Nariadenie vlády č. 42/1986 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja

Čiastka 13/1986
Platnosť od 14.06.1986
Účinnosť od 14.06.1986

OBSAH

42

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 16. mája 1986

o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky:


§ 1

Z územia Západoslovenského kraja sa odčleňuje časť územia obce Trenčianske Teplice v okrese Trenčín vo výmere 10 ha, 97 a a 84 m2; táto časť územia sa pričleňuje k územiu Stredoslovenského kraja a pripája sa k priľahlému územiu obce Nová Dubnica v okrese Považská Bystrica.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prof. JUDr. Colotka v. r.