4

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 8. januára 1986

o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 179 a § 394 ods. 1 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje hospodárske vzťahy vznikajúce v rámci hospodárenia s vratnými prepravnými obalmi a prepravnými prostriedkami (ďalej len „obaly“) určenými svojou konštrukciou, materiálom, mechanickou odolnosťou a schopnosťou ochrany zásielok na opätovné použitie pri dodávkach výrobkov medzi socialistickými organizáciami, prípadne ich organizačnými jednotkami uvedenými v § 17 ods. 2 zákona (ďalej len „organizácie“).

(2) Vrátnymi prepravnými obalmi podľa odseku 1 sú obaly, ktoré sú ustanovené technickými normami1) ako vratné a ďalšie obaly, pokiaľ vlastnosťami, účelom použitia, hmotnosťou jednotky prepravného balenia a hospodárnym využitím ložných priestorov dopravných prostriedkov spĺňajú podmienky náležitého obalu podľa § 178 ods. 1 a 2 zákona. Vnútorné vybavenie vratného prepravného obalu slúžiace na jeho spevnenie alebo na upevnenie výrobku vnútri obalu je jeho súčasťou.

(3) Prepravnými prostriedkami podľa odseku 1 sú prepravné prostriedky používané prepravcami na zabezpečenie riadneho spôsobu balenia, loženia a dodávania podľa § 178 ods. 1 a 2 zákona, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve dodávateľa; ide o prepravné prostriedky1) (napr. prepravky, jednoduché i ohradové palety, prepravné plošiny, kontejnery, bubny na káble, laná a obdobné vinuté výrobky), o prostriedky na vonkajšie upevnenie nákladu1) (napr. kliny, rozpery, nafukovacie podušky) a o súčasti zásielok slúžiace na manipuláciu s nimi alebo na ich zakrytie (plachty, fóliové kryty a pod.).

(4) Obalové materiály (napr. baliaci papier, fólie z plastov) a pomocné obalové prostriedky (napr. drevitá vlna) nevhodné na opätovné použitie nie sú obalom podľa tejto vyhlášky.

(5) Táto vyhláška sa nevzťahuje na

a) obaly odberateľa odovzdané na naplnenie,

b) obaly, ktoré sú poskytované za odplatu, s výnimkou § 22,

c) obaly, ktoré sú zahrnuté v cene výrobkov,

d) obaly s výrobkami odoslanými do zahraničia alebo uskladnenými pre vývoz podľa § 227 zákona,

e) obaly, v ktorých boli výrobky dovezené zo zahraničia,

f) obaly, ktorých obeh je upravený osobitnými právnymi predpismi, pokiaľ v nich nie je ustanovené niečo iné,2)

g) prepravné prostriedky dopravcov, najmä výmenné palety a kontejnery.3)

(6) Pri obaloch podľa odseku 5 písm. c) a ďalej pri obaloch uvedených v odseku 5 písm. d), pokiaľ sa vracajú zo zahraničia, alebo v odseku 5 písm. e), pokiaľ sa nevracajú do zahraničia, ak sa použijú v tuzemsku, si zúčastnené organizácie môžu dohodnúť ich vracanie a dojednať o tom potrebné podmienky včítane údaja, v akej cene sa obaly evidujú.

§ 2

(1) Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom podľa tejto vyhlášky vznikajú v prípadoch, keď dodávateľ použije obaly pri dodávkach výrobkov. Pritom je dodávateľ povinný uviesť vo faktúre a v jednom ďalšom sprievodnom doklade (napr. dodacom liste)4) názov obalu a jeho označenie podľa jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov,5) jeho evidenčnú cenu (§ 3), množstvo týchto obalov v dodávke (zásielke) a lehotu na ich vracanie.

(2) Ak dodávateľ použije pri dodávkach prepravné prostriedky dopravcu, je povinný to z hľadiska riadneho rozlíšenia v príslušných dokladoch výslovne označiť.

§ 3

Ako evidenčné ceny používa dodávateľ na účely hospodárenia s obalmi najmä na účely vedenia zhodnej evidencie s odberateľom (§ 18) ceny, v ktorých eviduje obstarané obaly pri správe národného majetku alebo pri hospodárení s majetkom v inom štátnom socialistickom vlastníctve vo svojom účtovníctve (operatívnej evidencii);6) sú to ceny obalov, ktoré mu boli fakturované, alebo plánované ceny obstarania v prípade, keď obaly rovnakého druhu majú rozdielne ceny.6) Na žiadosť odberateľa dodávateľ umožní overenie, za akú cenu príslušné obaly eviduje.

DRUHÁ ČASŤ

HOSPODÁRENIE S OBALMI

Prvý oddiel

Vracanie obalov

§ 4

(1) Odberateľ je povinný vrátiť a dodávateľ je povinný prevziať obaly toho istého druhu (veľkosti a z toho istého materiálu) ako obaly, v ktorých boli výrobky dodané a ktorých stav umožňuje ďalšie použitie na určený účel.

(2) Odberateľ je povinný vracať obaly do miesta, odkiaľ boli pri dodávke výrobkov odoslané, ak nie je dohodnuté niečo iné, prípadne do miesta, ktoré dodávateľ na obale výslovne označil ako miesto, kam majú byť obaly vrátené.

(3) Ak dodávateľ výrobkov určí z hygienických, technických alebo iných dôležitých dôvodov obaly výhradne pre dodávku určitého druhu výrobkov a túto skutočnosť označí na obale, je odberateľ povinný tieto obaly vrátiť len organizácii označenej na obale.

§ 5

Zaobchádzanie s obalmi

(1) Odberateľ je povinný s obalmi riadne zaobchádzať; najmä musí vrátiť obaly celkom vyprázdnené a neznečistené. Na zabezpečenie hospodárnosti spätnej prepravy je odberateľ povinný vracať obaly zložené, ak to dovoľuje ich technické vyhotovenie.

(2) Ak sa podľa osobitných predpisov musia vyprázdnené obaly pred vrátením vyčistiť určitým spôsobom (napr. asanáciou, dezinfekciou), je povinný tieto úkony vykonať odberateľ, inak je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré dodávateľ v súvislosti s tým musel vynaložiť.

§ 6

Traťové dodávky

(1) Pri traťových dodávkach je príjemca výrobkov povinný vracať obaly priamo odosielateľovi, pokiaľ z označenia na obale nevyplýva niečo iné alebo pokiaľ sa zúčastnené organizácie nedohodnú inak (§ 4 ods. 2).

(2) Práva vyplývajúce z tejto vyhlášky voči príjemcovi výrobkov uplatňuje pri traťových dodávkach organizácia, ktorá v rámci hospodárenia s obalmi používaných pri týchto dodávkach vedie ich celkovú evidenciu, pokiaľ medzi odosielateľom výrobkov a dodávateľom nie je dohodnuté inak. Dodávateľ je však povinný o takej dohode upovedomiť odberateľa a príjemcu výrobkov.

(3) Ustanovenia tejto vyhlášky o právach a povinnostiach dodávateľa a odberateľa platia pri traťových dodávkach pre odosielateľa a príjemcu primerane.

Lehoty na vracanie obalov

§ 7

(1) Odberateľ je povinný vracať obaly dodávateľovi bez meškania po ich vyprázdnení, najneskôr však v dohodnutých alebo ustanovených lehotách. Tieto lehoty sa začínajú dňom nasledujúcim po dni, keď výrobky dodávané v obaloch boli

a) odovzdané odberateľovi, ak si výrobky odobral od dodávateľa, alebo ak mu ich dodávateľ doručil,

b) odovzdané prvému verejnému dopravcovi v tuzemsku alebo pošte na prepravu do miesta určenia.

(2) Pri predčasnom plnení, pokiaľ bolo odberateľom odmietnuté (§ 169 zákona), začína sa lehota na vracanie obalov po uplynutí prvého dňa dojednanej dodacej lehoty.

§ 8

Ak medzi zúčastnenými organizáciami, prípadne ich nadriadenými orgánmi nie je dohodnutá alebo v inom právnom predpise ustanovená iná lehota, je odberateľ povinný vrátiť obaly do 30 dní po splnení dodávky výrobkov v týchto obaloch.

§ 9

(1) Lehota ustanovená v § 8 sa predlžuje o

a) 60 dní pre organizácie, ktorých predmetom činnosti je odbytová, zásobovacia alebo obchodná činnosť,

b) 30 dní, ak je dodávka výrobkov splnená ako kusová zásielka prostredníctvom Zbernej služby ČSAD.7)

(2) Lehota na vracanie obalov sa predlžuje o dobu, po ktorú sa vybavovala riadna reklamácia odberateľa, ak reklamovanú dodávku výrobkov bolo treba nechať oddelene uloženú [§ 197 písm. e) zákona] v týchto obaloch, aby nedošlo k jej znehodnoteniu.

(3) Dodávateľ je povinný pristúpiť na predĺženie lehoty ustanovenej v § 8 o dobu nevyhnutného skladovania výrobkov v obaloch, ak odberateľ preukáže písomne vopred (pri uzavieraní zmluvy, pri odvolávke alebo prepravnej dispozícii), že ide o povinne utvárané zásoby, o potrebné predzásobenie na uspokojovanie časovo vymedzených budúcich, najmä sezónnych potrieb, o prípady, keď vracanie obalu je technologicky podmienené použitím výrobku, a o zásobovanie lodí plávajúcich do zahraničia. V týchto prípadoch je odberateľ povinný vrátiť obaly najneskôr v dohodnutej lehote; súčasne je povinný o tejto skutočnosti upovedomiť písomne dodávateľa.

(4) Ak odberateľ požiada dodávateľa o predĺženie lehoty na vracanie obalov v iných prípadoch ešte pred jej uplynutím, predlžuje sa táto lehota o dohodnutú dobu, aj keď súhlas dodávateľa s touto žiadosťou je daný alebo doručený odberateľovi až po uplynutí pôvodnej lehoty.

§ 10

(1) Lehota na vracanie obalov je dodržaná, ak odberateľ odovzdal obal dodávateľovi alebo ak ho odovzdal na prepravu verejnému dopravcovi alebo pošte najneskôr posledný deň dohodnutej alebo ustanovenej lehoty.

(2) V prípadoch, keď sa dohodne alebo ustanoví, že dodávateľ odváža prázdne obaly sám, je lehota na vracanie obalov dodržaná, ak odberateľ najneskôr posledný deň tejto lehoty preukázateľne oznámi dodávateľovi, že obaly sú pripravené na spätnú prepravu. Toto oznámenie netreba v prípadoch, keď dodávateľ odváža prázdne obaly s pravidelným rozvozom výrobkov v obaloch podľa dohodnutého alebo určeného rozvozného plánu.

§ 11

(1) Do lehoty na vracanie obalov sa nezapočíta na účely majetkových sankcií doba, o ktorú verejný dopravca prekročil lehotu ustanovenú pre prepravu zásielky obsahujúcej dodávku výrobkov v obaloch, ak odberateľ preukáže túto skutočnosť.

(2) Ak lehota na vracanie obalov nebola dodržaná len preto, že verejný dopravca neprijal riadne ohlásenú (objednanú) zásielku na prepravu spôsobom a v lehotách zodpovedajúcich príslušným prepravným predpisom, nezapočíta sa na účely majetkových sankcií do lehoty na vracanie obalov doba, po ktorú zdržanie spojené s prevzatím zásielky trvá, ak odberateľ preukáže túto skutočnosť.

(3) Vierohodným dôkazným prostriedkom o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1 a 2 sú napr.

a) prepravný doklad potvrdený verejným dopravcom obsahujúci údaje o dátume prevzatia zásielky a jej vydaní verejným dopravcom,

b) včasná objednávka prepravy obsahujúca údaje o dátume jej predloženia, prípadne aj o dátume prevzatia zásielky na prepravu alebo údaj verejného dopravcu o odklade prijatia zásielky na prepravu,

c) uznanie reklamácie prekročenia lehoty ustanovenej na prepravu výrobkov v obaloch verejným dopravcom.

§ 12

Započítavanie

(1) Vrátené obaly sa započítavajú na splnenie najstarších záväzkov, ak nie je medzi organizáciami alebo ich nadriadenými orgánmi dohodnuté inak. Musí však ísť o obaly rovnakého druhu, prípadne určenia (§ 4).

(2) Pokiaľ sú vzájomnou dohodou medzi organizáciami alebo ich nadriadenými orgánmi zavedené obalové listy, započítavajú sa vrátené obaly na splnenie záväzkov podľa týchto dokladov. Podrobnosti o spôsobe tejto evidencie a o započítavaní vrátených obalov podľa obalových listov dohodnú organizácie alebo určia nadriadené orgány pri ich zavádzaní.

Druhý oddiel

Majetkové sankcie a náhrady za nevrátenie obalov

§ 13

Zdržné

(1) Odberateľ, ktorý je v omeškaní s vrátením obalov v dohodnutej alebo ustanovenej lehote, je povinný zaplatiť dodávateľovi zdržné vo výške 50% evidenčnej ceny obalov (§ 3).

(2) Ak odberateľ nevráti obaly ani do dvoch mesiacov po uplynutí dohodnutej alebo ustanovenej lehoty na vracanie obalov, je povinný zaplatiť dodávateľovi ďalšie zdržné vo výške trojnásobku evidenčnej ceny obalov; dodávateľ také obaly odpíše z obalovej evidencie (§ 18).

(3) Ak odberateľ vráti obaly po vzniku práva dodávateľa na zaplatenie zdržného vo výške trojnásobku evidenčnej ceny, ale ešte pred jeho vyúčtovaním, je povinný zaplatiť dodávateľovi zdržné vo výške dvojnásobku evidenčnej ceny.

(4) Ak odberateľ vráti obaly, za nevrátenie ktorých mu dodávateľ vyúčtoval zdržné vo výške trojnásobku evidenčnej ceny obalov, je povinný oznámiť to dodávateľovi a vyúčtovať mu náhradu vo výške evidenčnej ceny vrátených obalov; dodávateľ je povinný prijať tieto obaly späť, zaradiť ich do evidencie a zaplatiť za ne odberateľovi náhradu vo výške evidenčnej ceny obalov, ak sú tieto obaly schopné ďalšieho použitia.

(5) V zaplatenom zdržnom vo výške trojnásobku ceny je zahrnutá aj hodnota obalu, ktorý nebol vrátený.

(6) Pri započítavaní obalov (§ 12) je základom pre výpočet zdržného evidenčná cena obalu uvedená vo faktúre, ktorej sa podľa stavu evidencie (§ 18) týka omeškania s vrátením obalov.

Strata a zničenie obalov

§ 14

(1) Ak dôjde k strate alebo zničeniu obalov

a) pri preprave dodávky výrobkov vykonávanej verejným dopravcom alebo poštou, je odberateľ povinný oznámiť to písomne dodávateľovi bez meškania po tom, čo dostal zápisnicu (§ 344 zákona) alebo potvrdenie dopravcu alebo pošty o tom, že obaly boli stratené alebo zničené pri preprave, alebo že pátranie po stratenej zásielke alebo reklamácia jej straty boli doposiaľ bezúspešné, najneskôr však do 1 mesiaca po uplynutí lehoty na vrátenie obalov,

b) pri preprave dodávky výrobkov vykonávanej organizáciou, ktorá nie je verejným dopravcom, je odberateľ povinný oznámiť to písomne dodávateľovi bez meškania po vyhotovení zápisnice (§ 194 zákona), najneskôr v lehote 15 dní od prevzatia dodávky výrobkov,

c) pri preprave dodávky výrobkov vykonávanej odberateľom alebo v dôsledku živelnej pohromy alebo inej neodvrátiteľnej udalosti u odberateľa, je odberateľ povinný oznámiť to písomne dodávateľovi bez meškania po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však v lehote na vrátenie obalov.

(2) Dňom, keď dodávateľ dostal oznámenie o strate alebo zničení obalov podľa odseku 1, vzniká mu voči odberateľovi právo na zaplatenie náhrady vo výške evidenčnej ceny stratených alebo zničených obalov; pokiaľ k tejto strate alebo zničeniu došlo počas prepravy výrobkov, vzniká dodávateľovi toto právo, len ak odberateľ znášal nebezpečenstvo prepravy (§ 21). Ak sa stratené obaly nájdu, je dodávateľ povinný tieto obaly prijať späť, ak sú schopné ďalšieho použitia, a vydať za ne odberateľovi náhradu vo výške evidenčnej ceny obalov, ktorú za ne odberateľ zaplatil.

(3) Za stratu alebo zničenie vracaných prázdnych obalov pri ich spätnej preprave vykonávanej verejným dopravcom alebo poštou, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi náhradu vo výške ich evidenčnej ceny, pokiaľ znáša nebezpečenstvo tejto prepravy (§ 21).

(4) Náhrady podľa odsekov 2 a 3 sa znižujú o sumu, ktorú dodávateľ výrobkov dostal od dopravcu na základe oprávnenej reklamácie.

(5) Po tom, čo dostal náhrady alebo vyrovnania podľa odsekov 2 až 4, odpisuje dodávateľ stratené alebo zničené obaly, ktoré mu neboli vrátené, zo svojej evidencie (§ 18).

(6) Ak odberateľ nesplní oznamovaciu povinnosť uvedenú v odseku 1, je povinný zaplatiť dodávateľovi majetkovú sankciu vo výške dvojnásobku evidenčnej ceny stratených alebo zničených obalov.

(7) Skutočnosti uvedené v odseku 1 je odberateľ povinný pri vyrovnaní vzájomných nárokov podľa tejto vyhlášky na žiadosť dodávateľa preukázať.

§ 15

V ostatných prípadoch nevrátenia obalov preto, že boli stratené alebo zničené u odberateľa, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zdržné vo výške uvedenej v § 13 ods. 1 a 2 a dodávateľ odpíše tieto obaly z evidencie. Ustanovenie § 13 ods. 5 platí obdobne.

§ 16

Poškodenie a znehodnotenie obalov

(1) Ak došlo k poškodeniu obalov počas prepravy verejným dopravcom alebo poštou, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi sumu, ktorú dostal od dopravcu na základe oprávnenej reklamácie.

(2) Ak došlo k poškodeniu obalov u odberateľa, je povinný, pokiaľ obaly sám neopraví, zaplatiť dodávateľovi náklady ich opravy alebo sumu zodpovedajúcu ich znehodnoteniu.

(3) Ak odberateľ zistí, že obaly sú bežným používaním značne poškodené alebo znehodnotené tak, že nie sú spôsobilé na ďalší obeh, oznámi túto skutočnosť bez meškania dodávateľovi, ktorý mu dá dispozície, ako s týmito obalmi ďalej nakladať. Také obaly odpisuje dodávateľ zo svojej evidencie (§ 18).

(4) Dodávateľ je povinný sledovať opotrebovanie obalov a včas vyraďovať nadmerne opotrebované obaly z obehu.

Tretí oddiel

Osobitné ustanovenia o hospodárení s obalmi

§ 17

Spolupráca organizácií

Organizácie sú povinné zabezpečovať riadne hospodárenie s obalmi; ak ide o dlhodobé dodávateľsko-odberateľské vzťahy využívajú na to spravidla zmluvy o príprave dodávok (§ 163 zákona) a zmluvy o spolupráci (§ 164 zákona). V týchto zmluvách, prípadne v iných dohodách podľa potreby dohodnú najmä lehoty na vracanie obalov, podmienky ich predlžovania, spôsob vzájomne preukázaného označovania obalov v hospodárskych zmluvách, faktúrach a dodacích listoch na účely zjednodušenej evidencie (§ 18), organizačnú úroveň vo vedení evidencie a spôsob vzájomného styku pri odsúhlasení evidencie obalov a vzájomných nárokov, bližšie podmienky a spôsob započítavania dodávok pri zavedení obalových listov, bližšie podmienky uplatňovania tejto vyhlášky pri traťových dodávkach.

§ 18

Evidencia obalov

(1) Údaje pre evidenciu obalov (§ 2 ods. 1) musia byť také, aby nedochádzalo k zámene obalov alebo pochybnostiam o množstve alebo druhu obalu použitého pri dodávke výrobkov odberateľovi. Ak dodávateľ neuvedie určené údaje vo faktúre a v jednom ďalšom sprievodnom doklade (napr. dodacom liste), má právo iba na polovicu zdržného (§ 13 ods. 1 a 2); toto právo však musí preukázať inými dôkaznými prostriedkami.

(2) V záujme zhodnej evidencie obalov sú organizácie povinné vykonávať odsúhlasenie záznamov o pohybe obalov, a to pri zistení nezrovnalostí, inak pravidelne najmenej raz za rok, nie však častejšie ako raz za mesiac. Ak predloží dodávateľ odberateľovi alebo odberateľ dodávateľovi výpis zo záznamu o pohybe zverených obalov, je druhá organizácia povinná do jedného mesiaca po tom, čo dostane výpis, zaslať svoje písomné vyjadrenie; ak tak neurobí, je povinná zaplatiť za každý deň omeškania majetkovú sankciu vo výške 50,- Kčs, najviac však 1000,- Kčs.

(3) Obaly sa evidujú na úrovni organizácií. Ak je to dojednané v zmluve o spolupráci (§ 17) alebo v inej dohode, evidujú sa obaly na úrovni závodov, prevádzkární, skladov a obdobných organizačných útvarov; pritom platí, že sa započítavanie (§ 12 ods. 1) vykonáva na tejto úrovni, pokiaľ sa nedohodne niečo iné.

§ 19

Náhrada za opotrebovanie obalov

Náhradu za opotrebovanie obalov možno účtovať, pokiaľ je to v súlade s cenovými predpismi.8)

§ 20

Náklady na prepravu obalov

Každá zo zúčastnených organizácií uhrádza náklady na prepravu jedným smerom, ak nie je dohodnuté inak.

§ 21

Nebezpečenstvo počas prepravy

Pri preprave obalov vykonávanej verejným dopravcom alebo poštou znáša nebezpečenstvo straty alebo poškodenia obalov každá zo zúčastnených organizácií jedným smerom, pričom pri preprave k odberateľovi znáša nebezpečenstvo straty alebo poškodenia obalov organizácia, na nebezpečenstvo ktorej ide preprava výrobkov.

Poskytovanie obalov za odplatu

§ 22

(1) Odberateľ je povinný zaplatiť obaly, ktorých vracanie je zo zdravotných alebo hygienických dôvodov neprípustné. Pokiaľ nie je ich hodnota obsiahnutá v cenách výrobkov, zahrnie dodávateľ ich cenu podľa cenových predpisov do faktúry za dodávku príslušných výrobkov.

(2) Organizácie, s predchádzajúcim súhlasom nadriadených orgánov, alebo ich nadriadené orgány sa môžu dohodnúť, že obaly nebudú z vážnych, najmä hospodárskych dôvodov vracané. Pre tieto prípady platí ustanovenie o majetkovom vyrovnaní podľa odseku 1 obdobne.

§ 23

Organizácie, s predchádzajúcim súhlasom nadriadených orgánov, alebo nadriadené orgány sa môžu dohodnúť v prípadoch, keď je to hospodársky účelné, že niektoré obaly, ktoré je odberateľ povinný vracať, bude dodávateľ s dodanými výrobkami faktúrovať za evidenčnú cenu (§ 3), prípadne za jednotnú cenu obalov dohodnutú medzi dodávateľom a odberateľom; dohoda musí obsahovať podmienky, za ktorých bude dodávateľ povinný fakturované obaly prijímať späť a uhrádzať evidenčnú, prípadne dohodnutú cenu. Ak dohoda neobsahuje tieto podmienky, použijú sa primerane ustanovenia § 2 až 6 a § 24. Pri strate, zničení alebo poškodení týchto fakturovaných obalov pri preprave s výrobkami i pri spätnej preprave obalov sa postupuje podľa zákona ako pri dodávkach výrobkov. Prípadné majetkové sankcie obsiahnuté v dohode nemusia sa účtovať a vymáhať.

§ 24

Započítanie peňažných pohľadávok

Pri vyrovnaní vzájomných peňažných pohľadávok vznikajúcich podľa tejto vyhlášky medzi organizáciami je prípustné ich vzájomné započítanie (§ 361 ods. 3 zákona).


TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 25

(1) Práva zo vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi podľa vyhlášky č. 11/1965 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov vzniknuté pred 1. aprílom 1986 sa vyrovnávajú podľa doterajšieho predpisu; lehoty na vracanie obalov, ktoré začali plynúť pred 1. aprílom 1986, sa až do svojho skončenia posudzujú podľa doterajšieho predpisu.

(2) Dohody o fakturácii obalov, ktoré zostali nedotknuté podľa § 16 ods. 4 vyhlášky č. 11/1965 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov, a dohody ktoré sa uzavreli podľa § 14 ods. 2 a 3 tej istej vyhlášky, zostávajú v platnosti.

§ 26

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva chemického priemyslu č. 11/1965 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov.

§ 27

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1986.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 77 0000 - Názvoslovie obalovej techniky. Všeobecné a základné názvy. ČSN 77 0002 - Názvoslovie obalovej techniky. Základné druhy obalov. ČSN 77 0020 - Balenie. Všeobecné požiadavky na obaly. ČSN 26 0002 - Manipulácia s materiálom. Názvoslovie. ČSN 26 9004 - Manipulačné jednotky. Názvoslovie. ČSN 26 9006 - Paletizácia. Názvoslovie. ČSN 26 9007 - Kontejnerizácia. Názvoslovie.

2) Najmä v prípadoch obehu obalov medzi výrobnými organizáciami a organizáciami vykonávajúcimi odbyt ich výrobkov (prípadne obchodnými organizáciami) a obalov, ktorých použitie je technicky, prípadne technologicky viazané na povahu výrobkov alebo ich výrobu, skladovanie alebo ich použitie, napr. základné podmienky dodávky výrobkov príslušného odvetvia podľa § 392 ods. 1 a 2 zákona a vyhláška č. 54/1959 Ú. v. (Ú. l.) o hospodárení s oceľovými fľašami na technické plyny a na tekutý vyhrievací plyn.

3) Hospodárenie s týmito prostriedkami upravujú osobitné predpisy, napr. Podmienky pre prepravu tovaru na výmenných paletách uverejnené v Prepravnom a tarifnom vestníku pod č. 119/44-45/1981 v znení neskorších doplnkov, vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 9/1984 Zb. o kontejnerovom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 74/1985 Zb.

4) § 4 ods. 2 písm. m) vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

5) Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve. Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 116/1972 Zb. o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov.

6) Úprava Federálneho ministerstva financií č. VII/9 333/1985 z 31. 5. 1985, ktorou sa vydáva účtovná osnova a smernice k účtovej osnove pre hospodárske organizácie (najmä účty č. 101, 115, 125), ktorá je registrovaná v čiastke 33/1985 Zb.

7) Poriadok Zberné služby ČSAD uverejnený v Prepravnom a tarifnom vestníku pod č. C 44/47/1977 v znení neskorších doplnkov.

8) Položka č. 127 úpravy FCÚ, ČCÚ a SCÚ č. V-1/86 z 29. 11. 1985 o cenách dojednávaných dohodou publikovanej v Cenovom vestníku v čiastke 52/1985, ktorá je registrovaná v čiastke 32/1985 Zb.