51

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

zo 14. augusta 1986,

ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s Federálnym cenovým úradom, Federálnym ministerstvom dopravy, Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom spojov a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa § 22 ods. 3, § 25 ods. 2, § 29 ods. 3, § 36 ods. 2, § 42 ods. 2, § 44 ods. 2, § 47 ods. 6, § 49 ods. 2, § 54 ods. 3, § 60 ods. 2, § 61 ods. 4, § 66 ods. 5, § 67 ods. 4, § 77 ods. 3, § 78 ods. 5, § 81 ods. 7 a § 110 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb.:


PRVÁ HLAVA

COLNÁ KONTROLA

§ 1

Vykonávanie colnej kontroly

(1) Príslušník colnej správy rozhodne, či colnú kontrolu vykoná kontrolou dokladov a písomností, alebo kontrolou dopravných a sprievodných listín alebo colnou prehliadkou.

(2) Colná prehliadka sa môže vykonávať pri všetkom tovare podliehajúcom colnej kontrole, pokiaľ touto vyhláškou alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Československá socialistická republika viazaná, nie je ustanovené inak.

(3) Výberová alebo náhodná colná prehliadka môže byť vonkajšia alebo vnútorná, úplná alebo čiastočná.

(4) Pri výberovej colnej prehliadke sa prehliada tovar, ktorý je pre takú prehliadku vopred určený. Pri náhodnej colnej prehliadke sa prehliada tovar, ktorý je pre takú prehliadku určený náhodne.

(5) Úplná vonkajšia alebo úplná vnútorná colná prehliadka sa vykoná najmä v prípadoch, keď sú pochybnosti o tom, že údaje o tovare sú v príslušných dokladoch správne alebo úplne uvedené. Čiastočná vonkajšia alebo čiastočná vnútorná colná prehliadka sa obmedzí na také množstvo tovaru, aby bolo možné presvedčiť sa s dostatočnou istotou, že údaje o tovare sú v príslušných dokladoch správne a úplne uvedené.

(6) Pri vonkajšej colnej prehliadke sa zisťuje hrubá hmotnosť, počet nákladových kusov, ich značky a čísla a či priložená colná uzávera nie je porušená. Pri vnútornej colnej prehliadke sa zisťuje druh, množstvo a akosť tovaru.

(7) Účastník colného konania nemá na rozsah colnej prehliadky vplyv. Účastník colného konania môže však colnici navrhnúť vykonanie úplnej vonkajšej alebo úplnej vnútornej colnej prehliadky, ak sa jej vykonaním uľahčí ďalšie colné konanie.

(8) Pri colnej kontrole môže byť v prípadoch, keď bol prepravovaný tovar zabezpečený colnou uzáverou, uznaný ako dôkaz o obsahu zásielok alebo batožín podrobný zoznam tovaru potvrdený colnými orgánmi v krajine vývozu.

§ 2

Odobratie vzoriek

(1) Colnica alebo účastník colného konania môžu po začatí colného konania odobrať vzorky tovaru len v potrebnom množstve na zabezpečenie jeho totožnosti, určenie nomenklatúrneho a sadzobného zaradenia tovaru a na zabezpečenie jeho vlastností.

(2) Colnica môže odobrať vzorky tovaru len za prítomnosti účastníka colného konania a s jeho súhlasom. Účastník colného konania môže odobrať vzorky tovaru len so súhlasom colnice.

(3) Colnica vydá účastníkovi colného konania potvrdenie o odobratí vzoriek tovaru. Odobraté vzorky tovaru, ktoré sa nespotrebovali na daný účel, vráti colnica účastníkovi colného konania.

(4) Colnica môže požadovať zaplatenie cla zo vzoriek tovaru odobratých účastníkom colného konania.

§ 3

Pracovný čas colníc

Pracovný čas colníc sa určí s prihliadnutím na potreby osôb a organizácií, najmä dopravných organizácií a pošty. Colnica, na ktorej nie je zavedený nepretržitý pracovný čas, zabezpečí vykonanie colného konania aj mimo pracovného času pri ľahko skaziteľnom tovare, živých zvieratách a spešnom tovare, alebo pokiaľ to povaha tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú.

DRUHÁ HLAVA

OSLOBODENIE OD COLNEJ PREHLIADKY

§ 4

(1) Colnej prehliadke nepodlieha tovar, ktorý pri cestách do cudziny a z cudziny preváža prezident Československej socialistickej republiky, predseda a podpredsedovia Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky, predseda a podpredsedovia Snemovne ľudu, predseda a podpredsedovia Snemovne národov, predseda, podpredsedovia a členovia vlády Československej socialistickej republiky, predseda Federálneho štatistického úradu, predseda Správy federálnych hmotných rezerv, predseda Štátnej banky československej, predsedovia a podpredsedovia Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady, predsedovia, podpredsedovia a členovia vlád Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, predsedovia Českého štatistického úradu a Slovenského štatistického úradu, predsedovia Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, generálni prokurátori Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, predsedovia najvyšších súdov Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, hlavní arbitri Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, predseda Federálneho úradu pre tlač a informácie, predseda Českého úradu pre tlač a informácie, predseda Slovenského úradu pre tlač a informácie a členovia sprievodu týchto osôb.

(2) Colnej prehliadke nepodlieha ďalej tovar, ktorý pri cestách do cudziny a z cudziny prevážajú poslanci Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky, Českej národnej rady, Slovenskej národnej rady, veľvyslanci, vyslanci a chargé ďaffaires Československej socialistickej republiky akreditovaní v cudzine, ako aj členovia ich rodiny, ak cestujú s nimi spoločne.

§ 5

Colnej prehliadke nepodlieha tovar, ktorý pri cestách z cudziny a do cudziny prevážajú

a) hlavy cudzích štátov, predsedovia vlád cudzích štátov a ich námestníci, členovia vlád cudzích štátov, predsedovia a námestníci predsedov zákonodarných zborov cudzích štátov a členovia ich sprievodu;

b) predsedovia a členovia cudzích delegácií prichádzajúcich na diplomatické konferencie zvolávané do Československej socialistickej republiky;

c) diplomatický personál misií poverených v Československej socialistickej republike;

d) cudzí diplomatickí zástupcovia pôsobiaci mimo územia Československej socialistickej republiky, ak cestujú do nej alebo ňou prechádzajú;

e) konzulárni úradníci konzulárnych úradov cudzích štátov pôsobiaci v Československej socialistickej republike, ak sú konzulárnymi úradníkmi z povolania a nie sú československými štátnymi občanmi;

f) členovia rodín osôb uvedených pod písmenami a) až e);

g) iní príslušníci cudzích štátov, ktorí majú diplomatický štatus;

h) diplomatickí a konzulárni kuriéri (ďalej len „kuriéri“)cudzích štátov.

§ 6

(1) Oslobodenie od colnej prehliadky sa týka aj batožín osôb uvedených v § 4 a 5, ktoré sa dopravujú v časovej súvislosti s cestou týchto osôb, a to aj keď sa dovážajú alebo vyvážajú iným dopravným prostriedkom, než ktorým tieto osoby cestujú.

(2) Oslobodenie od colnej prehliadky sa nevzťahuje na prípady, keď sú vážne dôvody domnievať sa, že batožina obsahuje predmety, ktorých dovoz, vývoz alebo prevoz je zakázaný alebo obmedzený. Colná prehliadka sa musí vykonať v prítomnosti osoby uvedenej v § 4 a 5 alebo jej splnomocnenca.

§ 7

(1) Colnej prehliadke nepodlieha zapečatená diplomatická pošta a konzulárna batožina (ďalej len „diplomatická pošta“), ktorú vezie kuriér tým istým dopravným prostriedkom, ktorým cestuje. Kuriér sa musí preukázať zoznamom, ktorý vyhotovil a opečiatkoval úrad, ktorý diplomatickú poštu odosiela. V zozname sa musí uviesť počet kusov diplomatickej pošty a druh obalu.

(2) Colnej prehliadke nepodlieha zapečatená diplomatická pošta dopravovaná inak než kuriérom; musí ju však sprevádzať zoznam, ktorý vyhotovil a opečiatkoval úrad, ktorý diplomatickú poštu odosiela. V zozname sa musí uviesť počet kusov diplomatickej pošty, druh obalu a adresa úradu alebo orgánu, ktorému je pošta určená.

(3) Diplomatická pošta môže obsahovať iba diplomatické písomnosti alebo predmety určené na úradnú potrebu misie.

TRETIA HLAVA

COLNÁ KONTROLA V ŽELEZNIČNEJ, CESTNEJ, LETECKEJ A VODNEJ DOPRAVE A V POŠTOVOM STYKU

Colná kontrola tovaru dopravovaného dopravnými organizáciami

§ 8

(1) Na vykonanie colnej kontroly je dopravná organizácia povinná odovzdať pohraničnej colnici zoznam nákladu, zoznam batožín, zoznam zásob, zoznam inventára dopravného prostriedku a iné doklady o dopravovanom tovare.

(2) Vo vodnej doprave sa môže požadovať predloženie plánu plavidla.

§ 9

(1) Zoznam nákladu obsahuje tieto údaje: krajinu imatrikulácie dopravného prostriedku, druh dopravného prostriedku, imatrikulačnú značku, miesto, kde je evidovaný, a miesto, kde bol tovar naložený, mená, bydliská a sídla odosielateľov a príjemcov tovaru, krajinu určenia, množstvo a druh dopravovaného tovaru podľa mier a pomenovania obvyklého v obchode, a ak je tovar zabalený, aj počet kusov, značky, čísla a druh obalu nákladových kusov. Colnica môže určiť, ktoré údaje sa nemusia v zozname nákladu uviesť. Pošta zoznam nákladu nepredkladá.

(2) Zoznam batožín obsahuje údaje o množstve a druhu dopravovaných batožín, meno a bydlisko vlastníka batožiny. Colnica môže určiť, kedy sa zoznam batožín nemusí predkladať alebo ktoré údaje sa nemusia uviesť.

(3) Zoznam zásob dopravného prostriedku obsahuje údaje o zásobách potravín, nápojov, tabakových výrobkov a iných zásobách určených na cestu, prípadne aj o zariadení dopravného prostriedku, ak nie je zapísané v zozname inventára.

§ 10

V železničnej doprave nahrádza zoznam nákladu železničný vlakový súpis a prechodový zoznam vozňov naložených tovarom, zoznam batožín a spešnín nahrádza prechodová súpiska. Vlakový súpis alebo prechodový zoznam sa nemusí odovzdať, ak vlak privezie len prázdne vozne, ktoré sú už zaradené do vozňového parku. Železničné vozne nezaradené do vozňového parku železničných správ sa zapisujú do vlakového súpisu alebo prechodového zoznamu tak ako naložené vozne. Pri zberných vozňoch je dráha povinná dodať colnici zoznam zásielok v jednotlivých vozňoch. Zoznam inventára sa v železničnej doprave nevyžaduje.

§ 11

Zoznam nákladu, zoznam batožín, zoznam zásob a zoznam inventára sa nevyžaduje, ak plavidlo alebo lietadlo pristane na krátky čas z technických dôvodov, napr. na doplnenie zásob, odstránenie závad, alebo aby cestujúci vystúpili.

§ 12

Ak sa nakladá vyvážaný tovar na dopravný prostriedok vo vodnej alebo cestnej doprave na vnútrozemskej colnici, odovzdá jej dopravná organizácia zoznam nákladu dvojmo; jedno vyhotovenie je určené pre vnútrozemskú colnicu a druhé pre pohraničnú colnicu.

Colná kontrola v dopravných prostriedkoch hromadnej osobnej dopravy pri prestupe štátnych hraníc

§ 13

Cestujúci, ktorí cestujú v dopravnom prostriedku hromadnej osobnej dopravy, a členovia posádok dopravných prostriedkov osobnej a nákladnej dopravy sú povinní predložiť svoje batožiny na colnú kontrolu včas, aby sa mohla ukončiť v čase pre ňu určenom.

§ 14

Cestujúci môže na colnom priechode pri vstupe do tuzemska opustiť dopravný prostriedok pred skončením colného konania a pri výstupe do cudziny po skončení colného konania len so súhlasom príslušníka colnej správy vykonávajúceho colnú kontrolu.

§ 15

V colnom priestore pohraničnej colnice sa v čase vykonávania colného konania môžu okrem cestujúcich zdržiavať len pracovníci konajúci službu pri dopravných prostriedkoch. Iné osoby sa môžu v colnom priestore zdržiavať len so súhlasom príslušníka colnej správy vykonávajúceho colnú kontrolu.

§ 16

Pokiaľ trvá colná prehliadka plavidla vo vodnej doprave, je zakázaný akýkoľvek styk s brehom a s inými plavidlami; okrem členov posádky plavidla smú na plavidlo vstupovať iné osoby len pri výkone úradnej povinnosti, a to s vedomím príslušníka colnej správy vykonávajúceho colnú kontrolu.

§ 17

Ak dôjde k havárii alebo núdzovému pristátiu dopravného prostriedku na colnej ceste, je dopravná organizácia povinná to oznámiť bez zbytočného odkladu najbližšej colnici.

§ 18

Sprievod dopravných prostriedkov

(1) Ak colnica na žiadosť dopravnej organizácie rozhodne o sprievode dopravného prostriedku na zabezpečenie colnej kontroly, dopravná organizácia dopraví príslušníkov colnej správy na určené miesto a späť, prípadne im poskytne náhradu cestovného.

(2) Plavebná organizácia ďalej poskytne sprevádzajúcim príslušníkom colnej správy bezplatné ubytovanie, vykurovanie, svetlo a za náhradu aj stravu.

§ 19

Dovoz poštových zásielok

(1) Dovážané poštové zásielky sa môžu dopravovať bez colnej uzávery.

(2) Pošta predkladá dovážané poštové zásielky na colné konanie vnútrozemskej colnici s výnimkou kariet, listov a slepeckej tlače, z vonkajšej úpravy ktorých je zrejmé, že obsahujú len písomné oznámenie.

(3) Ak sa skazí obsah poštových zásielok alebo ich častí pri doprave v tuzemsku pred prepustením do voľného obehu v tuzemsku, prerokuje pošta túto okolnosť s colnicou, ktorá je príslušná na prepustenie zásielky.

(4) Ak sa poškodenie alebo skazenie zásielok spozorovalo na pošte, na ktorej sa vykonáva colné konanie, zistí stav zásielok táto pošta spolu s colnicou.

(5) Ak pošta vyjme a zničí skazený tovar, ktorý by mohol ohroziť ľudské zdravie alebo poškodiť iné zásielky, je povinná o tom upovedomiť príslušnú colnicu.

(6) Ak pošta podľa osobitných predpisov predá poštové zásielky, ktoré colnica prepustila do voľného obehu v tuzemsku, uhradí z výťažku predaja predovšetkým náklady predaja, poštové poplatky a ďalej clo a iné poplatky viaznúce na zásielkach.

(7) Pošta môže odmietnuť vykonávať úkony za účastníka colného konania, ak to považuje z prevádzkových alebo iných závažných dôvodov za nevyhnutné alebo ak jej účastník colného konania nedodá potrebné doklady alebo neoznámi potrebné údaje.

(8) Zásielky, pri ktorých pošta nevykonáva úkony za účastníka colného konania, odovzdá colnici na potvrdenie a odovzdanie oznámi adresátovi. Colnica prepustí takéto zásielky len vtedy, ak pošta na poštovom doklade potvrdí, že zásielky sa môžu vydať adresátovi.

(9) Zásielky, pri ktorých pošta nevykonáva úkony za účastníka colného konania, môže adresát odmietnuť, len pokiaľ ich na colnici neotvorí.

§ 20

(1) Clo z tovaru dovážaného v poštových zásielkach vyberá pošta od účastníka colného konania pri dodaní zásielky. Bez vybratia cla dodá pošta zásielku účastníkovi colného konania len vtedy, ak colnica odklad úhrady cla povolila.

(2) Pošta odosiela vybraté clo bez zrážky dobierkovými colnými poukážkami na účet Ústrednej colnej správy v Štátnej banke československej. Pošta zodpovedá za to, že vybraté clo uvedené na dobierkovej colnej poukážke bude v plnej výške a včas Ústrednej colnej správe poukázané.

§ 21

Vracanie zásielok

(1) Ak sa má vrátiť do cudziny zásielka, ktorej prepustenie do voľného obehu v tuzemsku obstarávala dopravná organizácia alebo pošta, je dopravná organizácia alebo pošta povinná predložiť zásielku so všetkými colnými a inými dokladmi colnici na vykonanie colného konania.

(2) Ak sa z tovaru vymeralo clo, predloží dopravná organizácia alebo pošta zásielku tej colnici, ktorá ho prepustila do voľného obehu v tuzemsku.

§ 22

Vývoz poštových zásielok

(1) Balíky a cenné listy môže odosielateľ podať na poštovú prepravu do cudziny len vtedy, ak sa preukáže potvrdením, že ich colnica prepustila na vývoz.

(2) Listové zásielky do cudziny, ktoré okrem písomného oznámenia obsahujú aj tovar, na vývoz ktorého treba povolenie, môže odosielateľ podať na poštovú prepravu až po tom, čo ich predložil colnici a colnica ich prepustila na vývoz.

(3) Listové zásielky do cudziny môže odosielateľ podať na poštovú prepravu bez toho, že by ich predtým predložil colnici, ak obsahujú len tovar, na vývoz ktorého nie je potrebné povolenie, taká zásielka musí byť sprevádzaná colnou deklaráciou1) o vyvážanom tovare.

(4) Listové zásielky, ktoré nie sú opatrené potvrdením colnice, že boli prepustené na vývoz, predkladá pošta na vykonanie colnej kontroly pred ich výstupom do cudziny.

(5) Ostatné listové zásielky môže odosielateľ podať na poštovú prepravu do cudziny bez toho, že by ich predtým predložil colnici.

Povinnosti dopravných organizácií a pošty

§ 23

Úkony pracovníkov dopravných organizácií a pošty

(1) Pri colnom konaní, ktoré sa vykonáva na návrh dopravnej organizácie alebo pošty, vykonávajú pomocné práce pracovníci dopravnej organizácie alebo pošty.

(2) Za pomocné práce sa považuje nakladanie, skladanie alebo prekladanie tovaru, dodanie tovaru na váhu, premiestňovanie tovaru do revíznych miestností, otváranie a zatváranie ložených i prázdnych dopravných prostriedkov a kontajnerov, nákladových kusov, vybaľovanie a zabaľovanie tovaru, pristavovanie rebríkov, mostíkov, pojazdných schodov, poskytovanie dopravy člnom v riečnom prístave a pod. Za pomocné práce sa nepovažuje otváranie a zatváranie listových zásielok, na ktoré sa vzťahuje listové tajomstvo.

(3) Ak nemôžu pracovníci dopravných organizácií a pošty vykonávať pomocné práce pri colnom konaní sami, sú dopravné organizácie a pošta povinné zariadiť ich vykonanie na svoje náklady podľa pokynov colnice.

(4) O školenie pracovníkov poverených dopravnou organizáciou a poštou na obstarávanie úkonov, s ktorými je spojené colné konanie, sa starajú orgány colnej správy po dohode s dopravnými organizáciami a poštou.

§ 24

Miestnosti, priestory a pomôcky potrebné na colné konanie

(1) Ak sa colné konanie dovážaného, vyvážaného alebo prevážaného tovaru vykonáva pravidelne v priestoroch dopravných organizácií alebo pošty, zabezpečí dopravná organizácia alebo pošta pre colnice potrebné miestnosti.

(2) Miestnosti a priestory potrebné na colné konanie a uskladnenie tovaru sa určia na takom mieste, aby pracovný postup colnice a orgánov s ňou spolupracujúcich bol čo najúčelnejší.

(3) O spôsobe uzatvárania miestností slúžiacich na colné konanie a uskladňovanie tovaru sa dohodne dopravná organizácia alebo pošta s colnicou.

(4) Dopravná organizácia alebo pošta udržiavajú v dobrom stave miestnosti, ktoré odovzdali na užívanie colnici, upratujú ich, vykurujú a osvetľujú, a to, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, za náhradu skutočných vlastných nákladov dopravných organizácií alebo pošty.

(5) Dopravná organizácia alebo pošta zaobstará na svoje náklady po dohode s colnicou pomôcky a zariadenie potrebné na vykonávanie colného konania, napr.: váhy, rebríky, pojazdné schody, lampy, bezpečnostné lampy, nástroje a riadne osvetlenie colných priestorov pre colnú kontrolu.

§ 25

Cestovné poriadky

(1) Dopravná organizácia oznámi pohraničným colniciam cestovný poriadok všetkých dopravných prostriedkov prestupujúcich štátne hranice podľa cestovných poriadkov a každú jeho zmenu skôr, než nadobudne cestovný poriadok alebo jeho zmena účinnosť.

(2) Zavedenie mimoriadnych vlakov, lietadiel alebo iných dopravných prostriedkov, odvolanie alebo meškanie dopravných prostriedkov o viac ako pol hodiny oznámi dopravná organizácia včas pohraničnej colnici.

(3) Ak dôjde na pohraničnej colnici k nahromadeniu dopravných prostriedkov v železničnej, leteckej a vodnej doprave, určí prevádzkovateľ dopravy poradie colnej kontroly. Ak sa tak stane na pohraničnej colnici v cestnej doprave, určí poradie colnica; prepustí prednostne najmä sanitné dopravné prostriedky s chorými alebo ranenými, dopravné prostriedky, zariadenia a iné predmety určené na poskytnutie pomoci pri zdolávaní požiarov a likvidácii banských, železničných a iných podobných havárií, živé zvieratá a ľahko skaziteľný tovar, dopravné prostriedky osôb požívajúcich v Československej socialistickej republike diplomatické alebo konzulárne výsady a imunity a autobusy pravidelnej dopravy.

ŠTVRTÁ HLAVA

CLO

Prvý oddiel

Vymeriavanie cla z obchodného tovaru a neobchodného tovaru

§ 26

(1) Z obchodného tovaru pochádzajúceho zo štátov,

a) s ktorými má Československá socialistická republika dojednanú doložku najvyšších výhod, sa vymeria clo podľa zmluvných colných sadzieb,

b) na ktoré sa vzťahuje preferenčné clo, sa clo vymeria vo výške určenej príslušnými predpismi Československej socialistickej republiky,

c) s ktorými bola dojednaná dohoda o vzájomnom úplnom alebo čiastočnom oslobodení tovaru od cla, sa clo nevymeria alebo sa vymeria podľa znížených colných sadzieb.

(2) Za obchodný tovar pochádzajúci z určitého štátu sa považujú jeho prírodné suroviny, prírodné plodiny a poľnohospodárske a priemyselné výrobky. Ak však tento tovar bol ďalej podstatne spracovaný alebo upravený v inom štáte, považuje sa za tovar pochádzajúci z tohto iného štátu.

(3) Obchodný tovar tuzemského pôvodu vracajúci sa z cudziny, pri ktorom sa neupustilo od vybratia cla, sa prepúšťa za použitie zmluvných sadzieb.

§ 27

(1) Ak sa má z dovážaného obchodného tovaru vymerať zmluvné clo podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) alebo preferenčné clo podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. c) nevymeralo alebo vymeralo podľa nižších colných sadzieb, je účastník colného konania povinný preukázať krajinu pôvodu.

(2) Ak sa má vymerať zmluvné clo podľa § 26 ods. 1 písm. a), postačia na preukázanie doklady sprevádzajúce tovar, faktúry alebo korešpondencia. Ak colnica nepovažuje také preukázanie za postačujúce, preukáže účastník colného konania správnosť údajov osvedčením o pôvode tovaru vydaným cudzozemským orgánom príslušným na jeho vydanie v krajine pôvodu tovaru, vyhlásením o pôvode tovaru alebo osvedčením o miestnom názve.

(3) Ak sa má vymerať preferenčné clo podľa § 26 ods. 1 písm. b), preukáže účastník colného konania pôvod tovaru osvedčením o pôvode tovaru, ktoré je overené orgánom príslušným na jeho vydávanie v krajine pôvodu tovaru.

(4) Ak účastník colného konania navrhuje, aby sa clo podľa § 26 ods. 1 písm. c) nevymeralo alebo vymeralo podľa nižších colných sadzieb, preukáže pôvod tovaru spôsobom ustanoveným príslušnou medzinárodnou dohodou o vzájomnom úplnom alebo čiastočnom oslobodení tovaru od cla, osvedčením o pôvode tovaru, ktoré je overené orgánom príslušným na jeho vydávanie v krajine pôvodu tovaru, alebo vyhlásením o pôvode tovaru.

(5) Ak účastník colného konania nemôže preukázať pôvod tovaru pri predložení návrhu na colné konanie, vymeria colnica clo z obchodného tovaru podľa ustanovenia § 26 ods. 1 a určí primeranú lehotu na predloženie dokladov. Ak nebudú požadované doklady v určenej lehote predložené, vymeria colnica doplatok cla podľa všeobecnej colnej sadzby.

§ 31

(1) Clo z tovaru toho istého sadzobného čísla sa nevymeria, ak nie je väčšie ako 10 Kčs. Úhrnná suma cla sa zaokrúhľuje na celé koruny, a to pri halierovej sume do 50 halierov včítane smerom dole a pri halierovej sume nad 50 halierov smerom hore.

(2) Nedoplatok na cle sa nevymeriava, ak nie je väčší ako 10 Kčs.

Druhý oddiel

§ 32

Odklad úhrady cla

(1) Colnice môžu povoliť odklad úhrady cla najdlhšie na čas dvoch rokov. Socialistickým organizáciám môžu colnice povoliť odklad úhrady cla najdlhšie na čas troch mesiacov.

(2) Z odkladu úhrady cla sa platia úroky vo výške 2,5 % za rok zo sumy, ktorej úhrada bola odložená, a to počas odkladu úhrady cla, prípadne ak bolo clo zaplatené pred uplynutím tohto času, až do dňa jeho zaplatenia.

(3) Z cla, ktorého úhrada bola odložená, sa úroky neplatia zo sumy rovnajúcej sa zloženej colnej zábezpeke, alebo ak bol odklad úhrady cla povolený na čas nepresahujúci 14 dní.

(4) Ak účastník colného konania nezaplatí clo v deň zročnosti alebo v posledný deň odkladu úhrady cla, je povinný platiť úroky z omeškania vo výške 5 % istiny za rok, a to za čas od prvého nasledujúceho dňa až do dňa zaplatenia.

(5) Úroky z odkladu úhrady cla a úroky z omeškania úhrady cla sú súčasťou cla.

Tretí oddiel

§ 33

Odpustenie a zníženie cla

(1) Clo sa odpustí, ak tovar

a) bol pred prepustením do voľného obehu úplne zničený, poškodený alebo nenávratne stratený následkom nehody alebo vyššej moci, alebo

b) prepustený do voľného obehu bol pred dodaním príjemcovi pri doprave vykonávanej dopravnou organizáciou alebo poštou úplne zničený, poškodený alebo nenávratne stratený následkom nehody alebo vyššej moci, alebo

c) bol so súhlasom colnice a pod colným dohľadom úplne zničený.

(2) Clo sa zníži, ak

a) tovar bol po podaní návrhu na colné konanie pred jeho prepustením do voľného obehu zničený alebo poškodený následkom nehody alebo vyššej moci tak, že nemôže byť použitý na pôvodný účel, alebo

b) sa zmenila povaha tovaru prepusteného do voľného obehu pred dodaním príjemcovi tak, že by podliehal nižšiemu clu, než aké bolo vymerané, alebo

c) sa zistí, že tovar v poštovej zásielke prepustený do voľného obehu a dodaný príjemcovi je čiastočne zničený, poškodený alebo nenávratne stratený.

(3) Na žiadosť účastníka colného konania môže orgán colnej správy zvážiť, či odpustí alebo zníži clo aj v iných prípadoch, než sú uvedené v odsekoch 1 a 2, pokiaľ sú pre to sociálne, zdravotné alebo iné dôvody hodné zreteľa, prípadne ak by vzhľadom na druh, množstvo a akosť a povahu tovaru, účel dovozu a spôsob nadobudnutia tovaru v cudzine jeho vybratie viedlo k tvrdosti.

Štvrtý oddiel

Oslobodenie od dovozného cla

§ 34

Tovar pre potrebu hláv cudzích štátov

Od cla je oslobodený všetok tovar dovážaný pre potrebu hláv cudzích štátov a členov ich sprievodu v súvislosti s ich pobytom v tuzemsku.

§ 35

Oficiálne dary, čestné ceny a vyznamenania

Dary hláv cudzích štátov, cudzích vlád a ich členov, medzinárodných organizácií, ktorých členom je Československá socialistická republika, a iných verejných činiteľov a úradov iných štátov a ich oficiálnych inštitúcií, ako aj čestné ceny a vyznamenania sú oslobodené od cla, ak sa darovanie alebo udelenie preukáže osvedčením na povrchu čestnej ceny alebo oficiálneho daru alebo potvrdením darcu, československého zastupiteľského úradu v cudzine, ústredného orgánu Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo iného československého orgánu, ktorý môže také darovanie alebo udelenie osvedčiť.

Tovar pre potrebu osôb a orgánov požívajúcich výsady a imunity

§ 36

Tovar dovážaný pre diplomatický personál a konzulárnych úradníkov, pokiaľ nie sú československými štátnymi príslušníkmi, je oslobodený od cla s podmienkou, že sa použije pre vlastnú potrebu týchto osôb alebo pre potrebu členov ich rodín bývajúcich s nimi v spoločnej domácnosti.

§ 37

(1) Tovar dovážaný pre diplomatické a konzulárne úrady v Československej socialistickej republike je oslobodený od cla s podmienkou, že sa použije pre úradnú potrebu týchto úradov.

(2) Oslobodenie od cla sa vzťahuje aj na tovar dovážaný pre novozriaďované diplomatické a konzulárne úrady v Československej socialistickej republike s podmienkou, že sa použije pre úradnú potrebu týchto úradov.

§ 38

Za podmienok uvedených v § 36 a 37 je oslobodený od cla tovar dovážaný pre medzinárodné organizácie pôsobiace v Československej socialistickej republike a ich členov a pracovníkov, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv.

§ 39

Colné konanie sa vykoná na ústny návrh doložený potvrdením adresáta majúceho nárok na oslobodenie od cla, úradu alebo organizácie, že tovar sa použije pre potrebu adresáta alebo pre potrebu členov jeho rodiny bývajúcich s ním v spoločnej domácnosti, prípadne pre úradnú potrebu.

§ 40

Neobchodný tovar v cestovnom styku a zásielkach

(1) Cestujúcim a členom posádok dopravných prostriedkov s trvalým pobytom v cudzine je oslobodený od cla tovar dovážaný pre osobnú spotrebu (cestovné potreby), pokiaľ druh a množstvo tohto tovaru zodpovedá osobným pomerom a dĺžke cesty; v tomto rámci sú oslobodené od cla najviac 2 litre vína, 1 liter liehovín, 250 ks cigariet alebo tomu zodpovedajúce množstvo iných tabakových výrobkov, 1000 ks poľovných brokových nábojov a 50 ks poľovných nábojov do guľovnice. Cestujúcim a členom posádok, ktorých pobyt v tuzemsku netrval dlhšie ako dva dni, sa oslobodenie od cla znižuje pri víne, liehovinách, cigaretách alebo tomu zodpovedajúcom množstve tabakových výrobkov, poľovných brokových a guľových nábojov na polovicu.

(2) Cestujúcim a členom posádok dopravných prostriedkov s trvalým pobytom v tuzemsku je oslobodený od cla tovar na osobné používanie, napr. odev, obuv a bielizeň, ktorý si v cudzine zaobstarali na uspokojovanie naliehavých osobných potrieb, a tovar im preukázateľne prepustený do voľného obehu v cudzine, dovážaný v nezmenenom stave späť, a ďalej najviac 2 litre vína, 1 liter liehovín, 250 ks cigariet alebo tomu zodpovedajúce množstvo iných tabakových výrobkov. Cestujúcim a členom posádok, ktorých dočasný pobyt v cudzine netrvá dlhšie ako dva dni, sa oslobodenie od cla znižuje pri víne, liehovinách, cigaretách alebo tomu zodpovedajúcom množstve iných tabakových výrobkov na polovicu.

(3) Okrem prípadov uvedených v odseku 1 sa oslobodzuje od cla tovar dovážaný v cestovnom styku osobami s trvalým pobytom v cudzine v cene až do výšky 1000 Kčs.

(4) Okrem prípadov uvedených v odseku 2 je s výnimkou motorových vozidiel oslobodený od cla tovar v cene až do výšky 5000 Kčs dovážaný v cestovnom styku osobami s trvalým bydliskom v tuzemsku, ak bol v cudzine získaný darom alebo za devízové prostriedky, ktoré môžu podľa platných predpisov na nákup tovaru použiť. U spolucestujúcich manželov a ich nezaopatrených detí, pokiaľ spolu trvale žijú v spoločnej domácnosti, sa sumy určené na oslobodenie od cla sčítajú.

(5) Od cla je ďalej oslobodený neobchodný tovar

a) dovážaný v zásielkach v cene až do výšky 500 Kčs; tovar dovážaný v zásielkach späť z cudziny v nezmenenom stave bezprostredne po ich odoslaní, ak bol tento tovar preukázateľne prepustený do voľného obehu v cudzine,

b) ktorý československí štátni príslušníci pri dočasnom služobnom pobyte v mimoeurópskych štátoch trvajúcom najmenej jeden rok zasielajú najviac trikrát do roka prostredníctvom pošty, dopravných alebo obchodných organizácií pre nezaopatrené deti a manžela, ktorí žijú s nimi v spoločnej domácnosti v Československej socialistickej republike, a pre osoby, ku ktorým majú vyživovaciu povinnosť, zdržujúce sa tiež v tuzemsku, v cene až do výšky 2000 Kčs pri jednej zásielke,

c) ktorý československí štátni príslušníci pri dočasnom služobnom pobyte v európskych štátoch trvajúcom najmenej jeden rok zasielajú raz za rok prostredníctvom pošty, dopravných alebo obchodných organizácií pre nezaopatrené deti a manžela, ktorí žijú s nimi v spoločnej domácnosti v Československej socialistickej republike, a pre osoby, ku ktorým majú vyživovaciu povinnosť, zdržujúce sa tiež v tuzemsku, v cene až do výšky 2000 Kčs,

e) dovážaný do Československej socialistickej republiky československými organizáciami a ich zložkami, ktoré ho používali pri výkone svojej činnosti v cudzine,

f) dovážaný ústrednými orgánmi Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

(6) Oslobodenie od cla na alkoholické nápoje, cigarety a iné tabakové výrobky sa poskytuje len osobám starším ako 18 rokov.

(7) Ak sa dováža tovar, ktorého cena prevyšuje sumu určenú na oslobodenie od cla, vymeria sa clo pri takom tovare len z tej sumy, ktorá prevyšuje cenu určenú na bezcolný dovoz tovaru.

Sťahované zvršky

§ 41

(1) Sťahovanými zvrškami sa rozumie tovar na osobné používanie, ktorý sťahujúca sa osoba používala pre vlastnú potrebu vo svojej domácnosti, napr. zariadenie bytu, motorové a iné vozidlá, zvieratá, tovar na osobnú spotrebu a tovar na výkon povolania, napr. stroje, prístroje, nástroje včítane nástrojov hudobníkov a iných umelcov.

(2) Od cla sú oslobodené sťahované zvršky cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa po trvalom pobyte v cudzine sťahujú na trvalý pobyt do tuzemska, za predpokladu, že ich množstvo je primerané potrebe sťahujúcich sa osôb, a za podmienok ďalej uvedených.

(3) Tovar na osobnú spotrebu je oslobodený od cla v množstve zodpovedajúcom priemernej ročnej spotrebe.

(4) Na priznanie oslobodenia od cla nie je rozhodujúce, po aký čas sa sťahované zvršky používali a či majú známky upotrebenia.

(5) Sťahujúce sa osoby predložia colnici dvojmo vyhotovený zoznam sťahovaných zvrškov. Ďalej sú povinné preukázať, že boli v cudzine prihlásené na trvalý pobyt a že sa sťahujú na trvalý pobyt alebo na výkon svojho povolania v tuzemsku.

(6) Nárok na oslobodenie od cla prislúcha len na zvršky dovážané najskôr šesť mesiacov pred prisťahovaním a najneskôr do dvoch rokov po prisťahovaní. Sťahované zvršky dovážané postupne sa oslobodzujú od cla za podmienky, že pri dovoze ich prvej časti budú colnici oznámené ďalšie sťahované zvršky, pre ktoré sa bude uplatňovať nárok na oslobodenie od cla.

(7) Členovia diplomatického personálu, konzulárni úradníci a pracovníci medzinárodných organizácií, ktorí požívajú výsady a imunity, ako aj ďalšie osoby, ktoré sa na území Československej socialistickej republiky dlhodobo zdržiavajú na výkon dovolenej činnosti podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, môžu dovážať sťahované zvršky bez cla postupne počas svojho pridelenia v Československej socialistickej republike.

§ 42

(1) Československým štátnym príslušníkom vracajúcim sa z trvalého pobytu v cudzine na trvalý pobyt v tuzemsku sú oslobodené od cla sťahované zvršky v rozsahu a za podmienok uvedených v § 41.

(2) Československým štátnym príslušníkom, ktorí sa vracajú z cudziny po dočasnom pobyte trvajúcom najmenej jeden rok, sú oslobodené od cla sťahované zvršky, ktoré do cudziny vyviezli, a tovar, s výnimkou motorových vozidiel, ktorý si za pobytu v cudzine zaobstarali, ak ho dovážajú v množstve na primerané uspokojovanie svojich osobných potrieb a osobných potrieb príslušníkov svojej rodiny žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti alebo osôb, ku ktorým majú vyživovaciu povinnosť.

(3) Oslobodenie od cla uvedené v odseku 2 sa vzťahuje len na sťahované zvršky a tovar dovážaný najneskôr šesť mesiacov po ukončení pobytu v cudzine. Sťahované zvršky a tovar dovážaný postupne, najskôr však po jednoročnom dočasnom pobyte v cudzine, sú oslobodené od cla za podmienky, že všetky sťahované zvršky a tovar, pre ktoré bude uplatňovaný nárok na oslobodenie od cla, budú s ich zoznamom predložené tej istej colnici.

§ 43

Darovaný tovar

(1) Od cla sú oslobodené lieky, liečebné, ortopedické a protetické pomôcky darované z cudziny v množstve primeranom potrebe obdarovaného alebo osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti.

(2) Od cla sú oslobodené, s výnimkou motorových vozidiel, aj svadobné dary darované osobami s trvalým alebo dočasným pobytom v cudzine trvajúcim najmenej jeden rok, osobám s trvalým alebo dočasným pobytom v tuzemsku pri príležitosti uzavretia manželstva určené na primerané uspokojovanie ich osobných potrieb. Oslobodenie od cla sa vzťahuje len na svadobné dary dovezené najskôr tri mesiace pred uzavretím manželstva a najneskôr do šiestich mesiacov po uzavretí manželstva.

§ 44

Zdedený tovar

(1) Oslobodenie od cla sa vzťahuje na všetok dovážaný tovar, ktorý osoby bývajúce v tuzemsku nadobudli dedením alebo odkazom.

(2) Nadobudnutie zdedeného alebo odkázaného tovaru sa preukazuje potvrdením orgánu, ktorý dedičstvo prejednal, alebo zoznamom zdedeného alebo odkázaného tovaru overeným týmto orgánom. Nadobudnutie zdedeného alebo odkázaného tovaru sa môže tiež preukázať potvrdením československého orgánu, ktorý vykonáva devízový dohľad, alebo potvrdením československého zastupiteľského úradu v cudzine.

(3) Nárok na oslobodenie od cla zanikne, ak sa zdedený alebo odkázaný tovar nedovezie do dvoch rokov po tom, čo dedič nadobudol možnosť s týmto tovarom nakladať.

§ 45

Tovar určený na vedecké, výskumné, vyučovacie, výchovné, kultúrnovýchovné, telovýchovné, výcvikové, vyšetrovacie, liečebné a služobné účely

(1) Od cla je oslobodený tovar dovážaný na vedecké, výskumné, vyučovacie, výchovné, kultúrnovýchovné, telovýchovné, výcvikové, vyšetrovacie a liečebné účely pre výskumné ústavy, školy a výchovné zariadenia, kultúrne a kultúrnovýchovné organizácie, telovýchovné a branné organizácie, nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia.

(2) Od cla sú oslobodené pomôcky zasielané medzinárodnými organizáciami a konferenciami alebo ich úradmi pre služobnú potrebu orgánov štátnej správy, ako aj pre organizácie poskytujúce alebo sprostredkujúce dopravné služby.

§ 45a

Od cla sú čiastočne oslobodené niektoré druhy obchodného tovaru v rozsahu ustanovenom v prílohe.

§ 46

Literárne, vedecké a umelecké diela

(1) Od cla sú oslobodené literárne, vedecké a umelecké diela, ako napr. rukopisy diela, opčné výtlačky publikácií, výtvarné návrhy, zvukové záznamy, ak sa zasielajú na použitie týchto diel podľa autorskoprávnej zmluvy dojednanej príslušnou socialistickou organizáciou.

(2) Od cla sú oslobodené umelecké diela vytvorené československými umelcami za ich prechodného pobytu v cudzine a nimi dovážané, ak predložia colnici písomné vyhlásenie, že dovážané dielo vytvorili za svojho pobytu v cudzine.

§ 47

Tovar v pohraničnom styku

(1) Od cla sú oslobodené úroda a iný úžitok z pohraničných hospodárstiev, úžitok a prichované mláďatá domácich zvierat na týchto hospodárstvach, úlovok rybárov v pohraničných vodách, ako aj predmety dennej potreby pohraničných obyvateľov v pohraničnom styku.

(2) Pohraničným hospodárstvom sa rozumie hospodárstvo, ktorého časť leží v blízkosti hraníc v tuzemsku a časť v blízkosti hraníc v susednom štáte.

§ 48

Pohonné látky, mastiace oleje a tuky na prevádzku dopravného prostriedku

(1) Od cla sa oslobodzujú pohonné látky, mastiace oleje a tuky potrebné na prevádzku dopravného prostriedku, ktoré sa dovážajú tým istým dopravným prostriedkom v nádržiach pevne zabudovaných v dopravnom prostriedku.

(2) Pohonné látky, mastiace oleje a tuky dopravované v rezervných nádobách sa oslobodzujú od cla v množstve primeranom dĺžke cesty a spotrebe dopravného prostriedku.

(3) Od cla sa tiež oslobodzujú pohonné látky, mastiace oleje a tuky dovážané cudzozemskými dopravnými organizáciami pre vlastné dopravné prostriedky. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na pohonné látky, mastiace oleje a tuky pre cestné dopravné prostriedky.

§ 49

Tovar na zásobovanie cestujúcich a posádok dopravných prostriedkov

Tovar na uspokojovanie osobných potrieb cestujúcich a členov posádok dopravných prostriedkov v priebehu dopravy vykonávanej organizáciami oprávnenými na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti medzinárodnej dopravy je oslobodený od cla v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami, ktorými je Československá socialistická republika viazaná.

§ 50

Potreby pre zahraničnohospodársku činnosť

Od cla sú oslobodené dokumenty, informatívny materiál, vzorky a preparáty, ktoré nemožno nahradiť dokumentáciou, propagačný a náborový materiál dovážaný v primeranom množstve, pokiaľ sú potrebné na uzavieranie alebo plnenie zmlúv v oblasti zahraničnohospodárskej činnosti.2)

§ 51

Tovar pre obchodné zastupiteľstvá

(1) Od cla je oslobodený dovážaný tovar nevyhnutný na zabezpečenie obvyklej prevádzky obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb pri ich dovolenej činnosti v Československej socialistickej republike.

(2) Oslobodenie od cla uvedené v odseku 1 môže byť odoprené alebo znížené pre obchodné zastupiteľstvá zahraničných osôb, ktorých štát neposkytuje oslobodenie od cla v rovnakom rozsahu pre podobné organizačné zložky československých právnických osôb v zahraničí.

§ 52

Vrátené obaly

(1) Od cla sú oslobodené späť dovážané obaly tuzemského pôvodu, v ktorých bol vyvezený tovar.

(2) Od cla sú oslobodené aj obaly, ktoré sa dovážajú ako náhrada za tuzemské obaly toho istého druhu, v ktorých bol vyvezený tovar.

§ 53

Rakvy a urny

Od cla sú oslobodené rakvy a urny, v ktorých sa dopravujú telesné pozostatky, rakvy a urny zasielané na prevoz telesných pozostatkov, ako aj kvetinové ozdoby a drobné ozdobné predmety zasielané pri príležitosti pohrebu alebo zasielané na hroby.

§ 54

Tovar dôležitý pre trestné konanie

Tovar dôležitý pre trestné konanie je oslobodený od cla, ak potvrdí túto okolnosť príslušný prokurátor, súd alebo iný orgán činný v trestnom konaní.

§ 55

Spoločné ustanovenia o oslobodení od dovozného cla

Nárok na oslobodenie od cla treba uplatniť pri podaní návrhu na prepustenie tovaru do voľného obehu.

PIATA HLAVA

COLNÉ KONANIE

Návrh na colné konanie

§ 56

(1) Návrh na colné konanie obsahuje nevyhnutné údaje na vykonanie colného konania, najmä

a) meno a bydlisko (sídlo) účastníka colného konania,

b) meno a bydlisko (sídlo) zástupcu účastníka colného konania v prípade, že účastník colného konania je zastúpený,

c) meno a bydlisko (sídlo) odosielateľa a príjemcu tovaru,

d) počet, druh, značky a čísla nákladových kusov,

e) počet, druh, čísla dopravných prostriedkov,

f) množstvo tovaru podľa hľadísk určených colným sadzobníkom, ako aj podľa hľadísk uvedených v dovoznom alebo vývoznom povolení,

g) označenie druhu a povahy tovaru podľa výslovného pomenovania v colnom sadzobníku; ak tovar v colnom sadzobníku nie je výslovne pomenovaný, uvedie sa pomenovanie obvykle používané v obchode s prípadným doplnením technického názvu, výrobnej značky alebo ochrannej známky alebo označenia pôvodu výrobku,

h) cenu tovaru,

ch) krajinu pôvodu pri dovoze,

i) krajinu určenia pri vývoze,

j) účel dovozu alebo vývozu,

k) pri záznamovom obehu požadovanú lehotu na spätný dovoz alebo na spätný vývoz,

l) požadované oslobodenie od cla,

m) zoznam pripojených dokladov.

(2) Návrh na colné konanie pre obchodný tovar obsahuje okrem údajov uvedených v odseku 1 tieto údaje:

a) identifikačné číslo organizácie,

b) číslo obchodného prípadu,

c) obchodnú krajinu,

d) kupujúceho (vývoz),

e) predávajúceho (dovoz),

f) položku colného sadzobníka obchodného tovaru,

g) výšku cla,

h) dodávateľa tovaru na vývoz,

i) odberateľa tovaru z dovozu,

j) kódové označenie údajov v návrhu na colné konanie podľa prílohy č. 1.

(3) Ak nejde o prípady, keď sa môže podať ústny návrh na colné konanie, návrh na colné konanie sa podáva:

a) na predpísaných tlačivách1) a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, alebo

b) na tlačenom výstupe z počítača pri zachovaní obsahu a formy uvedených tlačív alebo

c) prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov na nosičoch informácií vo forme vopred schválenej colnicou.

(4) Colnica môže prijať návrh na colné konanie už pred predložením tovaru na vykonanie colného konania.

§ 57

S návrhom na colné konanie sa musia predložiť nevyhnutné doklady na vykonanie colného konania, najmä

a) povolenie príslušného orgánu, ak je potrebné podľa osobitných predpisov na dovoz, vývoz alebo prevoz tovaru,

b) dopravné a sprievodné listiny, ak sa tovar na tieto doklady dopravuje,

c) osvedčenie o pôvode tovaru, ak je potrebné podľa osobitných predpisov na dovoz alebo vývoz tovaru a na vymeranie zmluvného cla,

d) veterinárne, fytokaranténne a iné obdobné osvedčenia, ak sú takéto osvedčenia potrebné na dovoz, vývoz alebo prevoz tovaru,

e) doklad o cene tovaru.

f) pred podaním prvého návrhu na colné konanie2) dvojmo text zmluvy, a ak nie je z jeho obsahu zrejmé, vo dvoch vyhotoveniach údaje o identifikačnom čísle organizácie, druhoch tovaru a ich vyjadrenie v položkách colného sadzobníka obchodného tovaru, obchodnú krajinu, množstvové a hodnotové obmedzenie a predmet podnikania doložený podľa požiadavky colnice výpisom z podnikového registra.

§ 58

(1) Colnica môže prijať ústny návrh na colné konanie pri dovoze, vývoze alebo prevoze neobchodného tovaru.

(2) Colnica môže prijať aj ústny návrh na colné konanie pri dovoze alebo vývoze obchodného tovaru, ak ide o obchodné vzorky nepatrnej hodnoty,3) náborový materiál a návody na použitie alebo na obsluhu.

Vykonávanie colného konania

§ 59

(1) Colné konanie mimo colného priestoru sa vykonáva, ak je to odôvodnené hospodárnosťou, najmä ak sa tým uľahčí doprava tovaru alebo ak je to inak naliehavé a ak sa tým nenaruší pravidelná činnosť colníc.

(2) Ak účastník colného konania požiada o vykonanie colného konania mimo colného priestoru, oznámi colnici približné množstvo tovaru a jeho druh podľa pomenovania obvyklého v obchode a navrhne termín, kedy sa má colné konanie vykonať, ako aj dodatočné zmeny v týchto údajoch.

(3) Colnica vykoná colné konanie mimo colného priestoru za predpokladu, že v termíne navrhnutom účastníkom colného konania budú potrebné doklady, tovar a prípadne dopravný prostriedok, v ktorom sa tovar dopravuje, pripravené tak, aby bolo možné colné konanie bezodkladne začať a bez prieťahov ukončiť.

§ 60

(1) Colnica rozhodne, či a za akých podmienok prepustí tovar do viazaného obehu, ako sa má zabezpečiť jeho totožnosť, či a v akej výške sa má zložiť colná zábezpeka. Ak účastník colného konania nepredloží vhodný návrh na spôsob zloženia colnej zábezpeky, určí ho colnica.

(2) Totožnosť tovaru sa zabezpečuje podľa povahy tovaru a účelu dovozu alebo vývozu priložením colnej uzávery, odtlačkom úradnej pečiatky, pečaťou, presným opisom, vyobrazením, odobratím vzoriek, spísaním továrenských značiek a výrobných čísel alebo iným vhodným spôsobom.

(3) Cudzozemské colné uzávery, značky, čísla alebo iné označenia uvedené na tovare a v sprievodných dokladoch potvrdených colnými orgánmi iných štátov možno uznať za podmienky, že pre zabezpečenie totožnosti tovaru poskytujú spoľahlivú záruku.

(4) Neobchodný tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu môže byť scudzený alebo sa s ním môže inak nakladať len so súhlasom colnice.

(5) Pri prepúšťaní tovaru do viazaného obehu určí colnica lehotu na jeho opätovné predloženie colnici alebo na spätný vývoz alebo dovoz.

(6) Na návrh účastníka colného konania môže colnica prepustiť tovar z viazaného obehu na spätný vývoz alebo dovoz alebo do voľného obehu. Viazaný obeh možno tiež ukončiť za podmienky, že sa účastník colného konania vzdá tovaru v prospech štátu alebo colnica vysloví súhlas so zničením tovaru alebo s jeho znehodnotením na náklady účastníka colného konania. Colnica môže prijať vzdanie sa tovaru v prospech štátu, ak tým nevzniknú žiadne náklady, okrem nákladov súvisiacich s jeho predajom.

Záznamový obeh v tuzemsku

§ 61

Do záznamového obehu v tuzemsku možno prepustiť najmä

a) tovar na neistý predaj a na ukážku,

b) tovar na pokusy, na napodobenie alebo na vyskúšanie,

c) tovar na výkon povolania,

d) tovar na osobné používanie cestujúcich a členov posádok dopravných prostriedkov,

e) literárne, vedecké a umelecké diela na použitie a na ukážku,

f) tovar na výstavy a veľtrhy,

g) tovar na súťaže a preteky,

h) vzorky tovaru,

ch) dopravné prostriedky,

i) dobytok na pasenie alebo na vykonávanie poľných a iných prác,

j) vratné obaly, palety a kontajnery,

k) tovar na prepracovanie, úpravu alebo opravu,

l) iný tovar na dočasné používanie.

§ 62

(1) Za tovar na osobné používanie cestujúcich a členov posádok dopravných prostriedkov sa považuje napríklad odev, bielizeň, obuv, obvyklé osobné šperky, hodinky, a to aj z drahých kovov, kufre, aktovky, filmové a fotografické prístroje, poľovné zbrane, cestovné rádioprijímače a televízory, magnetofóny, detské kočíky, vozíky pre chorých, skladacie a iné športové člny, iný športový výstroj s výnimkou motorových vozidiel.

(2) Pokiaľ tovar uvedený v odseku 1 zodpovedá osobným pomerom cestujúceho alebo člena posádky dopravného prostriedku, dĺžke a účelu cesty, colnica prepustí tento tovar do záznamového obehu bez colnej zábezpeky najdlhšie na obdobie jedného roka.

§ 63

(1) Cudzozemské dopravné prostriedky a kontajnery, ktoré sú vlastníctvom cudzozemských prevádzkovateľov dopravy a vstupujú do tuzemska, sa prepúšťajú do záznamového obehu na nevyhnutný čas.

(2) Motorové vozidlá cestnej dopravy určené na dopravu osôb a tovaru, účelové motorové vozidlá alebo kombinované, ako aj vozidlá cestnej dopravy, ktoré nie sú motorovými vozidlami a ktoré sa používajú na dopravu osôb a tovaru, idúce po vlastnej osi, sa prepúšťajú do záznamového obehu na obdobie jedného roka.

(3) Colnica môže lehotu ustanovenú v odseku 2 predĺžiť v prípadoch, keď záznamový obeh motorového vozidla cestnej dopravy je potrebný z dôvodov predĺženia pobytu cudzieho štátneho príslušníka na území Československej socialistickej republiky a československých štátnych príslušníkov v cudzine. Colnica môže túto lehotu predĺžiť takisto v prípadoch, keď to vyžadujú hospodárske a iné záujmy československých socialistických organizácií.

§ 64

(1) Prepravné pomôcky a náhradné súčiastky, ktoré tvoria výstroj dopravných prostriedkov, sa prepúšťajú do záznamového obehu s podmienkou, že sa nepoužijú na iné účely.

(2) Náhradné súčiastky, ktoré cudzozemská dopravná organizácia zasiela na opravu svojich dopravných prostriedkov a kontajnerov zdržiavajúcich sa dočasne v tuzemsku, sa prepúšťajú do záznamového obehu v tuzemsku s podmienkou, že sa nepoužijú na iné účely.

§ 65

Špeciálne príslušenstvo dopravných prostriedkov a kontajnerov s nimi dopravované sa prepúšťa do záznamového obehu ako dopravné prostriedky a kontajnery.

§ 66

Ak má byť tovar prepustený do záznamového obehu na prepracovanie, úpravu alebo opravu, určí colnica podmienky, za ktorých sa práce na tieto účely vykonajú. Pri určení podmienok sa môže vychádzať z výroby na skúšku alebo z posudku znalca, pričom sa uvedie druh, množstvo a akosť tovaru, ktorý sa má získať po vykonaných prácach.

§ 67

Záznamový obeh v cudzine

(1) Colná kontrola nad tovarom v záznamovom obehu v cudzine sa vykonáva pomocou dokladov.

(2) Na colné konanie, v ktorom sa rozhoduje o prepustení tovaru zo záznamového obehu v cudzine do voľného obehu v cudzine, nepožaduje colnica predloženie tovaru.

(3) Inak platia o záznamovom obehu v cudzine primerane ustanovenia o záznamovom obehu v tuzemsku.

§ 68

Poukazovanie tovaru

(1) Poukázaný tovar sa zabezpečuje spravidla colnou uzáverou, pokiaľ povaha tovaru alebo spôsob dopravy priloženie colnej uzávery nevylučujú. Priložená colná uzávera sa môže z poukázaného tovaru odstrániť len so súhlasom colnice.

(2) Colná uzávera môže byť buď kusová, alebo priestorová; kusová colná uzávera sa prikladá na tovar alebo obal, priestorová colná uzávera na zariadenie uzatvárajúce priestor dopravného prostriedku. Priestory dopravných prostriedkov sa zabezpečujú závesnou uzáverou. Obaly, v ktorých sa nachádza tovar, sa môžu zabezpečiť pečaťou alebo colnými známkami.

(3) Priloženie colných uzáver na dopravné prostriedky, kontajnery a na obaly alebo tovar sa vyznačí v colných a iných dokladoch.

(4) V železničnej doprave sa môže upustiť od priloženia colnej priestorovej uzávery, ak je priestor dostatočne zabezpečený železničnou uzáverou.

(5) Ak colnú uzáveru nemožno bezpečne priložiť, musí sa poukázaný tovar v sprievodných listinách náležite opísať.

§ 69

Prekladanie a prebaľovanie poukázaného tovaru

(1) Tovar zabezpečený priestorovou colnou uzáverou sa môže prekladať na iný dopravný prostriedok len pod colným dohľadom.

(2) Tovar zabezpečený kusovou colnou uzáverou, pečaťou alebo colnými známkami sa môže prekladať na iný dopravný prostriedok bez colného dohľadu.

(3) Dopravná organizácia môže, ak je to počas dopravy z mimoriadnych dôvodov potrebné, prebaliť niektoré poukázané nákladové kusy. Prebalenie poznamená v prepravnej listine.

§ 70

Výstup tovaru do cudziny

(1) Pohraničná colnica, z ktorej má vystúpiť do cudziny tovar prepustený na vývoz inou colnicou, zistí colnou prehliadkou, či tovar zodpovedá sprievodným a iným dokladom a či priložené priestorové alebo kusové colné uzávery nie sú porušené.

(2) Vnútorná colná prehliadka sa vykoná vtedy, ak sú colné uzávery porušené, alebo je odôvodnené podozrenie, že obsah zásielky bol zmenený, alebo že sa s tovarom nakladalo nedovoleným spôsobom.

(3) Ak pohraničná colnica nezistí pri colnej prehliadke závady, potvrdí v priložených dokladoch výstup tovaru do cudziny.

(4) Pošta nepredkladá pohraničnej colnici poštové zásielky prepustené na vývoz vnútrozemskou colnicou; výstup týchto zásielok do cudziny potvrdzuje v príslušných dokladoch pošta.

§ 71

Pátranie po poukázanom tovare

(1) Ak poukazovacia colnica zistí, že poukázaný tovar nebol prijímacej colnici predložený vôbec alebo že bol predložený len sčasti, zašle pátrací list tomu, kto bol povinný predložiť tovar prijímacej colnici na colné konanie.

(2) Ten, kto mal predložiť poukázaný tovar prijímacej colnici na vykonanie colného konania, je povinný oznámiť poukazovacej colnici dôvody, pre ktoré tak nemohol urobiť.

(3) Dopravná organizácia, ktorá mala poukázaný tovar predložiť prijímacej colnici, je povinná zaobstarať pre poukazovaciu colnicu príslušné doklady, a ak treba, aj vzorky tovaru.

(4) Ak bol tovar podľa výsledku pátrania predložený inej colnici alebo zničený alebo spotrebovaný alebo uvedený svojvoľne do voľného obehu v tuzemsku, urobí poukazovacia colnica príslušné opatrenia.

Uskladňovanie tovaru

§ 72

(1) Tovar dovezený z cudziny a tovar prepustený colnicou na vývoz sa môže uskladniť v prevádzkovom sklade dopravnej organizácie alebo pošty, prípadne v miestnostiach a priestoroch, ktoré dopravná organizácia alebo pošta určí po dohode s colnicou na uskladňovanie tovaru podliehajúceho colnej kontrole.

(2) Prevádzkové sklady musia byť zariadené tak, aby sa dali bezpečne uzatvoriť. Uzatvára ich dopravná organizácia a pošta; colnica môže prikladať spolu uzáveru.

(3) Ak sa do prevádzkového skladu dopravnej organizácie ukladá tovar, ktorý sa má podrobiť colnému konaniu, zistí colnica počet nákladových kusov a ich značky, čísla a druh obalu a hrubú hmotnosť.

(4) Účastník colného konania, dopravná organizácia a pošta sú oprávnené s vedomím colnice s tovarom v prevádzkovom sklade účelne nakladať, napríklad tovar prehliadať, prebaľovať, nanovo označovať, deliť, čistiť, dopĺňať, dolievať, denaturovať a brať z neho vzorky. Pri týchto úkonoch treba dbať na colné predpisy.

(5) Ak colnica nemá dostatok priestorov pre tovar uskladňovaný z vlastného podnetu, umožní jej dopravná organizácia a pošta uskladňovať tovar vo svojom prevádzkovom sklade.

§ 73

Podmienky ustanovené pre uskladňovanie tovaru v prevádzkových skladoch platia primerane aj pre uskladňovanie tovaru v colných skladoch, ako aj v skladoch colníc.

§ 74

Sadzobník skladného

(1) Za uskladnenie tovaru v skladoch colnice sa za prvý začatý mesiac platí skladné vo výške

a) 5 % z ceny uskladneného tovaru, najmenej však 50 Kčs za prvých päť dní uskladnenia (deň uskladnenia tovaru sa nepočíta),

b) 10 % z ceny uskladneného tovaru, najmenej však 100 Kčs za nasledujúce dni.

(2) Ak sa v skladoch colníc uskladňujú listiny, doklady, dokumentácia a iné písomnosti, platí sa skladné za prvý začatý mesiac vo výške 20 Kčs za každú skladovú položku.

(3) Za uskladnenie tovaru v skladoch colníc na dobu dlhšiu ako jeden mesiac sa platí dvojnásobok skladného uvedeného v odseku 1 písm. b) a v odseku 2.

(4) Úhrnná suma skladného sa zaokrúhľuje na celé koruny, a to pri halierovej sume do 50 halierov včítane smerom dole a pri halierovej sume nad 50 halierov smerom hore.

§ 75

Prepravný styk

Účastník colného konania je povinný predložiť na nazretie tak výstupnej, ako aj vstupnej pohraničnej colnici doklad, z ktorého je zrejmé, že ide o tuzemský tovar, ktorý sa dopravuje cez územie iného štátu.

ŠIESTA HLAVA

POSTUP PRI PREDAJI A INOM NAKLADANÍ S TOVAROM

§ 76

(1) Tovar, pri ktorom bolo vyslovené prepadnutie alebo ktorý bol zhabaný v konaní konanom o colných priestupkoch, tovar, pri ktorom bolo vyslovené prepadnutie alebo ktorý bol zhabaný v trestnom konaní o trestných činoch a prečinoch spáchaných pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru, ako aj tovar, ktorého sa účastník colného konania vzdal v prospech štátu, je v dočasnej správe colníc.

(2) Predaj, prípadne iné nakladanie s tovarom uvedeným v odseku 1 sa spravuje predpismi o dočasnej správe národného majetku.3)

(3) Ustanovenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú aj na veci a iné hodnoty podľa predpisov o devízovom hospodárstve, pokiaľ boli získané colným priestupkom.

SIEDMA HLAVA

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 77

Zlato na priemyselné účely

Zlatom na priemyselné účely sa rozumie zlato, ktoré sa dováža, vyváža alebo preváža výlučne ako obchodný tovar na priemyselné prepracovanie, úpravu alebo spracovanie.

§ 78

Rozhodovanie o nomenklatúrnom sadzobnom a tarovom zaradení tovaru

(1) Návrh na rozhodnutie o nomenklatúrnom, sadzobnom a tarovom zaradení tovaru sa podáva písomne; k nemu sa pripájajú potrebné vzorky, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu tovaru možné, zobrazenie a technický opis tovaru.

(2) Každý návrh sa môže týkať len jedného druhu tovaru. V návrhu treba uviesť všetky údaje, ktoré môžu mať vplyv na sadzobné zaradenie tovaru alebo na výšku tary, najmä údaje o zložení, spôsobe výroby, spôsobe a účele upotrebenia a o pôvode tovaru.

(3) Ak si Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vyžiada na správne posúdenie veci znalecký posudok, uhrádza náklady na vyhotovenie znaleckého posudku navrhovateľ.

§ 79

Na účely tejto vyhlášky sa cenou neobchodného tovaru rozumie i jeho colná hodnota.4)


§ 80

Zrušujú sa tieto vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu:

a) vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.,

b) vyhláška č. 83/1980 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.,

c) vyhláška č. 54/1984 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 83/1980 Zb.

§ 81

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1986.

Čl. III

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na neobchodný tovar dopravený na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do 31. októbra 1990 včítane.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.


Príloha č. 1

Kódové označenia údajov v návrhu na colné konanie a v dovoznom - vývoznom zázname

Ods. 1 - uvedie sa šesťmiestne identifikačné číslo organizácie,

Ods. 2 - číslo obchodného prípadu alebo iný rozoznávací číselný údaj, pod ktorým vývoz alebo dovoz zásielky eviduje účastník colného konania. Údaj nesmie byť viac ako desaťmiestny, prípadné voľné okienka pred ním zľava sa dopĺňajú nulami,

Ods. 4 - pri vývoze sa uvádza kód krajiny určenia, pri dovoze kód krajiny pôvodu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov4)

Ods. 5 - pri určení obchodnej krajiny sa použijú kódy podľa zoznamu krajín platného pre vyplnenie ods. 4.

Ak sú slovné údaje v ods. 4 a 5 totožné, možno ich vyjadriť v niektorom z týchto odsekov opakovacími znamienkami.

Ods. 9a - použije sa kód 1 pri vývoze alebo dovoze tovaru v rozobranom stave, ktorého jednotlivé časti sa prepúšťajú v rozličných zásielkach, ktoré nemožno jednolivo oceniť.

Ods. 9d - ak účastník colného konania uplatňuje nárok na oslobodenie od dovozného cla, použije v tomto odseku kód 3 pri dovozoch podliehajúcich všeobecnému preferenčnému systému alebo na základe medzinárodných zmlúv o vzájomnom odstránení ciel, kód 4 pri dovozoch tovaru v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky a pri dovozoch zásielok v rámci akcie UNICEF.

Ods. 11 - uvedie sa výška cla, ktoré sa má uhradiť.

Ods. 12 - údaj o čistej hmotnosti každej položky tovaru deklarovanej v návrhu na colné konanie môže byť najviac osemmiestny; pri vyššej hmotnosti treba príslušnú položku tovaru rozpísať do viacerých riadkov. Pri deklarácii tovaru zaraďovaného do kapitoly 97 colného sadzobníka obchodného tovaru sa údaj o čistej hmotnosti v celých kilogramoch nahrádza informáciou o počte kusov, pri rádioaktívnych látkach sa do tohto odseku vždy uvádza kód 0, pri plynoch a kvapalinách sa údaj o čistej hmotnosti nahrádza údajom o vlastnej hmotnosti okrem prípadov, keď je tovar balený v maloobchodných obaloch.

Ods. 13 - údaj o colnej hodnote má pre každú položku tovaru určený maximálny rozsah osemmiestneho čísla. Pri vyššej hodnote treba tento údaj rozpísať do viacerých riadkov. Ak sa v ods. 9a uvádza kód 1, uvedie sa celková colná hodnota iba v jednom návrhu na colné konanie, v ostatných návrhoch na colné konanie sa uvedie kód 0. Ak colnica uvoľní5) tovar pred rozhodnutím o jeho prepustení, pretože pri podaní návrhu na colné konanie nie je ešte dojednaná cena (nie je známa colná hodnota), ods. 13 sa nevypĺňa; na rozhodnutie v lehote určenej colnicou musí byť tento údaj vyplnený.

Ods. 15 - údaj o hrubej hmotnosti má vymedzený maximálny rozsah osemmiestneho čísla.

Ods. 16 - kódy účelov dovozu alebo vývozu:

VÝVOZ

Ods. 16 návrhu na colné konanie

21

Priamy vývoz za odplatu okrem investičných celkov

Použije sa v prípadoch, pri ktorých sa tovar prepúšťa do voľného obehu v cudzine za odplatu, bez ohľadu na platobné podmienky. Patria sem všetky výmenné obchody, kooperácie, vykazovanie použiteľného odpadu vzniknutého pri prepracovaní alebo úprave tovaru (pasívny zušľachťovací styk) a prídavky k tovaru pri prepracovaní alebo úprave tovaru (aktívny zušľachťovací styk). Tento druh vývozu nezahŕňa vývoz častí investičných celkov a realizáciu zaznamenaného tovaru.

22

Priamy vývoz tovaru za odplatu okrem investičných celkov v rámci priamych vzťahov6)

23

Vývozná realizácia tovaru z colného záznamu v rámci priamych vzťahov6)

24

Vývozná realizácia tovaru z colného záznamu

Použije sa pri predaji tovaru do cudziny z vývozného colného záznamu v cudzine (napr. pri realizácii tovaru zo zahraničných výstav a veľtrhov, realizácii konsignačných skladov v cudzine).

26

Vývoz tovaru - častí investičných celkov

Použije sa pre dodávky častí investičných celkov. V prípade, že ide o vývoz častí investičných celkov v rámci iného účelu vývozu než za odplatu (zodpovedajúci kódu 21), napr. v rámci bezodplatného vývozu, použije sa kód zodpovedajúci účelu vývozu.

27

Vývoz tovaru - častí investičných celkov v rámci priamych vzťahov6)

42

Bezodplatný vývoz tovaru zaslaného tuzemským dodávateľom ako náhrada za reklamovaný tovar

Použije sa v prípade zásielok tovaru, ktorý slúži ako náhrada za vyvezený vadný reklamovaný tovar.

43

Bezodplatný vývoz tovaru zaslaného tuzemským dodávateľom ako náhrada za reklamovaný tovar v rámci priamych vzťahov6)

46

Ostatné bezodplatné vývozy

Použije sa ako zberný kód bezodplatných vývozov tovaru menovite neuvedených pod inými kódmi (napr. znehodnotený zaznamenaný tovar).

47

Ostatné bezodplatné vývozy v rámci priamych vzťahov6)

48

Obchodné vzorky bezodplatne vyvážané v rámci priamych vzťahov6)

49

Obchodné vzorky bezodplatne vyvážané

Označuje bezodplatne uskutočňovaný vývoz obchodných vzoriek.

Ods. 16 dovozného - vývozného záznamu

60

Vývoz tovaru na neistý predaj (konsignačné sklady)

Vývoz tovaru do záznamového obehu na konsignačné sklady.

61

Vývoz tovaru na ukážku, na pokusy, napodobnenie alebo na vyskúšanie

Použije sa pri vývoze tovaru na ukážku, na predvedenie, na pokusy, na napodobnenie alebo vyskúšanie.

62

Tovar pre výkon povolania

Použije sa pri vývoze tovaru, náradia, zariadenia a pod. potrebného pre činnosť čs. organizácie na cudzom území (stavba investičných celkov, servis a pod.).

63

Tovar na výstavné akcie (výstavy, veľtrhy)

Tento kód sa použije v prípadoch vývozu exponátov na výstavné akcie.

64

Vývoz tovaru na platené opravy

Použije sa pri vývoze tovaru do záznamového obehu na platené opravy mimo územia ČSSR.

Pri spätnom dovoze tohto tovaru sa v ods. 16 návrhu na colné konanie uvedie kód 75.

65

Vývoz tovaru na neplatené opravy

Použije sa pri vývoze tovaru na neplatené opravy, napr. garančné.

66

Vývoz tovaru na prepracovanie alebo úpravu (na zušľachtenie)

Použije sa pri pasívnom zušľachtení. Pri spätnom dovoze tohto tovaru sa v ods. 16 návrhu na colné konanie uvedie kód 73.

67

Vývoz tovaru na dočasné používanie (bezplatné požičanie)

Ide o dočasné používanie bez finančnej alebo inej náhrady, t. j. bezplatné požičanie.

68

Vývoz tovaru na dočasné používanie (prenájom)

Použije sa pri vývoze tovaru, prevažne strojov a zariadení na platený prenájom.

69

Ostatné vývozy do záznamového obehu

Použije sa ako zberný kód vývozov do záznamového obehu menovite neuvedených pod inými kódmi (napr. vývoz tovaru na kompletizáciu - namontovanie - do dovážaného výrobku).

Ods. 16 návrhu na colné konanie

84

Spätný vývoz tovaru po skončení prenájmu

Použije sa pre spätný vývoz tovaru, prevažne strojov a zariadení po skončení plateného prenájmu.

85

Spätný vývoz tovaru po skončenom prenájme v rámci priamych vzťahov6)

86

Spätný vývoz dovezeného vadného tovaru v rámci priamych vzťahov)

87

Spätný vývoz dovezeného vadného tovaru

Použije sa pri vývoze vadného tovaru (reklamácia) vráteného späť do cudziny.

88

Ostatné spätné vývozy v rámci priamych vzťahov6)

89

Ostatné spätné vývozy

Použije sa ako zberný kód spätných vývozov tovaru menovite neuvedených pod iným kódom (napr. vrátenie nesprávne prepusteného tovaru).

DOVOZ

Ods. 16 návrhu na colné konanie

11

Priamy dovoz tovaru za odplatu okrem investičných celkov

Použije sa v prípadoch, pri ktorých sa tovar prepustí do voľného obehu v tuzemsku za odplatu, bez ohľadu na platobné podmienky.

Patria sem všetky výmenné obchody, kooperácie, vykazovanie použiteľného odpadu vzniknutého pri prepracovaní alebo úprave tovaru (aktívny zušľachťovací styk) a pod.

Tento druh dovozu nezahŕňa dovoz častí investičných celkov a realizáciu zaznamenaného tovaru.

12

Priamy dovoz tovaru za odplatu okrem investičných celkov v rámci priamych vzťahov6)

13

Dovozná realizácia tovaru z colného záznamu v rámci priamych vzťahov6)

14

Dovozná realizácia tovaru z colného záznamu

Použije sa v prípadoch, ak sa prepúšťa tovar zo záznamového obehu do voľného obehu a clo sa vymeriava podľa stavu tovaru a predpisov platných v čase podania návrhu na prepustenie tovaru do záznamového obehu v tuzemsku.

15

Dovozná realizácia tovaru uskladneného v tuzemsku

Použije sa pri predaji tovaru do tuzemska, ktorý je uskladnený v colnom sklade a zostáva v čase uskladnenia majetkom zahraničnej osoby (realizácia tovaru, t. j. prepustenie tovaru do voľného obehu v tuzemsku).

16

Dovoz tovaru - častí investičných celkov

Použije sa pre dodávky častí investičných celkov. V prípade, že ide o dovoz častí investičných celkov v rámci iného účelu dovozu než za odplatu (zodpovedajúci kódu 11), napr. bezodplatný dovoz, použije sa kód zodpovedajúci účelu dovozu.

17

Dovoz tovaru - časti investičných celkov v rámci priamych vzťahov6)

18

Dovozná realizácia tovaru uskladneného v tuzemsku v rámci priamych vzťahov6)

32

Bezodplatný dovoz tovaru zaslaného zahraničným dodávateľom ako náhrada za reklamovaný tovar

Použije sa v prípade zásielok tovaru, ktorý slúži ako náhrada za dovezený vadný reklamovaný tovar.

33

Bezodplatný dovoz tovaru zaslaného zahraničným dodávateľom ako náhrada za reklamovaný tovar v rámci priamych vzťahov6)

36

Ostatné bezodplatné dovozy

Použije sa ako zberný kód bezodplatných dovozov tovaru, ktoré podliehajú clu a nie sú menovite uvedené pod inými kódmi (napr. obchodné vzorky podliehajúce clu podľa colného sadzobníka obchodného tovaru).

Neuvádza sa pri znehodnotení zaznamenaného tovaru, keď sa záznam zrušuje iba uvedením rozhodnutia priamo v dovoznom zázname.

37

Ostatné bezodplatné dovozy v rámci priamych vzťahov6)

38

Obchodné vzorky bezodplatne dovážané v rámci priamych vzťahov6)

39

Obchodné vzorky bezodplatne dovážané

Označuje bezodplatne uskutočňovaný dovoz obchodných vzoriek

Ods. 16 dovozného - vývozného záznamu

50

Dovoz tovaru na neistý predaj (colné sklady)

Dovoz tovaru na uskladnenie v colnom sklade.

51

Dovoz tovaru na ukážku, na pokusy, na napodobnenie alebo na vyskúšanie

Použije sa pri dovoze tovaru na ukážku, na predvedenie, na pokusy, na napodobnenie alebo na vyskúšanie.

52

Dovoz tovaru pre výkon povolania

Použije sa pri dovoze tovaru potrebného pre činnosť zahraničnej osoby na čs. území, ktorý sa opäť vyvezie z ČSSR (náradie, zariadenie a pod. pri stavbe investičných celkov).

53

Dovoz tovaru na výstavné akcie (výstavy, veľtrhy)

Tento kód sa použije v prípadoch dovozu exponátov na výstavné akcie.

54

Dovoz tovaru na platené opravy

Ide o dovoz tovaru do záznamového obehu na platené opravy na území ČSSR.

55

Dovoz tovaru na neplatené opravy

Ide o dovoz tovaru na neplatené opravy (napr. garančné).

56

Dovoz tovaru na prepracovanie alebo úpravu (zušľachtenie)

Použije sa pri aktívnom zušľachtení.

57

Dovoz tovaru na dočasné používanie (bezplatné požičanie)

Ide o dočasné používanie bez finančnej alebo inej náhrady, t. j. bezplatné požičanie.

58

Dovoz tovaru na dočasné používanie (prenájom)

Použije sa pri dovoze tovaru, prevažne strojov a zariadení na platený prenájom (leasing).

Pri spätnom vývoze tohto tovaru sa v ods. 16 návrhu na colné konanie uvedie kód 84.

59

Ostatné dovozy do záznamového obehu

Použije sa ako zberný kód dovozov do záznamového obehu menovite neuvedených pod inými kódmi (napr. dovoz tovaru na kompletizáciu - namontovanie - vyvážaného výrobku).

Ods. 16 návrhu na colné konanie

72

Spätný dovoz tovaru po jeho prepracovaní alebo úprave (zušľachtení) v rámci priamych vzťahov6)

73

Spätný dovoz tovaru po jeho prepracovaní alebo úprave (zušľachtení)

Použije sa pre spätný dovoz tovaru pri pasívnom zušľachťovacom styku.

Pri vývoze tohto tovaru sa do ods. 16 vývozného záznamu uvedie kód 66.

74

Spätný dovoz tovaru po platenej oprave v rámci priamych vzťahov6)

75

Spätný dovoz tovaru po platenej oprave

Použije sa pri spätnom dovoze tovaru po vykonaní platenej opravy.

76

Spätný dovoz vyvezeného vadného tovaru v rámci priamych vzťahov6)

77

Spätný dovoz vyvezeného vadného tovaru

Použije sa pri dovoze vadného tovaru (reklamácia tovaru vráteného späť z cudziny).

78

Ostatné spätné dovozy v rámci priamych vzťahov6)

79

Ostatné spätné dovozy

Použije sa ako zberný kód spätných dovozov tovaru menovite neuvedených pod iným kódom (vrátenie nesprávne prepusteného tovaru a pod.).

Ods. 20 - k slovnému údaju o dodávateľovi tovaru na vývoz a o odberateľovi tovaru z dovozu sa do pravého horného rohu odseku uvádza jeho šesťmiestne identifikačné číslo organizácie.

Ods. 23 - doklad tu potvrdzuje buď účastník colného konania, alebo jeho zástupca, ak colnici predloží iný doklad potvrdený účastníkom a dokazujúci, že dovoz alebo vývoz sa uskutočňuje v súlade s platnými predpismi.

Odtlačok pečiatky i podpis môže byť vyhotovený prostriedkami rozmnožovacej techniky, tlačiarňou počítača a pod. Údaje v diele „A" návrhu na colné konanie musia byť napísané modrou alebo čiernou farbou a musia byť nezmazateľné a čitateľné. Na vypĺňanie sa nesmie používať atramentová a obyčajná ceruzka.

Príloha č. 2

Vzor 02-1

Príloha č. 3

Číslo colného sadzobníka obchodného tovaru1) Názov tovaru Colná sadzba colného sadzobníka obchodného tovaru %1) Znížená colná sadzba %
Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté
2008203 - ananásy 45,- 2,-
2008301 - citrusové plody 45,- 2,-
2008408 - hrušky 45,- 8,-
2008505 - marhule 45,- 5,-
2008602 - čerešne 45,- 8,-
2008700 - broskyne 45,- 5,-
2008807 -jahody 45,- 8,-
- ostatné, včítane iných zmesí než pol. 2008190
2008921 -- zmesi 45,- 6,-
2008998 -- ostatné 45,- 8,-
Glazované keramické dlaždice a dlažobné kocky, obkladové dosky a obkladačky; glazovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na vhodnom podklade
6908900 - ostatné 39,- 7,-
1901109 Prípravky na detskú výživu v balení na drobný predaj 30,- 15,-
1901206 Zmesi a cestá pre prípravu pekárskeho tovaru, jemného alebo trvanlivého pečiva čísla 1905 30,- 20,-
5405009 Umelý monofil s dlžkovou hmotnosťou 67 decitex alebo vyššou a ktorého žiadny rozmer v priezere nepresahuje 1 mm; pásiky a podobné tvary (napr. umelá slama) z umelých text. materiálov so zjavnou šírkou nepresahujúcou 5 mm 47,- 5,-
Kábel zo syntetického hodvábu
5501105 - z nylonu alebo iných polyamidov 70,- 9,-
5501202 - z polyesterov 50,- 9,-
5501300 - akrylový alebo modakrylový 66,- 9,-
5501903 - ostatné 69,- 9,-
5502004 Kábel z umelého hodvábu 70,- 9,-
Syntetické strižové vlákna nemykané, nečesané ani inak nespracované na spriadame
5503108 - z nylonu alebo iných polyamidov 70,- 9,-
5503205 - z polyesterov 45,- 9,-
5503302 - akrylové alebo modakrylové 67,- 9,-
5503400 - z polypropylénu 45,- 9,-
5503906 - ostatné 70,- 9,-
Umelé strižové vlákna, nemykané, nečesané ani inak nespracované na spriadame
5504104 - viskózové 70,- 9,-
5504902 - ostatné 70,- 9,-
Syntetické strižové vlákna, mykané, česané alebo inak spracované na spriadame
5506107 - z nylonu alebo iných polyamidov 62,- 10,-
5506204 - z polyesterov 62,- 10,-
5506301 - akrylové a modakrylové 62,- 10,-
5506905 - ostatné 62,- 10,-
7006 Umelé strižové vlákna, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie 58,- 10,-
5508207 Šijacia niť z umelých strižových vlákien, tiež upravená na drobný predaj 45,- 20,-
Priadza (iné ako šijacia niť) zo syntetických strižových vlákien, neupravená na drobný predaj
- obsahujúca najmenej 85 % hmotnosti strižových vlákien z nylonu alebo iných polyamidov
5509114 -- jednoduchá priadza 51,- 8,-
5509122 -- násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza 51,- 8,-
- obsahujúca najmenej 85 % hmotnosti polyesterových strižových vlákien
5509211 -- jednoduchá priadza 51,- 8,-
5509220 -- násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza 51,- 8,-
- obsahujúca nejmenej 85 % hmotnosti akrylových alebo modakrylových strižových vlákien
5509319 -- jednoduchá priadza 51,- 8,-
5509327 -- násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza 51,- 8,-
- iná priadza obsahujúca najmenej 85 % hmotnosti syntetických strižových vlákien
5509416 -- jednoduchá priadza 51,- 8,-
5509424 -- násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza 51,- 8,-
- iná priadza z polyesterových strižových vlákien
5509513 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s umelými strižovými vláknami 51,- 8,-
5509521 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými zvieracími chlpami 51,- 8,-
5509530 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou 51,- 9,-
5509599 -- ostatná 51,- 9,-
- Iná priadza z akrylových alebo modakrylových strižových vlákien
5509611 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými zvieracími chlpami 51,- 9,-
5509629 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou 51,- 9,-
5509696 -- ostatná 51,- 9,-
- ostatná priadza
5509912 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými zvieracími chlpami 51,- 9,-
5509921 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou 51,- 9,-
5509998 -- ostatná 51,- 9,-
Priadza (iná ako šijaca niť) z umelých strižových vlákien, neupravená na drobný predaja - obsahujúca najmenej 85 % hmotnosti umelých strižových vlákien
5510112 -- jednoduchá priadza 54,- 9,-
5510121 -- násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza 54,- 9,-
5510201 - iná priadza v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými zvieracími chlpami 54,- 9,-
5510309 - iná priadza v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou 54,- 9,-
5510902 - ostatná priadza 54,- 9,-
5511305 Priadza (iná ako šijaca niť) z umelých strižových vlákien, upravená na drobný predaj 44,- 20,-
Obuv so zvrškom z usne - ostatná s podrážkou z usne
6403514 -- zakrývajúca členok 12,- 10,-
6403590 -- ostatná 12,- 10,-
- ostatná s podrážkou z kaučuku, plátov, usne alebo kompozitnej usne
6403914 -- zakrývajúca kotník 12,- 10,-
6403999 -- ostatná 12,- 10,-
Obuv so zvrškom z textilných materiálov
- s vonkajšou podrážkou z kaučuku alebo plátov
6404197 -- ostatná 12,- 7,5
6404201 - s podrážkou z usne alebo kompozitnej usne 12,- 10,-
6405207 Ostatná obuv so zvrškom z textilních materiálov 18,- 7,5
6911102 Kuchynský a stolový riad z porcelánu 19,- 12,-
6914101 Ostatné keramické výrobky z porcelánu 31,- 15,-
Tvrdené bezpečnostné sklo
7007116 -- v rozmeroch a tvaroch vhodných na použitie v dopravných prostriedkoch, lietadlách, lodiach a kozmických lodiach 32,- 15,-
7007191 -- ostatné 32,- 15,-
Rozhlasové prijímače fungujúce bez pripojenia na vonkajší zdroj energie, včítane prístrojov aj pre príjem rádiotelefónie alebo rádiotelegrafie
8527113 - kombinované s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku 21,- 10,-
Elektrické izolátory
8546207 - keramické 29,- 12,-

1) Príloha 1 nariadenia vlády ČSSR č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru.

Poznámky pod čiarou

1) SEVT 29 281 0 Návrh na colné konanie.SEVT 29 282 0 Dovozný - vývozný záznam.

2) § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. (úplné znenie č. 184/1988 Zb.).

3) Článok II Medzinárodného dohovoru o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu, Ženeva 7. novembra 1952 (uverejnené: príloha č. 17/1956 Zb.) a Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzorkách nepatrnej ceny v duchu Medzinárodného dohovoru pre uľahčenie dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu z 5. decembra 1962.

4) § 2 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 45/1986 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami.

4) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 115/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie krajín.

5) § 70 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb.

6) § 5 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb. v znení zákona č. 102/1988 Zb.