Vyhláška č. 46/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti vývoja prostriedkov robototechniky, robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov a o zriadení medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 15/1986
Platnosť od 25.07.1986
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 34 dňom podpisu. Protokol nadobudol platnosť podľa svojho článku 3 takisto dňom podpisu.

46

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 9. júna 1986

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti vývoja prostriedkov robototechniky, robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov a o zriadení medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT


Dňa 22. marca 1985 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti vývoja prostriedkov robototechniky, robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov a o zriadení medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 34 dňom podpisu. Dojednanie Dohody bolo oznámené v čiastke 16/1985 Zb.

Dňa 21. marca 1986 bol v Prahe podpísaný Protokol medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti vývoja robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov a o zriadení medzinárodného vedecko-technického združenia ROBOT. Protokol nadobudol platnosť podľa svojho článku 3 takisto dňom podpisu.

Úplný český text Dohody z 22. marca 1985 v znení Protokolu z 21. marca 1986 sa vyhlasuje súčasne.1)

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto dohoda výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti vývoja prostriedkov robototechniky, robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov a o zriadení medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík (ďalej len „zmluvné strany“),

vychádzajúc z hlavných smerov ďalšieho rozvoja a prehlbovania hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce členských štátov RVHP, schválených ekonomickou poradou členských štátov RVHP na najvyššej úrovni,

v súlade s úlohami mnohostrannej spolupráce členských štátov RVHP v oblasti automatizácie strojárskej výroby na základe robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov,

s cieľom uskutočňovania jednotnej vedecko-technickej politiky, zabezpečovania komplexného a vyváženého rozvoja prioritných smerov v strojárstve, dosiahnutia najvyššej svetovej úrovne v oblasti vývoja robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov pre následnú veľkosériovú výrobu na základe špecializácie a kooperácie a rozvoja priamych vzťahov medzi organizáciami štátov zmluvných strán,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany zabezpečia spoluprácu príslušných orgánov a organizácií svojich štátov v oblasti vývoja prototypov a overovacích sérií, výroby a dodávok prostriedkov robototechniky, robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov, zodpovedajúcich najvyššej svetovej úrovni pri súčasnom rozpracovaní jednotných noriem a ďalšej normatívno-technickej dokumentácie pre tieto výrobky a komplexy.

2. Uvedená spolupráca sa bude uskutočňovať na základe jednotných päťročných a ročných plánov práce (ďalej len „Plány“).

Článok 2

1. Práce obsiahnuté v Plánoch budú vykonávať v nich uvedené organizácie na základe zmlúv a kontraktov uzavieraných v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

2. Zmluvné strany zabezpečia uzavretie uvedených zmlúv a kontraktov medzi príslušnými organizáciami štátov zmluvných strán a urobia opatrenia potrebné na to, aby práce obsiahnuté v Plánoch boli vykonané v lehotách v nich uvedených.

Článok 3

Zmluvné strany vytvoria podmienky pre zabezpečenie plnenia Plánu vyčlenením potrebných finančných, materiálnych a pracovných zdrojov ako samostatné položky v rámci národných ročných a päťročných národohospodárskych plánov. Zároveň zabezpečia potrebné zdroje pre nákup licencií a „know-how“ za účelom dosiahnutia najvyššej svetovej úrovne techniky vyvíjanej v súlade s Plánom.

Článok 4

Uskutočňovanie spolupráce podľa tejto Dohody organizujú a koordinujú vo vzájomnej dohode:

za československú stranu - Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva ČSSR a

za sovietsku stranu - Ministerstvo priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR.

Článok 5

(zrušený)

Článok 6

(zrušený)

Článok 7

1. S cieľom zabezpečiť uskutočňovanie spolupráce podľa článku 1 zmluvné strany zriaďujú medzinárodné vedecko-výrobné združenie ROBOT (ďalej len „Združenie“).

2. Prerokúvanie otázok spojených s činnosťou Združenia sa bude uskutočňovať v rámci existujúcej pracovnej skupiny Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva ČSSR a Ministerstva priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR, ktorá sa poveruje vedením činnosti Združenia, a to s kompetenciou, ktorej rozsah ustanovia ministri.

Článok 8

1. Združenie uskutočňuje svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom štátu svojho sídla, touto Dohodou a Štatútom Združenia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody (príloha).

2. Združenie je právnickou osobou štátu svojho sídla.

3. Sídlom Združenia je mesto Prešov, ČSSR.

Článok 9

1. Prvotnými členmi Združenia sú podniky a organizácie vymenované zmluvnými stranami.

2. Ďalších členov Združenia z československých organizácií a organizácií v pôsobnosti Ministerstva priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR vymenúva podľa pôsobnosti minister všeobecného strojárstva ČSSR alebo minister priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR, a to po vzájomnej dohode.

Článok 10

1. Združenie môže zriaďovať svoje pobočky a zastupiteľstvá na území štátov zmluvných strán po dohode s ich príslušnými orgánmi.

2. Združenie môže takisto zriaďovať svoje pobočky a zastupiteľstvá na území tretích štátov spôsobom ustanoveným právnymi predpismi týchto štátov.

Článok 11

1. Pobočky Združenia sú právnickými osobami štátov svojho sídla s výnimkou pobočiek zriadených na území štátu sídla Združenia.

2. Zastupiteľstvá nie sú právnickými osobami. Združenie má svoje zastupiteľstvá v Prahe a v Moskve.

3. Pobočky a zastupiteľstvá Združenia uskutočňujú svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom štátu svojho sídla, touto Dohodou a tiež so Štatútom Združenia.

Článok 12

1. Združenie zodpovedá za svoje záväzky až do výšky svojho majetku. Združenie nezodpovedá za záväzky zmluvných strán a členov Združenia, rovnako ako zmluvné strany a členovia Združenia nezodpovedajú za záväzky Združenia.

2. Postih majetku Združenia a jeho pobočiek, ktoré sa nachádzajú na území štátov zmluvných strán, sa spravuje právnymi predpismi štátu, v ktorom sa majetok nachádza, v rozsahu, ako je postihovaný majetok štátnych hospodárskych organizácií.

3. Pobočka Združenia, ktorá je právnickou osobou, zodpovedá až do výšky svojho majetku. Nezodpovedá za záväzky Združenia, jeho členov a za záväzky zmluvných strán.

Článok 13

1. Činnosť Združenia a jeho pobočiek sa uskutočňuje na zásadách chozrasčotu.

2. Na zabezpečenie činnosti Združenia sa utvára štatutárny fond vo výške 10 (desiatich) miliónov prevoditeľných rubľov.

3. V prípade nutnosti na zabezpečenie hospodárskej činnosti Združenia minister všeobecného strojárstva ČSSR a minister priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR môžu zvyšovať štatutárny fond so súhlasom príslušných orgánov svojich štátov.

4. Podielová účasť zmluvných strán na tvorbe ústavného fondu je určená rovným dielom.

5. (zrušený).

6. (zrušený).

Článok 14

1. Vo všetkých prípadoch súvisiacich so zriadením a hospodárskou činnosťou Združenia, jeho pobočiek a zastupiteľstiev bude prepočet národných mien štátov ich sídla na prevoditeľné ruble a naopak vykonávaný podľa dojednania medzi príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán.

2. Prepočet zameniteľných mien na prevoditeľné ruble sa vykonáva podľa kurzov určených Medzinárodnou bankou hospodárskej spolupráce.

Článok 15

1. Činnosť Združenia riadi generálny riaditeľ Združenia. Generálny riaditeľ a jeho prvý námestník sú vymenúvaní a odvolávaní na základe spoločného rozhodnutia ministra všeobecného strojárstva ČSSR a ministra priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR.

2. Do funkcie generálneho riaditeľa Združenia je vymenovaný občan ČSSR a do funkcie jeho prvého námestníka občan ZSSR.

3. Rozdelenie povinností medzi generálnym riaditeľom a jeho prvým námestníkom určuje Štatút Združenia. V dôležitých otázkach, ktoré ustanovuje Štatút Združenia, rozhoduje generálny riaditeľ Združenia po dohode so svojím prvým námestníkom. Prvý námestník generálneho riaditeľa v prípade potreby generálneho riaditeľa zastupuje.

4. Organizačnú štruktúru a systematizáciu Združenia a ich zmeny schvaľuje na základe návrhu generálneho riaditeľa Združenia a jeho prvého námestníka spoločným rozhodnutím minister všeobecného strojárstva ČSSR a minister priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR.

Článok 16

1. Pri generálnom riaditeľovi Združenia sa utvára ako poradný orgán riaditeľská rada, ktorú tvoria vedúci organizácií - členov Združenia a tiež zodpovední pracovníci Združenia, ktorých určí spoločným rozhodnutím generálny riaditeľ Združenia a jeho prvý námestník.

2. Riaditeľská rada prerokúva zásadné otázky činnosti Združenia. Funkčnú pôsobnosť riaditeľskej rady ustanovuje Štatút Združenia.

3. Kontrolu finančnej a hospodárskej činnosti Združenia a jeho pobočiek vykonáva revízna komisia vymenovaná spoločným rozhodnutím ministra všeobecného strojárstva ČSSR a ministra priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR.

Článok 17

1. Združenie a jeho členovia v rámci spoločných prác uskutočňujú svoju činnosť na základe Plánov schvaľovaných ministrom všeobecného strojárstva ČSSR a ministrom priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR. Tieto Plány Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva ČSSR a Ministerstvo priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR zahŕňajú do štátnych plánov štátov zmluvných strán tak, aby sa zabezpečila činnosť Združenia a jeho pobočiek na území štátov zmluvných strán.

2. Združenie a jeho pobočky, ktoré sa nachádzajú na území štátov zmluvných strán, sú začlenené do systému materiálno-technického zásobovania štátov ich sídel. Pri výrobkoch, ktoré sa rozdeľujú na základe plánov a bilancií, sa pre Združenie a jeho pobočky vyčleňujú potrebné materiálno-technické zdroje.

Článok 18

1. Zúčtovanie za výsledky výskumu a vývoja, ako aj za suroviny, materiály, ďalší hmotný majetok a služby poskytované pre hospodársku činnosť Združenia a jeho pobočiek organizáciami štátu ich sídla, sa vykonáva v ich národnej mene štátu sídla hospodárskych organizácií podľa cien určených podľa zásad tvorby cien platných v príslušných štátoch pre hospodárske organizácie.

2. Dodávky výrobkov a služby poskytované Združením a jeho pobočkami organizáciám štátu ich sídla sa uskutočňujú v ich národnej mene za ceny určené podľa zásad tvorby cien platných v príslušnom štáte pre štátne hospodárske organizácie.

3. Zúčtovanie výsledkov výskumu a vývoja, ako aj služieb pre hospodársku činnosť Združenia uskutočňované organizáciami štátu druhej zmluvnej strany a ako aj pobočkami Združenia so sídlom v štáte druhej zmluvnej strany, sa vykonáva v prevoditeľných rubľoch za ceny určené podľa zásad tvorby cien platných vo vzájomnom obchode medzi členskými štátmi RVHP.

4. Zúčtovanie za výsledky výskumu a vývoja, ako aj služby poskytované organizáciám štátu druhej zmluvnej strany a pobočkám Združenia so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany sa uskutočňuje v prevoditeľných rubľoch za ceny určené podľa zásad tvorby cien platných vo vzájomnom obchode medzi členskými štátmi RVHP.

5. Zúčtovanie za dodávky tovaru a služby uskutočňované organizáciami tretích štátov sa vykonáva v mene a cenách používaných vo vzájomnom obchodnom styku s týmito štátmi.

6. Zúčtovanie za vývoz výsledkov výskumu a vývoja, ako aj poskytovanie služieb organizáciám tretích štátov, sa uskutočňuje v mene a za ceny používané vo vzájomnom obchodnom styku s týmito štátmi.

Článok 19

1. Združenie v súlade s právnym poriadkom štátu svojho sídla uskutočňuje zahraničnoobchodnú a iné druhy zahranično-hospodárskej činnosti v rozsahu nevyhnutnom pre efektívne vykonávanie prác podľa Plánu.

2. Združenie a jeho pobočky si otvárajú devízové účty v banke štátu svojho sídla.

3. Sumy v prevoditeľných rubľoch a voľne zameniteľných menách získané realizáciou výsledkov vedeckovýskumných, vývojových, projekčno-technologických, experimentálnych a ďalších prác a služieb sa v plnej výške pripisujú na devízové účty Združenia a jeho pobočiek v banke štátu ich sídla. Časť týchto tržieb vo výške odsúhlasenej s príslušnými ministerstvami možno použiť pre potreby Združenia a jeho pobočiek na nákup zariadenia, materiálov, technickej dokumentácie, licencií, „know-how“ a na úhradu iných výdavkov mimo územia štátov ich sídla.

Článok 20

Zmluvné strany za účelom vytvorenia priaznivých podmienok pre činnosť Združenia, jeho pobočiek a zastupiteľstiev zabezpečia pridelenie potrebných pracovných priestorov.

Článok 21

1. Do doby, než Združenie a jeho pobočky na území štátov zmluvných strán dosiahnu rentabilitu, Združenie a jeho pobočky sa oslobodzujú v štátoch svojho sídla od všetkých priamych daní a odvodov zo zisku a poplatkov tak celoštátnych ako aj miestnych s výnimkou platieb za komunálne a ďalšie služby.

2. Po dosiahnutí rentability Združením a jeho pobočkami so sídlom na území štátov zmluvných strán budú otázky platenia daní Združením a jeho pobočkami včítane daní zo zisku upravené dodatkovou dohodou medzi príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán.

Článok 22

1. Hmotný majetok dovážaný na účet podielových príspevkov do štatutárneho fondu je na území štátov zmluvných strán oslobodený od colných poplatkov, daní a dávok.

2. Združenie a jeho pobočky sú na území štátov zmluvných strán:

- oslobodené od colných poplatkov a iných obmedzení pri dovoze a vývoze tovaru a iného majetku určeného pre činnosť Združenia;

- oprávnené využívať všetky úľavy a výhody poskytované príslušným štátnym hospodárskym organizáciám.

Článok 23

1. Rozdelenie zisku medzi zmluvné strany vykonáva úmerne ich podielovým príspevkom do štatutárneho fondu Združenia.

2. Zisk, rozdelený podľa bodu 1 tohto článku nepodlieha zdaneniu v súlade so Zmluvou o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov a majetku právnických osôb z 19. mája 1978, sa môže použiť na nákup tovaru v štáte sídla Združenia alebo previesť do štátu príslušnej zmluvnej strany.

3. Tržba vo voľne zameniteľných menách, ktorá zostala ku koncu finančného roka, sa rozdeľuje úmerne podielovým príspevkom zmluvných strán do štatutárneho fondu proti príslušnej úhrade v prevoditeľných rubľoch.

Článok 24

1. Pracovníkmi Združenia, jeho pobočiek a zastupiteľstiev so sídlom na území štátov zmluvných strán sú osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území štátov zmluvných strán, pracovníkmi pobočiek Združenia so sídlom na území tretích štátov môžu byť takisto štátni občania týchto štátov.

2. Pracovníci Združenia, jeho pobočiek a zastupiteľstiev so sídlom na území štátov zmluvných strán, ktorí nemajú trvalý pobyt v štáte ich sídla, majú oprávnenia poskytované týmto štátom cudzím štátnym príslušníkom.

Uvedení pracovníci sa oslobodzujú od colných poplatkov za veci dovážané alebo vyvážané pre osobnú potrebu pri príchode na trvalú prácu v Združení, jeho pobočkách a zastupiteľstvách so sídlom na území štátov zmluvných strán alebo pri odchode do štátu ich trvalého pobytu po ukončení práce v Združení, jeho pobočkách a zastupiteľstvách.

3. Pracovníci Združenia, jeho pobočiek a zastupiteľstiev so sídlom na území štátov zmluvných strán, ktorí nemajú trvalý pobyt v štáte ich sídla, majú právo prevádzať svoje úspory do štátu ich trvalého pobytu v súlade s devízovými predpismi štátu sídla Združenia, jeho pobočiek a zastupiteľstiev.

4. Pracovné podmienky pracovníkov Združenia, jeho pobočiek a zastupiteľstiev so sídlom na území štátov zmluvných strán sa spravujú právnym poriadkom štátu ich sídla, touto Dohodou, ako aj pracovným poriadkom Združenia, ktorý schvaľuje minister všeobecného strojárstva ČSSR a minister priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR.

Článok 25

Pre pracovníkov Združenia, jeho pobočiek a zastupiteľstiev so sídlom na území štátov zmluvných strán, ako aj pre ich rodinných príslušníkov, ktorí nemajú trvalý pobyt v štáte sídla Združenia a jeho pobočiek, sa zabezpečuje ubytovanie, komunálne služby a lekárska pomoc, ktorú tieto osoby využívajú za podmienok platných pre občanov štátu sídla Združenia, jeho pobočiek a zastupiteľstiev v súlade so zmluvami platnými medzi štátmi zmluvných strán.

Článok 26

Právna ochrana vynálezov, priemyselných a úžitkových vzorov a ochranných známok vytvorených pri vykonávaní tejto Dohody sa bude uskutočňovať v súlade so Zmluvou o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce z 12. apríla 1973, s inými dohodami, ktorými sú štáty zmluvných strán viazané, ako aj v súlade s právnym poriadkom týchto štátov, ak neboli tieto otázky upravené uvedenými dohodami.

Článok 27

Vedecko-technické výsledky získané v Združení sa môžu využívať v štátoch zmluvných strán bez obmedzenia. Rozhodnutie o ich odovzdaní do tretích štátov prijíma Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva ČSSR a Ministerstvo priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR.

Článok 28

Uverejnenie výsledkov výskumných prác vykonaných v Združení a jeho pobočkách sa uskutočňuje so súhlasom generálneho riaditeľa a jeho prvého námestníka.

Článok 29

Ustanovenia tejto Dohody sa nedotýkajú práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z iných nimi uzavretých medzinárodných dohôd.

Článok 30

Pracovnými jazykmi Združenia sú úradné jazyky štátov zmluvných strán. Všetky základné výsledné správy o práci Združenia sa spracúvajú v ruštine.

Vo vzájomných vzťahoch Združenia, jeho pobočiek a zastupiteľstiev s orgánmi a organizáciami štátov ich sídla sa používajú úradné jazyky týchto štátov.

Článok 31

K tejto Dohode môžu so súhlasom zmluvných strán pristúpiť vlády iných štátov, ktoré sa stotožňujú s jej cieľmi a príjmu na seba záväzky vyplývajúce z tejto Dohody.

Vlády, ktoré hodlajú pristúpiť k tejto Dohode, oznámia to písomne zmluvným stranám s uvedením členov Združenia zo svojho štátu. Prístup a jeho podmienky sa ustanovia protokolom k tejto Dohode.

Článok 32

Zmluvná strana môže túto Dohodu vypovedať tým, že výpoveď oznámi druhej zmluvnej strane najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

Výpoveď nadobudne platnosť 1. januárom nasledujúceho kalendárneho roka.

V priebehu tohto obdobia musia byť upravené otázky vyplývajúce z výpovede tejto Dohody.

Článok 33

1. Táto Dohoda sa dojednáva na neobmedzenú dobu.

2. Dohoda sa môže zmeniť so súhlasom zmluvných strán.

3. Platnosť tejto Dohody sa môže zrušiť a Združenie likvidovať so súhlasom zmluvných strán.

Článok 34

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu.

Táto Dohoda bola dojednaná v Moskve 22. marca 1985 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Dohodu z 22. marca 1985 podpísali:

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

J. Obzina v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

G. Marčuk v. r.

Protokol z 21. marca 1986 podpísali:

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Bahyl v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

B. V. Balmont v. r.

Príloha Dohody mezi vládou ČSSR s vládou ZSSR o spolupráci v oblasti vývoja prostriedkov robotechniky, robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov a o zriadení medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT

ŠTATÚT

medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1. Medzinárodné vedecko-technické združenie ROBOT, zriadené na základe Dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci v oblasti vývoja robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov a o zriadení medzinárodného vedecko-technického združenia ROBOT z 22. marca 1985 a premenené na medzinárodné vedecko-výrobné združenie ROBOT Protokolom o zmene a doplnení Dohody z 21. marca 1986 (ďalej len „Dohoda“), jeho pobočky a zastupiteľstvá vyvíjajú svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom štátov svojich sídel, Dohodou, týmto Štatútom včítane jeho zmien a doplnkov a s cieľmi ustanovenými Dohodou.

2. Združenie a jeho pobočky sú právnickými osobami štátu svojho sídla s výnimkou pobočiek v štáte sídla Združenia. Zastupiteľstvá Združenia nie sú právnickými osobami.

3. Združenie má svoju pečiatku a účty.

4. Sídlom Združenia je mesto Prešov, ČSSR.

5. Združenie má svoje zastupiteľstvá v Prahe a Moskve. Zloženie a počet pracovníkov zastupiteľstva určuje Organizačná štruktúra a systematizácia Združenia.

ÚLOHY A FUNKCIE ZDRUŽENIA

Článok 2

Hlavnými úlohami a funkciami Združenia, s prihliadnutím na úlohy medzinárodného vedecko-výrobného združenia Interrobot a úlohy z Rámcovej dohody o mnohostrannej spolupráci pri vývoji a organizácii špecializovanej a kooperovanej výroby pružných výrobných systémov pre strojárstvo a ich široké zavádzanie do národného hospodárstva z 27. júna 1985, sú:

1. Vypracovanie technickej koncepcie rozvoja robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov zaradených do Plánov, určenie spolu s príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán potrieb národného hospodárstva týchto štátov, ako aj vyjasnenie možnosti uspokojenia potrieb týchto komplexov a systémov v tretích štátoch, príprava návrhov na špecializáciu a kooperáciu výroby robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov, ako aj na rozvoj špecializovaných kapacít v štátoch zmluvných strán na uspokojovanie týchto potrieb.

2. Organizácia vykonávania vedeckovýskumných, vývojových, projekčno-technologických a experimentálnych prác zaradených do Plánov na základe zmlúv (kontraktov), ako aj uskutočňovanie opatrení na zavádzanie výsledkov týchto prác.

3. Vývoj, organizácia výroby a odovzdávanie prototypov zariadení v súlade s Plánmi.

4. Vykonávanie autorského dozoru.

5. Zabezpečovanie prevzatia a vykonania skúšok všetkých druhov prototypov zariadení vyrobených podľa Plánov a uskutočňovanie opatrení na zvýšenie technickej úrovne a akosti.

6. Vypracovanie technicko-ekonomických odôvodnení a na ich základe odporúčaní členom Združenia pre kooperáciu výroby vyvinutých a určeným spôsobom vyskúšaných robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov a pre rozvoj špecializovaných kapacít pre ich výrobu v súlade s potrebami zmluvných strán a tretích štátov.

7. Organizácia a uskutočňovanie technickej obsluhy prototypov robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov, ako aj príprava odborníkov na ich obsluhu.

8. Uskutočňovanie zahraničnoobchodnej a iných druhov zahraničnohospodárskej činnosti v rozsahu potrebnom pre efektívne vykonávanie prác podľa Plánov.

9. Poskytovanie inžinierskych služieb.

10. Nákup a predaj licencií a „know-how“ súvisiacich s plnením Plánov.

11. Výroba, projektovanie, dodávky včítane externých montáží a servis prostriedkov robototechniky, robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov a kompletujúcich výrobkov k nim, a to na základe zmlúv (kontraktov).

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA

Článok 3

1. Členmi Združenia sú vedeckovýskumné, skúšobno-konštrukčné a výrobné organizácie i podniky uvedené v článku 1 Protokolu o zmene a doplnení Dohody.

2. Ďalších členov Združenia z československých organizácií a z organizácií v pôsobnosti Ministerstva priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR vymenúva podľa pôsobnosti ministerstva všeobecného strojárstva ČSSR alebo minister priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR, a to po vzájomnej dohode.

3. V medziach určených spoločnou činnosťou sú členovia Združenia súčasťou Združenia pri zachovaní národného vlastníctva k ich majetku a práv právnickej osoby podľa štátu svojho sídla. Pod pojmom „súčasť Združenia“ sa rozumie, že organizácie - členovia Združenia plnia opatrenia uvedené v päťročných a ročných plánoch, a to v súlade s dohodami uzavretými medzi nimi.

Článok 4

Členovia Združenia:

a) spracúvajú a predkladajú návrhy k projektom ročných a päťročných plánov Združenia;

b) na základe zmlúv a kontraktov zabezpečujú plnenie úloh, ktoré sú im uložené ročnými a päťročnými plánmi v rámci spoločnej činnosti Združenia, včítane úloh na základe kooperácie;

c) pripravujú a predkladajú vedeniu Združenia návrhy k vedecko-technickým problémom, prognózam a perspektívam rozvoja prostriedkov robototechniky a kompletujúcich výrobkov k nim;

d) zabezpečujú rešpektovanie jednotných technických požiadaviek na prostriedky robototechniky a kompletujúce výrobky k nim a prijímajú opatrenia pre ich unifikáciu a typizáciu na základe plánov Združenia;

e) odskúšavajú alebo predkladajú na odskúšanie Združeniu alebo členom Združenia podľa plánov práce Združenia vyvinuté vzorky prostriedkov robototechniky a kompletujúcich výrobkov k nim a zasielajú výsledky skúšok;

f) uzavierajú v rámci splnomocnenia, ak ho majú, dohody (kontrakty) alebo iné zmluvy so Združením a členmi Združenia pre realizáciu vedeckovýskumných, skúšobno-konštrukčných prác a na vývoj i dodávky skúšobných vzoriek (sérií) prostriedkov robototechniky a kompletačných výrobkov k nim;

g) predkladajú existujúcej pracovnej skupine a vedeniu Združenia informácie o plnení úloh uvedených v päťročných a ročných plánoch v rámci spoločnej činnosti Združenia a kontraktov o vzájomných dodávkach kompletujúcich uzlov a dielcov pre skúšobné vzorky (série) prostriedkov robototechniky.

Článok 5

Vzájomné dodávky finálnej produkcie vyrobené v rámci činnosti Združenia sa budú uskutočňovať prostredníctvom organizácií zahraničného obchodu štátov zmluvných strán za ceny odsúhlasené medzi týmito organizáciami na základe princípov a metodiky tvorby cien prijatých v rámci RVHP a odporúčaní orgánov RVHP platných v období dodávky.

Vedúci československých a sovietskych združení a podnikov, ktoré sú členmi Združenia, a vedúci medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT môžu uzavierať konkrétne kontrakty o vzájomných dodávkach kooperovaných uzlov a dielcov v rámci ročných rámcových kontraktov uzavieraných organizáciami zahraničného obchodu štátov zmluvných strán, a to aj na nevyrovnanom princípe.

Ceny týchto uzlov a dielcov v uvedených kontraktoch určí Združenie a (alebo) československé a sovietske podniky, ktoré sú členmi Združenia, a to v nadväznosti na cenu finálneho výrobku.

Ako výnimka v týchto prípadoch, keď na dodávané kooperované uzly a dielce sú určené ceny platné v obchodnej výmene medzi ČSSR a ZSSR, platia tieto ceny a na základe dohody sa môže poskytnúť zľava.

FONDY ZDRUŽENIA A FINANCOVANIE JEHO ČINNOSTI

Článok 6

1. Činnosť Združenia a jeho pobočiek sa uskutočňuje na zásadách chozrasčotu.

2. Na zabezpečenie činnosti Združenia sa utvára štatutárny fond vo výške 10 (desiatich) miliónov prevoditeľných rubľov.

3. V prípade nutnosti na zabezpečenie hospodárskej činnosti Združenia minister všeobecného strojárstva ČSSR a minister priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR môžu zvyšovať štatutárny fond so súhlasom príslušných orgánov svojich štátov.

4. Účasť zmluvných strán na tvorbe ústavného fondu je určená rovným dielom.

5. Financovanie činnosti Združenia sa uskutočňuje v súlade s rozpočtom schváleným pre každý kalendárny rok ministrom všeobecného strojárstva ČSSR a ministrom priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR.

6. V rozpočte sú zachytené vklady zmluvných strán v súlade s výškou ich podielovej účasti, príjmy získané Združením a náklady na udržiavanie Združenia a ďalšie náklady spojené s činnosťou Združenia.

7. Rozpočet Združenia sa zostavuje v národnej mene štátu, v ktorom má Združenie sídlo. V rozpočte môžu byť zahrnuté aj prostriedky v prevoditeľných rubľoch a vo voľne zameniteľnej mene.

8. Členské vklady platia zmluvné strany rovným dielom v sume schválenej príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán v národnej mene štátu, v ktorom má Združenie sídlo, a v nevyhnutných prípadoch aj v prevoditeľných rubľoch. Platenie členských príspevkov na iné výdavky, včítane voľne zameniteľnej meny, spojených s činnosťou Združenia sa uskutočňuje úmerne zainteresovanosti členov Združenia pri vzniku týchto výdavkov, a to na základe dohody dosiahnutej medzi nimi.

9. Financovanie vedeckovýskumných a projekčno-konštrukčných prác uvedených v jednotlivých častiach Plánu v čase do 31. decembra 1987 sa uskutočňuje na účet jednotného fondu rozvoja vedy a techniky.

10. Ako členské vklady môžu byť na základe rozhodnutia Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva ČSSR a Ministerstva priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR vložené hmotné hodnoty, ktoré sa dodávajú za kontraktné ceny určené na základe princípov a metodiky tvorby cien prijatých v rámci RVHP a odporúčaní orgánov RVHP. Ak také ceny nie sú určené, určí sa cena vkladaných hodnôt dohodou kompetentných orgánov štátov zmluvných strán.

11. Prostriedky nevyhnutné pre uskutočňovanie činnosti Združenia idú na ťarchu účtu Združenia v príslušnej banke štátu, v ktorom má Združenie sídlo.

Článok 7

1. Vo všetkých prípadoch súvisiacich so zriadením a hospodárskou činnosťou Združenia, jeho pobočiek a zastupiteľstiev bude prepočet národných mien štátov ich sídla na prevoditeľné ruble a naopak vykonávaný po dohode medzi príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán.

2. Prepočet voľne zameniteľných mien na prevoditeľné ruble sa vykonáva podľa kurzov určených Medzinárodnou bankou hospodárskej spolupráce.

Článok 8

1. Skladba majetku Združenia a jeho pobočiek včítane aktív a pasív sa určuje v súlade s právnym poriadkom štátu ich sídla.

2. Zdrojom majetku Združenia môžu byť:

- podielové príspevky členov Združenia;

- príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti Združenia;

- dodatkové príspevky;

- ďalšie zdroje v súlade s Dohodou a týmto Štatútom.

3. Spoločným rozhodnutím generálneho riaditeľa Združenia a jeho prvého námestníka sa určuje v súlade s bodom 1 a 2 tohto článku skladba a zdroje majetku pobočiek na účet prostriedkov Združenia.

4. Združenie a jeho pobočky majú právo vo svojom mene držať, užívať a zaobchádzať so svojím majetkom v súlade s jeho určením a s úlohami vyplývajúcimi z jeho hospodárskych úloh.

5. Zmluvné strany nemajú žiadne samostatné práva k jednotlivým veciam z majetku Združenia a jeho pobočiek včítane tých, ktoré odovzdali členovia Združenia z ich štátov ako podielový príspevok.

6. Pri postihu majetku Združenia a jeho pobočiek so sídlom na území štátov zmluvných strán sa použijú právne predpisy štátu, v ktorom sa majetok nachádza, o rozsahu postihu majetku štátnych hospodárskych organizácií.

Majetok združenia a jeho pobočiek sa eviduje v bilanciách v mene štátu ich sídla.

Prepočet štatutárneho fondu na tieto meny sa vykonáva spôsobom ustanoveným článkom 7 tohto Štatútu.

Článok 9

Združenie a jeho členovia v rámci spoločných prác uskutočňujú svoju činnosť na základe Plánov schvaľovaných ministrom všeobecného strojárstva ČSSR a ministrom priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR. Tieto Plány Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva ČSSR a Ministerstvo priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR zahŕňajú do štátnych plánov štátov zmluvných strán tak, aby bola zabezpečená činnosť Združenia a jeho pobočiek na území štátov zmluvných strán.

Článok 10

(zrušený)

Článok 11

1. Výdavky spojené s vysielaním účastníkov porád a zasadaní súvisiace s plnením úloh Združenia uhrádza strana, ktorá vysiela svojich zástupcov na tieto porady a zasadania.

Výdavky na vysielanie pracovníkov Združenia uhrádza Združenie.

2. Výdavky spojené s poskytovaním miestností a technických prostriedkov nevyhnutných na uskutočnenie porád a zasadaní spojených so zabezpečovaním úloh Združenia uhrádzajú členovia Združenia, na území ktorých štátov sa tieto konajú, s výnimkou prípadov, keď sa porady a zasadania konajú v miestnostiach Združenia.

Článok 12

1. Združenie v súlade s právnym poriadkom štátu svojho sídla uskutočňuje zahraničnoobchodnú a iné druhy zahraničnohospodárskej činnosti v rozsahu nevyhnutnom pre efektívne vykonávanie prác podľa Plánov.

2. Združenie a jeho pobočky otvárajú devízové účty v banke štátu svojho sídla.

Článok 13

Práce vykonávané tak samotným Združením a jeho pobočkami, ako aj na objednávku Združenia organizáciami, ktoré plnia Plány, sa uskutočňujú podľa zmlúv uzavieraných v súlade s právnym poriadkom štátov účastníkov zmluvy a ich zúčtovanie sa vykonáva podľa článku 18 Dohody.

Článok 14

1. Sumy v prevoditeľných rubľoch a voľne zameniteľných menách získané realizáciou výsledkov vedeckovýskumných, projekčno-technologických, experimentálnych a ďalších prác a služieb sa v plnej výške pripisujú na devízové účty Združenia a jeho pobočiek v banke štátov ich sídla.

Časť týchto tržieb vo výške odsúhlasenej príslušnými ministerstvami možno použiť pre potreby Združenia a jeho pobočiek na nákup zariadenia, materiálov, technickej dokumentácie, licencií, „know-how“ a na úhradu iných výdavkov mimo územia štátov ich sídla.

2. Tržba vo voľne zameniteľných menách, ktorá zostala ku koncu finančného roka, sa rozdeľuje úmerne členským vkladom zmluvných strán do ústavného fondu proti príslušnej úhrade v prevoditeľných rubľoch.

Článok 15

Účtovníctvo a výkazy o finančnej činnosti Združenia a jeho pobočiek sa vedú v mene štátu ich sídel.

Článok 16

1. Finančné výsledky činnosti Združenia a jeho pobočiek so sídlom na území štátov zmluvných strán sa určujú na základe ročných účtovných výkazov.

2. Zisk Združenia a jeho pobočiek, s výnimkou tej časti, ktorá je určená na ich rozvoj a na tvorbu príslušných fondov a iné účely, sa rozdeľuje medzi zmluvné strany úmerne ich podielovým príspevkom do štatutárneho fondu Združenia.

3. Pobočky Združenia prevádzajú voľné zostatky svojho zisku Združeniu.

4. Zisk rozdelený podľa bodu 2 tohto článku nepodlieha zdaneniu v súlade so Zmluvou o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov a majetku právnických osôb z 19. mája 1978, môže sa použiť na nákup tovaru v štáte sídla Združenia alebo previesť do štátu príslušnej zmluvnej strany.

5. (zrušený)

RADA ZDRUŽENIA

Článok 17

1. Koordináciu vedecko-výrobnej a hospodárskej činnosti Združenia uskutočňuje:

za československú stranu - Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva ČSSR

za sovietsku stranu - Ministerstvo priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR.

2. Prerokovanie otázok spojených s činnosťou Združenia sa uskutočňuje v rámci existujúcej pracovnej skupiny Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva ČSSR a Ministerstva priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR, ktorá je poverená vedením činnosti Združenia, a to s kompetenciou, ktorej rozsah ustanovia ministri.

Článok 18

(zrušený)

VÝKONNÝ ORGÁN ZDRUŽENIA

Článok 19

1. Činnosť Združenia riadi generálny riaditeľ Združenia. Generálny riaditeľ Združenia a jeho prvý námestník sú vymenúvaní a odvolávaní na základe spoločného rozhodnutia ministra všeobecného strojárstva ČSSR a ministra priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR.

2. Do funkcie generálneho riaditeľa Združenia je vymenovaný občan ČSSR a do funkcie jeho prvého námestníka občan ZSSR.

3. Prvý námestník generálneho riaditeľa Združenia v prípade potreby generálneho riaditeľa zastupuje.

4. Organizačnú štruktúru a systematizáciu Združenia a ich zmeny schvaľuje na základe návrhu generálneho riaditeľa Združenia a jeho prvého námestníka spoločným rozhodnutím minister všeobecného strojárstva ČSSR a minister priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR.

Článok 20

Generálny riaditeľ Združenia, jeho prvý námestník a ostatní pracovníci Združenia sa spravujú vo svojej práci Dohodou, týmto štatútom a spoločnými rozhodnutiami ministra všeobecného strojárstva ČSSR a ministra priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR, ako aj rozhodnutiami existujúcej pracovnej skupiny. Generálny riaditeľ Združenia a jeho prvý námestník sú za výkon svojej činnosti zodpovední ministrovi všeobecného strojárstva ČSSR a ministrovi priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR, ako aj existujúcej pracovnej skupine.

Článok 21

Práva a povinnosti, ako aj pracovná náplň pracovníkov Združenia sa ustanovujú popismi práce, ktoré schvaľuje generálny riaditeľ Združenia a jeho prvý námestník spoločným rozhodnutím.

Článok 22

1. Generálny riaditeľ Združenia:

- znáša zodpovednosť za riadenie činnosti Združenia;

- zabezpečuje prípravu a plnenie Plánov schválených v súlade s článkom 9 tohto Štatútu;

- disponuje finančnými prostriedkami Združenia v súlade so schváleným rozpočtom Združenia a majetkom Združenia;

- je oprávnený v mene Združenia uzavierať zmluvy a kontrakty nevyhnutné pre realizáciu činnosti Združenia, ako aj vystupovať v mene Združenia pred súdmi a arbitrážou;

- v súlade so schválenou Organizačnou štruktúrou a systematizáciou a pracovným poriadkom prijíma a uvoľňuje z práce špecialistov, administratívnotechnický a obsluhujúci personál Združenia a určuje im platy;

- zabezpečuje právnu ochranu vynálezov a objavov vzniknutých v Združení pri vykonávaní spoločných vedeckovýskumných, skúšobno-konštrukčných, projekčno-technologických a experimentálnych prác;

- plní ďalšie funkcie ustanovené Dohodou, týmto Štatútom, pracovným poriadkom Združenia a rozhodnutiami ministra všeobecného strojárstva ČSSR a ministra priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR, ako aj existujúcej pracovnej skupiny.

2. Generálny riaditeľ Združenia spoločným rozhodnutím so svojím prvým námestníkom:

- určuje základné smery činnosti Združenia a pripravuje návrhy Plánov Združenia;

- zostavuje návrh rozpočtu Združenia na kalendárny rok a pripravuje správy o finančnom hospodárení Združenia;

- pripravuje návrhy Organizačnej štruktúry a systematizácie Združenia a ich zmeny;

- rozhoduje o zriadení pobočiek a zastupiteľstiev;

- potvrdzuje popisy práce, ktoré určujú práva a povinnosti, ako aj náplň práce pracovníkov Združenia;

- rozhoduje o nevyhnutnosti získania úverov;

- pripravuje správy o činnosti Združenia na predloženie vedeniu Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Ministerstva priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR, ako aj existujúcej pracovnej skupine;

- pripravuje po dohode ďalšie materiály a návrhy.

3. Generálny riaditeľ Združenia a jeho prvý námestník sa stýkajú s oficiálnymi osobami a organizáciami štátov zmluvných strán a ďalších štátov - členov RVHP a s medzinárodnými organizáciami týchto štátov, ako aj zastupujú pred nimi Združenie.

4. Prvý námestník generálneho riaditeľa Združenia a jeho ďalší námestníci riadia v súlade s Organizačnou štruktúrou a systematizáciou Združenia zverené pracovné úseky a v nevyhnutnom prípade podľa splnomocnenia zastupujú generálneho riaditeľa Združenia v plnom rozsahu jeho práv a povinností.

Prvý námestník generálneho riaditeľa Združenia a ostatní námestníci zodpovedajú za činnosť Združenia v súlade s im uloženými povinnosťami.

Článok 23

1. Pri generálnom riaditeľovi Združenia sa utvára ako poradný orgán riaditeľská rada, ktorú tvoria vedúci podnikov a organizácií - členov Združenia, ako aj zodpovední pracovníci Združenia, ktorých ustanoví spoločným rozhodnutím generálny riaditeľ Združenia a jeho prvý námestník.

2. Riaditeľská rada plní tieto funkcie:

- prerokúva návrhy Plánov v rámci spoločnej činnosti a ich plnenie;

- prerokúva návrhy Združenia a členov Združenia o organizácii kooperovaných dodávok uzlov a dielcov;

- prerokúva návrhy spoločnej výroby a dodávok, ako aj technickej modernizácie a ďalšie otázky.

3. Rokovací poriadok riaditeľskej rady po predchádzajúcom prerokovaní radou schvaľuje generálny riaditeľ Združenia spoločným rozhodnutím so svojím prvým námestníkom.

REVÍZNA KOMISIA

Článok 24

1. Kontrolu finančnej a hospodárskej činnosti Združenia a jeho pobočiek vykonáva revízna komisia vymenovaná spoločným rozhodnutím ministra všeobecného strojárstva ČSSR a ministra priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR.

2. Predseda a členovia revíznej komisie nesmú zastávať žiadnu inú funkciu v Združení.

3. Revízna komisia vykonáva svoju činnosť v súlade s rokovacím poriadkom revíznej komisie schváleným spoločným rozhodnutím ministra všeobecného strojárstva ČSSR a ministra priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR, ktorým sa zodpovedá.

4. Generálny riaditeľ Združenia predkladá k dispozícii revíznej komisii všetky materiály a dokumenty nevyhnutné na vykonanie previerok a revízií a zabezpečuje podmienky ich vykonania.

PRACOVNÍCI ZDRUŽENIA

Článok 25

Pracovníkmi Združenia a jeho pobočiek a zastupiteľstiev môžu byť osoby majúce trvalý pobyt na území štátov zmluvných strán. Pracovníkmi pobočiek so sídlom na území tretích štátov môžu byť takisto štátni príslušníci týchto štátov.

UKONČENIE ČINNOSTI ZDRUŽENIA

Článok 26

Združenie môže byť likvidované v súlade s článkom 33 Dohody.

Článok 27

Tento Štatút je neoddeliteľnou súčasťou Dohody a nadobudne platnosť súčasne s Dohodou.

Štatút Združenia sa môže zmeniť a doplniť po dohode ministra všeobecného strojárstva ČSSR a ministra priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov a náradia ZSSR, ak je splnomocnenie príslušnými orgánmi štátov.

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.