86

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 20. novembra 1986

o združení rodičov a priateľov školy

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 32b ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.):


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje ustanovovanie a činnosť združenia rodičov a priateľov školy (ďalej len „združenie“), jeho organizáciu, hospodárenie a zánik.

§ 2

Ustanovovanie združenia

(1) Zákonní zástupcovia detí, pestúni alebo občania, prípadne ústavy, ktorým boli deti na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy (ďalej len „zástupcovia žiakov“), bývalí žiaci školy alebo školského zariadenia a ostatní občania, ktorí sa zaujímajú o prácu školy a výchovu detí a mládeže, socialistické organizácie (napr. patronátne závody, organizácie, pre ktoré sa pripravuje mládež na robotnícke povolania, spoločenské organizácie, jednotné roľnícke družstvá, kultúrne a osvetové zariadenia), zástupcovia vojenskej správy a vojenských útvarov v obvode školy alebo školského zariadenia sa môžu organizovať v združení.

(2) Združenie sa ustanovuje pri predškolských zariadeniach, základných školách, stredných školách a pri školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť; môže sa ustanovovať aj pri školských výchovných zariadeniach (ďalej len „škola“).

(3) Ustanovujúcu schôdzu združenia zvoláva a vedie riaditeľ školy. Na ustanovenie združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. Na tejto schôdzi sa zvolí výbor združenia. Výbor ustanovenie združenia oznámi do 15 dní národnému výboru, ktorý školu odborne vedie (ďalej len „národný výbor“).

§ 3

Postavenie združenia

(1) Združenie je socialistickou organizáciou.1) Združenie vo svojom mene nadobúda práva, zaväzuje sa a hospodári s vlastným majetkom.

(2) Národný výbor usmerňuje činnosť združenia, jeho spoluprácu so školou, spoločenskými organizáciami, závodmi a kultúrnymi zariadeniami a poskytuje združeniu aj metodickú pomoc.2)

(3) Národný výbor zvoláva podľa potreby funkcionárov združení na prerokovanie hlavných úloh školskej politiky a iných úloh dotýkajúcich sa združení.

§ 4

Činnosť združenia

(1) Činnosť združenia je významnou formou aktívnej účasti pracujúcich na riešení otázok komunistickej výchovy detí a mládeže, nadväzuje na plán práce školy a vychádza z konkrétnych potrieb spolupráce školy s rodičmi a verejnosťou.

(2) Združenie pôsobí v zhode so školskou politikou socialistického štátu, oboznamuje zástupcov žiakov a ostatných členov združenia s ideologickým a politickým poslaním a úlohami školy a socialistickej pedagogiky, pomáha pri zjednocovaní výchovného pôsobenia školy a rodiny.

(3) Združenie podporuje úsilie riaditeľa školy, učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že

a) získava podporu zástupcov žiakov pri utváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie žiakov v záujme docielenia trvalých a hlbokých vedomostí žiakov, zníženia počtu zaostávajúcich žiakov, výchovy žiakov k uvedomelej disciplíne, dodržiavania pravidiel správania (školského poriadku) v škole i mimo nej,

b) pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní školských výletov a exkurzií a lyžiarskych zájazdov,

c) spolupracuje pri výchove žiakov k voľbe povolania a zvolenému povolaniu a výchove vzťahu k práci,

d) pomáha riešiť výchovné problémy žiakov a spolupôsobí pri ochrane mládeže pred škodlivými vplyvmi.

(4) Združenie poskytuje škole materiálnu a odbornú pomoc spoločensky užitočnou prácou svojich členov, najmä pri zlepšovaní školského prostredia.

(5) Združenie pomáha škole

a) pri zabezpečovaní dochádzky detí a žiakov do školy, pri školskom stravovaní, pri evidencii a údržbe fondu učebníc,

b) pri spolupráci so závodmi, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami, vojenskými útvarmi, pri uzavieraní a plnení dohôd o spolupráci, pri rozvoji družobných stykov so školami v ČSSR a v socialistických štátoch,

c) pri rozvíjaní spoločensky užitočnej práce žiakov.

(6) Združenie pomáha škole pri spolupráci so Socialistickým zväzom mládeže a jeho Pionierskou organizáciou3) najmä pri organizovaní a kádrovom zabezpečovaní činnosti pionierskych oddielov a záujmových útvarov a stredoškolskej odbornej činnosti.

Organizácia združenia

§ 5

(1) Orgánmi združenia sú členská schôdza, výbor združenia, stále a dočasné komisie, revízna komisia, triedna schôdza, triedny výbor a triedny dôverník.

(2) Funkčné obdobie výboru združenia, stálych komisií, revíznej komisie, triedneho výboru alebo triedneho dôverníka trvá jeden rok. Orgány združenia sa volia najneskoršie do 31.októbra.

§ 6

(1) Výročná členská schôdza prerokúva správu výboru združenia za uplynulý školský rok, správu o výsledku kontroly hospodárenia a návrh celoročného plánu činnosti na nový školský rok; uznáša sa na výške členského príspevku a schvaľuje rozpočet združenia, volí výbor združenia a revíznu komisiu.

(2) Výbor združenia má podľa veľkosti združenia päť až pätnásť členov, revízna komisia má troch členov. Členovia výboru združenia a revíznej komisie sa volia zo zástupcov žiakov a ostatných členov, ktorí sú presvedčení o správnosti socialistickej výchovy a majú dôveru členov združenia. Zo zvolených členov výboru združenia musí byť nadpolovičná väčšina zástupcov žiakov školy.

§ 7

(1) Na členskej schôdzi sa prerokúvajú najmä zásadné otázky komunistickej výchovy a vzdelávania žiakov, pedagogickej osvety a dôležité zmeny plánu činnosti a rozpočtu.

(2) Členská schôdza sa koná najmenej dvakrát v školskom roku.

§ 8

(1) Výbor združenia zvoláva výročnú členskú schôdzu, členské schôdze, zriaďuje komisie, riadi celú činnosť združenia a s prihliadnutím na počet žiakov v triede rozhoduje o tom, či sa majú zvoliť triedne výbory alebo len triedni dôverníci a riadi ich prácu. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

(2) Schôdza výboru združenia sa koná spravidla raz mesačne.

(3) Výbor združenia volí na svojej prvej schôdzi funkcionárov výboru: predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára, člena povereného spoluprácou so Socialistickým zväzom mládeže alebo s jeho Pionierskou organizáciou a vedúcich jednotlivých komisií. Predseda a podpredseda sa volia vždy zo zástupcov žiakov školy.

(4) Schôdze výboru združenia zvoláva a jeho činnosť riadi predseda združenia, ktorý zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene. Listiny finančnej povahy podpisuje predseda spolu s hospodárom. Predsedu počas neprítomnosti zastupuje podpredseda, ak nie je prítomný podpredseda, zastupuje ho iný člen výboru určený predsedom. V mene združenia môžu konať aj iní funkcionári, ak ich splnomocní výbor združenia.

(5) Na rokovanie výboru združenia sa pozývajú vždy členovia revíznej komisie a riaditeľ školy alebo jeho zástupca a podľa potreby predsedovia triednych výborov alebo triedni dôverníci, ďalší pedagogickí pracovníci, školskí lekári a pod.; podľa vzájomnej dohody sa môžu na rokovaní zúčastniť aj zástupcovia pionierskej skupiny, organizácie Socialistického zväzu mládeže, prípadne zástupca základnej organizácie ROH v zariadeniach pripravujúcich mládež na robotnícke povolania, zástupcovia ostatných spoločenských organizácií národného frontu pôsobiacich na škole a patronátnych závodov.

§ 9

Komisie sa zriaďujú pre jednotlivé druhy činnosti, najmä komisia pre ideovo-politickú prácu, pre výchovné otázky a voľbu povolania, pre záujmovú činnosť žiakov, pre hospodárske otázky, pre spoluprácu so Socialistickým zväzom mládeže alebo s jeho Pionierskou organizáciou.

§ 10

(1) Revízna komisia vykonáva inventarizáciu majetku, kontroluje hospodárenie s prostriedkami združenia a správu jeho majetku. Upozorňuje výbor združenia na zistené nedostatky a predkladá mu návrhy opatrení na zlepšenie hospodárenia s prostriedkami. Správu o výsledku kontroly hospodárenia predkladá výročnej členskej schôdzi.

(2) Revízna komisia združenia sa schádza podľa potreby, na svojej prvej schôdzi si volí zo svojich členov predsedu.

(3) Revízna komisia pozastaví výkon uznesenia výboru združenia až do rozhodnutia najbližšej členskej schôdze, ak zistí, že uznesenie výboru je v rozpore so zásadami hospodárenia združenia a s rozpočtom združenia.

§ 11

(1) Triedne schôdze prerokúvajú otázky výchovy a vzdelávania žiakov príslušnej triedy. Konajú sa spravidla raz za štvrť roka.

(2) Na triednej schôdzi sa zúčastňujú zástupcovia žiakov a triedny učiteľ, na rokovanie sa podľa potreby pozývajú výchovný poradca a ďalší pedagogickí pracovníci, oddieloví vedúci Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže, zástupcovia organizácie Socialistického zväzu mládeže.

(3) Na prvej triednej schôdzi v školskom roku sa volí trojčlenný triedny výbor (predseda, pokladník a zapisovateľ) alebo triedny dôverník. Predseda triedneho výboru (triedny dôverník) zvoláva a riadi triedne schôdze a za svoju činnosť zodpovedá spolu s ostatnými členmi triedneho výboru triednej schôdzi a výboru združenia.

§ 12

Z výročnej členskej schôdze, z členských schôdzí, zo schôdzí výboru združenia, revíznej komisie a triednych schôdzí sa robia stručné zápisnice. Celá dokumentácia sa po skončení funkčného obdobia orgánov združenia ukladá v archíve školy na päť rokov.

§ 13

Práva a povinnosti členov združenia

(1) Členstvo v združení vzniká zápisom do zoznamu členov združenia.

(2) Členovia združenia majú právo voliť orgány združenia, byť do nich volení a vyjadrovať sa prostredníctvom združenia k práci školy. Majú právo byť informovaní, ako sa využívajú ich podnety, návrhy a kritika na zlepšenie výchovno-vzdelávacej práce školy.

(3) Členovia združenia sú povinní zúčastňovať sa na schôdzach združenia a platiť členské príspevky. Ak člen združenia tieto povinnosti neplní, môže výbor združenia jeho členstvo zrušiť.

Hospodárenie združenia

§ 14

(1) Príjmy združenia tvoria členské príspevky, dary, výnosy akcií združenia a výnosy jeho majetku.

(2) Výška členského príspevku určeného členskou schôdzou nesmie presiahnuť 20 Kčs ročne. Ak zástupcovia žiakov majú na jednej škole viac detí, platia len jeden členský príspevok.

(3) Príspevky vyberá pokladník triedneho výboru alebo triedny dôverník. Vyhotoví menný zoznam, na ktorom potvrdí prevzatie príspevkov a platiteľ potvrdí zaplatenie. Peňažné dary sa evidujú na osobitnom zozname.

(4) Združenie si založí v Slovenskej štátnej sporiteľni bežný účet alebo cestovnú vkladnú knižku, na ktorú prevádza vlastné prostriedky. Bežný účet v Slovenskej štátnej sporiteľni alebo cestovnú vkladnú knižku nezakladajú združenia pri malých školách, ktorých príjmy (majetok) neprevýšia limit určený pre pokladničnú hotovosť. Podpisové právo majú predseda, tajomník a hospodár výboru združenia.

§ 15

(1) Združenie hospodári s finančnými prostriedkami podľa rozpočtu.

(2) Návrh rozpočtu zostavuje hospodár výboru združenia podľa požiadaviek výboru združenia, vedúcich komisií a triednych výborov (dôverníkov). Výbor združenia návrh prerokuje a predloží ho na schválenie výročnej členskej schôdzi.

(3) Zmeny rozpočtu treba vopred schváliť, zmeny do 1000 Kčs schvaľuje výbor združenia, zmeny nad 1000 Kčs musí schváliť členská schôdza alebo výbor združenia za účasti predsedov triednych výborov alebo triednych dôverníkov.

§ 16

(1) Finančné prostriedky združenia sú oddelené od finančných prostriedkov školy. Evidenciu majetku združenia a hospodárenia s jeho prostriedkami vedie hospodár podľa osobitných predpisov.4)

(2) Finančné prostriedky združenia sa vynakladajú na bežné náklady spojené s činnosťou združenia, a to na akcie, ktoré sa v celom rozsahu neuhrádzajú z rozpočtu národných výborov:

a) na nevyhnutné materiálové a kádrové zabezpečenie výchovy mimo vyučovania a záujmovej činnosti,

b) na materiálne zabezpečenie a príspevky žiakom na rekreáciu, prázdninovú, športovú činnosť,

c) na družobnú činnosť medzi školami v ČSSR a v socialistických krajinách, ako aj na výdavky za funkcionárov združenia a plnoleté osoby vykonávajúce pedagogický dozor pri vycestovaní (ubytovanie, stravovanie hostí, vstupenky na kultúrne podujatia),

d) príspevky na zlepšenie stravovania žiakov,

e) vecné ceny súťažiacim a vecné odmeny vynikajúcim žiakom, dary upomienkového charakteru.

(3) Prípadnú finančnú pomoc škole na skvalitnenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces prerokuje výbor združenia z hľadiska účelnosti využitia poskytovaných prostriedkov s národným výborom.

(4) Prostriedky, ktoré sa nevyužijú do konca školského roku, prenášajú sa do nasledujúceho školského roku.

(5) Hospodárenie s prostriedkami združenia a správu jeho majetku kontroluje národný výbor.5)

(6) Z peňažných odmien za prácu fyzických osôb sa zráža daň zo mzdy, ktorá sa odvádza príslušnej finančnej správe.6)

§ 17

(1) Výdavkami za pohostenie a občerstvenie sa rozumejú výdavky na

a) pohostenie návštev zo zahraničia, ak boli pozvané združením [§ 16 ods. 2 písm. c)],

b) pohostenie tuzemských hostí (obed, večera a pod.),

c) občerstvenie účastníkov besied a pod.

(2) Na občerstvenie uvedené v odseku 1 písm. c) možno poskytnúť kávu, nealkoholické nápoje, chlebíčky, párky a pod., výnimočne pri celodenných akciách tiež jednoduchý obed.

§ 18

(1) Dary upomienkového charakteru možno poskytnúť

a) hosťom združenia,

b) úspešným vedúcim záujmových útvarov,

c) funkcionárom združenia a pedagogickým pracovníkom za aktívnu činnosť v združení.

(2) Dar možno poskytnúť najviac v hodnote 500 Kčs na osobu. Delegáciám možno poskytnúť spoločný dar, ktorého cena nepresiahne hodnotu násobku počtu členov delegácie a sumy 300 Kčs.

§ 19

(1) Finančné prostriedky na pohostenie, občerstvenie a dary sú súčasťou rozpočtu združenia, môžu dosiahnuť najviac 10 % objemu finančných prostriedkov ročného rozpočtu združenia.

(2) Výdavky na pohostenie, občerstvenie a dary poskytované nedodávateľským a dodávateľským spôsobom treba preukázateľne doložiť. Doklady potvrdzujúce výdavky na tento účel majú obsahovať okrem všeobecných náležitostí účtovných dokladov tieto údaje:

a) pri výdavkoch na pohostenie a pri občerstvení poskytovanom dodávateľským spôsobom údaje o tom, pri akej príležitosti a kedy sa poskytli, počet účastníkov, z toho zahraničných, rozpis konzumácie potvrdený dodávateľom,

b) pri výdavkoch na dary označenie darovanej veci, jednotkovú cenu a pri akej príležitosti, kedy a komu sa dar poskytol.

§ 20

(1) Veci trvalej hodnoty sa evidujú v inventárnej knihe.

(2) Inventarizácia majetku sa vykonáva raz za rok.

§ 21

Zánik združenia

(1) Združenie zanikne, ak sa o tom uznesie členská schôdza alebo pri zrušení školy.

(2) Zánik združenia oznámi riaditeľ školy národnému výboru.

(3) Majetok združenia, ktoré má zaniknúť, výbor riadne zabezpečí a vyrovná z neho všetky záväzky združenia. Zvyšok majetku odovzdá národnému výboru, ktorý ho použije na školské účely.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 22

Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa:

1. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy.

2. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1977 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy.

§ 23

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1987.


Minister:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) §32b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

2) §65 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 35/1983 Zb.).

3) §47 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

4) Vyhláška č. 118/1972 Zb. o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách v znení neskorších predpisov.

5) §32b ods. 4 zákona SNR č. 79/1978 Zb.

6) § 6 ods. 6 a § 13 ods. 3 vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.