí 12 mesiacov podľa článku 51 odseku 2.

Článok 52

Revízna konferencia

(1) Revíznu konferenciu bude zvolávať depozitár po piatich rokoch od dátumu, keď tento Dokument nadobudol platnosť, aby zhodnotila účinnosť Dohovoru, s osobitným zreteľom na jeho plnenie, a zvážila a prijala príslušné zmeny.

(2) Po 4 rokoch od dátumu, keď tento Dohovor nadobudol platnosť, vyžiada si depozitár stanoviská všetkých štátov oprávnených zúčastniť sa na revíznej konferencii, a na základe stanovísk, ktoré dostal, pripraví a rozošle návrh jej programu, ako aj zmien navrhnutých konferencii na posúdenie.

(3) Ďalšie revízne konferencie sa budú obdobne zvolávať každých päť rokov alebo kedykoľvek po prvej revíznej konferencii na žiadosť jednej tretiny Zmluvných strán tohto Dohovoru, pokiaľ prvá revízna konferencia nerozhodne inak.

(4) Bez ohľadu na ustanovenie článku 52 odseku 1, ak tento Dohovor nenadobudol platnosť päť rokov od dátumu prijatia záverečného aktu Konferencie splnomocnencov Organizácie Spojených národov pre vypracovanie Kódexu rokovaní líniových konferencií, revíznu konferenciu zvolá na žiadosť jednej tretiny štátov oprávnených stať sa Zmluvnými stranami tohto Dohovoru, generálny tajomník Organizácie Spojených národov, pod podmienkou schválenia Valným zhromaždením, za tým účelom, aby revidovala ustanovenia Dohovoru a jeho prílohy a aby uvážila a prijala príslušné zmeny.

Článok 53

Funkcie depozitára

(1) Depozitár bude informovať signatárske a pristupujúce štáty o:

a) podpisoch, ratifikáciách, prijatiach, schváleniach a prístupoch podľa ustanovení článku 48;

b) dátume, keď tento Dohovor nadobúda platnosť podľa článku ustanovení článku 49;

c) výpovediach tohto Dohovoru podľa ustanovení článku 50;

d) výhradách k tomuto Dohovoru a o odvolaní výhrad;

e) textoch zákonodarných alebo iných opatrení, ktoré urobila ktorákoľvek Zmluvná strana, aby splnila ustanovenia Dohovoru podľa ustanovení článku 47;

f) navrhovaných zmenách a námietkach k navrhovaným zmenám podľa ustanovení článku 51; a o

g) nadobudnutí platnosti zmien podľa článku 51 odseku 3.

(2) Depozitár takisto urobí také úkony, ktoré sú nevyhnutné podľa ustanovení článku 52.

Článok 54

Autentické texty - uloženie

Originál tohto Dohovoru, ktorého čínsky, anglický, francúzsky, ruský a španielsky text je rovnako platný, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení svojimi príslušnými vládami, podpísali tento Dohovor v deň uvedený pri ich podpisoch.

PRÍLOHA DOHOVORU O KÓDEXE ROKOVANÍ LÍNIOVÝCH KONFERENCIÍ

Vzorové procesné pravidlá pre povinné medzinárodné zmierovacie konanie

Pravidlo 1

(1) Strana, ktorá si praje začať zmierovacie konanie podľa ustanovení tohto Kódexu, predloží takú žiadosť písomne spolu s uvedením žalobného nároku druhej strane a v kópii vedúcemu kancelárie.

(2) Žiadosť bude:

a) presne označovať každú spornú stranu a uvádzať adresu každej z nich;

b) obsahovať súhrnné zostavenie príslušných skutočností, sporných záležitostí a navrhovateľov návrh na riešenie sporu;

c) uvádzať, či sa žiada o ústne pojednávanie a ak áno, uvedú sa v rozsahu v tom čase známom mená a adresy osôb, ktoré poskytnú dôkazy, včítane dôkazov znalcovi pre navrhovateľa;

d) pripojená taká podporná dokumentácia a príslušné dohody a dojednanie uzavreté medzi stranami, ktoré navrhovateľ považuje za nevyhnutné v čase, keď uplatňuje svoj nárok;

e) uvádzať počet požadovaných zmierovacích rozhodcov, návrh ohľadne vymenovania zmierovacích rozhodcov alebo meno zmierovacieho rozhodcu vymenovaného navrhovateľom v súlade s ustanovením článku 32 odseku 2;

f) obsahovať prípadné návrhy ohľadne procesných pravidiel.

(3) Žiadosť datuje a podpíše strana.

Pravidlo 2

(1) Ak sa odporca rozhodne odpovedať na žalobný nárok, podá do 30 dní po dátume, keď dostal žiadosť, odpoveď druhej strane a kópiu vedúcemu kancelárie.

(2) Odpoveď bude:

a) obsahovať súhrnné zostavenie príslušných skutočností vyvracajúcich žalobný nárok, prípadný návrh odporcu na riešenie sporu a akýkoľvek právny prostriedok žiadaný odporcom za účelom urovnania sporu;

b) uvádzať, či sa žiada o ústne pojednávanie, a pokiaľ áno, bude obsahovať v rozsahu v tom čase známom mená a adresy osôb, ktoré poskytnú dôkazy, včítane dôkazov znalcovi v prospech odporcu;

c) pripojená taká podporná dokumentácia a príslušné dohody a dojednania uzavreté medzi stranami, ktoré odporca považuje za nevyhnutné v čase, keď podáva odpoveď;

d) uvádzať počet požadovaných zmierovacích rozhodcov, návrh ohľadne vymenovania zmierovacích rozhodcov alebo meno zmierovacieho rozhodcu vymenovaného odporcom v súlade s ustanovením článku 32 odseku 2;

e) obsahovať prípadné návrhy ohľadne procesných pravidiel.

(3) Odpoveď datuje a podpíše strana.

Pravidlo 3

(1) Každá osoba alebo iný záujemca, ktorý si praje zúčastniť sa na zmierovacom konaní podľa ustanovení článku 34, predloží písomnú žiadosť sporným stranám s kópiou pre vedúceho kancelárie.

(2) Ak sa žiada o účasť podľa článku 34 písmena a), bude žiadosť obsahovať odôvodnenie včítane informácie požadovanej podľa ustanovení Pravidla 1 odseku 2 písmen a), b) a d).

(3) Ak sa žiada o účasť podľa ustanovenia článku 34 písmena b), bude žiadosť obsahovať odôvodnenie a oznámenie, ktorá zo strán bude podporovaná.

(4) Každá námietka proti žiadosti takej strany o pripojenie sa ku konaniu bude zaslaná namietajúcou stranou s kópiou pre druhú stranu v priebehu siedmich dní od prijatia žiadosti.

(5) V prípade, že sa zlúčia dve alebo viaceré konania sa dodatočné žiadosti o účasť tretej strany odovzdajú všetkým stranám, ktorých sa to týka, z ktorých každá môže podať námietku podľa ustanovení tohto Pravidla.

Pravidlo 4

Na základe dohody strán, na návrh niektorej strany a po poskytnutí možnosti stranám, aby sa vyjadrili, môžu zmierovací rozhodcovia nariadiť zlúčenie alebo oddelenie všetkých alebo niektorých nárokov sporných v tom čase medzi tými istými stranami.

Pravidlo 5

(1) Každá strana môže podať námietky proti zmierovaciemu rozhodcovi, keď existujú okolnosti, ktoré vyvolávajú dôvodné pochybnosti, pokiaľ ide o jeho zaujatosť.

(2) Oznámenie o námietke s odôvodnením sa musí podať pred dátumom ukončenia konania, skôr než zmierovací rozhodcovia vydali svoje odporúčanie. Každá taká námietka sa musí ihneď prejednať a prednostne sa o nej rozhodne ako o predbežnej otázke väčšinou hlasov zmierovacích rozhodcov na prvom stupni konania, ak boli vymenovaní viacerí zmierovací rozhodcovia než jeden. Rozhodnutie v takých prípadoch je konečné.

(3) Zmierovací rozhodca, ktorý zomrel, vzdal sa funkcie, stal sa nespôsobilým na výkon funkcie alebo bol diskvalifikovaný, bude ihneď nahradený.

(4) Konanie, ktoré sa týmto spôsobom prerušilo, bude pokračovať, kde bolo prerušené, pokiaľ sa strany nedohodli alebo pokiaľ sa neuzniesli zmierovací rozhodcovia, že sa preskúma alebo že sa bude znova konať ústne dôkazné konanie.

Pravidlo 6

Zmierovací rozhodcovia sami určujú svoju právomoc a/alebo príslušnosť v rámci ustanovení tohto Kódexu.

Pravidlo 7

(1) Zmierovací rozhodcovia dostanú a zvážia všetky písomné podania, doklady, osvedčenia, vyhlásenia a iné dôkazy včítane svedeckých dôkazov, ktoré im môžu byť predložené niektorou stranou alebo v jej mene, a priznajú im takú váhu, akú také dôkazy podľa ich úsudku zasluhujú.

(2)

a) Každá strana môže predložiť zmierovacím rozhodcom akýkoľvek materiál, ktorý považuje za vzťahujúci sa k veci a súčasne s jeho predložením zmierovacím rozhodcom dodá overené kópie každej ďalšej strane v konaní, ktorej sa musí dať riadna príležitosť vyjadriť sa k materiálu.

b) Zmierovací rozhodcovia sú jedinými, ktorí rozhodujú o význame a hodnote dôkazov predložených im stranami.

c) Zmierovací rozhodcovia môžu požiadať strany, aby predložili také dodatočné dôkazy, ktoré považujú za nevyhnutné pre pochopenie sporu a jeho rozhodnutie, pod podmienkou, že, ak sa také dodatočné dôkazy predložia, budú mať ostatné strany možnosť sa k nim vyjadriť.

Pravidlo 8

(1) Kedykoľvek je v Kódexe alebo v týchto Pravidlách ustanovená lehota na vykonanie určitého úkonu, deň, od ktorého začína lehota plynúť sa nepočíta a počíta sa posledný deň lehoty, s výnimkou prípadov, keď posledným dňom je sobota, nedeľa alebo štátny sviatok v mieste, kde sa zmierovacie konanie koná, v prípade ktorom je posledným dňom najbližší pracovný deň.

(2) Ak ustanovená lehota je kratšia ako sedem dní, potom soboty, nedele a štátne sviatky do nej patriace sa vylučujú z počítania.

Pravidlo 9

Pri dodržaní ustanovení Kódexu týkajúcich sa procesných lehôt môžu zmierovací rozhodcovia na žiadosť niektorej strany alebo na základe dohody strán predĺžiť každú lehotu, ktorú určili zmierovací rozhodcovia.

Pravidlo 10

(1) Zmierovací rozhodcovia určia rokovací poriadok, a pokiaľ nebolo dohodnuté inak, dátum a hodinu každého zasadania.

(2) Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, bude konanie neverejné.

(3) Zmierovací rozhodcovia sa výslovne spýtajú všetkých strán, či majú ešte nejaké ďalšie dôkazy na predloženie, skôr než vyhlásia konanie za skončené, a urobia o tom zápis do protokolu.

Pravidlo 11

(1) Odporúčania zmierovacích rozhodcov sa vydávajú písomne a obsahujú:

a) presné označenie a adresu každej strany;

b) opis spôsobu, ako boli vymenovaní zmierovací rozhodcovia včítane ich mien;

c) dátum a miesto zmierovacieho konania;

d) súhrnný prehľad zmierovacieho konania, ako to zmierovací rozhodcovia považujú za vhodné;

e) súhrnné zostavenie skutkových okolností zistených zmierovacími rozhodcami;

f) súhrn podaní predložených stranami;

g) výroky o sporných otázkach so súčasným odôvodnením;

h) podpisy zmierovacích rozhodcov a dátum každého podpisu; a

i) adresu na oznámenie prijatia alebo odmietnutia odporúčania.

Pravidlo 12

Odporúčanie obsahuje, pokiaľ je to možné, výrok o nákladoch v súlade s ustanoveniami Kódexu. Ak odporúčanie neobsahuje úplný výrok o nákladoch, vydajú zmierovací rozhodcovia čo možno najskôr po odporúčaní a v žiadnom prípade neskôr ako 60 dní potom písomný výrok o nákladoch, ako je to ustanovené v Kódexe.

Pravidlo 13

V odporúčaní zmierovacích rozhodcov sa prihliadne tiež na predchádzajúce a podobné prípady, ak by to umožnili jednotnejšie vykonávanie Kódexu a dodržiavanie odporúčaní zmierovacích rozhodcov.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

1) Požiadavky na tonáž na účely článku 49 odseku 1 sú uvedené v správe konferencie splnomocnencov Spojených národov o Kódexe rokovaní líniových konferencií z druhej časti jej zasadania (TD/CODE/10), príloha I.