Vyhláška č. 8/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach

Čiastka 2/1986
Platnosť od 17.02.1986
Účinnosť od 04.03.1986
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 52 odseku 2 dňom 8. novembra 1985.

8

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. novembra 1985

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach


Dňa 18. apríla 1984 bola v Damasku podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 9. októbra 1985.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 52 odseku 2 dňom 8. novembra 1985.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach

Československá socialistická republika a Sýrska arabská republika, vedené snahou ďalej rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu medzi oboma štátmi a vedené prianím upraviť právnu spoluprácu v občianskych, rodinných a trestných veciach v duchu rešpektovania zvrchovanosti, národnej nezávislosti, rovnoprávnosti, nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí a vzájomných výhod, rozhodli sa dojednať túto Zmluvu.

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

(1) Občania jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ochranu svojich osobných a majetkových práv ako jej vlastní občania.

(2) Štátni občania jednej zmluvnej strany majú právo obracať sa slobodne a bez prekážok na súdy a iné orgány druhej zmluvnej strany príslušné v občianskych, rodinných a trestných veciach (ďalej len „justičné orgány“), môžu hájiť svoje záujmy pred týmito orgánmi, podávať návrhy a žiadosti za rovnakých podmienok ako jej vlastní štátni občania.

(3) Ustanovenia tejto Zmluvy o štátnych občanoch zmluvných strán sa takisto použijú na právnické osoby zriadené podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej majú svoje sídlo.

Článok 2

Štátnym občanom jednej zmluvnej strany, ktorí sa obracajú na justičné orgány druhej zmluvnej strany a zdržiavajú sa na území jednej zo zmluvných strán, nemožno uložiť zloženie nijakej zábezpeky alebo zaplatenie poplatkov z toho dôvodu, že sú cudzinci alebo že nemajú svoje bydlisko, pobyt alebo sídlo na území druhej zmluvnej strany.

Článok 3

(1) Justičné orgány zmluvných strán si poskytujú navzájom na žiadosť, za podmienok ustanovených v tejto Zmluve, právnu pomoc v občianskych, rodinných a trestných veciach vykonávaním jednotlivých úkonov, najmä vyhotovovaním, zasielaním a doručovaním písomností, výsluchom svedkov, účastníkov alebo obvinených, vykonávaním znaleckých posudkov.

(2) Justičné orgány sa stýkajú prostredníctvom svojich ústredných orgánov diplomatickou cestou.

(3) Na účely tejto Zmluvy sa ústrednými orgánmi rozumejú:

a) na strane Československej socialistickej republiky Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky a Generálna prokuratúra Československej socialistickej republiky,

b) na strane Sýrskej arabskej republiky Ministerstvo spravodlivosti.

Článok 4

(1) Dožiadania o právnu pomoc, ako aj k nim pripojené písomnosti sa vyhotovujú v jazyku dožadujúcej zmluvnej strany a pripája sa k nim preklad do jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do francúzskeho jazyka.

(2) Dožiadanie musí byť podpísané a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky.

(3) Preklad bude overený úradným prekladateľom dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok 5

Ústredné orgány zmluvných strán si poskytujú navzájom na žiadosť informácie o právnych predpisoch, ktoré platia alebo platili na ich území, spolu s ich znením, ako aj informácie o právnej praxi.

KAPITOLA II

BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC A OSLOBODENIE OD POPLATKOV A TROV KONANIA

Článok 6

(1) Štátni občania jednej zmluvnej strany majú pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany nárok na bezplatnú právnu pomoc a oslobodenie od poplatkov a trov konania so zreteľom na ich osobné, rodinné a majetkové pomery v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako štátni občania tejto druhej zmluvnej strany.

(2) Ustanovenie odseku (1) sa použije takisto pri vybavení dožiadania o právnu pomoc a pri zasielaní písomnosti v tej istej veci.

Článok 7

(1) Potvrdenie o osobných, rodinných a majetkových pomeroch potrebné na získanie výhod uvedených v článku 6 tejto Zmluvy bude vydané príslušným orgánom zmluvnej strany, na území ktorej má žiadateľ svoje bydlisko alebo pobyt.

(2) Ak má žiadateľ bydlisko alebo pobyt na území tretieho štátu, stačí, ak potvrdenie vydá diplomatická misia alebo konzulárny úrad zmluvnej strany, ktorej štátnym občanom je žiadateľ.

Článok 8

Justičný orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o bezplatnú právnu pomoc a o priznanie výhod uvedených v článku 6 tejto Zmluvy, postupuje podľa právnych predpisov svojho štátu. V prípade potreby môže žiadať dopĺňajúce údaje.

Článok 9

(1) Ak štátny občan jednej zo zmluvných strán, ktorý má bydlisko alebo pobyt na území druhej zmluvnej strany, chce požívať na justičnom orgáne druhej zmluvnej strany výhody uvedené v článku 6 tejto Zmluvy, môže o to požiadať v súlade s právnym poriadkom tohto štátu justičný orgán príslušný podľa miesta svojho bydliska alebo pobytu.

(2) Justičný orgán, na ktorom sa podala žiadosť, zabezpečí preklad žiadosti, potvrdenia uvedeného v článku 7 tejto Zmluvy a prípadných príloh do jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do francúzskeho jazyka.

(3) Justičný orgán, ktorý vybavuje žiadosť, zašle ju s potvrdením uvedeným v článku 7 tejto Zmluvy a s prípadnými prílohami príslušnému justičnému orgánu druhej zmluvnej strany.

KAPITOLA III

DORUČOVANIE SÚDNYCH A MIMOSÚDNYCH PÍSOMNOSTÍ A VYBAVOVANIE DOŽIADANÍ

Článok 10

(1) Zmluvné strany si zasielajú písomnosti a dožiadania o právnu pomoc v občianskych, rodinných a trestných veciach podľa ustanovení článku 3 tejto Zmluvy.

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku nevylučuje, aby zmluvné strany doručovali všetky súdne alebo mimosúdne písomnosti určené ich štátnym občanom priamo prostredníctvom svojich diplomatických misií alebo konzulárnych úradov, pokiaľ ich štátni občania súhlasia s ich prijatím. V tomto prípade nemožno použiť donucovacie prostriedky.

Článok 11

Žiadosť o doručenie súdnych alebo mimosúdnych písomností alebo o vybavenie dožiadaní musí obsahovať tieto údaje:

a) označenie dožadujúceho a dožiadaného orgánu;

b) označenie veci, v ktorej sa žiada o právnu pomoc;

c) predmet žiadosti;

d) meno a priezvisko, povolanie, zamestnanie, bydlisko alebo pobyt a štátne občianstvo účastníkov a obvinených, pri právnických osobách ich názov a sídlo;

e) meno, priezvisko a adresu zástupcov účastníkov, ak boli ustanovení;

f) meno, priezvisko a adresu príjemcu písomností;

g) pri dožiadaní označenie úkonu, ktorý sa má vykonať, a ak je to potrebné, otázky, ktoré sa majú položiť;

h) v trestných veciach aj označenie a opis spáchaného trestného činu, miesto a dátum narodenia obvineného, prípadne výpis z jeho registra trestov a mená a priezviská jeho rodičov.

Článok 12

Dožiadaný justičný orgán doručí písomnosti podľa právnych predpisov o doručovaní listín platných v jeho štáte, pokiaľ sa vyhotovili v jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo ak je k nim priložený úradne overený preklad do tohto jazyka alebo do francúzskeho jazyka. Inak doručí písomnosti príjemcovi, pokiaľ príjemca súhlasí s ich prijatím.

Článok 13

(1) Ak adresa osoby, ktorá má byť predvolaná, aby bola vypočutá, alebo ktorej sa má doručiť písomnosť, je neúplná alebo nepresná, dožiadaný justičný orgán zistí, pokiaľ je to možné, presnú adresu.

(2) Ak dožiadaný justičný orgán nie je príslušný vybaviť žiadosť, zašle ju z úradnej povinnosti príslušnému orgánu a informuje o tom dožadujúci justičný orgán.

Článok 14

Písomnosť, ktorá sa má doručiť, zašle sa druhej zmluvnej strane vo dvoch vyhotoveniach a jej doručenie sa potvrdí podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany na jej druhom rovnopise.

Článok 15

(1) Justičný orgán dožiadanej zmluvnej strany postupuje pri vybavovaní dožiadania podľa jej právneho poriadku. Môže však na žiadosť justičného orgánu dožadujúcej zmluvnej strany postupovať spôsobom, ktorý je v dožiadaní uvedený, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom dožiadanej zmluvnej strany.

(2) Na žiadosť dožadujúceho justičného orgánu dožiadaný justičný orgán mu včas oznámi miesto a čas výkonu dožiadania.

Článok 16

Po vybavení dožiadania justičný orgán dožiadanej zmluvnej strany vráti spisy justičnému orgánu dožadujúcej zmluvnej strany. Ak dožiadanie nemožno vybaviť, vráti spisy a oznámi dôvody, pre ktoré sa nemohlo dožiadanie vybaviť alebo pre ktoré sa odmietlo.

Článok 17

(1) Zmluvné strany nebudú požadovať náhradu nákladov za výkon žiadaných úkonov právnej pomoci.

(2) Dožiadaný justičný orgán oznámi dožadujúcemu justičnému orgánu výšku nákladov spojených s vybavením dožiadania.

Článok 18

Poskytnutie právnej pomoci sa môže odmietnuť, ak sa dožiadaná zmluvná strana domnieva, že vybavenie dožiadania by mohlo ohroziť jej zvrchovanosť alebo bezpečnosť alebo by bolo v rozpore so základnými zásadami jej právneho poriadku alebo s verejným poriadkom.

Článok 19

(1) Listiny vydané alebo overené vo forme predpísanej právnym poriadkom jednej zmluvnej strany nevyžadujú na území druhej zmluvnej strany ďalšie overenie. To platí aj pre podpisy, ktoré sa overili podľa predpisov jednej zo zmluvných strán.

(2) Listiny, ktoré sa považujú na území jednej zo zmluvných strán za verejné, majú na území druhej zmluvnej strany dôkaznú moc verejných listín.

Článok 20

(1) Ústredné orgány zmluvných strán si na žiadosť poskytnú pomoc pri zisťovaní adries osôb, ktoré sa zdržiavajú na ich území, ak je to potrebné na uplatnenie práv ich štátnych občanov.

(2) Ak sa na justičnom orgáne jednej zmluvnej strany uplatní nárok na výživné proti povinnému, ktorý sa zdržiava na území druhej zmluvnej strany, poskytne justičný orgán tejto zmluvnej strany na žiadosť pomoc aj pri zistení zdroja a výšky príjmov povinného.

KAPITOLA IV

ZASIELANIE DOKLADOV O OSOBNOM STAVE A INÝCH LISTÍN

Článok 21

(1) Príslušné orgány zmluvných strán si budú navzájom zasielať výpisy z matrík týkajúce sa zápisov o štátnych občanoch jednej zo zmluvných strán v matrikách druhej zmluvnej strany. Výpisy sa budú zasielať ihneď po zápise do matrík.

(2) Príslušné orgány jednej zo zmluvných strán zašlú na žiadosť príslušných orgánov druhej zmluvnej strany žiadané výpisy.

(3) Ak sa v matrike jednej zo zmluvných strán urobia dodatočné zápisy, zmeny alebo opravy o osobnom stave štátnych občanov druhej zmluvnej strany, príslušné orgány tejto zmluvnej strany zašlú odpis alebo výpis z matriky s vykonanými zmenami a opravami.

(4) Písomnosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto článku sa zasielajú bezplatne diplomatickou cestou.

Článok 22

Žiadosti štátnych občanov zmluvných strán o výpis z matriky alebo inej listiny týkajúcej sa osobného stavu možno zaslať priamo príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany. Vyžiadané doklady sa žiadateľovi zasielajú prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu štátu, ktorého úrad doklad vydal. Diplomatická misia alebo konzulárny úrad vyberie od žiadateľa súčasne príslušný poplatok za vyhotovenie dokladu.

Článok 23

Príslušné orgány zmluvných strán si budú navzájom zasielať odpisy právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa osobného stavu štátnych občanov druhej zmluvnej strany. V týchto rozhodnutiach je potrebné uviesť tiež údaje o štátnom občianstve každej osoby, ktorej sa rozhodnutie týka.

KAPITOLA V

OCHRANA SVEDKOV A ZNALCOV

Článok 24

Svedok alebo znalec, ktorý sa dostavil na základe predvolania pred justičný orgán druhej zmluvnej strany, nemôže byť na území tejto zmluvnej strany, bez ohľadu na svoje štátne občianstvo, stíhaný, vzatý do väzby, ani sa nemôže na ňom vykonať trest za trestný čin, ktorý je predmetom trestného konania, v ktorom bol predvolaný pre svoju výpoveď urobenú v tomto trestnom konaní, alebo pre iný trestný čin, ktorý spáchal pred svojim odchodom z územia dožiadanej zmluvnej strany.

Článok 25

Ustanovenie článku 24 tejto Zmluvy sa nepoužije, ak svedok alebo znalec neopustil územie dožadujúcej zmluvnej strany v lehote 15 dní odo dňa, keď mu justičný orgán, ktorý ho predvolal, oznámil, že jeho prítomnosť už nie je potrebná. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, po ktorú svedok alebo znalec nemohol opustiť územie tejto zmluvnej strany z dôvodov nezávislých na jeho vôli.

KAPITOLA VI

UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ A ROZHODCOVSKÝCH ROZHODNUTÍ

Článok 26

(1) Zmluvné strany uznajú a povolia na svojom území výkon týchto rozhodnutí vydaných na území druhej zmluvnej strany:

a) rozhodnutia súdov vydané v občianskych, rodinných a obchodných veciach;

b) rozhodnutia súdov vydané v trestných veciach o náhrade škody a navrátení majetku;

c) rozhodnutia súdov, ktorými sa schválili zmiery v občianskych, rodinných a obchodných veciach.

(2) Za rozhodnutia podľa odseku (1) tohto článku sa pokladajú tiež rozhodnutia v dedičských veciach vydané justičnými orgánmi zmluvnej strany, ktoré sú podľa právneho poriadku tejto zmluvnej strany príslušné na prejednávanie dedičských vecí.

Článok 27

Rozhodnutia uvedené v článku 26 tejto Zmluvy budú uznávané a ich výkon bude povolený za podmienok, že:

a) podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa o uznanie a výkon žiada, nie je vylúčená príslušnosť justičných orgánov zmluvnej strany, na území ktorej sa rozhodnutie vo veci vydalo;

b) rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa vydalo;

c) uznanie alebo výkon rozhodnutia neohrozí zvrchovanosť alebo bezpečnosť zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať a vykonať, alebo nie je v rozpore so základnými zásadami jej právneho poriadku alebo jej verejným poriadkom;

d) v tej istej veci, o tom istom predmete a z toho istého dôvodu nebolo skôr vydané medzi tými istými účastníkmi právoplatné rozhodnutie príslušným justičným orgánom zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať a vykonať;

e) účastník, proti ktorému sa rozhodnutie vydalo a ktorý sa konania nezúčastnil, bol včas a riadne predvolaný podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa rozhodnutie vydalo, a v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený. Predvolanie vyhláškou sa nepovažuje za riadne.

Článok 28

Na uznanie a nariadenie výkonu rozhodnutia je príslušný justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať.

Článok 29

(1) Žiadosť o uznanie a výkon rozhodnutia sa podáva priamo na príslušnom justičnom orgáne zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať. Žiadosť o uznanie a výkon rozhodnutia sa môže takisto podať na justičnom orgáne, ktorý vo veci rozhodol ako orgán prvého stupňa. Tento orgán žiadosť vybaví alebo ju postúpi príslušnému justičnému orgánu.

(2) K žiadosti sa pripojí:

a) overený odpis súdneho rozhodnutia, ako aj potvrdenie o právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia, pokiaľ to nevyplýva zo samého rozhodnutia;

b) doklad o tom, že účastník, proti ktorému sa rozhodnutie vydalo a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol včas a riadne predvolaný a v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený;

c) overený preklad písomností uvedených pod písmenami a) a b), ako aj preklad žiadosti do jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do francúzskeho jazyka.

(3) Žiadosť o výkon rozhodnutia sa môže podať súčasne so žiadosťou o jeho uznanie.

Článok 30

(1) Justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať a vykonať, uskutočňuje konanie o uznanie a výkon rozhodnutia podľa právneho poriadku svojho štátu.

(2) Justičný orgán sa v konaní o uznanie a výkon rozhodnutia obmedzí na zistenie, či boli splnené podmienky uvedené v článku 27 tejto Zmluvy; ak tieto podmienky boli splnené, rozhodnutie uzná alebo jeho výkon povolí.

Článok 31

(1) Rozhodnutie o povinnosti zaplatiť súdne trovy a súdne poplatky sa vykoná na žiadosť na území druhej zmluvnej strany bezplatne.

(2) Justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej bola rozhodnutím uložená povinnosť zaplatiť súdne trovy alebo súdne poplatky, požiada príslušný justičný orgán druhej zmluvnej strany o výkon tohto rozhodnutia. K tejto žiadosti sa musí pripojiť overený odpis rozhodnutia o výške súdnych trov alebo súdnych poplatkov, potvrdenie o tom, že rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné, a overený preklad týchto písomností do jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do francúzskeho jazyka.

(3) Justičný orgán, ktorý povoľuje výkon rozhodnutí uvedených v odseku 1 tohto článku, sa obmedzí na zistenie skutočností, ktoré svedčia o tom, že rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné. Suma, ktorá sa vydobyje, sa odovzdá diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu zmluvnej strany, ktorej justičný orgán o vydobytie požiadal.

Článok 32

(1) Zmluvné strany na svojom území uznajú a povolia výkon rozhodcovských rozhodnutí v obchodných veciach vydaných na území druhej zmluvnej strany podľa Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí dojednaného v New Yorku 10. júna 1958.

(2) Rozhodcovské rozhodnutia v občianskych veciach vydané na území jednej zo zmluvných strán sa budú uznávať a vykonávať na území druhej zmluvnej strany za podmienok ustanovených v článkoch 27 a 29 tejto Zmluvy v rozsahu, v akom sa môžu použiť na rozhodcovské rozhodnutia.

Článok 33

Použitie ustanovenia o výkone rozhodnutí a rozhodcovských rozhodnutí musí byť v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán o prevode peňazí alebo o vývoze vecí získaných výkonom rozhodnutí.

KAPITOLA VII

VYDÁVANIE

Článok 34

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že za podmienok ustanovených v tejto Zmluve si na žiadosť vydajú na vykonanie trestného konania alebo na výkon trestu osoby, ktoré sa zdržiavajú na ich území.

(2) Vydanie na vykonanie trestného konania je prípustné iba pre trestné činy, za ktoré sa môže uložiť podľa právneho poriadku oboch zmluvných strán trest odňatia slobody na dobu presahujúcu jeden rok.

(3) Vydanie na výkon trestu je prípustné iba pre činy trestné podľa právneho poriadku oboch zmluvných strán, pre ktoré bola vyžiadaná osoba odsúdená na trest odňatia slobody najmenej na jeden rok alebo na ťažší trest.

Článok 35

Nemôžu byť vydané:

a) osoby, ktoré sú štátnymi občanmi dožiadanej zmluvnej strany k dátumu, keď dostane žiadosť o vydanie;

b) osoby bez štátneho občianstva, ktoré majú bydlisko na území dožiadanej zmluvnej strany;

c) osoby, ktoré získali právo azylu na území dožiadanej zmluvnej strany.

Článok 36

Vydanie je neprípustné, ak

a) čin bol spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany;

b) trestný čin, pre ktorý sa o vydanie žiada, bol spáchaný mimo územia dožadujúcej zmluvnej strany a právny poriadok dožiadanej zmluvnej strany nepripúšťa trestné stíhanie podobného trestného činu spáchaného mimo jej územia;

c) právny poriadok jednej zo zmluvných strán vydanie nepripúšťa;

d) podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán sa trestné konanie môže začať iba na návrh poškodeného;

e) čin, pre ktorý sa o vydanie žiada, je podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán premlčaný alebo sa amnestoval, alebo ak iný zákonný dôvod nepripúšťa začatie trestného konania alebo výkonu trestu;

f) proti osobe, o vydanie ktorej sa žiada, sa pre rovnaký čin vynieslo právoplatné rozhodnutie alebo ak justičné orgány dožiadanej zmluvnej strany zastavili trestné konanie.

Článok 37

(1) Ak je osoba, o vydanie ktorej sa žiada, trestne stíhaná alebo ak si má odpykať trest odňatia slobody vynesený justičným orgánom dožiadanej zmluvnej strany pre iný trestný čin spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany, než pre ktorý sa o vydanie žiada, môže sa vydanie odložiť.

(2) V prípade odkladu sa vydanie uskutoční po skončení trestného konania alebo po skončení výkonu trestu.

(3) Pokiaľ by odklad viedol k premlčaniu trestného stíhania alebo by mohol byť príčinou závažných ťažkostí pri vyšetrovaní trestných činov, môže sa povoliť dočasné vydanie za podmienky, že vydaná osoba bude bez meškania vrátená po vykonaní procesných úkonov, pre ktoré sa vydanie povolilo.

Článok 38

(1) Vydaná osoba môže byť trestne stíhaná pre iné trestné činy, než pre ktoré bola vydaná, môže byť na nej vykonaný iný trest než ten, pre ktorý bola vydaná, a môže byť vydaná tretiemu štátu iba vtedy, ak s tým vopred súhlasila dožiadaná zmluvná strana.

(2) Súhlas dožiadanej zmluvnej strany nie je potrebný, ak vydaná osoba, ktorá nie je štátnym občanom dožadujúcej zmluvnej strany, neopustila do 1 mesiaca po skončení trestného konania alebo výkonu trestu územie dožadujúcej zmluvnej strany napriek tomu, že mala túto možnosť, alebo ak po tom, čo opustila toto územie, sa naň dobrovoľne vrátila.

Článok 39

(1) Žiadosť o vydanie sa podáva písomne a zasiela sa dožiadanej zmluvnej strane diplomatickou cestou. Musí obsahovať mená a priezviská osoby, ktorá má byť vydaná, dátum a miesto jej narodenia, jej štátne občianstvo, údaje o jej pobyte, údaje o trestnom čine a o škode, ktorá bola trestným činom spôsobená.

(2) K žiadosti o vydanie na trestné konanie sa pripojí overený odpis zatýkacieho príkazu s opisom spáchaného trestného činu, s údajmi o dôkazoch, ako aj znenie ustanovení právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na trestný čin; ak trestným činom bola spôsobená majetková škoda, je potrebné uviesť jej výšku.

(3) K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa pripojí overený odpis právoplatného súdneho rozhodnutia, ako aj znenie ustanovení právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na trestný čin. Ak si odsúdený odpykal časť trestu, oznámi sa, akú časť si odpykal.

(4) Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky potrebné údaje, môže dožiadaná zmluvná strana žiadať dopĺňajúce informácie. Druhá strana musí tejto žiadosti vyhovieť v lehote nepresahujúcej 2 mesiace. Táto lehota môže byť na odôvodnenú žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany predĺžená o 15 dní.

(5) Ak dožadujúca zmluvná strana nepredloží dopĺňajúce údaje v určenej lehote, môže dožiadaná zmluvná strana zatknutú osobu prepustiť na slobodu.

Článok 40

Po tom, čo dostala žiadosť o vydanie, pokiaľ sa splnili podmienky vydania, urobí dožiadaná zmluvná strana bez odkladu opatrenia na zatknutie osoby uvedenej v žiadosti o vydanie.

Článok 41

(1) Osoba môže byť zatknutá takisto pred tým, čo dostala dožiadaná zmluvná strana žiadosť o vydanie, ak dožadujúca zmluvná strana o to výslovne požiadala. V žiadosti o predbežné zatknutie sa uvedie zatýkací príkaz, alebo právoplatné rozhodnutie vydané proti tejto osobe s tým, že žiadosť o vydanie sa zašle dodatočne. Žiadosť o predbežné zatknutie sa môže podať poštou, telegraficky alebo telefonicky.

(2) Dožadujúca zmluvná strana bude bezodkladne upovedomená o zatknutí vykonanom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.

(3) Predbežné zatknutie, o ktorom sa rozhodlo podľa odseku (1) tohto článku, nemôže trvať dlhšie ako 1 mesiac.

Článok 42

(1) Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane svoje rozhodnutie o vydaní. V prípade povolenia vydania jej oznámi miesto, dátum a hodinu odovzdania vydaného; v opačnom prípade oznámi dôvody, pre ktoré vydanie nepovolila.

(2) Ak sa zástupca dožadujúcej zmluvnej strany nedostaví na miesto a v čase určenom pre prevzatie osoby, ktorej vydanie bolo povolené, a ak dožadujúca zmluvná strana nepožiada o odklad, ktorý neprekročí 7 dní, bude vyžiadaná osoba neodkladne prepustená na slobodu. Ak sa žiadosť o vydanie opakuje, môže sa v takom prípade odmietnuť.

Článok 43

Ak o vydanie osoby žiada niekoľko štátov, dožiadaná zmluvná strana rozhodne, ktorej žiadosti vyhovie. Prihliadne pritom najmä na štátne občianstvo žiadanej osoby, povahu trestného činu a miesto jeho spáchania, ako aj na poradie doručenia jednotlivých žiadostí.

Článok 44

Ak sa vydaná osoba vyhne trestnému stíhaniu alebo výkonu trestu a vráti sa na územie dožiadanej zmluvnej strany, môže byť na novú žiadosť znova vydaná. V takom prípade nie je už potrebné pripojiť k žiadosti písomnosti uvedené v článku 39 tejto Zmluvy.

Článok 45

(1) Na žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany dožiadaná zmluvná strana vydá:

a) doklady a veci, ktoré môžu slúžiť ako dôkazy v trestnom konaní; tieto veci budú odovzdané aj v prípade, keď nedôjde k vydaniu vyžiadanej osoby pre jej smrť, pre to, že sa vyhne trestnému stíhaniu, alebo pre inú okolnosť;

b) veci, ktoré pochádzajú z trestného činu alebo ktoré sa použili na jeho spáchanie.

(2) O vydaní vecí sa vyhotoví potvrdenie.

(3) Ak dožiadaná zmluvná strana potrebuje vyžiadané veci v inom trestnom konaní, môže ich dočasne zadržať alebo vydať s podmienkou, že budú vrátené.

(4) Práva dožiadanej zmluvnej strany alebo práva tretích osôb k týmto veciam zostávajú nedotknuté. Ak také práva sú, vrátia sa tieto veci dožiadanej zmluvnej strane čo možno najskôr.

(5) Prevod peňažných súm a majetku sa vykonáva v súlade s právnym poriadkom dožiadanej zmluvnej strany.

Článok 46

(1) Jedna zmluvná strana povolí na žiadosť druhej zmluvnej strany svojím územím tranzit osôb vydaných tretím štátom druhej zmluvnej strane.

(2) Žiadosť o povolenie tranzitu sa podáva a prerokúva rovnako ako žiadosť o vydanie. Zmluvné strany nie sú povinné povoliť tranzit osôb, ktorých vydanie sa podľa tejto Zmluvy nepovoľuje.

Článok 47

(1) Náklady spojené s vydaním znáša zmluvná strana, na území ktorej vznikli.

(2) Náklady spojené s tranzitom znáša dožadujúca zmluvná strana.

Článok 48

Zmluvné strany sa navzájom informujú o výsledku trestného konania vedeného proti vydanej osobe. Ak sa proti tejto osobe vydalo právoplatné rozhodnutie, zašle sa jeho odpis.

Článok 49

(1) Jedna zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane údaje o právoplatných rozhodnutiach vynesených justičnými orgánmi jednej zo zmluvných strán nad štátnymi občanmi druhej zmluvnej strany.

(2) Na žiadosť sa zašlú, ak sú k dispozícii, aj odtlačky prstov osôb uvedených v odseku (1) tohto článku.

Článok 50

Príslušné orgány jednej zmluvnej strany zasielajú justičným orgánom druhej zmluvnej strany na ich žiadosť informácie o predchádzajúcich odsúdeniach osôb, proti ktorým sa vedie trestné konanie. Odovzdanie týchto informácií sa uskutoční podľa článku 3 tejto Zmluvy.

Článok 51

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú na žiadosť trestne stíhať podľa svojho právneho poriadku vlastných štátnych občanov, ktorí spáchali na území druhej zmluvnej strany činy, za ktoré ukladajú v oboch zmluvných štátoch tresty súdy.

(2) K žiadosti sa pripojí správa, ktorá bude obsahovať údaje o spáchanom čine, spisy o vyšetrovaní alebo vyhľadávaní, vecné dôkazy a údaje o spôsobenej škode; v prípade, že tieto prílohy neboli pripojené alebo sú neúplné, zašlú sa dodatočne na žiadosť zmluvnej strany, ktorá začína trestné stíhanie.

(3) Dožadujúca zmluvná strana bude informovaná dožiadanou zmluvnou stranou o opatreniach, ktoré sa urobili na základe žiadosti uvedenej v odseku (1) tohto článku. Ak bude vydaný právoplatný rozsudok, zašle sa na žiadosť jeho odpis.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 52

(1) Táto Zmluva bude ratifikovaná podľa ústavných predpisov každej zmluvnej strany. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín.

(3) Táto Zmluva je dojednaná na obdobie piatich rokov a bude predĺžená vždy na nové obdobie piatich rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím tejto lehoty.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Zmluvu podpísali a opatrili ju svojimi pečaťami.

Táto Zmluva bola dojednaná v Damasku 18. apríla 1984 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a francúzskom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu sa prihliadne na francúzsky text.

Za.

Československú socialistickú republiku:

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

v Damasku

Dušan Ulčák v. r.

Za

Sýrsku arabskú republiku:

Minister spravodlivosti

Khalid al-Malki v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.